Виробничо-технічна характеристика господарства | MegaDOCs

Виробничо-технічна характеристика господарства

ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

1.1.Географічне розміщення господарства

СФГ «Едельвейс» Любарського району, Житомирської області розміщене у південно-західній частині району на відстані 1,5 км від районного центру смт.Любар та обласного центру м. Житомир на відстані 85км.

Центральна садиба знаходиться у с. Стрижівка. На господарських дворах побудовані приміщення тваринницьких ферм, зерносховища, майстерні, гаражі і інші будівлі.

Виробничий напрямок господарства - зерновий , в тваринництві - м'ясний.

        1.2.Природнокліматичні умови

По природнокліматичних умовах СФГ «Едельвейс» знаходиться в сприятливих умовах для виробництва всіх районованих сільськогосподарських культур.

Середньорічна температура повітря становить + 7,9°С. Найбільш холодний місяць - січень, найбільш теплий - липень. Середньорічна норма опадів складає 575 мм. Максимум опадів випадає в теплий період. Абсолютний мінімум температури повітря складає - 20°С, абсолютний максимум - + 32°С. Тривалість вегетаційного періоду складає 255 днів

1.3. Основні показники розвитку господарства

Земля в сільському господарстві є головним засобом виробництва, без якого неможливий сам процес виробництва продукції рослинництва і тваринництва.

Земля є одночасно предметом і засобом праці, а отже головним засобом виробництва. Земля значною мірою визначає темпи розвитку і рівень ефективності сільськогосподарського виробництва.

Розглянемо розмір і структуру земельних угідь даного господарства табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Склад та структура земельних угідь господарства

Назва угідьРоки201220132014площа га %площа га %площа га %загальнас.-г. угідьзагальнас.-г. угідьзагальнас.-г. угідьЗагальна  площа земель 199410020631001900100в т. ч.с.-г. угіддя 182095,5100,0199095,5100,0175095,5100,0з них: рілля1722,590,594,71892,590,594,7175090,594,7Інші земельні угіддя:81,14,581,14,581,14,5 в т.ч. площа лісу74,14,174,14,174,14,1ставки та водоймища7,00,47,00,47,00,4

Аналізуючи дані табл. 1.1, слід відмітити про те, що земельні ресурси господарства за три останні роки не змінювалися. Із загальної площі, що знаходиться у користуванні господарства, сільськогосподарські угіддя займають в середньому 95,5%, з них  питому вагу займає рілля в середньому по роках 90,5%.

Можна сказати, що господарство мало забезпечене ставками та водоймищами, що негативно впливає на стан розвитку окремих напрямків тваринництва в господарстві.

На протязі останніх трьох років загальна земельна площа залишається незмінною. Площа сільськогосподарських угідь залишається також незмінною  і складає за три роки 1712,5 га. Із табл.1.1. видно, що господарство має склад земельних ресурсів,типове для господарств даної перехідної зони.

1.4. Структура посівних площ

Одним із головних показників роботи господарства є валовий збір урожаю сільськогосподарських культур, який в свою чергу залежить від багатьох факторів в т.ч. і від структури посівних площ. Структура посівних площ СФГ «Едельвейс» визначена виробничим напрямом господарства і приведена в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Структура посівних площ

Види культурРоки201220132014площа, га%площа, га%площа, га%1234567Разом зернових175770,8199067,8199070,8в т. ч. озимі70039,56003760039,5із них озима пшениця4503765033,940037озиме жито1002,5503,1502,5Озимий ячмінь15031,310030,85031,3із них ярий ячмінь 50718,548019,750018,5овес503,3503,3603,3

Кукурудза 421   3733,14603,1гречка1004,6----Соя2162,54602,25402,5Всього посівів199410020631002060100

Аналізуючи дані табл.1.2 видно, що основну площу займають зернові культури та цукрові буряки. Це визначено напрямом розвитку господарства  зерново-буряковим з розвинутим тваринництвом.

