Організаційні основи діяльності торгівця цінними паперами | MegaDOCs

Організаційні основи діяльності торгівця цінними паперами

РОЗДІЛ 2. Організаційні основи діяльності торгівця цінними паперами

1.Порядок створення, ліцензування, виходу на ринок, реорганізації й ліквідації торгівців цінними паперами

Торговець ЦП здійснює один із видів професійної діяльності на фондовому ринку – торгівлю цінними паперами. Окрім того, що він є професійним учасником фондового ринку (володіє певними ліцензіями НКЦПФР), він також є звичайною юридичною особою певної організаційно-правової форми та фінансовою установою.

Для того, щоб розпочати професійну діяльність на фондовому ринку, майбутній торговець ЦП має зареєструватися як юридична особа у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, потім зареєструватися як фінансова установа у Державному реєстрі фінансових установ і лише після цього він може отримати ліцензії НКЦПФР для того, щоб розпочати практичну діяльність.

Усі вказані три кроки (створення юридичної особи → створення фінансової установи → отримання ліцензій НКЦПФР) описуються на законодавчому рівні окремими нормативно-правовими актами, а саме:

1.Порядок та особливості створення й ліквідації юридичної особи викладено в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 р., а також в Цивільному кодексі України.

2.Необхідність і порядок створення фінансової установи описується в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-III від 12.07.2001 р. Стати фінансовою установою (зареєструватися в Державному реєстрі фінансових установ, яку для торговців веде НКЦПФР) може лише юридична особа, дані про яку вже внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП.

3.Вимоги, виконання яких є обов’язковими для фінансової установи для того, щоб отримати ліцензію НКЦПФР і право провадити професійну діяльність на фондовому ринку України містяться в рішенні НКЦПФР «Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку ЦП) – діяльності з торгівлі цінними паперами» від 14.05.2013 р.  № 819.

Отже, вихід на ринок торговця ЦП здійснюється лише після здійснення ним таких кроків: заснування як юридичної особи, отримання статусу фінансової установи, одержання й оприлюднення ліцензій на професійну діяльність, а також отримання членства на фондовій біржі й профільного СРО.

«ТАСК-БРОКЕР» було зареєстровано в Києві у квітні 2006 року в організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Засновниками є два громадянина України, які володіють статутним капіталом у пропорції 50:50. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ дорівнює 34300570. Органом, що здійснив реєстрацію, є Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація.

Відповідно до статті 59 Господарського кодексу України припинення юридичної особи (торговця ЦП) може відбуватися шляхом або  реорганізації (приєднання, злиття, поділ, виділення), або ліквідації за рішенням засновників (учасників) чи суду (при визнанні недійсною державної реєстрації торговця).

Реорганізація – перебудова, перетворення будь-якої установи, підприємства, організації, структури управління тощо.

В результаті реорганізації юридична особа може як припинити існування, так і продовжити господарську діяльність в новому статусі.

Припинення існування юридичної особи відбувається при таких формах реорганізації, як приєднання, поділ, злиття.

Продовження існування юридичної особи в новому статусі відбувається при таких формах реорганізації, як виділення та перетворення.

Згідно зі статтею 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Припинення юридичної особи шляхом реорганізації здійснюється за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних державних органів.

Існує п’ять форм реорганізації:

-     злиття (об`єднання); -     приєднання. -     поділ -     виділення; -     перетворення

 Злиття – об`єднання двох або більше юридичних осіб в одну нову юридичну особу, при цьому ці юридичні особи припиняють своє існування і передають свої права та обов’язки новоствореній юридичній особі.

Приєднання – це приєднання однієї або декількох юридичних осіб до іншої юридичної особи. При цьому ці особи припиняють своє існування, а їх права та обов’язки переходять до юридичної особи, до якої вони приєдналися.

Поділ – виникнення двох або більше юридичних осіб шляхом поділу існуючої юридичної особи, яка припиняє своє існування, при цьому новостворені юридичні особи є правонаступниками у частині, обумовленої їх статутними фондами. У разі поділу товариства до нових товариств, які виникли в результаті цього поділу, переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частинах майнові права та обов’язки реорганізованого товариства.

Виділення – відокремлення однієї або більше юридичних осіб від однієї існуючої юридичної особи; до новоствореної юридичної особи переходить частина майнових прав та обов’язків, що має існуюче підприємство.

Перетворення – це спосіб реорганізації, який передбачає зміну форми власності або реорганізаційно-правової форми юридичної особи без припинення її існування. При перетворенні одного товариства в інше до товариства, яке щойно виникло, переходять усі майнові права та обов’язки колишнього товариства.

Найпоширенішими прикладами перетворення підприємств є:

-     товариство з обмеженою відповідальністю реорганізовується в акціонерне товариство;

-     акціонерне товариство реорганізовується у товариство з обмеженою відповідальністю;

-     приватне акціонерне товариство (ПрАТ) перетворюється у публічне акціонерне товариство (ПАТ).

Основні етапи реорганізації:

-     прийняти рішення вищим органом товариства (його учасниками, власником) про реорганізацію товариства;

-     повідомити про прийняте рішення щодо реорганізації відповідні державні органи влади;

-     здійснити відповідне повідомлення в засобах масової інформації про припинення юридичної особи;

-     погодити певні дії з відповідними органами державної влади на припинення юридичної особи;

-     виявити кредиторів;

-     скласти передавальний акт або розподільчий баланс;

-     перереєструватися в органах державної реєстрації;

-     здійснити реєстрацію або скасувати реєстрацію випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку (для акціонерних товариств).

 

Ліквідація торговця ЦП як звичайної юридичної особи регулюється Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України.

ЛІКВІДАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ: Порядок

ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДПОВІДНО ДО ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРОХОДИТЬ У 2 ЕТАПИ:

І ЕТАП: Порядок внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органа відносно припинення юридичної особи

1. Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності юридичної особи, зобов'язані негайно у письмовому вигляді повідомити про це державного реєстратора , який вносить відомості про те, що юридична особа знаходиться у процесі припинення діяльності у Держреєстрі та сповіщає про це податкову інспекцію та інші служби.(п.1.ст.105 Цивільного Кодексу України). Для повідомлення необхідно надати:

1.Заповнену реєстраційну картку № 6– 1 екземпляр та оригінал свідоцтва для юридичних осіб зареєстрованих до 01.07.04, або раніше не мали свідоцтва про державну реєстрацію, і не зверталися після 01.07.04 до державного реєстратора)2.Заяву Державному реєстратору з повідомленням про припинення юридичної особи (із зазначенням причин припинення)3.3.Копія рішення власника(власників) засвідчена нотаріально4.Документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення відносно припинення юридичної особи у БюлетеніСчёт ДП «Інформаційно-ресурсний центр»р\с 26003301812  в ГОУ ВАТ „Ощадбанк” м. Київ  идентификационный код  33499803   МФО 300465. Повідомлення у Бюлетені Держпідприємництва дає державний реєстратор за місцезнаходженням юридичної особи, після отримання вище зазначених документів5.Керівник юридичної особи надає паспорт; якщо заявником є уповноважена особа, то надається документ що підтверджує його повноваження та паспорт (оригінал)

2. У випадках, встановлених законом, окрім документів, що зазначені вище у пункті 1, додатково подається документ, який підтверджує згоду відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи. 3. У випадку припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання рішення щодо припинення юридичної особи підписується уповноваженими особами юридичної особи або юридичних осіб, які припиняються та юридичної особи - правонаступника. Учасники юридичної особи, суд або орган, що рішення щодо припинення юридичної особи, призначають за згодою з органом держреєстрації комісію по припиненню юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора та т.д.). Відомості членів ліквідаційної комісії зазначаються у заяві на ім'я державного реєстратора(див. зразок вище у п.1.) або у самому рішенні із зазначенням відомостей членів комісії як у зразку заяви п.1 (див. вище).

