Організація внутрішнього обліку в торгівця цінними паперами | MegaDOCs

Організація внутрішнього обліку в торгівця цінними паперами

РОЗДІЛ 9. Організація внутрішнього обліку в торгівця цінними паперами.

Загальна характеристика документообігу торговця цінними паперами.

Документообіг торговця цінними паперами поділяється на зовнішній та внутрішній. Зовнішній документообіг передбачає взаємозв’язки з різними суб’єктами на основі обміну документами з ними. Він охоплює документообіг з:

 •  клієнтами (наприклад, договори, акти про надання послуг, документи для ідентифікації);
 •  НКЦПФР (наприклад, звітність, заяви різного характеру);
 •  біржею (наприклад, звіти про укладені торговцем угоди за день, договори та акти про співпрацю);
 •  банками (наприклад, платіжні доручення);
 •  емітентами (наприклад, пакети документів для підтвердження даних для отримання дивідендів);
 •  державними регуляторними органами (наприклад, заяви, виписки з різних державних реєстрів) та ін.

Внутрішній документообіг стосується лише власних справ торговця і безпосередньо не стосується будь-яких інших зовнішніх суб’єктів. У складі внутрішнього документообігу можна виділити складові:

 •  Кадровий документообіг. Він охоплює внутрішні накази і положення, розроблені особисто торговцем для забезпечення здійснення власної діяльності та які стосуються його трудових ресурсів. Це накази про призначення осіб на посади, про звільнення, табелі відвідування роботи, заяви від співробітників, Правила внутрішнього трудового розпорядку тощо.  
 •  Бухгалтерський обік. Кожна господарська операція, що здійснюється торговцем, підлягає відображенню в бухгалтерському обліку. Він, зокрема, є основою для виплати зарплати працівникам та сплати податків державі.
 •  Управлінський облік. Він здійснюється в розрізі окремих видів діяльності (брокерська, дилерська, андеррайтинг та управління цінними паперами) та обліковує стан виконання поставлених задач (етап виконання).

Основні операційні схеми.

Брокерські послуги, дилерські послуги, андеррайтинг та управління цінними паперами.

Загальні вимоги до складання договорів, основні реквізити договорів.

ІІІ. Загальні вимоги до договорів

1. Договори, зміни або розірвання договорів укладаються (вчиняються) торговцем у письмовій формі у вигляді паперового або електронного документа з дотриманням вимог законодавства.

Договори, зміни або розірвання договорів, що укладаються (вчиняються) у вигляді паперового документа, засвідчуються підписами уповноважених осіб сторін і печаткою торговця та клієнта/контрагента (за наявності печатки).

{Абзац другий пункту 1 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

Укладання договорів між торговцями, у тому числі на фондовій біржі за допомогою електронної торговельної системи, та між торговцем і клієнтом/ контрагентом у вигляді електронних документів здійснюється відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

2. Номер договору, що укладається торговцем, повинен містити присвоєну ним літерну ознаку виду договору, а саме:

а) договори при здійсненні брокерської діяльності:

договір доручення - «БД» (присвоюється торговцем, який за договором виступає повіреним);

договір комісії - «БК» (присвоюється торговцем, який за договором виступає комісіонером);

договір на брокерське обслуговування - «БО» (присвоюється торговцем при укладанні договору з клієнтом, який не є торговцем), «БОТ» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), «БОК» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом в інтересах свого клієнта);

договір субкомісії - «БСС» (присвоюється торговцем, який за договором субкомісії з іншим торговцем виступає субкомісіонером), «БСК» (присвоюється торговцем, який за договором субкомісії з іншим торговцем виступає комітентом);

договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених з клієнтом, який не є торговцем, - «БВ»;

договір на виконання договору комісії, договору доручення, договору субкомісії, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, - «БВТ» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), «БВК» (присвоюється торговцем, який в інтересах свого клієнта виступає комітентом за договором з іншим торговцем);

б) договори при здійсненні дилерської діяльності:

дилерські договори - «ДД»;

договір комісії - «ДКК» (присвоюється торговцем, який за договором виступає комітентом);

