Діяльність з управління цінними паперами та андеррайтинг | MegaDOCs

Діяльність з управління цінними паперами та андеррайтинг

Розділ 4. Діяльність з управління цінними паперами та андеррайтинг.

Питання доходів торговця від діяльності з управління цінними паперами пропонуємо розглянути на прикладі ТОВ «ТАСК-БРОКЕР». На момент написання даного тексту цей торговець не здійснював даний вид діяльності через те, що зупинив дію відповідної ліцензії. Таке рішення керівництва компанії пояснюється несприятливою кон’юнктурою фондового ринку, падіння попиту на дану послугу, економічною та політичною нестабільністю в країні. Після кризових явищ 2008 р. інвестори почали активно залишати український фондовий ринок, що сприяло значному зменшенню обсягів брокерської діяльності торговців та їх діяльності з довірчого управління.

Якщо розглядати досвід роботи торговця «ТАСК-БРОКЕР» в якості управителя цінними паперами та грошовими коштами його клієнтів, то можна зазначити, що на практиці він мав кілька способів визначення винагороди від даного виду діяльності. Вона могла виражатися у відсотках від загальної суми виконаних операцій (наприклад, 3% у місяць) або у фіксованій сумі (наприклад, 300 грн. на місяць). Іноді договір з клієнтом передбачав застосування одночасно двох підходів. У будь-якому разі слід підкреслити, що розмір винагороди торговця визначався індивідуально для кожного клієнта, що дозволяло враховувати його особливості (ризиковість стартового портфеля цінних паперів, поточна кон’юнктура ринку тощо).

Винагорода андеррайтеру встановлюється у відсотковому відношенні до номінальної вартості розміщених цінних паперів. При цьому встановлюється фіксована сума, менше якої винагорода не може бути. Андеррайтер самостійно обчислює розмір винагороди та своїх витрат і окремо зазначає ці величини у звітах, які надає Емітенту. Емітент зобов’язується сплачувати андеррайтеру винагороду та відшкодовувати витрати, понесені ним при наданні послуг з андеррайтингу. Емітент сплачує андеррайтеру винагороду у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на його поточний рахунок.

Андеррайтинг – укладення торговцем  цінними  паперами договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання  послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цих цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на  підставі  відповідного  договору  з  емітентом.

Андеррайтер може надавати консультації   емітенту    щодо  розміщення   цінних   паперів  цього  емітента.

Андеррайтер   відповідно   до   договору   з  емітентом  може здійснювати:

- купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх перепродажем інвесторам;

- гарантування  повного  або  часткового продажу цінних паперів емітента  інвесторам, повний  чи частковий їх викуп за фіксованою ціною  з  подальшим перепродажем;

- продаж   якомога   більшої   кількості  цінних  паперів,  без

зобов'язання  придбати  будь-які цінні папери, що не були продані.

З метою  організації  публічного  розміщення  цінних  паперів

андеррайтери  можуть  укладати  між  собою  договір  про   спільну діяльність.

Діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка провадиться   торговцем   цінними  паперами  від  свого  імені  за винагороду  протягом  визначеного  строку на підставі договору про управління  переданими  йому  цінними паперами, іншими фінансовими інструментами  та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також отриманими у процесі    управління   цінними   паперами,   іншими   фінансовими інструментами   і   грошовими   коштами  в  інтересах  установника управління  або визначених ним третіх осіб.

Договір  про  управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні  папери  та  інші  фінансові  інструменти,  може передбачати виникнення у торговця цінними паперами права довірчої власності на передані   йому   в   управління   цінні  папери,  інші  фінансові інструменти  і  грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери  та  інші  фінансові  інструменти, а також виникнення права довірчої  власності на грошові кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти,  отримані  торговцем  цінними паперами від управління цінними  паперами  та  іншими  фінансовими  інструментами.

Торговець  цінними  паперами,  який  провадить  діяльність  з управління цінними паперами, може надавати консультації, пов'язані з  обслуговуванням  установника управління.

Торговець цінними паперами має право  укладати  договори  про управління цінними паперами з фізичними та юридичними особами.

Сума договору   про   управління  цінними  паперами  з  одним клієнтом  -  фізичною  особою  має  становити   не   менше   суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.