ІІ ЕТАП: Проведення державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації

Для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом її ліквідації голова ліквідаційної комісії або уповноважена ним особа по закінченні процедури ліквідації, яка передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення державним реєстратором у Бюлетені Держпідприємництва, має надати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору такі документи:

1.Заповнену реєстраційну картку № 7 на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи шляхом ліквідації (у разі надсилання нижче наведених документів рекомендованим листом, підпис голови ліквідкомісії на заповненій реєстраційній картці № 7 засвідчується нотаріально)2.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи3.Оригінали засновницьких документів4.4.Акт ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який затверджений рішенням засновників (учасників) або уповноваженим ними органом

Підписи на ліквідаційному балансі мають бути нотаріально засвідчені. Порядок складання ліквідаційного балансу: - через 2 місяці з дня публікації повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення відносно припинення юридичної особи у Бюлетені Держпідприємництва та задоволення претензій кредиторів ліквідаційною комісією має бути складений проміжний ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками юридичної особи або органом що прийняв рішення про припинення юридичної особи;- по закінченні 1 місяця дня складення проміжного ліквідаційного балансу та розрахунків з кредиторами 4-ї черги, ліквідаційною комісією має бути складений остаточний ліквідаційний баланс, який затверджують учасники або орган що прийняв рішення про припинення юридичної( ст.111 Цивільного Кодексу Україні). Цей ліквідаційний баланс і надається державному реєстратору.

1.Довідку відповідного органу державної податкової служби про зняття юридичної особи з обліку як платника податку2.Довідку відповідного органу Пенсійного фонду України про зняття з обліку3.Довідки відповідних органів фондів соціального страхування про зняття з обліку, а саме:— довідка Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності— довідка Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань; довідка Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (центр зайнятості)4.Довідку архівної установи щодо прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому збереженню.5.Керівник юридичної особи надає паспорт; якщо заявником є уповноважена особа, то надається документ що підтверджує його повноваження та паспорт (оригінал)

У випадках, які встановлені законом, окрім документів, які передбачені вище, додатково подається підтвердження аудитора відносно достовірності та повноти ліквідаційного балансу.

2.Загальні вимоги до процедури ліцензування діяльності з торгівлі цінними паперами

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами

І. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 16, 17, 19 - 27-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про банки і банківську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про депозитарну систему України", з урахуванням статей 13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", інших нормативно-правових актів, що визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

2. Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами провадиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.

3. Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

дилерську діяльність;

брокерську діяльність;

андеррайтинг;

діяльність з управління цінними паперами.

4. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатами (торговцями цінними паперами, у тому числі банками) протягом усього строку провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.

ІІ. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

1. Ліцензіат може провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами відповідно до отриманої ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), тільки за умови членства щонайменше в одному об’єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності та включення ліцензіата (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року № 296, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 957/9556 (із змінами).

2. Ліцензіат повинен дотримуватись вимог, зокрема:

Цивільного та Господарського кодексів України щодо умов та порядку укладання договорів та особливостей здійснення операцій з цінними паперами;

Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про депозитарну систему України", а також Законів України"Про акціонерні товариства" та "Про господарські товариства" у частині виконання вимог щодо формування резервного капіталу (фонду) товариства;

установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку);

нормативно-правових актів Комісії, що регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку за кожним видом діяльності, на який ліцензіат отримав відповідну ліцензію;

пруденційних нормативів, визначених Комісією для відповідного виду діяльності;

умов виконання та оформлення договорів на брокерське обслуговування, разових замовлень, договорів доручення, комісії (субкомісії), андеррайтингу або договору про управління цінними паперами, що встановлені законодавством України.

3. Ліцензіат (крім банку) при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами повинен мати власний капітал за даними фінансової звітності за рік у розмірі не меншому, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для певного виду професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (крім товариств, для яких другий фінансовий рік з дати їх створення ще не закінчився).

Розмір зареєстрованого статутного капіталу повинен бути не меншим, ніж установлений законодавством щодо цінних паперів.

4. Торговець цінними паперами повинен дотримуватись таких вимог:

частка статутного капіталу торговця цінними паперами, що належить іншому торговцю цінними паперами, не може перевищувати 10 відсотків;

частка торговця цінними паперами разом з пов’язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію цінних паперів не може становити більше 5 відсотків;

частка торговця цінними паперами у статутному капіталі депозитарної установи не може становити більше 5 відсотків.

5. Ліцензіат (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та у ліцензії, виданій Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та/або Комісією (крім випадку провадження цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи, який провадить професійну діяльність на підставі відповідної копії ліцензії). Для провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом ліцензіата, який є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.

Для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами загальна площа такого приміщення ліцензіата (крім банку), його відокремленого підрозділу повинна становити не менше ніж 20 кв. м (крім випадку провадження тільки дилерської діяльності, коли приміщення може бути площею не менше ніж 10 кв. м).

У разі організації ліцензіатом (крім банку) діяльності в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, площа приміщення по кожному такому підрозділу повинна становити не менше 10 кв. м.

Виконавчий орган ліцензіата (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії. Документи, що стосуються провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні.

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат, а також графік роботи).

6. Банк для провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 року № 160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2006 року за № 409/12283 (із змінами) (далі - Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів).

7. Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

У разі виникнення у ліцензіата (у тому числі у відокремлених або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами за її окремими видами факту зменшення встановленої кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії) або створенні спеціалізованого структурного підрозділу, але не менше ніж до одного фахівця, йому необхідно протягом трьох місяців відновити потрібну їх кількість та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

Сертифіковані фахівці торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів), які відповідно до посадових обов’язків безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, не можуть одночасно працювати в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж торгівля цінними паперами, та в інших професійних учасниках фондового ринку.

8. Керівник торговця цінними паперами (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при здійсненні діяльності з торгівлі цінними паперами не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Керівник ліцензіата (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов’язаний призначити особу, яка виконує його обов’язки. Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами до керівника.

На час відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат.

9. За наявності в ліцензіата (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, при провадженні діяльності з торгівлі цінними паперами така особа повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325.

Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен протягом трьох місяців відновити особу, на яку будуть покладені зазначені обов’язки.

10. Ділова репутація ліцензіата, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії, який регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії (далі - порядок та умови видачі ліцензії).