договір доручення - «ДДД» (присвоюється торговцем, який за договором виступає довірителем);

договір на брокерське обслуговування - «БОД» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом або довірителем);

договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, - «ДВК» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом або довірителем);

в) договори при здійсненні андеррайтингу:

договір андеррайтингу - «АА»;

договір на придбання - «АП»;

договір про спільну діяльність - «АС»;

г) договори при здійсненні діяльності з управління цінними паперами:

договір про управління - «УУ»;

договір на виконання договору про управління - «УВ»;

ґ) до літерної ознаки номера договору відповідно до цього пункту при виконанні операцій РЕПО додається літерна ознака - «Р»;

{Пункт 2 розділу III доповнено новим підпунктом "ґ" згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

д) договори при управлінні активами інвестиційних фондів, укладені відповідно до Указу Президента України від 19.02.94 № 55 «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії», - «УА».

При здійсненні торговцем розміщення та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування з компанією з управління активами цим торговцем укладаються такі договори:

договір андеррайтингу щодо розміщення цінних паперів інституту спільного інвестування;

договір на брокерське обслуговування щодо викупу цінних паперів інституту спільного інвестування.

Порядок нумерації договорів, крім договорів, що укладаються на фондових біржах, визначається внутрішніми документами торговця відповідно до вимог, встановлених цими Правилами.

Для відображення договорів, укладених на фондовій біржі, у внутрішньому обліку торговця цінними паперами до номера біржового контракту додається літерна ознака виду договору відповідно до цього пункту.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

3. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Крім істотних умов договору, у договорі (за винятком договорів, що укладаються на фондових біржах) зазначаються, зокрема:

реквізити ідентифікації договору;

реквізити сторін:

для юридичної особи: повне або скорочене найменування (у разі наявності); код за ЄДРПОУ - для юридичної особи-резидента; номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (далі - номер реєстрації) - для юридичної особи-нерезидента;

для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності); серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав; для фізичної особи - резидента - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства - не зазначається);

Ведення внутрішнього обліку діяльності відокремлених підрозділів торговця.

При здійсненні діяльності торговцем із залученням філії (іншого відокремленого підрозділу) цього торговця ведення внутрішнього обліку може здійснюватись:

торговцем централізовано з оперативним відображенням у журналі (журналах) обліку та реєстрах внутрішнього обліку результатів діяльності філії (іншого відокремленого підрозділу). При цьому відображення договорів, разових замовлень, строкових операцій у журналі (журналах) обліку здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати укладання таких документів, здійснення операції;

філією (іншим відокремленим підрозділом) відокремлено з оперативним відображенням у журналі (журналах) обліку та в реєстрах внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу) результатів її діяльності з обов'язковим відображенням у внутрішньому обліку торговця даних внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу).

Відображення договорів, разових замовлень, строкових операцій у журналі (журналах) обліку та в реєстрах внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати укладання документів, здійснення операції філією (іншим відокремленим підрозділом).

Внесення відповідних даних за результатами діяльності філії (іншого відокремленого підрозділу) у внутрішній облік торговця здійснюється не пізніше наступного робочого дня після вчинення таких правочинів.

Організація внутрішнього обліку торговця повинна забезпечувати відокремлення інформації про результати діяльності торговця від інформації про результати діяльності кожної з його філій (іншого відокремленого підрозділу).

Порядок проведення звірки наявності грошових коштів та цінних паперів.

Порядок проведення звірки наявності грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів

1. Торговець зобов'язаний проводити періодичну звірку фактичної наявності грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів на власних рахунках та на рахунках клієнтів, управління якими здійснюється ним відповідно до договорів з цими клієнтами.

2. Дані стосовно залишків грошових коштів у реєстрі внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами звіряються з даними бухгалтерського обліку грошових коштів, з виписками із рахунків на поточну дату.

Звірка наявності грошових коштів проводиться не рідше одного разу на місяць.