1.5. Динаміка урожайності

Важливою умовою отримання високих і стійких урожаїв цукрових буряків, зернових, картоплі, кормових і інших культур є освоєння науково - обґрунтованих систем сівозмін, а також обробітку ґрунту, посіву, догляду за

посівами і внесення добрив. Впровадження комплексу цих заходів дозволить підвищити родючість ґрунту і підняти загальну культуру землеробства. Як відомо, культуру землеробства визначають урожайність, якість продукції, об'єм її виробництва при високих економічних показниках. Величина урожайності основних культур приведена в табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Динаміка урожайності с.-г. культур, ц/га

Назва культурРоки2011 рік2012 рік2013 рік201220132014Озима пшениця31,742,756,9Озиме жито22,135,359,6Озимий ячмінь26,828,035,5Ярий ячмінь29,528,145,5Гречка21,2--Кукурудза 68,868,085Овес54,448,052,3Соя36,428,330,1

Аналізуючи вищеперераховані дані видно, що урожайність сільського-сподарських культур зростає по рокам. Хоча спостерігається, що урожайність культур сої по роках зменшується, тоді як урожайність зернових збільшилась.

Це свідчить, що при одній і тій же технології на урожайність різних с/г культур великий вплив мають грунтово-кліматичні умови вирощування і біологічні особливості рослин.

1.6. Основні показники тваринництва

При аналізі основних показників виробництва продукції тваринництва необхідно перш за все розглянути динаміку структури поголів'я тварин, які є в наявності у господарства. Для цього розглянемо табл. 1.4.

Таблиця 1.4

Структура поголів'я тварин в господарстві

РокиВиди тварин201220132014к-ть, гол.%к-ть, гол.%к-ть, гол. %Свинарство: всього7453805510587в т.ч. основне стадо свиней (з поросятами до відлучки)652587721584953085Свині на вирощуванні та відгодівлі3597,33718,64079,1

Аналізуючи дані табл. 1.4 слід відмітити, що дане господарство спеціалізується на вирощуванні та відгодівлі свиней оскільки в структурі поголів'я, вони займають найбільшу питому вагу яка складає в 2013 році: 56,5% та 40,0% відповідно. При чому, слід відмітити, про зростання на протязі останніх років поголів'я свиней.

В подальшому розвитку сільськогосподарського підприємства, сприятиме впровадження комплексної механізації та автоматизації, прогресивних індустріальних технологій, досягнень науки і передового досвіду.

 

1.7.  Склад МТП СФГ «Едельвейс»

Важливою умовою успішного виробництва будь-якої продукції є наявність основних засобів виробництва, в тому числі наявність в господарстві тракторів, комбайнів, машин, обладнання, автомобілів.

Марочний склад тракторів в господарстві приведений в табл. 1.5.

Таблиця 1.5

Марочний склад тракторів

Марка трактораКількістьфізичних тракторів, шт.Кількістьеталонних тракторів, шт.Загального призначення в т.ч. гусеничніТ-15011,65ДТ-7511,0в т.ч.колісніТ-150К11,65К-70111,65Універсально просапні в т.ч. гусеничніТ-70С10,72в т.ч.колісніМТЗ-8064,32ЮМЗ-6Л42,88Т-40М31,2Т-16М10,3

Як видно з табл. 1.5, господарство має всі необхідні групи марок  тракторів для вирощування різних сільськогосподарських культур.

Марочний склад комбайнів ФГ «Едельвейс» наведено в табл. 1.6

                                                                                                          Таблиця 1.6

Марочний склад комбайнів

Назва машинКількість, штЗернозбиральний комбайн Дон 1500А1Зернозбиральний комбайн Дон 1500Б1Зернозбиральний комбайн КЗС-8121Зернозбиральний комбайн КЗС-8121

Приведені дані табл. 1.6 свідчать, що у господарства немає нових марок комбайнів,бо в наший час вигідніше брати техніку на прокат.Це економічно вигідно і доцільно.

