Нормативно-правове забезпечення діяльності з торгівлі цінними паперами в Україні | MegaDOCs

Нормативно-правове забезпечення діяльності з торгівлі цінними паперами в Україні

РОЗДІЛ 1. Нормативно-правове забезпечення діяльності з торгівлі цінними паперами в Україні

Законодавче регулювання діяльності з торгівлі цінними паперами розпочалося в 1991 р. з прийняттям двох законодавчих актів, а саме:

1.Закону України «Про цінні папери і фондову біржу». У 2006 р. він втратив чинність на підставі прийняття вже Верховною Радою України Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок».  

2.Закону України «Про господарські товариства». Він діє і сьогодні.

Після затвердження даних нормативно-правових документів в Україні почали створюватися акціонерні товариства, більшість з яких була створена в результаті приватизаційних процесів, які, до речі, зумовили випуск одного з видів цінних паперів - приватизаційних сертифікатів. Саме ці події сприяли початку розвитку фондового ринку в Україні, що, у свою чергу, вимагало становлення різних видів професійної діяльності в цій сфері, зокрема й діяльності з ТЦП.

Закон України «Про цінні папери і фондову біржу»Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок»Має 2 розділи.Є більш ширшим і містить 7 розділів.Цей Закон визначає умови і порядок випуску цінних паперів, а також регулює посередницьку діяльність в організації обігу  ціннихпаперів.Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів і провадження професійної  діяльності  на фондовому ринку,  з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.Цінні  папери  -  грошові  документи,  що  засвідчують  право володіння або відносини  позики,  визначають  взаємовідносини  між особою, яка їх випустила,  та  їх  власником  і передбачають, як правило, виплату доходу у  вигляді  дивідендів  або  процентів,  а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають  з цих документів, іншим особам.Цінним папером  є  документ   установленої  форми з відповідними  реквізитами,  що  посвідчує грошове або інше майнове право,  визначає  взаємовідносини  емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачає  виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.Види цінних паперів:- іменні;- на пред’явника;- акції;- облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;- облігації місцевих позик;- облігації підприємств;- казначейські зобов'язання республіки;- ощадні сертифікати;- інвестиційні сертифікати;-  векселі;- приватизаційні  папери;-  заставні;-  іпотечні  цінні  папериВиди цінних паперів:-бездокументарні цінні папери;- документарні цінні папери;- на пред'явника;- іменні;- ордерні;- пайові цінні папери:* акції;* інвестиційні сертифікати;* сертифікати  ФОН;* акції  корпоративного  інвестиційного  фонду.- боргові  цінні  папери:* облігації підприємств;* державні облігації України;* облігації місцевих позик;* казначейські зобов'язання України;* ощадні (депозитні) сертифікати;* векселі;* облігації міжнародних фінансових організацій;* облігації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;- іпотечні  цінні  папери:* іпотечні облігації;* іпотечні сертифікати;* заставні.- приватизаційні   цінні   папери;- похідні цінні папери;- товаророзпорядчі цінні папери.В першому розділі описуються основні характеристики  кожного  виду цінного папера, описується діяльність по випуску та обігу цінних паперів, вимоги щодо ліквідності торговців цінними паперами.Розділ II включає в себе характеристику кожного виду цінного паперу. В другому розділі описується поняття фондової біржі, її правове положення, статут та правила фондової біржі  Фондова біржа - організаційно  оформлений,  постійно  діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами. Фондова біржа - акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює  свою  діяльність відповідно до цього Закону, інших актів законодавства України, статуту і правил фондової біржі.Розділ III Професійна діяльність на фондовому ринкуДаний розділ включає в себе види професійної діяльності на фондовому ринку, діяльність з торгівлі цінними паперами: депозитарна, клірингова діяльність . Також описується діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, утворення фондової біржі та права її членівОписуються вимоги до фондової біржі, її статут, організація торгівлі на фондовій біржі.Розділ IV Емісія цінних паперів у разі публічного та приватного їх розміщення Включає в себе етапи місії цінних паперів, реєстрація випуску та проспекту емісії цінних паперів, розміщення цінних паперів.Розділ V Розкриття інформації на фондовому ринку Включає  в себе вимоги до розкриття інформації,  розкривається інформація про емітента, Розділ VI Регулювання ринку цінних паперів Розділ VII Прикінцеві положення