3. Звірка наявності цінних паперів та інших фінансових інструментів проводиться у розрізі випусків цінних паперів та інших фінансових інструментів, які знаходяться на балансі торговця, а також за всіма цінними паперами та іншими фінансовими інструментами клієнтів, стосовно яких торговцю клієнтом надані повноваження з розпорядження та реалізації прав за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, а також за всіма цінними паперами та іншими фінансовими інструментами клієнтів, переданих торговцю в управління.

Дані стосовно залишків цінних паперів та інших фінансових інструментів звіряються торговцем з даними рахунків бухгалтерського обліку, з виписками з рахунків у цінних паперах (особових рахунків) на звітну дату.

Звірка наявності цінних паперів та інших фінансових інструментів проводиться торговцем:

а) протягом 10 робочих днів місяця, наступного за кварталом, протягом якого змінювався залишок цінних паперів та інших фінансових інструментів;

б) щороку щодо всіх цінних паперів та інших фінансових інструментів протягом місяця, наступного за роком, за який проводиться звірка.

4. За підсумками проведення звірки торговець складає акт проведення звірки із зазначенням у разі наявності розбіжностей, виявлених під час проведення звірки.

Акт проведення звірки підписується фахівцем торговця, який проводив звірку, фахівцем, відповідальним за ведення внутрішнього обліку відповідно до внутрішніх документів торговця, та головним бухгалтером торговця або іншою особою, яка веде бухгалтерський облік торговця.

Внутрішній облік грошових коштів та цінних паперів клієнтів, а також зобов’язань щодо цих коштів. Організація ведення журналу обліку реєстрації договорів та реєстру внутрішнього обліку за договорами. Вимоги до мінімального реквізитного складу журналу обліку реєстрації договорів. Особливості ведення реєстру внутрішнього обліку.

Внутрішній облік - це упорядкована система збору, узагальнення та відображення інформації в грошовому та кількісному вираженні про всі правочини, операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, грошовими коштами, які здійснює торговець, у тому числі операції, не пов’язані з купівлею-продажем цінних паперів та інших фінансових інструментів, шляхом цілісного, неперервного і документального їх обліку, а також обліку пов’язаних з ними прав та зобов’язань.

2. Відповідно до цих Правил об’єктами внутрішнього обліку є:

а) договори, укладені торговцем при здійсненні ним брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, разові замовлення до договорів на брокерське обслуговування, строкові операції, інші операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, а також пов’язані з ними права та зобов’язання;

б) цінні папери та інші фінансові інструменти, які є об’єктами цивільних прав за правочинами, їх рух;

в) грошові кошти, призначені для здійснення правочинів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, та грошові кошти, отримані внаслідок здійснення правочинів з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, їх рух.

3. Внутрішній облік ведеться в грошовому вираженні з урахуванням вимог валютного законодавства та в кількісному вираженні в одиницях цінних паперів та інших фінансових інструментів певного виду.

4. Торговець здійснює ведення внутрішнього обліку в паперовій та/або електронній формах.

При веденні внутрішнього обліку в електронній формі має забезпечуватись:

можливість перегляду та переведення на паперовий або машинний носій (магнітний, оптичний чи електронний) будь-яких даних, які містяться у внутрішньому обліку;

формування резервних копій даних внутрішнього обліку в електронній формі;

захист даних внутрішнього обліку від несанкціонованого доступу сторонніх осіб, випадкового пошкодження чи внесення несанкціонованих змін;

роздрукування журналу обліку та реєстрів внутрішнього обліку в повному обсязі та/або витягів з них.

Торговець самостійно визначає порядок ведення внутрішнього обліку згідно з вимогами цих Правил та внутрішніх документів торговця.

Внутрішній облік грошових коштів, цінних паперів або інших фінансових інструментів, які знаходяться у власності торговця, цінних паперів або інших фінансових інструментів власних випусків, а також договорів при здійсненні дилерської діяльності торговця ведеться відокремлено від внутрішнього обліку грошових коштів, цінних паперів або інших фінансових інструментів клієнтів, а також договорів, укладених за дорученням чи в інтересах клієнтів торговця.

Внутрішній облік повинен забезпечувати можливість відображення виконання договору частинами, якщо це передбачено умовами договору.