 Марочний склад автомобілів СФГ «Едельвейс» приведений в табл. 1.7.

                                                                                                            Таблиця 1.7

Марочний склад автомобілів

Назва автомобілівКількість, шт.КАМАЗ-53201КАМАЗ-54102ЗИЛММЗ450213ГАЗ-531САЗ-53 35071МАЗ-500(автокран)1ЗІЛ ММЗ2ЗІЛ 431402Всього13

Аналізуючи дану таблицю , можна сказати що господарство вантажними автомобілями для перевезення вантажів забезпечено не  повністю.

       Марочний склад с.г.машин СФГ «Едельвейс» приведений в табл. 1.8

                                                                                                                 Таблиця 1.8

Марочний склад сільськогосподарських машин

Назва сільськогосподарських машинКількість, шт.121. ПлугиПЛН – 5 - 352ПЛН - 6 - 351ПЛН – 4 - 353ПЛН - 3 - 3542. КультиваториКПС - 48КРН - 4,22УСМК - 5,41КФЛ - 4,213. ЗчіпкиС - 11У34. ЛущильникиЛДГ - 1525. БорониБДТ - 72БДТ - 32БЗСС - 1,0,  БЗТС - 1,0606. КоткиЗКВГ - 1,43ЗККШ  - 637. КультиваториКПС - 4Г6УСМК - 5,43КРН - 5,63КФ - 5,42КРН - 4,228. СівалкиСЗ – 3,65СУПН - 82ССТ – 12В39. Машини для внесення добрив1РМГ - 42МВУ – 0,53ПРТ - 10ПРТ - 10210. ОбприскувачіПОМ - 6301ОП - 20002ОПШ - 15211.  НавантажувачіПЄА - 1,0212. Причепи2ПТС - 4102ПТС - 62Автомобільні причепи3

Дані табл. 1.8, підтверджують, що марочний і кількісний склад сільськогосподарських машин господарства представлений в широкомуасортименті, і може повністю забезпечувати виконання механізованих робіт в даному господарстві.

Висновок

З приведених даних базового господарства можна зробити висновок:

що грутово-кліматичні умови господарства сприятливі для вирощування сільськогосподарських культур; в структурі земельних угідь найбільшу вагу займає рілля.

Господарство має зерновий напрямок розвитку з розвинутим м’ясним скотарством. Зробивши аналіз основних показників, що характеризують господарство, можна сказати, що воно середньої величини в основному забезпечене технічними засобами і трудовими ресурсами, але ефективність виробничої діяльності не достатньо висока.

Список використаної літератури

  1.  Діяльність підприємств, які змінили форму власності у 1998 р. :стат. зб. - К.: Держ. ком. стат. України, 1999. - 100 с.
  2.  Панасюк Б. Концептуальні основи економічного прогнозуванняі планування // Економіка України. - 1996. -№ 5. - С. 7-17.
  3.  Черновол М.И. Восстановление и упрочнение деталей  сельскохозяйс-твенной техники. – К.: УМК ВО, 1989. – 256 с.
  4.  Масино М.А. Организация восстановления автомобильных  деталей.  – М.: Транспорт, 1981. –176 с.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Розроб.

Черняєва Н.Л.

Перевір.

Реценз.

Н. Контр.

Затверд.

ВИРОБНИЧО -ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

Літера

Аркушів

ЖНАЕУ Гр. М-11-1

ЖНАЕУ Гр. М-11-1

Аркушів

Літера

Висновок

Затверд.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Н. Контр.

Реценз.

Перевір.

Черняєва Н.Л.

Розроб.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

ЖНАЕУ Гр. М-11-1

Аркушів

Літера

Список використаної літератури

Затверд.

Н. Контр.

Реценз.

Перевір.

Черняєва Н.Л.

Розроб.

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

  1.