11. Ліцензіат зобов'язаний мати обладнання, у тому числі не менше двох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, а також засоби зв'язку (електронна пошта, телефон, факс) та програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, зокрема установлених Правилами (умовами) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затвердженими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319 (із змінами), та забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.

Ліцензіат зобов’язаний створити власну веб - сторінку або веб - сайт для опублікування до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком.

12. Ліцензіат для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами повинен:

розробити положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами;

розробити положення про відокремлений підрозділ ліцензіата (крім банку) та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять діяльність з торгівлі цінними паперами (у разі їх створення);

розробити порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) (крім банку);

розробити положення про внутрішній контроль;

призначити контролера;

розробити систему управління ризиками професійної діяльності з торгівлі цінними паперами (крім банку), яка включає такі елементи: визначення основних принципів управління ризиками професійної діяльності з торгівлі цінними паперами; виявлення, облік та опис ризиків окремо за кожним видом ризику; оцінювання ризиків та контроль (моніторинг) рівня ризиків; заходи щодо мінімізації ризиків та ліквідації негативних наслідків виявлених ризиків, у тому числі порядок та джерела фінансування заходів з компенсації отриманих збитків; моніторинг та дотримання пруденційних нормативів і заходи у разі їх відхилення від встановлених показників; формування управлінської структури ліцензіата, розробка внутрішніх правил, процедур та технологій з урахуванням прийнятих ліцензіатом основних принципів управління ризиками; контроль за ефективністю управління ризиками.

При призначенні окремого працівника (призначається з числа сертифікованих фахівців) ліцензіата (крім банку) або у разі створення ліцензіатом (крім банку) підрозділу з управління ризиками необхідно у внутрішніх документах ліцензіата визначити його функції, порядок взаємодії з іншими підрозділами, у тому числі з контролером ліцензіата.

До компетенції цього підрозділу (працівника) ліцензіата необхідно віднести: розробку та впровадження методики виявлення, оцінювання та контролю рівня ризиків професійної діяльності; аналіз та прогнозування стану системи управління ризиками, ідентифікацію критичних (найбільш ризикованих) бізнес - процесів, клієнтів, контрагентів, фінансових інструментів та послуг; виявлення концентрації ризиків та причини їх появи; впровадження заходів, процедур, механізмів та технологій мінімізації ризиків та ліквідації наслідків виявлених ризиків; оперативну координацію взаємодії підрозділів та виконавчого органу ліцензіата з питань управління ризиками; участь у розслідуванні випадків реалізації ризиків; розробку програм навчання працівників ліцензіата методам та інструментам управління ризиками; підготовку і надання звітності з питань управління ризиками виконавчому органу ліцензіата.

За рішенням наглядової ради (у разі наявності) або вищого органу управління ліцензіата (крім банку) створюється структурний підрозділ або призначається окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль).

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується наглядовій раді (у разі наявності) або вищому органу управління та організаційно не залежить від інших підрозділів торговця цінними паперами.

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), повинен організувати свою діяльність відповідно до вимог Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19 липня 2012 року № 996, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1628/21940.

13. Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами має містити, зокрема, порядок:

укладання договорів;

роботи з клієнтами;

провадження діяльності з торгівлі цінними паперами за видами діяльності, на які торговець має відповідні ліцензії;

ведення обліку та подання звітності щодо операцій з цінними паперами;

ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів.

14. Положення про відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять діяльність з торгівлі цінними паперами, має містити, зокрема:

основні види діяльності, повноваження;

вимоги до наявності мінімальної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб);

вимоги до наявності комп'ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення;

вимоги до приміщення;

умови ліквідації.

15. Положення про внутрішній контроль торговця цінними паперами має містити, зокрема:

порядок і строки розгляду звернень клієнтів та професійних учасників фондового ринку;

процедуру запобігання несанкціонованому доступу до службової інформації і її неправомірному використанню, у тому числі при суміщенні різних видів професійної діяльності;

ліквідність та інші показники (нормативи), що обмежують ризики з операцій з цінними паперами для торговця цінними паперами, установлені Комісією;

вимоги, спрямовані на запобігання маніпулюванню цінами на фондовому ринку, установлені торговцем цінними паперами;

опис функцій, прав та обов'язків контролера;

повноваження контролера у разі виявлення ним порушень;

форму і строки подання звітності контролером керівнику торговця цінними паперами;

вимоги до оформлення первинних документів внутрішнього обліку, ведення облікових операцій і складання внутрішньої звітності;

вимоги, спрямовані на врегулювання та запобігання конфлікту інтересів при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку.

16. Контролер торговця цінними паперами призначається з числа сертифікованих фахівців і відповідає за повноту та достовірність надання інформації до Комісії.

17. Ліцензіат зобов'язаний протягом усього строку провадження діяльності з торгівлі цінними паперами виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

18. Банк (його відокремлені підрозділи) повинен (повинні) організувати свою діяльність відповідно до вимог Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів.

19. Для провадження діяльності з управління цінними паперами грошові кошти клієнта (клієнтів), у разі якщо це передбачено договором управління, зараховуються на окремий поточний рахунок торговця цінними паперами в банку окремо від власних коштів торговця цінними паперами та відповідно до умов договору (договорів) про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти. Торговець цінними паперами звітує перед клієнтами про використання їхніх грошових коштів.

20. Торговець цінними паперами веде облік цінних паперів, грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, грошових коштів та майна, що перебувають у власності торговця цінними паперами, відповідно до вимог, установлених Комісією за погодженням з Міністерством фінансів України, а у випадках, установлених законодавством, - також з Національним банком України.

21. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких він провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законодавства України.

22. Ліцензіат, який прийняв рішення про припинення діяльності з торгівлі цінними паперами, зобов'язаний повідомити про це всіх своїх клієнтів, з якими у нього укладені договори (у разі їх наявності, зокрема: договір на брокерське обслуговування, договір андеррайтингу, договір про управління цінними паперами та грошовими коштами), виконати усі договори (зобов'язання), що стосуються провадження діяльності з торгівлі цінними паперами, та після цього подати заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та відповідні документи, передбачені для торговця цінними паперами нормативно-правовим актом Комісії, який регулює порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - порядок зупинення дії та анулювання ліцензії).

23. У разі якщо ліцензіат не має наміру провадити зазначений в ліцензії вид діяльності після закінчення строку її дії, то він зобов'язаний не менше ніж за шістдесят календарних днів до закінчення строку дії ліцензії повідомити про це Комісію, а також до закінчення строку дії ліцензії виконати всі договори (зобов'язання), що стосуються провадження професійної діяльності з торгівлі цінними паперами згідно з вимогами, установленими законодавством.

ІІІ. Відомості, які ліцензіат подає до Комісії

1. У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву та відповідні документи відповідно до Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України, затвердженого рішенням Комісії від 06 листопада 2012 року № 1583, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1999/22311, на отримання погодження Комісії на створення такого відокремленого підрозділу.

2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії (копії ліцензії) на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення разом з оригіналом ліцензії та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - заява про видачу ліцензії) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до порядку та умов видачі ліцензії.