Сьогодні положення Закону України «Про господарські товариства» стосуються торговців ЦП лише з точки зору їх заснування як юридичної особи. Відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» торговці ЦП можуть створюватися як господарське товариство будь-якого виду (АТ, ТОВ, товариства з додатковою відповідальністю, повні товариства, командитні товариства). Проте на практиці всі вони засновані як ТОВ або АТ. При цьому слід враховувати, що деяку частину торговців становлять банківські установи (їм дозволено поєднувати банківську діяльність із професійною діяльністю на фондовому ринку), які згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» можуть створюватися у формі публічного АТ або кооперативного банку. Окрім цього, у 2008 р. було затверджено Закон України «Про акціонерні товариства», який сьогодні є профільним щодо них. У зв’язку з цим Законом України «Про господарські товариства» в частині АТ вже не користуються. Отже, зважаючи на всі вказані факти, можна зробити висновок, що Закон України «Про господарські товариства» містить вимоги (щодо найменування, установчих документів, засновників тощо) до торговців, заснованих як ТОВ.

Подальший розвиток законодавчого регулювання діяльності з ТЦП продовжився у 1996 р., коли було прийнято Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Цей Закон  визначає правові засади здійснення  державного регулювання   ринку  цінних  паперів  та  державного  контролю  за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні.

В Законі розкриваються такі поняття, як державне регулювання  ринку  цінних  паперів, його мета та форми, професійна діяльність на ринку цінних паперів та її види.

Відповідно до даного Закону державне регулювання  ринку  цінних  паперів  здійснюється  з метою:

- реалізації єдиної державної політики у сфері випуску та обігу цінних паперів та їх похідних;

       - створення умов для ефективної мобілізації  та   розміщення учасниками  ринку цінних паперів фінансових ресурсів з урахуванням інтересів суспільства;

-  одержання учасниками  ринку  цінних  паперів  інформації  про умови   випуску  та  обігу цінних паперів, результати фінансово-господарської  діяльності  емітентів,  обсяги і характер угод з  цінними  паперами  та  іншої  інформації,  що  впливає  на формування цін на ринку цінних паперів;

      -  забезпечення рівних  можливостей  для  доступу   емітентів, інвесторів і посередників на ринок цінних паперів;

      -  гарантування прав власності на цінні папери;

      -  захисту прав учасників фондового ринку;

      -   інтеграції в європейський та світовий фондові ринки;

      - дотримання учасниками ринку цінних паперів вимог актів законодавства;

- запобігання монополізації та  створення   умов   розвитку добросовісної конкуренції на ринку цінних паперів;

       -    контролю за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів.

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» визначає такі форми державного регулювання ринку цінних паперів:

1) прийняття актів законодавства з питань  діяльності  учасників ринку цінних паперів;

2) регулювання випуску  та  обігу  цінних   паперів,   прав   та обов'язків учасників ринку цінних паперів;

3) видача ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних  паперів  та  забезпечення  контролю  за  такою діяльністю;

4) заборона  та  зупинення  на  певний  термін  (до одного року) професійної  діяльності на ринку цінних паперів у разі відсутності ліцензії  на  цю  діяльність та притягнення до відповідальності за здійснення   такої  діяльності  згідно  з  чинним  законодавством;

5) реєстрація  випусків  (емісій)  цінних  паперів та інформації про випуск (емісію) цінних паперів;

6) контроль за дотриманням емітентами порядку реєстрації випуску цінних паперів та  інформації  про  випуск  цінних  паперів,  умов продажу    (розміщення)   цінних   паперів,   передбачених   такою інформацією;

7) створення системи  захисту  прав  інвесторів  і  контролю  за дотриманням цих прав емітентами цінних  паперів  та  особами,  які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів;

8) контроль за достовірністю інформації, що надається емітентами та  особами,  які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, контролюючим органам;

9) встановлення  правил  і  стандартів  здійснення  операцій  на ринку цінних паперів та контролю за їх дотриманням;

10) пруденційний  нагляд  за  професійними  учасниками  фондового ринку  в  межах  діяльності,  яка  провадиться  таким учасником на підставі   виданої  Національною  комісією  з  цінних  паперів  та фондового  ринку  ліцензії;

11) контроль за  системами ціноутворення на ринку цінних паперів;

12) контроль за діяльністю осіб,  які обслуговують випуск та обіг цінних паперів;

13) проведення інших  заходів  щодо  державного   регулювання   і контролю за випуском та обігом цінних паперів.

