Дилерська та брокерська діяльність торгівця цінними паперами | MegaDOCs

Дилерська та брокерська діяльність торгівця цінними паперами

РОЗДІЛ 3. Дилерська та брокерська діяльність торгівця цінними паперами

1.Обов'язки торговців при здійсненні ними операцій з цінними паперами

    Обов'язки андеррайтера:

 •  здійснювати облік розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів (облік заявок на придбання цінних паперів або інших фінансових інструментів; облік осіб, що придбавають цінні папери або інші фінансові інструменти; облік укладених договорів на придбання цінних паперів або інших фінансових інструментів; облік документів, що підтверджують оплату цінних паперів або інших фінансових інструментів (у випадку, якщо оплата за розміщені цінні папери або інші фінансові інструменти здійснювалася на рахунок андеррайтера з подальшим переказом грошових коштів за розміщені цінні папери або інші фінансові інструменти на рахунок емітента), якщо стороною, відповідальною за облік розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, є андеррайтер;
 •  надавати розпорядження депозитарію на переказ розміщених цінних паперів або інших фінансових інструментів на рахунки в цінних паперах зберігачів з метою їх зарахування на рахунки перших власників (у випадку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів у бездокументарній формі існування та за умови, якщо андеррайтер є керуючим рахунком у цінних паперах емітента у депозитарії);
 •  надавати реєстроутримувачу документи, необхідні для формування/ доповнення системи реєстру власників іменних цінних паперів (у випадку розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів у документарній формі існування та за умови, якщо андеррайтеру надані відповідні повноваження емітентом);
 •  формувати звіти емітенту про результати розміщення;
 •  надавати емітенту інформацію стосовно здійснення розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів, що передбачено договором андеррайтингу;
 •  андеррайтер цінних паперів біржового інституту спільного інвестування зобов'язується забезпечувати придбання цінних паперів під час їх первинного розміщення, забезпечувати продаж емітентом раніше викуплених цінних паперів та/або пред'явлення до викупу цінних паперів такого інституту; підтримувати котирування (ціни попиту та пропозиції) таких цінних паперів на визначеній проспектом емісії фондовій біржі.

Обов'язки емітента:

 •  надавати андеррайтеру всі необхідні документи для здійснення розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів відповідно до законодавства;
 •  негайно повідомляти андеррайтера про зміни умов розміщення цінних паперів або інших фінансових інструментів (у випадках, передбачених законодавством), які можуть істотно вплинути на виконання його обов'язків, визначених договором андеррайтингу;
 •  надавати андеррайтеру документи щодо ідентифікації емітента, осіб, уповноважених діяти від імені емітента, осіб, які є вигодоодержувачами емітента;

Обов’язки торговців:

 •  Торговці зобов'язані здійснювати заходи відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
 •  Торговці зобов'язані надавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративні дані щодо своєї діяльності відповідно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють склад, строки та порядок їх надання.
 •  Торговці зобов'язані дотримуватися встановлених законодавством пруденційних нормативів та інших показників (нормативів), які обмежують ризики за операціями з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами
 •  На вимогу клієнта торговець зобов'язаний надати інформацію щодо стану виконання будь-якого укладеного з ним договору, наданого разового замовлення.

2.Правила здійснення дилерської діяльності по цінних паперах

Договори при здійсненні дилерської діяльності:

дилерські договори - «ДД»;

договір комісії - «ДКК» (присвоюється торговцем, який за договором виступає комітентом);

договір доручення - «ДДД» (присвоюється торговцем, який за договором виступає довірителем);

договір на брокерське обслуговування - «БОД» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом або довірителем);

договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, - «ДВК» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом або довірителем);

Вимоги до дилерського договору

1. Предметом дилерського договору є купівля, продаж або міна цінних паперів або інших фінансових інструментів.

2. Дилерський договір, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, має містити:

а) реквізити ідентифікації цінного папера або іншого фінансового інструменту: вид цінного папера або іншого фінансового інструменту; найменування (позначення) деривативу, прийняте на фондовій біржі; найменування емітента цінного папера або іншого фінансового інструменту (або особи, яка видала цінний папір), прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала цінний папір; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала цінний папір) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала цінний папір, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту у разі наявності (сума векселя - для векселів, частка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску - для іпотечних сертифікатів участі, премія - для опціонних сертифікатів) - у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування цінного папера; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (для емісійних цінних паперів, а також інших фінансових інструментів, якщо присвоєння цього коду для них передбачено законами України); інші реквізити ідентифікації відповідно до виду фінансового інструменту;

б) кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів;

в) суму договору;

г) умови і термін/строк оплати цінних паперів або інших фінансових інструментів, які є об`єктом цивільних прав за договором;

ґ) умови і строк здійснення переходу прав власності на цінні папери або інші фінансові інструменти, сторону договору, відповідальну за внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів, - у разі укладання договору щодо іменних цінних паперів, що існують у документарній формі.