У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

3. У разі виникнення у процесі професійної діяльності ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи), зміна місцезнаходження юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів подати заяву та документи відповідно до порядку та умов видачі ліцензії.

4. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом утрачена ліцензія або бланк ліцензії не придатний для користування унаслідок його пошкодження, ліцензіат зобов'язаний подати заяву та документи відповідно до порядку та умов видачі ліцензії.

5. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, який провадить професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати заяву та документи відповідно до порядку та умов видачі ліцензії.

6. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним діяльності з торгівлі цінними паперами згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати заяву та документи відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, який регулює порядок зупинення дії та анулювання ліцензії.

7. У разі створення ліцензіатом у процесі провадження діяльності з торгівлі цінними паперами спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, і яким надаються повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат повинен до початку провадження діяльності таким структурним підрозділом надати до Комісії:

довідку про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат, яка додається до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів);

засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись професійна діяльність з торгівлі цінними паперами, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений ліцензіатом) з доданням акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру).

8. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або його місцезнаходження ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про відокремлений підрозділ повинен подати заяву та документи відповідно до порядку та умов видачі ліцензії.

9. Ліцензіат у процесі провадження діяльності з торгівлі цінними паперами зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи, які підтверджують зазначені зміни:

1) нотаріально засвідчену копію змін до статуту ліцензіата з відміткою державного реєстратора про проведення її державної реєстрації.

У разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін до цього рішення;

2) копію відповідного документа банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів);

3) довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку, яка додається до заяви про видачу ліцензії;

4) засвідчену підписом керівника та печаткою заявника копію затвердженої організаційної структури ліцензіата зі змінами з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії;

5) засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право власності на нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) професійна діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), з доданням копії акта приймання-передавання цього приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);

6) довідку про спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж заявник (ліцензіат), із змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого структурного підрозділу ліцензіат (крім банку) повинен додати до цієї довідки копії документів, передбачених підпунктом 5 пункту 9 цього розділу;

7) інформацію у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата (крім банку), із зазначенням прізвища, імені, по батькові (для фізичної особи) та найменування, ідентифікаційного коду (для юридичної особи) та дати такого звільнення (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата;

8) у разі призначення особи, яка займає посаду головного бухгалтера (крім банку), подається копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата.

У разі відсутності посади головного бухгалтера ліцензіатом (крім банку) подається довідка у довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвищ, імен, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата), засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата;

9) у разі зміни особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку), подається анкета щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії;

10) довідку про зміни в персональному складі наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата), яка додається до заяви про видачу ліцензії;

11) довідку щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому у частині розділу І "Структура власності заявника (ліцензіата)" (крім пункту 3 та таблиці 6), яка додається до заяви про видачу ліцензії;

12) довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата), з відповідними змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

10. Ліцензіат, крім документів, передбачених пунктом 9 цього розділу, зобов'язаний протягом п’ятнадцяти робочих днів подати до Комісії інформацію про:

арешт банківських рахунків ліцензіата;

виключення ліцензіата з об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності;

зміни у графіку роботи;

припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства з доданням копії відповідного рішення;

припинення діяльності торговця цінними паперами у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку на бланку ліцензії) з доданням копії документа відповідного органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення, засвідченого ліцензіатом.

У разі виключення з об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, ліцензіат повинен протягом трьох місяців стати членом об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, за наявності у них статусу саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та протягом п'яти робочих днів з дати видачі відповідного свідоцтва організації повідомити про це Комісію.

11. Ліцензіат зобов'язаний надавати до Комісії адміністративні дані відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049.

12. Документи, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, що мають форму додатків до порядку та умов видачі ліцензії, надаються також в електронній формі за допомогою автоматизованої системи, розміщеної на офіційному веб - сайті Комісії.

13. Ліцензіат (крім банку) у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити центральний апарат Комісії про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження та графіка роботи) та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцяти календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.

Ліцензіат (крім банку) при зміні тимчасового місцезнаходження на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців та ліцензії, повинен не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити центральний апарат Комісії.

14. Ліцензіат зобов’язаний щороку до 01 лютого подавати до Комісії станом на 01 січня поточного року такі довідки, які додавалися до заяви про видачу ліцензії:

про асоційованих осіб фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата);

про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером;

про структуру власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю у ньому з доданням схематичного зображення такої структури.

15. Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом, засвідченим печаткою ліцензіата та підписом керівника (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж), у якому необхідно обов'язково зазначити номер ліцензії ліцензіата.

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

IV. Державний контроль за провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами

1. Державний контроль за провадженням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами здійснює центральний апарат Комісії, а також її територіальні органи відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", цих Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів Комісії.

Інші державні органи здійснюють контроль за вказаною діяльністю у межах своїх повноважень, визначених законодавством України.

2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов'язані зі здійсненням ними контролю за діяльністю з торгівлі цінними паперами, розглядаються Комісією. Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

3.Підстави та процедура анулювання ліцензії

Підставами для анулювання ліцензії (копії ліцензії) є:

1) заява ліцензіата про анулювання ліцензії у зв’язку з припиненням професійної діяльності на фондовому ринку або припиненням ліцензіата в результаті реорганізації (поділу, злиття, приєднання, перетворення) або ліквідації;

2) внесення відповідним державним органом до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи (ліцензіата) у результаті її ліквідації, визнання її банкрутом, у тому числі за рішенням суду, відповідно до законодавства;

3) відкликання ліцензії на здійснення банківських операцій - для банків;

4) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих заявником (ліцензіатом) для одержання ліцензії;

5) акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування;

6) повторне порушення ліцензіатом законодавства;

7) невиконання ліцензіатом вимог розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери, які стали підставою для зупинення дії ліцензії;

8) акт про відсутність ліцензіата за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та/або ліцензії;

9) невступ ліцензіата (крім управителів іпотечним покриттям, фондових бірж та клірингових установ) протягом строку, установленого законодавством, до саморегулівної організації за відповідним видом професійної діяльності на фондовому ринку, що об’єднує професійних учасників фондового ринку, та/або об’єднання професійних учасників фондового ринку, у тому числі після виключення його зі складу членів такої саморегулівної організації та/або об’єднання професійних учасників фондового ринку, за умови реєстрації Комісією таких саморегулівних організацій та об’єднань;

10) нездійснення ліцензіатом певного виду професійної діяльності на фондовому ринку протягом року (у тому числі з дати отримання ліцензії);

11) подання Антимонопольного комітету України, складене на підставі статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», у зв'язку з вчиненням ліцензіатом під час дії ліцензії порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

12) анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи у ліцензіата, який поєднує цей вид діяльності з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльністю із зберігання активів пенсійних фондів, та неотримання ним нової ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи (підстава для анулювання ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів);

13) вимога власників іпотечних облігацій про дострокове припинення повноважень управителя, якщо є факти неналежного виконання управителем своїх обов'язків відповідно до законодавства, у результаті чого зафіксовані порушення законних прав та інтересів власників іпотечних облігацій, що призвели до збитків, які управитель не в змозі погасити або ухиляється від їх погашення;

14) анулювання ліцензії компанії з управління активами на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

15) виключення небанківської фінансової установи, яка не є професійним учасником фондового ринку, з відповідного державного реєстру фінансових установ;

16) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку;

17) умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов’язків та в інших випадках, передбачених законодавством), надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів), яких стосується інсайдерська інформація;

18) невідкриття рахунку у цінних паперах у Центральному депозитарії депозитарною установою протягом місяця з дня отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності.