5. Складовими внутрішнього обліку є:

документи внутрішнього обліку;

журнал (журнали) обліку;

реєстри внутрішнього обліку;

акти проведення звірки наявності грошових коштів та цінних паперів або інших фінансових інструментів;

звіти торговця клієнтам;

інші журнали та реєстри внутрішнього обліку, визначені внутрішніми документами торговця.

6. Записи у внутрішньому обліку вносяться на підставі документів внутрішнього обліку, до яких належать:

договори або інші документи, які підтверджують факти укладання, виконання, зміни умов та розірвання договорів;

разові замовлення, інші передбачені договором доручення клієнтів;

документи, якими підтверджуються факти проведення строкових операцій;

акти приймання-передавання цінних паперів або інших фінансових інструментів документарної форми існування;

банківські та/або інші документи, якими підтверджуються факти проведення грошових розрахунків за цінні папери або інші фінансові інструменти, виконання умов договору про управління, операції з грошовими коштами;

документи, що підтверджують факти здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (виписки, довідки з рахунків у цінних паперах тощо);

{Абзац сьомий пункту 6 розділу XV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

документи, повідомлення, які отримує торговець від фондових бірж та депозитарних установ, що є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків за договорами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів;

рішення та інші документи органів державної влади, у тому числі судової, які є підставою для виникнення, зміни або припинення цивільних прав та обов’язків за договорами щодо цінних паперів або інших фінансових інструментів;

інші документи, які підтверджують факти, пов’язані з укладанням і виконанням договору, припиненням обов’язків з інших причин, зі зміною умов договору, з проведенням розрахунків за договором, з виконанням, зміною чи припиненням договору, який укладений між торговцем і клієнтом, повністю або частково.

Документи внутрішнього обліку складаються та засвідчуються відповідно до вимог законодавства, у тому числі цих Правил.

Торговець повинен забезпечити зберігання документів внутрішнього обліку відповідно до законодавства протягом п’яти років з моменту їх отримання або складання, якщо інше не встановлено законодавством.

7. При здійсненні діяльності торговцем із залученням філії (іншого відокремленого підрозділу) цього торговця ведення внутрішнього обліку може здійснюватись:

торговцем централізовано з оперативним відображенням у журналі (журналах) обліку та реєстрах внутрішнього обліку результатів діяльності філії (іншого відокремленого підрозділу). При цьому відображення договорів, разових замовлень, строкових операцій у журналі (журналах) обліку здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати укладання таких документів, здійснення операції;

філією (іншим відокремленим підрозділом) відокремлено з оперативним відображенням у журналі (журналах) обліку та в реєстрах внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу) результатів її діяльності з обов'язковим відображенням у внутрішньому обліку торговця даних внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу).

Відображення договорів, разових замовлень, строкових операцій у журналі (журналах) обліку та в реєстрах внутрішнього обліку філії (іншого відокремленого підрозділу) здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати укладання документів, здійснення операції філією (іншим відокремленим підрозділом).

Внесення відповідних даних за результатами діяльності філії (іншого відокремленого підрозділу) у внутрішній облік торговця здійснюється не пізніше наступного робочого дня після вчинення таких правочинів.

Організація внутрішнього обліку торговця повинна забезпечувати відокремлення інформації про результати діяльності торговця від інформації про результати діяльності кожної з його філій (іншого відокремленого підрозділу).

8. Керівник торговця забезпечує організацію внутрішнього обліку, у тому числі з урахуванням діяльності філій (інших відокремлених підрозділів), та дотримання торговцем при здійсненні ним професійної діяльності вимог законодавства, у тому числі цих Правил, та внутрішніх документів торговця.

9. Торговець зобов’язаний надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також іншим органам державної влади відповідно до їх повноважень та у порядку, встановленому законодавством, інформацію та/або копії документів, що є складовими внутрішнього обліку.

10. Журнал (журнали) обліку ведеться (ведуться) в хронологічному порядку у міру виникнення подій.