3.Якісна структура власних інвестицій у цінні папери, здійснюваних торговцем

Торговець цінними паперами ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» здійснює дилерську діяльність відповідно до Ліцензії НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність по торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність». За допомогою дилерської діяльності «ТАСК-БРОКЕР» сформував власний портфель цінних паперів, який складається сьогодні лише з «блакитних фішок» - найліквідніших акцій українських емітентів. Ці «блакитні фішки» входять до розрахунку Індексу українських акцій («Української біржі») та Індексу ПФТС. На сьогодні «блакитними фішками» є акції таких емітентів: Азовсталь (AZST), Алчевський металургійний комбінат (ALMK), Єнакіївський металургійний комбінат (ENMZ), Авдіївський коксохімічний завод (AVDK), Ясинівський коксохімічний завод (YASK), Хімічний концерн Стирол (STIR); також енергогенеруючі компанії: ЦентрЕнерго (CEEN) і ЗахідЕнерго (ZAEN); флагмани вітчизняного машинобудування Моторсіч (MSICH) та Сумське машинобудівне НПО ім. Фрунзе (SMASH); і єдиний представник нафтогазового сектора – Укрнафта (UNAF); банківський сектор представлений банками Форум (FORM), Укрсоцбанк (USCB) і Райффайзен банк Аваль (BAVL)..

Також у портфелі цінних паперів ТОВ « ТАСК-БРОКЕР» містяться найліквідніші облігації деяких українських емітентів.

Третьою складовою портфеля є інвестиційні сертифікати, але лише пайових інвестиційних фондів, засновником яких є КУА «ТАСК-ІНВЕСТ». Зазвичай, а особливо в сьогоднішніх умовах кризи фондового ринку, «ТАСК-БРОКЕР» не тримає у своєму портфелі цінних паперів пайових або корпоративних інвестиційних фондів (інвестиційних сертифікатів та акцій відповідно), а може лише в разі необхідності технічно допомогти (тимчасово утримати, «перегнати») інвестиційні сертифікати ПІФів, заснованих компанією свого фінансового холдингу – КУА «ТАСК-ІНВЕСТ».

Отже, «ТАСК-БРОКЕР» інвестує власні кошти лише в найліквідніші цінні папери надійних українських емітентів. Роботу з так званими «сміттєвими акціями» він не здійснює. Також він не вкладає кошти в цінні папери нерезидентів.

4.Інвестиції, пов’язані із засновницькою діяльністю торгівця

Щодо інвестицій, пов’язаних із засновницькою діяльністю, то «ТАСК-БРОКЕР» як окрема юридична особа ніколи не приймала участь у заснуванні інших юридичних осіб, ніколи приймала участь у процесах реорганізації (зокрема злиття та приєднання). Тут можна лише згадати про участь торговця «ТАСК-БРОКЕР» в спільному інвестуванні: час від часу він купує інвестиційні сертифікати відкритих пайових інвестиційних фондів, засновником яких є також КУА «ТАСК-ІНВЕСТ». Але такі інвестиції пояснюються лише тим, що КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» є знайомою компанією: вони входять до одного фінансового холдингу, мають одних засновників та знаходяться в одному офісі. Доречно також сказати, що «ТАСК-БРОКЕР» є акціонером ПАТ «Розрахунковий центр», фондових бірж «ПФТС» і «Українська біржа».

5.Інші інвестиції в цінні папери за свій рахунок, пов’язані з операціями по обслуговуванню клієнтів торгівця цінними паперами (вкладення по брокерським операціям, позички, видані цінними паперами, угоди про зворотний продаж й т.д.)