Процедура анулювання ліцензії:

Для анулювання ліцензії за власною ініціативою ліцензіат надає до загального відділу Комісії або надсилає поштою (рекомендованим листом) заяву про анулювання ліцензії на окремий вид професійної діяльності на фондовому ринку, складену державною мовою, згідно з додатком до цього Порядку (із зазначенням на конверті структурного підрозділу Комісії, якому надані повноваження здійснювати розгляд цих документів).

Для анулювання ліцензії у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіат надає в установленому цим пунктом порядку заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку згідно з додатком до цього Порядку та бланк ліцензії (оригінал).

3. До заяви про анулювання ліцензії, яка надається згідно з абзацом першим пункту 2 цього розділу, додаються бланк ліцензії (оригінал) і такі документи:

1) копія рішення уповноваженого органу ліцензіата про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку та/або припинення юридичної особи (рішення про анулювання ліцензії);

2) для торговців цінними паперами: копії документів, що підтверджують виконання (припинення) зобов’язань перед клієнтами, які обслуговувались ліцензіатом на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії (у разі наявності таких клієнтів);

3) для ліцензіата, який здійснює професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - клірингову діяльність:

перелік учасників клірингу, яким на дату прийняття рішення про анулювання було відкрито у внутрішній системі обліку ліцензіата кліринговий рахунок (клірингові субрахунки);

копії документів, що підтверджують припинення виконання ліцензіатом функцій особи, яка провадить клірингову діяльність, а саме:

документів, які підтверджують розірвання договорів, передбачених Положенням про клірингову діяльність, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року № 429, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 року за № 562/23094 (далі - Положення про клірингову діяльність), та інших договорів, які передбачені внутрішніми документами ліцензіата щодо провадження клірингової діяльності та припинення зобов’язань перед клієнтами - учасниками клірингу.

У разі неможливості розірвання договорів, укладених з клієнтами (з причини припинення учасника клірингу), надається перелік таких учасників клірингу, письмове пояснення ліцензіата із зазначенням причин неможливості розірвання договорів та документи, які підтверджують дії ліцензіата по відношенню до вказаних клієнтів;

4) для депозитарної установи, яка подала заяву на анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності депозитарної установи:

копія рішення уповноваженого органу депозитарної установи - правонаступника про приєднання ліцензіата у разі припинення ліцензіата шляхом його приєднання до цієї депозитарної установи;

перелік депонентів, з якими ліцензіатом укладені договори про обслуговування/відкриття рахунку в цінних паперах, договори про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування та/або договори про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, та/або емітентів, з якими ліцензіатом укладені договори про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії;

перелік депонентів ліцензіата, які закрили свої рахунки у цінних паперах у строк, установлений нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності, перелік емітентів, які закрили рахунки у цінних паперах власників, які обслуговувалися у депозитарній установі на підставі договорів з цими емітентами;

копії розпоряджень, наданих депонентами, емітентами, які закрили рахунки у цінних паперах, на списання цінних паперів та закриття рахунків у цінних паперах;

копії актів приймання-передавання документів, баз даних, архівів баз даних, передбачених нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності, якщо не всі депоненти, емітенти, з якими ліцензіатом укладені відповідні договори, закрили рахунки у цінних паперах у строк, установлений нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності;

копії виписок про стан рахунку у цінних паперах ліцензіата у Центральному депозитарії та/або Національному банку України, з якими були укладені депозитарні договори.

У разі наявності у депозитарної установи ліцензії на провадження діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів депозитарна установа разом із заявою на анулювання ліцензії на депозитарну діяльність депозитарної установи надає заяви на анулювання інших видів депозитарної діяльності.

Для депозитарної установи, яка подала заяву на анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або зберігання активів пенсійних фондів:

перелік депонентів, з якими депозитарною установою на дату прийняття рішення про анулювання ліцензії укладені договори про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування та/або договори про обслуговування пенсійного фонду зберігачем;

копії документів, які підтверджують розірвання договорів про обслуговування зберігачем активів інститутів спільного інвестування та/або договорів про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, та документів, які підтверджують передачу активів фондів іншим депозитарним установам;

копії виписок про стан рахунку депонентів, з якими укладені відповідні договори;

5) для ліцензіатів, які здійснюють діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку: копії документів, що підтверджують припинення зобов’язань за договорами з особами, які провадять клірингову діяльність, та Центральним депозитарієм цінних паперів;

6) для ліцензіатів, які здійснюють діяльність з управління іпотечним покриттям: перелік емітентів, з якими на дату прийняття рішення про припинення провадження діяльності з управління іпотечним покриттям ліцензіат мав договори на управління іпотечним покриттям; копії документів, що підтверджують розірвання договору про управління іпотечним покриттям, засвідчені ліцензіатом (щодо кожного емітента, з яким укладено договір).

У документах, що надаються згідно з цим розділом та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені ліцензіатом.

4. У разі прийняття ліцензіатом рішення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності за власною ініціативою ліцензіат зобов’язаний виконувати усі дії, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності.

5. У разі прийняття ліцензіатом рішення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами за власною ініціативою ліцензіат повинен до дати подання заяви про анулювання ліцензії виконати вимоги, установлені Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року № 819, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за № 857/23389.

Після дати подання заяви на анулювання ліцензії торговець цінними паперами не має права здійснювати торгівлю цінними паперами, крім продажу цінних паперів, що належать йому на праві власності.

6. Комісія повертає заяву ліцензіата про анулювання ліцензії та відповідні документи без розгляду, якщо:

заява та документи, що додаються, оформлені з порушенням вимог, установлених цим Порядком;

надано неповний перелік документів, передбачений цим Порядком для окремого виду професійної діяльності;

у Комісії на дату подання заяви про анулювання ліцензії або у період її розгляду наявне судове рішення, яке набрало законної сили, що забороняє анулювання ліцензії заявнику, та/або постанова про відкриття виконавчого провадження щодо виконання такого рішення, або якщо у період розгляду такої заяви Комісією в установленому законодавством порядку здійснюється перевірка ліцензіата (крім випадку, передбаченого пунктом 10 цього розділу).

7. Про залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду ліцензіата повідомляють у письмовій формі (за підписом члена Комісії) із зазначенням підстав для залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду у строк не пізніше ніж 10 робочих днів з дати надходження цих документів.

Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про анулювання ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву з доданням відповідних документів, яка розглядається відповідно до цього Порядку.

8. Комісія у разі отримання інформації відповідно до підпунктів 2, 3, 14 та 15 пункту 1 цього розділу повинна у строк не пізніше 15 робочих днів від дати отримання такої інформації прийняти рішення про анулювання ліцензії.

9. Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата установленого зразка про анулювання ліцензії з доданням усіх документів, передбачених пунктом 3 цього розділу для певних видів діяльності, повинна у строк не пізніше 30 календарних днів від дати надходження заяви про анулювання ліцензії та цих документів прийняти рішення про анулювання ліцензії.

10. Комісія має право здійснювати позапланову перевірку достовірності відомостей, які зазначені в документах, наданих ліцензіатом на анулювання ліцензії.

11. Рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні приймається на засіданні Комісії та оформлюється відповідним рішенням Комісії, крім випадків, передбачених пунктом 18 цього розділу.

Рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні приймається з урахуванням результатів перевірки, якщо така перевірка проводилась згідно з пунктом 10 цього розділу. Акт перевірки надсилається до Комісії протягом 3 днів з дати його підписання.

У рішенні про відмову в анулюванні ліцензії обов’язково зазначаються підстави для такої відмови з відповідним обґрунтуванням згідно з цим Порядком.

12. Прийняття відповідного рішення про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 10, 11 пункту 1 цього розділу може відбуватись за участю заявника, який за три робочі дні до засідання Комісії повідомляється про це у письмовій формі (за підписом члена Комісії, який виносить проект відповідного рішення Комісії) та/або шляхом оперативного повідомлення засобами телефонного зв’язку (факсом) чи електронною поштою.

13. Письмове повідомлення (лист) підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про анулювання ліцензії та відповідних документів про прийняття рішення про анулювання ліцензії або відмову в її анулюванні (з доданням копії відповідного рішення), надсилається (видається) ліцензіату. Одночасно на поданому оригіналі бланка ліцензії органом ліцензування (для емітентів - відповідним територіальним органом) ставиться штамп щодо її анулювання і бланк ліцензії повертається юридичній особі (рекомендованим листом).

14. При відмові в анулюванні ліцензії подані документи ліцензіату не повертаються, крім бланка ліцензії (оригіналу).

15. Підставами для прийняття рішення Комісії про відмову в анулюванні ліцензії є:

недостовірність даних у заяві та документах, поданих заявником для анулювання ліцензії;

невиконання ліцензіатом вимог, передбачених для анулювання ліцензії на здійснення окремого виду професійної діяльності на фондовому ринку.

16. У разі відмови в анулюванні ліцензії на підставі невиконання ліцензіатом вимог, установленим цим Порядком, він може подати до Комісії нову заяву та відповідні документи після усунення причин, що стали підставою для такої відмови.

17. У разі відмови в анулюванні ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих ліцензіатом у встановленому порядку, він може подати до Комісії нову заяву тільки після здійснення відповідним територіальним органом Комісії перевірки та надання ним висновку до Комісії щодо здійснення ліцензіатом усіх дій, передбачених пунктом 3 цього розділу.

18. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі підпунктів 4 - 9, 16 та 17 пункту 1 цього розділу здійснюється уповноваженою особою (уповноваженими особами) Комісії відповідно до Правил розгляду справ.

19. У разі ліквідації філії або іншого відокремленого підрозділу або припинення провадження ними професійної діяльності на фондовому ринку згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати ліквідації вказаної філії (іншого відокремленого підрозділу) або з дати припинення діяльності такою філією (іншим відокремленим підрозділом) подати до Комісії такі документи:

заяву про анулювання копії ліцензії;

копію рішення відповідного органу з цього питання, підписану керівником та засвідчену печаткою ліцензіата;

копію ліцензії, отриману в Комісії (для її анулювання).

20. Комісія у разі отримання в установленому порядку заяви ліцензіата (з доданням відповідних документів) про анулювання відповідної копії повинна протягом 15 робочих днів з дати надходження цих документів прийняти рішення про анулювання копії ліцензії.

Рішення про анулювання копії ліцензії оформлюється відповідним наказом, який підписується керівником Комісії або виконуючим його обов'язки.

Письмове повідомлення про прийняття рішення про анулювання відповідної копії ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом п’яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про анулювання копії ліцензії та відповідних документів).

21. Рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) набирає чинності через 10 днів з дати його прийняття.

У разі прийняття рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) згідно з підпунктами 1 - 3 та 12 пункту 1 цього розділу воно набирає чинності з дати його прийняття.

22. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) уноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії (копії ліцензії).

23. Рішення про анулювання ліцензії (копії ліцензії) може бути оскаржено в судовому порядку.

24. Дія анульованої ліцензії, рішення про анулювання якої не було оскаржено в установленому законодавством порядку або якщо оскарження такого рішення не призвело до його відміни, не може бути поновлена.

25. Інформація щодо анулювання ліцензії підлягає обов'язковому опублікуванню та наданню Центральному депозитарію цінних паперів відповідно до пункту 6 розділу ІІ цього Порядку.

26. У разі якщо рішення про анулювання ліцензії скасовується Комісією, то воно набирає чинності з дати його прийняття та підлягає обов'язковому опублікуванню в офіційному виданні Комісії протягом 3 робочих днів з дати його прийняття.

У разі якщо рішення Комісії про анулювання ліцензії скасовується в судовому порядку, то це рішення суду підлягає обов'язковому опублікуванню Комісією в її офіційному виданні протягом 3 робочих днів з дати набрання законної сили цим рішенням.

4.Вимоги НКЦПФР щодо сертифікації осіб, що здійснюють торгівлю цінними паперами у складі юридичної особи — професійного учасника ринку цінних паперів

Для сертифікації заявник повинен відповідати таким вимогам:

1) мати кваліфікаційне посвідчення фахівця з відповідного виду діяльності, яке видається у порядку, встановленому Положенням про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженим наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 вересня 1996 року № 215, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 жовтня 1996 року за № 584/1609;

2) не бути за вироком суду позбавленим права посідати певні посади та займатися певною діяльністю;

3) не мати судимість не погашену, не зняту в установленому законодавством порядку, у тому числі за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності;

4) мати бездоганну ділову репутацію.

2. Документи на сертифікацію подаються у картонному швидкозшивачі, на якому має бути зазначена така інформація: прізвище, ім’я, по батькові; місце реєстрації, адреса для листування та контактний телефон заявника.

Зазначені документи подаються особисто, через уповноважену особу або надсилаються поштою до структурного підрозділу, відповідального за реєстрацію вхідної кореспонденції в Комісії.

Копії документів, які подаються на сертифікацію, та підписи заявника на документах мають бути засвідчені юридичною особою - роботодавцем або в установленому законодавством порядку.