Державне  регулювання  ринку  цінних  паперів  здійснює Національна  комісія з цінних паперів та фондового ринку. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів  у  межах  своїх  повноважень,  визначених  чинним законодавством.

Наступним важливим законодавчим документом для діяльності торговців ЦП є нормативно-правовий акт, що стосується депозитарної системи України.

На сьогоднішній день діє Закон України «Про депозитарну систему України».

Його попередник - Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні».

Закон України «Про депозитарну систему України» визначає правові засади функціонування депозитарної системи України, встановлює порядок реєстрації та підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також порядок проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних паперів.

Законодавство про депозитарну систему України складається з Цивільного кодексу України, цього Закону, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", інших законів України та нормативно-правових актів Комісії та Національного банку України.

У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються норми міжнародного договору.

Відповідно до діючого Закону в Україні можуть провадитися такі види депозитарної діяльності:

1) депозитарна діяльність Центрального депозитарію;

2) депозитарна діяльність Національного банку України;

3) депозитарна діяльність депозитарної установи;

4) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;

5) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.

В Законі описується система депозитарного обліку цінних паперів, розкривається сутність самого поняття «депозитарний облік цінних паперів», також описується внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів, висвітлюється інформація про учасників депозитарної системи України.

Так відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України»   учасниками депозитарної системи України є:

 •  Центральний депозитарій, який веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів;
 •  Національний банк України;
 •  Депозитарні установи;
 •  Розрахунковий центр.

Також у даному Законі описується діяльність кожного з учасників депозитарної системи України.

Висвітлюється інформація щодо розкриття та захисту інформації, що міститься у системі депозитарного обліку. Так, інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню, крім випадків, передбачених статтею 25 цього Закону.

Власником інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, є:

1) депонент депозитарної установи;

2) емітент;

3) депозитарна установа;

4) депозитарій-кореспондент;

5) Центральний депозитарій;

6) Національний банк України;

7) клірингові установи та Розрахунковий центр.

Відповідно до даного Закону,  державне регулювання у депозитарній системі України здійснює Комісія, а також Національний банк України та інші державні органи у межах своїх повноважень, визначених законом.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) є органом, що реалізує заходи державного регулювання у сфері ТЦП. Нею було затверджено деякі важливі рішення, а саме:

1.«Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами» від 14.05.2013 р.  № 819.

2.«Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 р. № 1449.

3.«Положення про функціонування фондових бірж» від 22.11.2012 р. № 1688 

4.«Порядок запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі» від 14.06.2011 р. №716.

5.«Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців ЦП до НКЦПФР» від 16.10.2012 р.

6.«Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з ТЦП» від 25.12.2012 №1900 (його попередник – «Положення про розрахунок показників ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку»).

7.«Положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності» від 03.06.2014  № 731.

8.«Порядок заповнення торговцями цінними паперами електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 20.10.2011  N 1543

9. «Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку» від 19.07.2012 № 996.

10.«Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів» від 25.04.2013  № 769.

11. «Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку» N 215 від 24.09.96   

12. «Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку» від 13.08.2013  № 1464.

13.«Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» від 14.05.2013  № 816

 •  «Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами» від 14.05.2013 р.  № 819.

Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 16, 17, 19 - 27-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про банки і банківську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про депозитарну систему України", з урахуванням статей 13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", інших нормативно-правових актів, що визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.

 •  «Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» від 12.12.2006 р. № 1449.

Цими Правилами встановлюються основні вимоги до діяльності торговців, правочинів та операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, передбаченими законодавством у діяльності торговців, правил організації внутрішнього обліку торговців, а також основні обов’язки торговців.

 •  «Положення про функціонування фондових бірж» від 22.11.2012 р. № 1688 

Це Положення визначає основні засади та вимоги до функціонування фондових бірж в Україні.

 •  «Порядок запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі» від 14.06.2011 р. №716.

Цей Порядок встановлює механізми та визначає дії учасників біржових торгів  та  фондової  біржі,  направлені  на  запобігання маніпулюванню   цінами  під  час  здійснення  операцій  з  цінними паперами на фондових біржах.