У процесі роботи з клієнтами брокер (як класичний брокер, так і он-лайн брокер) може здійснювати операції з маржинального кредитування своїх клієнтів та здійснення «коротких» продажів. Маржинальне кредитування означає надання брокером грошових коштів клієнтам для купівлі ними цінних паперів. Гроші надаються в борг під заставу вже наявних у клієнта цінних паперів та/або цінних паперів, які він планує придбати. «Короткі» продажі полягають у наданні брокером цінних паперів клієнту в борг під заставу наявних у нього грошей та/або інших цінних паперів. «ТАСК-БРОКЕР» у рамках брокерського обслуговування своїх клієнтів є класичним брокером, він не працює з інтернет-трейдингом, тобто не є он-лайн брокером. «ТАСК-БРОКЕР» зараз не займається кредитуванням своїх клієнтів ні коштами, ні цінними паперами. Раніше, у період підйому фондового ринка, маржинальне кредитування і «короткі» продажі іноді мали місце. Проте це були невеликі суми та обсяги цінних паперів. Сьогодні ж «ТАСК-БРОКЕР» не надає таких послуг в рамках обслуговування своїх клієнтів, що пов’язано з падінням ринку і, як наслідок, суттєвим скороченням вільних активів (грошей та цінних паперів), зменшенням кількості клієнтів, зацікавлених у такому кредитуванні. У рамках брокерського обслуговування «ТАСК-БРОКЕР» здійснює операції в інтересах клієнтів, лише за їх рахунок та за їх наказом. У рамках управління цінними паперами «ТАСК-БРОКЕР» раніше (на сьогоднішній день він відмовився від даної ліцензії у зв’язку з відсутністю попиту на послугу) здійснював з грошима або цінними паперами своїх клієнтів від свого імені за певну винагороду.

6.Довгострокові власні інвестиції в цінні папери, орієнтовані на приріст курсової вартості й одержання відсотків і дивідендів

Довгострокові інвестиції в цінні папери «ТАСК-БРОКЕР» здійснює придбаваючи акції, яких вважають безстроковим фінансовим інструментом, та довгострокові облігації. Усі акції, що знаходяться в портфелі «ТАСК-БРОКЕР» є простими, тому щорічна виплата дивідендів не є гарантованою. Наприклад, щороку виплачує дивіденди Мотор Січ (виплата дивідендів за 2013 год в сумі 24,9 млн.грн. Розмір дивідендів на одну простую акцію складає 12 грн), Укрнафта (0) та ін.

Дохід у вигляді дивідендів «ТАСК-БРОКЕР» отримує від акцій українських емітентів-«блакитних фішок». Можливим є також отримання доходу у вигляді приросту курсової вартості цінного паперу, що знову ж таки стосується «блакитних фішок». Здійснюється також регулярна виплата відсотків за процентними облігаціями українських емітентів. Ситуація з доходом від цінних паперів інвестиційних фондів складається гірша: сьогодні всі закриті КІФи є падаючими (вийти з фонду можна лише після його закриття), а отримати хоч якийсь дохід можна від інвестиційних сертифікатів відкритих ПІФів (вийти з них можна в будь-який робочий день в період існування фонду). Однак поточна негативна тенденція фондового ринку не дозволяє заробити великі суми доходу й на цьому.

7.Вкладення в цінні папери, пов’язані з підтримкою резерву ліквідності й запасом

Підтримка резерву ліквідності шляхом інвестування в цінні папери є наразі складним процесом в Україні, майже неможливим на практиці. Підтримати власну ліквідність будь-яка юридична особа, а зокрема й «ТАСК-БРОКЕР», може за допомогою короткострокових фінансових інструментів, які відповідно до Балансу належать до оборотного капіталу. «ТАСК-БРОКЕР» підтримує власний резерв ліквідності за допомогою інвестування в перші 2 «блакитні фішки»: Райффайзен банк Аваль (BAVL), Моторсіч (MSICH) . Проте більшу частину резерву ліквідності забезпечують грошові кошти, розміщені на депозитних рахунках в різній валюті в кількох стабільних банках України.

  8.Процедура управління власним портфелем цінних паперів торгівця

Процедура управління власним портфелем цінних паперів торговцем «ТАСК-БРОКЕР» починається з прийняття рішення щодо його формування. Прийняття рішень здійснюється колегіально: головними дійовими особами є засновники, генеральний директор та трейдер. Засновники торговця «ТАСК-БРОКЕР» завжди приймають активну участь у діяльності компанії, слідкують за кон’юнктурою фондового ринку. Генеральний директор є відповідальним за поточну роботу компанії, а трейдер як ніхто інший володіє інформацією про настрій ринку та його напрям руху. Використовуються результати роботи й аналітичного відділу, які використовують інструменти фундаментального й технічного аналізу. Іноді до прийняття рішення залучається юридичний відділ для забезпечення відповідності операцій чинному законодавству України (наприклад, перевірити правильність складеної угоди на позабіржовому ринку). Деякі тактичні рішення можуть прийматися одноосібно лише трейдером у процесі його роботи за комп’ютером. Але всі рішення стратегічного рівня приймаються завжди колегіально й відповідно до обраної стратегії та ситуації на ринку.