{Пункт 10 розділу XV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

12. Журнал обліку має містити таку інформацію:

а) щодо договорів при здійсненні брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу та управління цінними паперами:

реквізити ідентифікації договору;

реквізити сторін договору, зазначені в пункті 3 розділу ІІІ цих Правил;

предмет договору з визначенням виду послуги, яку надає торговець за договором;

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту (за винятком договору на брокерське обслуговування та договору про управління): вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту в разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

{Абзац п'ятий підпункту "а" пункту 12 розділу XV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів (крім договорів на брокерське обслуговування);

суму договору (крім договорів на брокерське обслуговування) або ціну цінних паперів за першою та другою частинами операції за договором РЕПО;

{Абзац сьомий підпункту "а" пункту 12 розділу XV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

термін дії договору;

дату виконання (розірвання) договору;

реквізити ідентифікації договору, разового замовлення, на виконання якого укладений договір на виконання, договір на придбання (зазначається для договорів на виконання, на придбання);

реквізити біржового контракту (зазначається для договорів на виконання, на придбання, укладених на фондовій біржі);

вказівки щодо того, чи є торговець керуючим рахунком у цінних паперах клієнта;

дату виконання першої частини операції за договором РЕПО;

{Підпункт "а" пункту 12 розділу XV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 895 від 28.05.2013}

б) щодо разових замовлень:

реквізити ідентифікації разового замовлення (номер та дата надання разового замовлення, термін дії замовлення);

реквізити ідентифікації договору на брокерське обслуговування, до якого надано разове замовлення;

вид послуги (купівля, продаж, міна), яку надає торговець;

реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності; вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, вид іншого фінансового інструменту; найменування (код) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту в разі наявності (сума векселя для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

{Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 12 розділу XV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1706 від 16.12.2014}

кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

ціну одного цінного папера або іншого фінансового інструменту або однозначні умови її визначення відповідно до виду разового замовлення до договору на брокерське обслуговування;

дату виконання (анулювання) разового замовлення;

в) щодо строкових операцій:

ідентифікаційний номер за реєстром договорів, що формується фондовою біржею;

дату проведення строкової операції;

реквізити сторін укладених строкових контрактів, зазначені в пункті 3 розділу ІІІ цих Правил;

предмет строкової операції з визначенням: виду послуг, які надає торговець (купівля або продаж); реквізити ідентифікації строкового контракту (код (позначення) строкового контракту); найменування строкового контракту; ціна, за якою укладені строкові контракти за строковою операцією; кількості укладених строкових контрактів;

реквізити ідентифікації договору комісії, договору доручення або разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, на виконання якого проведено строкову операцію;

дату виконання строкових контрактів.

Торговець може вносити до журналу обліку додаткову інформацію щодо доручень, звітів торговця, які надаються клієнтам, звітів торговцю від інших торговців (у разі якщо це передбачено відповідним договором), розпоряджень, операцій тощо.

13. Відображення інформації в журналі обліку здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дати виникнення такої інформації.

14. Реєстри внутрішнього обліку ведуться торговцем для забезпечення внутрішнього обліку грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів, що належать торговцю та його клієнтам, а також зобов'язань щодо грошових коштів, цінних паперів та інших фінансових інструментів.

15. Торговець здійснює ведення таких реєстрів внутрішнього обліку:

реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

реєстр внутрішнього обліку цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Торговець веде реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, а також реєстр внутрішнього обліку цінних паперів або інших фінансових інструментів у розрізі номера (коду) рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта.

Рахунки внутрішнього обліку використовуються торговцем тільки в рамках внутрішнього обліку.

Торговець самостійно визначає нумерацію, найменування та структуру рахунків внутрішнього обліку.

16. Журнал (журнали) обліку та реєстри внутрішнього обліку повинні забезпечувати можливість групування даних за договорами, за видом професійної діяльності, за реквізитами ідентифікації цінних паперів та інших фінансових інструментів, за договорами, укладеними на організаторах торгівлі, або договорами на позабіржовому ринку, за кожним клієнтом, за датою здійснення операції або датою укладання/виконання договору.

Журнал (журнали) обліку та реєстри внутрішнього обліку можуть також забезпечувати групування даних і за іншими параметрами, визначеними внутрішніми документами торговця.