Істотні умови   договору   про  управління  цінними  паперами встановлюються законом та за домовленістю сторін.

Договір про управління цінними паперами  не  може  укладатися торговцем цінними паперами з компанією з управління активами.

Торговець цінними   паперами   здійснює   управління  цінними паперами відповідно   до   вимог   Цивільного   кодексу    України ( 435-15 ), цього Закону, інших законів, нормативно-правових актів аціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

       Вимоги до договору андеррайтингу

1. Предметом договору андеррайтингу є надання торговцем (андеррайтером) послуг емітенту щодо розміщення цінних паперів емітента на первинному ринку за дорученням від імені та за рахунок цього емітента.

2. Договір андеррайтингу, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:

а) реквізити ідентифікації цінного папера вид/тип/різновид/найменування цінних паперів; серія цінних паперів - за наявності, вид опціонних сертифікатів - для випуску опціонних сертифікатів, найменування емітента цінного папера; код за ЄДРПОУ - для емітента-резидента, номер реєстрації - для емітента-нерезидента; номінальна вартість цінного папера в разі наявності (частка консолідованого іпотечного боргу, що припадає на один сертифікат участі, - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України) у разі присвоєння; інші реквізити ідентифікації відповідно до виду цінного папера;

б) кількість цінних паперів, що підлягають розміщенню андеррайтером, загальний обсяг емісії;

в) загальну номінальну вартість цінних паперів (частку консолідованого іпотечного боргу - для іпотечних сертифікатів участі, премію - для опціонних сертифікатів), що підлягають розміщенню андеррайтером;

г) інформацію щодо сторони, відповідальної за облік розміщення цінних паперів (ведення журналу обліку розміщення цінних паперів, інших документів);

ґ) інформацію щодо надання емітентом андеррайтеру повноважень керуючого рахунком у цінних паперах емітента в Центральному депозитарії (склад, зміст, час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та емітента щодо управління рахунком емітента у цінних паперах у Центральному депозитарії);

д) порядок та строки здійснення оплати за розміщені цінні папери (на рахунок емітента або на рахунок андеррайтера з подальшим переказом грошових коштів за розміщені цінні папери на рахунок емітента);

е) порядок та строки повернення андеррайтером сплачених грошових коштів першим власникам у випадку прийняття рішення емітентом про відмову від розміщення цінних паперів, визнання емісії недійсною, або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій (зазначається у випадку, якщо повернення сплачених грошових коштів першим власникам здійснюється із залученням андеррайтера через рахунок андеррайтера);

є) права андеррайтера (зазначаються у разі, якщо емітент наділяє андеррайтера такими правами):

здійснювати купівлю цінних паперів у емітента з подальшим їх перепродажем інвесторам;

установлювати за погодженням з емітентом ціну продажу цінних паперів відповідно до умов розміщення (у випадках, передбачених законодавством);

здійснювати продаж якомога більшої кількості цінних паперів без зобов'язання придбати будь-які цінні папери, що не були продані;

у разі публічного розміщення цінних паперів андеррайтер може брати на себе зобов'язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі андеррайтингу фіксованою ціною з подальшим перепродажем відповідно до взятих на себе зобов’язань;

укладати договір про спільну діяльність з іншими андеррайтерами з метою організації публічного розміщення цінних паперів;

ж) обов'язки андеррайтера:

здійснювати облік розміщення цінних паперів (облік заявок на придбання цінних паперів; облік осіб, що придбавають цінні папери; облік укладених договорів на придбання цінних паперів; облік документів, що підтверджують оплату цінних паперів (у випадку, якщо оплата за розміщені цінні папери здійснювалася на рахунок андеррайтера з подальшим переказом грошових коштів за розміщені цінні папери на рахунок емітента), якщо стороною, відповідальною за облік розміщення цінних паперів, є андеррайтер;

надавати розпорядження Центральному депозитарію на переказ розміщених цінних паперів на рахунки в цінних паперах у депозитарних установах з метою зарахування цими депозитарними установами цінних паперів/прав на цінні папери на рахунки перших власників (у разі вчинення правочину щодо цінних паперів поза фондовою біржею без додержання при розрахунках принципу «поставка цінних паперів проти оплати» за умови, якщо андеррайтер є керуючим рахунком у цінних паперах емітента у Центральному депозитарії);