3. Для отримання сертифіката фізична особа подає до Комісії такі документи:

1) роздруковану форму заяви-анкети, яка заповнюється на сайті Комісії (http://cert.nssmc.gov.ua/) за встановленим форматом згідно з додатком 2 до цього Положення, підписану заявником на кожному аркуші зазначеної заяви-анкети;

2) копію кваліфікаційного посвідчення фахівця з відповідного виду діяльності, яке видається у порядку, встановленому Комісією;

3) копії першої та другої сторінок паспорта (для осіб без громадянства - копію документа, що його замінює);

4) копію трудової книжки заявника (у разі наявності) за останні три роки (або витяг з трудової книжки). Якщо особа на одному й тому самому місці роботи має трудовий стаж більше трьох років, така особа має надати копію сторінки трудової книжки з останнім записом про прийняття;

5) за наявності роботи за сумісництвом - копію документа (наказ, договір підряду тощо), що підтверджує трудові відносини з юридичною особою, що має ліцензію Комісії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або з Центральним депозитарієм;

6) копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні контролюючі органи і мають відмітку у паспорті, надають копію сторінки паспорта з відповідною відміткою);

7) оригінал або копію платіжного документа про перерахування плати на відповідні рахунки, визначені в установленому законодавством порядку на дату здійснення такої оплати, за видачу сертифіката особі, що здійснює дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку;

8) копію чинного сертифіката за відповідним видом діяльності (у разі наявності);

9) фото в електронному вигляді.

4. Заявник відповідає за достовірність інформації, яка міститься в документах, наданих до Комісії для отримання сертифіката.

5. Заява-анкета реєструється в журналі реєстрації заяв-анкет на отримання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, у якому фіксуються: дата її безпосереднього надходження до Комісії; вхідний реєстраційний номер справи; прізвище, ім'я, по батькові заявника; вид професійної діяльності, за яким особа має намір отримати сертифікат.

6. Уповноважений підрозділ центрального апарату Комісії здійснює розгляд документів, їх перевірку на відповідність заявника вимогам цього Положення, готує відповідні пропозиції щодо сертифікації фізичної особи та формує справу фізичної особи. З цією метою Комісія має право звертатися до організацій, установ, інших осіб, у тому числі до заявника, для отримання додаткової інформації.

7. Строк розгляду документів для отримання сертифіката або дубліката сертифіката та їх оформлення не повинен перевищувати тридцяти календарних днів з дня надходження до Комісії відповідних документів, передбачених цим Положенням.

8. У разі втрати виданого Комісією сертифіката особі видається його дублікат. Для отримання дубліката сертифіката особа подає до Комісії такі документи:

1) заяву про видачу дубліката сертифіката у довільній формі із зазначенням причини втрати сертифіката;

2) оригінал або копію платіжного документа про перерахування плати на рахунки, визначені законодавством на дату здійснення такої оплати, за видачу дубліката сертифіката, засвідчену в установленому законодавством порядку.

9. Документи, подані для отримання сертифіката, зберігаються протягом чотирьох років з дати їх надходження до Комісії.

Сертифікація, тобто взяття на облік, осіб, що мають намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, здійснюється НКЦПФР. Умовами проходження сертифікації є:

1)наявність кваліфікаційного посвідчення фахівця з відповідної спеціалізації, що видається у порядку, встановленому НКЦПФР;

2)відсутність за вироком суду позбавлення права посідати певні посади та займатися певною діяльністю;

3)відсутність непогашеної судимості за господарські та посадові злочини.

За результатами сертифікації особа отримує сертифікат, який є чинним на всій території України. Датою видачі сертифіката є дача видачі наказу Голови НКЦПФР. Сертифікованою особа вважається з дати видачі такого наказу. НКЦПФР веде журнал реєстрації виданих сертифікатів. Сертифікат видається на термін дії кваліфікаційного посвідчення. Дата закінчення терміну дії сертифіката зазначається на бланку сертифіката. Для отримання сертифіката особа має подати до НКЦПФР пакет документів, серед яких є: заява-анкета, копія документа про світу, витяг з трудової книжки, дві фотокартки тощо. Подані документи реєструються в журналі реєстрації одержаних документів. Термін розгляду документів не повинен перевищувати 30-ти днів з дня їх отримання НКЦПФР.

Кваліфікаційне посвідчення фахівця, на основі якого видається сертифікат НКЦПФР, видається, у свою чергу, на підставі свідоцтва про навчання за відповідним видом професійної діяльності з цінними паперами та за умови успішного складання кваліфікаційного іспиту претендентом. Порядок отримання цього свідоцтва описується в «Положенні про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку», затвердженого Наказом НКЦПФР від 24.09.1996 р. Свідоцтво про навчання видається навчальним закладом, яке відповідно до договору з НКЦПФР провадить навчання фахівців з питань фондового ринку.  Перелік таких навчальних закладів розміщується на сайті НКЦПФР та публікується  у ЗМІ.

НКЦПФР має особливі професійні вимоги й до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, які викладено в рішенні НКЦПФР «Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів» від 25.04.2013  № 769.

«ТАСК-БРОКЕР» повністю відповідає вимогам НКЦПФР щодо сертифікації своїх фахівців.

5. Організаційно-правова форма й структура власності торгівця цінними паперами

Засновниками ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» було обрано найпопулярнішу організаційно-правову форму в Україні ‒ товариство з обмеженою відповідальністю. Такий вибір пояснюється простотою функціонування такого підприємства: відсутні законодавчі вимоги щодо мінімального розміру статутного капіталу (проте, пам’ятаємо, що вимоги щодо цього для брокерів, дилерів, андерайтерів, управлінців ЦП), відсутність необхідності емісії акцій тощо.

За структурою власності ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» є повністю приватною установою.

6.Мета й види діяльності відповідно до ліцензії торгівця цінними паперами

Метою діяльності «ТАСК-БРОКЕР» є задоволення потреб своїх клієнтів у здійсненні широкого спектру операцій на фондовому ринку України за допомогою команди висококваліфікованих спеціалістів, потужного базису знань та багаторічного досвіду роботи в даній сфері.

Сьогодні «ТАСК-БРОКЕР» здійснює такі види професійної діяльності з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку:

1.Брокерську діяльність. Брокерські послуги охоплюють:

 •  брокерські послуги при купівлі/продажу цінних паперів на організованому та неорганізованому ринках цінних паперів України, враховуючи операції на вексельному ринку;
 •  придбання в інтересах клієнта акцій (акумуляція дрібних та середніх пакетів акцій на вторинному ринку) у фізичних і юридичних осіб для формування великих (контрольних та блокуючих) пакетів акцій відповідно до вимог клієнта;
 •  придбання в інтересах клієнта цінних паперів на тендерах, конкурсах, аукціонах.

2.Дилерську діяльність – скупка акцій за свій рахунок для себе.

3.Андеррайтинг. Послуги з андеррайтингу включають: 

 •  послуги з підготовки проспекту емісії, інвестиційного меморандуму;
 •  послуги з реєстрації інформації в НКЦПФР;
 •  підготовка звіту для НКЦПФР про результати проведеного випуску та погашення облігацій;
 •  проведення рекламної компанії та презентації випуску облігацій;
 •  проведення лістингу ПФТС;
 •  послуги андерайтера з розміщення випуску;
 •  всіляка консультаційна підтримка.

Окрім цього, «ТАСК-БРОКЕР» є депозитарною установою, що охоплює:

 •  відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах, у т.ч. забезпечення участі в біржових торгах;
 •  обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах (списання, зарахування, переведення);
 •  надання клієнтам документів, що підтверджують право власності на цінні папери, які їм належать тощо.