17. У реєстрі внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами відображаються відомості про всі операції, пов'язані з рухом грошових коштів торговця та його клієнтів, а також залишки грошових коштів торговця та його клієнтів за місцями їх обліку (зберігання). Облік грошових коштів ведеться в грошовому вираженні.

Торговець здійснює окремо облік грошових коштів клієнтів, які передані йому для здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами, окремо облік грошових коштів клієнтів відповідно до укладених договорів та окремо облік власних грошових коштів.

Реєстр внутрішнього обліку грошових коштів та розрахунків за договорами і операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами має містити:

номер (код) рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта;

реквізити ідентифікації договору, строкової операції або іншої операції, пов’язаної з рухом грошових коштів;

дату проведення операції з грошовими коштами;

номер (за наявності) та дату документа внутрішнього обліку, який підтверджує факти проведення грошових розрахунків (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця);

найменування операції (внесення клієнтом грошових коштів, вилучення клієнтом грошових коштів, оплата клієнтом витрат, пов’язаних із виконанням договору, операції, винагороди торговцю, інші операції, встановлені внутрішніми документами торговця);

вхідний залишок грошових коштів на рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця);

суму за операцією;

розмір винагороди торговцю;

суму витрат, пов’язаних із виконанням договору, операції;

вихідний залишок грошових коштів по рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок торговця).

18. Реєстр внутрішнього обліку цінних паперів та інших фінансових інструментів призначений для відображення всіх операцій, пов'язаних з рухом цінних паперів та інших фінансових інструментів торговця та його клієнтів, і визначення залишків цінних паперів та інших фінансових інструментів за місцями їх обліку (зберігання). Облік цінних паперів та інших фінансових інструментів ведеться у кількісному вираженні (в одиницях).

Торговець окремо здійснює:

облік цінних паперів клієнтів, які передані торговцю для здійснення операцій з цінними паперами, у документарній формі існування;

облік цінних паперів або інших фінансових інструментів клієнтів відповідно до укладених договорів;

облік цінних паперів або інших фінансових інструментів, що належать торговцю.

Реєстр внутрішнього обліку цінних паперів та інших фінансових інструментів має містити:

номер (код) рахунку внутрішнього обліку торговця, клієнта;

вид цінного папера або іншого фінансового інструменту (найменування (код) деривативу, прийняте на фондовій біржі);

найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається);

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України);

номер договору або іншої операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

дату проведення операції з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами;

номер (за наявності) та дату документа внутрішнього обліку, який підтверджує факти здійснення операцій з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця);

найменування операції (поставка цінних паперів або інших фінансових інструментів, одержання цінних паперів або інших фінансових інструментів, інші операції, встановлені внутрішніми документами торговця);

вхідний залишок цінних паперів або інших фінансових інструментів по рахунку (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця);

кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів за операцією;

вихідний залишок цінних паперів або інших фінансових інструментів по рахунку (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень торговця).

19. Облік зобов’язань за цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами ведеться торговцем відповідно до укладених договорів та інформації, що міститься у журналі (журналах) обліку та реєстрах внутрішнього обліку.

Якщо казати про реальну практику внутрішнього обліку в «ТАСК-брокер», то по суті є дві системи обліку: бухгалтерський та управлінський. Вони не збігаються, між ними є різниця.

Бухгалтерський облік ведеться бухгалтерією на основі:

• первинних документів (платіжні доручення всякі, наприклад);

• каса (касові ордери всякі);

• комп'ютерні програми (1С - причому болісно відбувається процес переходу від однієї версії 1С до іншої)

Перейдемо до управлінського обліку. В «ТАСК-брокер» виконуються бек-офісом декілька дій:

1.В вигляді excel-файлу ведеться Журнал обліку. Так історично склалося,що називається цей файл «Тікети». Кожен календарний рік має свій такий файл, тому з часом (в процесі додавання в нього інформації) він розростається і ставати неможливо його нормально використовувати. В цей файл заноситься інфа по всіх брокесркім і дилерським операціях торговця (андеррайтінговская ліцензія є, але вже давно нічого з андеррайтингу не робилося; ліцензії на управління ЦП в Таск-Брокер немає взагалі). Взагалі, бек-офіс (який веде управлінський облік всіх операцій торговця) завжди живе минулим днем: те, що вчора наторгував трейдер, сьогодні бек-офіс обробляє і заносить у внутрішній облік. Отже, файл «Тікети» містить в собі інфу про:

• всі біржові угоди купівлі-продажу ЦП як дилерські, так і брокерські (ми торгуємо на ПФТС більшого всього, іноді на УБ (набагато рідше, ніж на ПФТС) і дуууже іноді на Східно-Європейській фондовій біржі). Заносяться вони в файл автоматично зі спеціальної бази. Торгуємо кожен робочий день, тому автоматизували всі справу;

• всі позабіржові угоди купівлі-продажу ЦП як дилерські, так і брокерські. Заносяться у файл вони вручну, їх небагато і вони рідко бувають;

• всі заявки клієнтів по брокериджу. Заносяться у файл вони вручну;

• всі договори з клієнтами на брокерське обслуговування (комісії, доручення), з андеррайтингу (наприклад, у «ТАСК-брокер» такі договори з пайовими інвест.фондамі КУА «ТАСК-ІНВЕСТ»). Заносяться у файл вони вручну.

У файлі «Тікети» щодня відображаються всі перенесення дат по РЕПО-операціях, факт виконання позабіржових угод (як поставка ЦП, так і оплата грошей), факт оплати клієнтами по вставленим їх рахунках за надання брокерських послуг їм, факт продовження договорів з клієнтами ( наприклад, договір на брокерське обслуговування закінчив свою дію і його вирішили продовжити на певний термін) і контрагентами (наприклад, по позабіржовий угоді купівлі-продажу ЦП гроші пройшли (покупець заплатив продавцеві), а папери ще не пройшли (продавець не поставив ЦБ покупцеві)) .

Тобто файл «Тікети» - це основний для нашого бек-офісу файл зі всієї поточної інфою.

2.Є спец. комп. програма «Офіс». Вона розроблена українськими програмістами і не дуже-то зручна. Нещодавно вона дала в компанії  збій і зараз працює абияк. У неї теж кожен день трейдером завантажуються всі біржові угоди і все, нічого більше туди не завантажується. Ще там створюються заявки клієнтів по брокериджу, розраховується наша комісія з ним і все. Ця інформація використовується потім для того, щоб бухгалтер завантажив у свою програму всі ці угоди. Більше ця програма «Офіс» не використовується ніяк.

3.В вигляді excel-файлу ведеться так званий Журнал угод. Знову-таки трейдер після завершення торгового дня завантажує в нього всі проведені ним угоди (як ув'язнені та виконані ним в цей же день, так і ув'язнені, але не виконані в цей день (РЕПО-угоди)). У цьому файлі розраховується прибуток по кожній папері. Наприклад, трейдер міг провести за один торговий день 3 угоди з купівлі Мотор Січі та 5 угод по продажу цієї ж ЦБ. Ось тут вважається, який прибуток ми отримали від угод по Мотору: підсумовуються суми угод на продаж і з цього числа віднімаються суми угод на купівлю (на скільки дорожче ми продали те, що раніше купили, або на скільки вигідніше ми відкупили те, що раніше продали ).

4.Ніяких документів в паперовому вигляді немає. Всі біржові угоди паперового виду договорів не мають вже давно. У паперовому вигляді існують всі позабіржові угоди, реєстр заявок клієнтів, звіти брокера перед клієнтом, акти за результатами оплати клієнтом роботи брокера, всі договори з клієнтами на брокерське обслуговування, договору з андеррайтингу.

Далі див.схему роботи з обліку угод.