формувати звіти емітенту про результати розміщення;

надавати емітенту інформацію стосовно здійснення розміщення цінних паперів, що передбачено договором андеррайтингу;

андеррайтер цінних паперів біржового інституту спільного інвестування зобов'язується забезпечувати придбання цінних паперів під час їх первинного розміщення, забезпечувати продаж емітентом раніше викуплених цінних паперів та/або пред'явлення до викупу цінних паперів такого інституту; підтримувати котирування (ціни попиту та пропозиції) таких цінних паперів на визначеній проспектом емісії фондовій біржі;

з) права емітента:

отримувати від андеррайтера в установлені договором андеррайтингу строки та терміни документи, звіти та інформацію про виконання обов'язків щодо розміщення цінних паперів;

и) обов'язки емітента:

надавати андеррайтеру всі необхідні документи для здійснення розміщення цінних паперів відповідно до законодавства;

негайно повідомляти андеррайтера про зміни умов розміщення цінних паперів (у випадках, передбачених законодавством), які можуть істотно вплинути на виконання його обов'язків, визначених договором андеррайтингу;

надавати андеррайтеру документи щодо ідентифікації емітента, осіб, уповноважених діяти від імені емітента, осіб, які є вигодоодержувачами емітента;

і) розмір та порядок оплати послуг андеррайтера;

ї) строк дії договору (крім випадків, коли законодавством не встановлені обмеження щодо строку розміщення цінних паперів);

й) місце укладення договорів на придбання (на фондовій біржі/поза фондовою біржею);

к) спосіб проведення розрахунків за договорами на придбання (з дотриманням/без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати»);

л) підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана емітенту.

Крім вищезазначених умов, договір андеррайтингу може передбачати надання андеррайтером емітенту консультацій щодо розміщення цінних паперів цього емітента.

Вимоги до договору про управління та діяльності з управління цінними паперами

1. Договір про управління укладається торговцем з фізичними та юридичними особами.

Договір про управління не може укладатися торговцем із компанією з управління активами.

2. Сума договору про управління з одним клієнтом - фізичною особою має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам.

3. Згідно з цими Правилами об'єктами управління можуть бути цінні папери іноземних емітентів за умови їх допуску та/або реєстрації відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють вимоги щодо реєстрації, допуску та обігу цінних паперів іноземних емітентів на території України.

4. Установник управління та управитель мають право укласти між собою кілька договорів про управління, відповідно до одного з яких буде здійснюватись управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, а відповідно до іншого - управління грошовими коштами для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти.

Наявність оформленого відповідно до законодавства договору про управління є підставою для передання цінних паперів, інших фінансових інструментів та грошових коштів управителю в управління.

Особи, які здійснюють облік прав власності на цінні папери, а також будь-які інші особи не мають права вимагати пред'явлення, надання їм інших документів при переданні цінних паперів та інших фінансових інструментів в управління, крім випадків, передбачених законодавством.

5. Договір про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, може передбачати виникнення у торговця цінними паперами права довірчої власності на передані йому в управління цінні папери, інші фінансові інструменти і грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також виникнення права довірчої власності на грошові кошти, цінні папери, інші фінансові інструменти, отримані торговцем цінними паперами від управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.

Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на цінні папери, інші фінансові інструменти та грошові кошти, передані в управління.

Управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном.

Законом чи договором управління майном можуть бути передбачені обмеження права довірчої власності управителя.

Цінні папери та інші фінансові інструменти передаються в управління з усією сукупністю засвідчених ними прав.

Права та обов'язки управителя по управлінню переданими йому цінними паперами та іншими фінансовими інструментами виникають з моменту їх отримання управителем або з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах установника управління, керуючим якого (рахунку у цінних паперах) є управитель, або з моменту визначення управителя керуючим рахунком у цінних паперах установника управління, на якому (рахунку у цінних паперах) вже обліковуються цінні папери, що передаються в управління.

6. Передання в управління грошових коштів у готівковій формі здійснюється шляхом унесення установником управління цих грошових коштів у касу управителя. Моментом отримання грошових коштів управителем вважається момент видачі управителем установнику управління касового ордера або іншого документа, що є підтвердженням про внесення грошових коштів у готівковій формі.