Також «ТАСК-БРОКЕР» здійснює операції з валютними цінностями, а саме:

 •  прийняття валютних платежів для придбання ЦП на українському фондовому ринку;
 •  проведення операцій на фондовому ринку, що передбачають передачу прав власності на цінні папери від резидентів до нерезидентів та навпаки.

З прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» і появи необхідності акціонерним товариствам провести дематеріалізацію емісій акцій «ТАСК-БРОКЕР» почав надавати комплекс послуг для акціонерних товариств:

 •  знерухомлення випуску акцій та зберігання їх на рахунках у цінних паперах;
 •  проведення процедури лістингу акцій емітента на фондовій біржі;
 •  укладання та документальне оформлення угод по операціям з акціями на фондовій біржі.

7.Організаційна структура й функції основних підрозділів торгівця цінними паперами, його регіональна структура

Офіс ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» розташований в місті Києві за адресою: провулок Рильський, 6. Це його головний і єдиний офіс в Україні, регіональної мережі він сьогодні не має.

У 2008 р. була спроба відкрити власні представництва у деяких найбільших містах України (були вже орендовані приміщення, розроблена програма з розвитку мережі), проте світова фінансова криза не дала можливості завершити цю роботу. Зараз «ТАСК-БРОКЕР» з клієнтами, що проживають не в Києві, працює дистанційно: якщо вони не мають змогу приїхати до Києва в офіс, їх ідентифікація здійснюється через банківські установи.

8.Статут торговця цінними паперами

Статут ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» було затверджено у 2006 р. Його текст не підлягає безконтрольному відкритому оприлюдненню, оскільки є комерційною таємницею компанії.

9.Положення про провадження діяльності з торгівлі цінними паперами

Одним із обов’язків ліцензіата (торговця ЦП) в Ліцензійних умовах є розробка положення про провадження діяльності з торгівлі ЦП. Воно має містити порядок укладання договорів; роботи з клієнтами; провадження діяльності з торгівлі цінними паперами за видами діяльності, на які торговець має ліцензії; ведення обліку та подання звітності щодо операцій з цінними паперами; ведення обліку та подання звітності щодо коштів клієнтів. Таке положення розробив і «ТАСК-БРОКЕР».

10.Положення про внутрішній контроль

«Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку», затверджене рішенням НКЦПФР у 2012 р., передбачає існування в торговця ЦП служби внутрішнього аудиту (контролю), основні завдання, права, обов’язки, цілі, напрями роботи якої мають бути визначені окремим внутрішнім документом професійного учасника - Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю). Посадова особа такої служби призначається вищим органом компанії й не може одночасно бути відповідальною за проведення внутрішнього фінансового моніторингу та бути контролером. Основними завданнями служби є: своєчасне виявлення порушень та недоліків у діяльності структурних підрозділів; оцінювання розміру, напряму та розподілу ризиків компанії; виявлення сфер потенційних збитків для компанії тощо. Серед прав служби виділимо: ознайомлення з усією документацією компанії; залучати у разі необхідності працівників інших підрозділів компанії до виконання завдань служби; перевірка документів, пов’язаних зі здійсненням фінансового моніторингу тощо. За результатами внутрішнього аудиту складається і підписується висновок посадовою особою служби внутрішнього аудиту, яка проводила перевірку. «ТАСК-БРОКЕР» серед своїх працівників має особу, яка виконує обов’зки з внутрішнього аудиту (контролю).

11.Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу торгівцем ЦП

Професійний учасник фондового ринку має провадити фінансовий моніторинг. З даного питання у 2002 р. було затверджено Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», який вже був згаданий у першому розділі звіту. Відповідно до нього «ТАСК-БРОКЕР» як професійний учасник ринку цінних паперів є суб’єктом первинного фінансового моніторингу. Працівником, який є відповідальним за проведення фінансового моніторингу, було призначено генерального директора, що відповідає пункту 1 статті 7 вказаного Закону. «ТАСК-БРОКЕР» виконує такі обов’язки як суб’єкт фінансового моніторингу:

1)став на облік у Спеціально уповноваженому органі – Державній службі фінансового моніторингу України;

2)здійснює ідентифікацію клієнтів;

3)забезпечує у своїй діяльності управління ризиками (розроблено відповідний документ);

4)забезпечує виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення підозр, після їх проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення тощо.

12.Державний контроль за дотриманням торговцем ЦП Ліцензійних умов

НКЦПФР і її територіальні органи проводить діяльність щодо державного контролю за дотриманням торговцем ЦП Ліцензійних умов. Контроль відображається в двох рішеннях НКЦПФР:

1.«Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку ЦП) – діяльності з торгівлі цінними паперами» від 14.05.2013 р.  № 819;

2.«Порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» від 14.05.2013  № 816.

Також державний контроль за ліцензіатами здійснюється іншими державними органами, але лише у межах їхніх повноважень.

13. Вимоги НКЦПФР щодо оприлюднення інформації, складання та подання адміністративних даних торговцем ЦП. Склад звітності торгівця ЦП перед НКЦПФР

Торговці цінними паперами

Подання до Комісії адміністративних даних торговцями цінних паперів здійснюється відповідно до вимог:

 •  Рішення Комісії від 08 червня 2004 року №279 «Про затвердження Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 р. за №1122/9721 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 року №2380);
 •  Наказу Комісії від 03 червня 2008 року №493 «Щодо вимог розділів II та III Положення про порядок складання та надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 р. за №1122/9721 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 року №2380».

 

14.Загальна характеристика діяльності торгівця цінними паперами: масштаби, частка на ринку, конкурентна позиція

ТОВ «ТАСК-брокер» зайняв 2 місце за жоветнь 2014 року по торгівлі акціями та 24 місце по торгівлі корпоративними облігаціями на біржі ПФТС. Торговець торгує в межах всієї України та має досить непогану конкуренту позицію порівнюючи з іншими торговцями, та постійно нарощує частку на ринку в середньому входить в топ-20 кращих торговців на фондовій біржі.

15.Спеціалізація торгівця цінними паперами по видах операцій, галузевій приналежності клієнтури, цінних паперах по регіонах і т.п. Операції, здійснювані в рамках кожного напрямку діяльності, надавані послуги

Спеціалізація ТЦП по видах операцій:

1) брокерські операції,

2) дилерські операції,

3) андеррайтинг,

    4) депозитарні операції як депозитарної установи.

Операції, здійснювані в рамках кожного напрямку діяльності, надавані послуги (див. п.6 цього розділу)

Щодо галузевої приналежності клієнтури торговець має:

1) фіз. особи, и юр. особи,

2) резиденти, нерезиденти.

На даний момент найбільшими клієнтами торгівця як брокера – це компанії, які займаються рекламою, торгівлею, фін.лізингом, консультаціями по різним питанням, сдачою авто в оренду, інвестиційною діяльністю.

Щодо спеціалізації торгівця в розрізі видів ЦП, торгівець працює в основному з:

1) акціями

2) облігаціями підприємств

2) ОВДП

3) інвест.сертифікатами фондів ТОВ «КУА «ТАСК-ИНВЕСТ».