Цей  Порядок  поширюється  на  фондові  біржі,   учасників біржових  торгів,  їх  клієнтів  та  емітентів,  цінні папери яких допущені до торгівлі на фондових біржах,  крім  органів  державної влади,  які  відповідно  до  законодавства  є  учасниками біржових торгів.

 •  «Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців ЦП до НКЦПФР» від 16.10.2012 р.

Це Положення визначає склад, строки та порядок подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних торговцем цінними паперами щодо своєї професійної діяльності на фондовому ринку.

 •  «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з ТЦП» від 25.12.2012 №1900

Це Положення встановлює порядок розрахунку обов’язкових до виконання пруденційних нормативів та порядок звітування щодо їх виконання до Національної комісії з цінних паперів та фондового юридичними особами, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме торговців цінними паперами, які здійснюють брокерську, дилерську діяльність, андеррайтинг, а також управління цінними паперами.

 •  «Положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності» від 03.06.2014  № 731.

Це Положення визначає порядок здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (далі - професійний учасник) у своїй діяльності вимог щодо пруденційних нормативів, установлених нормативно-правовими актами Комісії з питань пруденційного нагляду.

Дія цього Положення поширюється на професійних учасників, щодо яких нормативно-правовими актами Комісії встановлені обов’язкові для дотримання пруденційні нормативи.

 •  «Порядок заповнення торговцями цінними паперами електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 20.10.2011  N 1543

Цей Порядок встановлює  структуру  файлів  та  опис  полів заповнення    торговцями   цінними   паперами   електронних   форм адміністративних даних,  які  подаються  до  Державної  комісії  з цінних  паперів  та  фондового  ринку  відповідно до вимог Положення про порядок складання та надання  адміністративних даних  щодо  діяльності торговців цінними паперами,  затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2004  N  279  (  z1122-04 ),  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за  N  1122/9721  (у  редакції  рішення Державної   комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку  від 27.12.2007 N 2380) ( z0060-08 ).

 •  «Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку» від 19.07.2012 № 996.

Це Положення встановлює особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку.

Це Положення поширюється на професійних учасників фондового ринку (крім банків) та Центральний депозитарій цінних.

 •  «Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів» від 25.04.2013  № 769.

Професійні вимоги визначаються рівнем освіти, кваліфікації, досвіду, спеціалізації, достатнім для повного і якісного виконання робіт за посадою.

Ці Професійні вимоги поширюються на осіб, які займають посаду головного бухгалтера професійних учасників фондового ринку (крім банків)

У разі якщо в професійному учаснику фондового ринку відсутня посада головного бухгалтера, зазначені вимоги застосовуються до особи, яка виконує обов’язки з ведення бухгалтерського обліку в професійному учаснику фондового ринку.

Згідно з вимогами законодавства України, у тому числі цих Професійних вимог, професійний учасник фондового ринку розробляє та затверджує посадові інструкції для головних бухгалтерів, в яких визначає завдання, функції, права та обов'язки, відповідальність осіб, які обіймають зазначену посаду.

 •  «Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку» N 215 від 24.09.96   

Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового  ринку  розроблено відповідно до п. 4 Положення  про  Державну  комісію  з  цінних  паперів та фондового ринку,  затвердженого  Указом  Президента  України  від 14.02.97 N 142/97,   та   нормативних  актів  Комісії  щодо  видачі  дозволів (свідоцтв  про реєстрацію) на здійснення професійної діяльності на ринку   цінних  паперів.  Положення  має  на  меті  -  забезпечити координацію   роботи   з   підготовки   фахівців,  які  здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, якщо до них, згідно з   чинним   законодавством,   будуть   встановлені   вимоги  щодо сертифікації, а також керівника та працівників аудиторської фірми, які  безпосередньо  братимуть  участь  у  проведенні  аудиторських перевірок  професійних  учасників  ринку  цінних  паперів .

 •  «Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку» від 13.08.2013  № 1464

Це Положення встановлює порядок проведення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку сертифікації осіб, що здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.

 •  «Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» від 14.05.2013  № 816

Цей Порядок розроблений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статей 16, 17, 19 - 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про іпотечні облігації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та інших нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність професійних учасників фондового ринку , з метою визначення порядку та умов зупинення дії або анулювання ліцензії на здійснення певних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів (крім діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)).