 

Клиринг

Комп.программа «Интернет-клиринг» генерирует спец.файлы после каждого торгового дня:

 •  Выписку про состояние клирингового счета «ТАСК-БРОКЕРа» в Расчетном центре на момент окончания торг.дня
 •  Выписку про операции на клиринговом счету «ТАСК-БРОКЕРа» в Расчетном центре за определенный торг.день

Депозитарное учреждение («хранитель»)

«ТАСК-БРОКЕР» как торговец имеет счет в ЦБ у себя же как у депозитарного учреждения. «Хранительская» комп.программа «Оберон» генерирует выписки по счету «ТАСК-БРОКЕРа»:

 •  Выписку про операции на счету за определенный период
 •  Выписку про состояние счета на определенный момент

Может быть так, что клиент «ТАСК-БРОКЕРа» как брокера, открыл себе счет в ЦБ у «ТАСК-БРОКЕРа» как депозитарного учреждения. В таком случае работа с этим клиентов упрощается. Для него «Оберон» генерирует также выписки по счету.

Трейдер

Каждый рабочий день он торгует на фондовых биржах (ПФТС, иногда УБ, иногда СЕФБ) от имени «ТАСК-БРОКЕРа» и за его счет (дилерские сделки), за счет своих клиентов (брокерские сделки).

После окончания торгового дня он выполняет некие действия для бэк-офиса по учёту всех проведенных на биржах сделок.

ухгалтерия

Бухгалтерский учет всей проф.деятельности:

 •  Загрузка биржевых сделок из программы «Офис» в «1С»
 •  Занесение комиссии брокера в «1С» за клиентские заявки
 •  Контроль остатков бумаг и денег по данным в «1С»
 •  Контроль за состоянием счета «ТАСК-БРОКЕРа» в Расчетном центре, который является банком (выписки генерируются программой «Интернет-банкинг»)
 •  Контроль за состоянием счета «ТАСК-БРОКЕРа» в расчетном банке «ОТП»

Связь «ТАСК-БРОКЕРа» с Центральным депозитарием (НДУ)

Связь «ТАСК-БРОКЕРа» с фондовыми биржами

Связь «ТАСК-БРОКЕРа» с Расчетным центром

Чтобы бэк-офису убедиться в том, что биржевые сделки реально прошли (бумаги поставлены, деньги оплачены), он сравнивает данные:

биржевых реестров, которые по результатам каждого торгового дня присылает биржа, на которой торговали,

И

*выписок Расчетного центра (генерируются СПЕДом и «Интернет-клирингом»)

*выписок НДУ (генерируются программой «Оберон»).

Делает это специалист бэк-офиса и передает эстафетную палочку по сверке сделок бухгалтерии.

Бэк-офис

После окончания торгового дня обрабатывает все сделки на биржах:

 •  Загрузка биржевых сделок в файл «Тикеты» (журнал учета) из базы, в которую, в свою очередь, они загружаются трейдером . Если сделки клиентские, то заносятся еще и заявки клиента на эти сделки. Внебиржевые сделки заносятся вручную.
 •  Занесение сделок в Журнал сделок (отвечает за это трейдер)
 •  Занесение сделок в «Офис» (загружает трейдер, контролирует хранитель и специалист бэк-офиса)
 •  При необходимости подготовка дополнительных договоров к договорам РЕПО на ПФТС об их продлении (на УБ продление РЕПО не сопровождается бумажными допками)
 •  Подготовка документации для клиентов по результатам работы брокера по их заявкам за месяц (отчеты брокера, реестры заявок, акты)

СПЕД (Система правового електронного документообігу)

Эта комп.программа, по которой Расчетный центр после окончания каждого торгового дня присылает спец.файлы:

 •  Выписку про состояние клирингового счета «ТАСК-БРОКЕРа» в Расчетном центре на момент окончания торг.дня
 •  Выписку про операции на клиринговом счету «ТАСК-БРОКЕРа» в Расчетном центре за определенный торг.день
 •  Отчет по биржевым сделкам за определенный торг.день

Шаг 1

В один конкретный раз используются или выписки из СПЕДа, или выписки из «Интернет-клиринга». На СПЕД особо мы не надеемся, т.к. файлы через него приходят с опозданием, а в «Интернет-клиринге» мы сами формируем выписки. Поэтому второй вариант надежнее 

Шаг 2

Шаг 3