Передання в управління грошових коштів у безготівковій формі з рахунку установника управління здійснюється шляхом видачі установником управління платіжного доручення обслуговуючому банку про переказ зі свого поточного рахунку відповідної суми грошових коштів на окремий поточний рахунок управителя. Моментом отримання грошових коштів управителем вважається момент їх зарахування на окремий поточний рахунок управителя.

Договір про управління має містити умови щодо порядку обрання управителем обслуговуючого банку з метою відкриття рахунків для обслуговування грошових коштів установника управління, що отримані управителем в управління.

7. Цінні папери та інші фінансові інструменти, які придбаваються управителем у власність установника управління в процесі виконання договору про управління, є об'єктами управління з моменту набуття установником управління прав власності на них. При цьому додаткові договори до договору про управління між установником управління та управителем щодо передання таких цінних паперів та інших фінансових інструментів в управління не укладаються.

Якщо договором про управління передбачено, що грошовими коштами для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти будуть грошові кошти, отримані управителем в процесі виконання договору про управління переданими йому установником управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (як дохід за цими цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, дохід від продажу цих цінних паперів та інших фінансових інструментів), то права і обов'язки сторін щодо управління грошовими коштами для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти виникають лише з моменту отримання управителем таких грошових коштів.

8. Грошові кошти, набуті управителем у власність установника управління в процесі виконання договору управління, є об'єктом управління з моменту отримання їх управителем. При цьому додаткові договори між установником управління та управителем про передання таких грошових коштів не укладаються.

Договором про управління може бути передбачено, що всі отримані управителем у власність установника управління грошові кошти після їх отримання підлягають переданню останньому в повному обсязі у термін або протягом строку, зазначеного в договорі.

9. Умови договору про управління визначаються сторонами відповідно до законодавства.

Відповідно до умов, передбачених договором про управління, а також законодавством, управитель, який отримав в управління цінні папери, самостійно та від свого імені реалізовує всі права, засвідчені цими цінними паперами.

Грошові кошти, що знаходяться в управлінні управителя, призначені для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти в інтересах установника управління або визначених ним третіх осіб.

Емісійні цінні папери, щодо яких здійснюється управління та які існують у бездокументарній формі, мають обліковуватися на рахунку в цінних паперах установника управління у депозитарній установі. Управитель є керуючим цього рахунку в цінних паперах. Повноваження та обов’язки управителя як керуючого рахунком у цінних паперах установника управління визначаються договором про управління.

10. Крім істотних умов та умов, визначених розділом III цих Правил, договір про управління має містити такі положення:

порядок передачі установником управління цінних паперів та інших фінансових інструментів та грошових коштів в управління управителю;

порядок припинення управління та повернення управителем грошових коштів та цінних паперів та інших фінансових інструментів установнику управління;

порядок нарахування та виплати плати управителю за управління;

інвестиційну декларацію управителя, яка визначає напрями та способи інвестування об'єктів управління;

порядок обмеження ризиків при управлінні цінними паперами та іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами;

підтвердження, що інформація про загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів надана клієнту;

порядок повідомлення установника управління про можливі негативні наслідки при виконанні договору про управління.

Інвестиційна декларація є невід'ємною частиною договору про управління. Інвестиційна декларація є обов'язковою для виконання управителем.

Управитель має роз’яснити установнику управління положення інвестиційної декларації (змін до неї) та порядок обмеження ризиків при управлінні цінними паперами та іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами до укладання договору про управління.

В інвестиційній декларації зазначаються:

мета управління;

перелік об'єктів інвестування;

прийнятна структура об'єктів управління, підтримувати яку управитель має протягом строку дії договору про управління.

Укладання договору про управління є згодою установника управління з усіма положеннями інвестиційної декларації, включаючи згоду на інвестування належних йому об'єктів управління в перераховані в інвестиційній декларації об'єкти інвестування.

Внесення змін в інвестиційну декларацію здійснюється в порядку, встановленому для внесення змін до договору про управління.

Управитель має повідомляти установника управління про можливі негативні наслідки виконання договору про управління у разі зміни кон’юнктури фінансового ринку, ділової активності тощо.

Таке повідомлення здійснюється в порядку, визначеному умовами договору.

11. Торговець цінними паперами, який провадить діяльність з управління цінними паперами, може надавати консультації, пов’язані з обслуговуванням установника управління.