Інші нормативно-правові документи, які мають відношення до діяльності торговців цінними паперами:

 •  Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» від 28.11.2002 р. Його дія поширюється на торговців як юридичних осіб, які забезпечують проведення фінансових операцій на території України. Головним поняттям даного Закону є «фінансовий моніторинг», який поділяється на два види: первинний та державний. Торговець ЦП (наприклад, «ТАСК-БРОКЕР») є суб’єктом первинного фінансового моніторингу. До них також належать біржі, КУА, банки, платіжні організації та ін. Натомість, за державний фінансовий моніторинг відповідають НБУ, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, Міністерство фінансів України та ін. Слід підкреслити, що в процесі своєї діяльності торговці, зокрема «ТАСК-БРОКЕР», не здійснюють будь-яких фінансових операцій не перевіривши їх відповідність даному Закону.
 •  Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. У ньому вказано, що ТЦП належить до переліку фінансових послуг, які надаються фінансовими установами. «ТАСК-БРОКЕР» володіє Свідоцтвом про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів. Цей Закон також описує умови створення та діяльності фінансових установ. Саме він поділяє ринок фінансових послуг між трьома державними органами: НБУ (ринок банківських послуг та діяльності з переказу коштів), НКЦПФР (ринок цінних паперів та похідних цінних паперів) та Нацкомфінпослуг (інші ринки фінансових послуг).
 •  Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. Стаття 5 передбачає видання індивідуальних та генеральних ліцензій НБУ. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентам на здійснення разової валютної операції на період, необхідний для здійснення такої операції. Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим фінансовим установам України, національному оператору поштового зв’язку на здійснення валютних операцій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь період дії режиму валютного регулювання. «ТАСК-БРОКЕР», на відміну від багатьох інших торговців, володіє генеральною ліцензією НБУ. Особливості видачі даних ліцензій визначаються окремими постановами НБУ. Оскільки мова йдеться про фінансову установу (торговця цінними паперами), розглянемо Постанову НБУ «Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв’язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій» від 29.08.2002 р. Дане Положення містить: дві умови отримання генеральної ліцензії, перелік необхідних до подачі документів, порядок розгляду НБУ поданих документів, порядок інформування НБУ про початок здійснення фінансовою установою валютних операцій.
 •  Закон України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. (вступив у дію з 01.01.2014). ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» є операційною складовою інвестиційної групи «ТАСК». Окрім нього до фінансового холдингу також входять інвестиційна компанія ТОВ «ТАСК» та ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ». Остання займається управлінням ПІФів, а «ТАСК-БРОКЕР» здійснює андеррайтинг та інші операції з їхніми інвестиційними сертифікатами, а також здійснює брокерське обслуговування ПІФів своєї КУА (наприклад, купує на користь фондів певні акції або продає належні фонду ЦП; обслуговує вхід/вихід в/з фонду інвесторів).
 •  Правила фондових бірж. Вони не належать до законодавчої бази України, проте також мають вплив на діяльність торговців ЦП. Правила складаються біржами самостійно, затверджуються біржовими радами та реєструються НКЦПФР. Їх положення є обов’язковими до виконання всіма членами фондової біржі, учасниками біржових торгів та емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру. Тому, виходячи на біржу, торговець має ознайомитися з її Правилами та дотримуватися їх упродовж своєї роботи на ній.

Отже, законодавче регулювання діяльності з торгівлі цінними паперами розпочалося в 1991 року. Було прийнято два законодавчі акти, перший з них це Закон України «Про цінні папери і фондову біржу», який втратив чинність в 2006 році і на заміну  було прийнято  Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» та другий - Закон України «Про господарські товариства», який діє і по сьогоднішній день.

Крім цих двох Законів, нормативно-правове забезпечення діяльності з торгівлі цінними паперами в Україні включає в себе цілу низку Законів, які регулюють діяльність з торгівлі цінними паперами, таких як Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закон України «Про господарські товариства», Закон України «Про акціонерні товариства», Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закон України «Про депозитарну систему України» та нормативні документи НКЦПФР, які не потребують затвердження Ради («Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами», «Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами» , «Положення про функціонування фондових бірж», «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з ТЦП» та інше).