Як відомо, купувати та продавати цінні папери можна на біржовому (в Україні він є організованим, оскільки відсутні ТІС) та позабіржовому (неорганізованому) ринках. «ТАСК-БРОКЕР» корегує власний портфель цінних паперів за допомогою як біржового, так і позабіржового ринків: купити і продати цінні папери він може як на фондових біржах (він працює лише на «ПФТС» та «Українській біржі»), так і поза ними шляхом прямого контакту з продавцями (іншими торговцями цінними паперами, юридичними і фізичними особами). Питанням безпосереднього контакту з продавцями на практиці в торговці «ТАСК-БРОКЕР»  займається трейдер (співробітників багатьох інших торговців цінними паперами він знає особисто) та фахівець відділу звітності.

9.Правила здійснення брокерської діяльності щодо цінних паперів

Договори при здійсненні брокерської діяльності:

договір доручення - «БД» (присвоюється торговцем, який за договором виступає повіреним);

договір комісії - «БК» (присвоюється торговцем, який за договором виступає комісіонером);

договір на брокерське обслуговування - «БО» (присвоюється торговцем при укладанні договору з клієнтом, який не є торговцем), «БОТ» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), «БОК» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комітентом в інтересах свого клієнта);

договір субкомісії - «БСС» (присвоюється торговцем, який за договором субкомісії з іншим торговцем виступає субкомісіонером), «БСК» (присвоюється торговцем, який за договором субкомісії з іншим торговцем виступає комітентом);

договір на виконання договору комісії, договору доручення, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених з клієнтом, який не є торговцем, - «БВ»;

договір на виконання договору комісії, договору доручення, договору субкомісії, наданого разового замовлення до договору на брокерське обслуговування, укладених між торговцями, - «БВТ» (присвоюється торговцем, який за договором з іншим торговцем виступає комісіонером, субкомісіонером або повіреним), «БВК» (присвоюється торговцем, який в інтересах свого клієнта виступає комітентом за договором з іншим торговцем);

Вимоги до договору на брокерське обслуговування

1. Предметом договору на брокерське обслуговування є надання торговцем як комісіонером або повіреним клієнту послуг щодо купівлі, продажу або міни цінних паперів або інших фінансових інструментів на підставі разових замовлень від свого імені (від імені клієнта), за дорученням і за рахунок клієнта.

2. Договір на брокерське обслуговування, крім вимог, визначених розділом III цих Правил, містить, зокрема:

а) порядок, спосіб та форму надання разових замовлень;

б) строк дії договору;

в) декларацію про фактори ризиків.

Договір на брокерське обслуговування у разі, якщо торговець буде діяти стосовно клієнта як комісіонер, має містити умови підпунктів «д» (крім договорів, у яких клієнтом торговця є компанія з управління активами, що діє в інтересах інституційних інвесторів) та «е» пункту 3 розділу VII цих Правил. У випадку, якщо торговець буде діяти стосовно клієнта як повірений, договір на брокерське обслуговування має містити умови підпункту «д» пункту 2 розділу VIIІцих Правил.

Крім вищезазначених умов, договір на брокерське обслуговування може передбачати надання клієнтом торговцю права передавати виконання його разових замовлень, відповідно до яких торговець виступає стосовно нього комісіонером, іншому торговцю, надання торговцем клієнту додаткових послуг, зокрема інформаційних та консультаційних послуг, послуг, пов’язаних з виконанням функцій керуючого рахунком у цінних паперах клієнта у зберігача, тощо.

Договір на брокерське обслуговування щодо здійснення маржинальних операцій містить додаткові умови, визначені Порядком та умовами провадження торговцем цінними паперами брокерської діяльності за договорами на брокерське обслуговування з подальшим врегулюванням зобов’язань клієнта, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 листопада 2012 року № 1584, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2000/22312.

«ТАСК-БРОКЕР» на фондовому ринку України надає своїм клієнтам повний спектр брокерських послуг відповідно до Ліцензії НКЦПФР «Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність». Клієнтами компанії можуть бути, як фізичні та юридичні особи, так і інституціональні інвестори. Договір на брокерське обслуговування передбачає можливість надання наступних послуг:

1)брокерські послуги при купівлі/продажу цінних паперів за дорученням та за рахунок клієнта (акції, облігації та ін.) на організованому (ПФТС, УМВБ та ін.) та неорганізованому ринках цінних паперів України;

2)продаж пакетів цінних паперів клієнтів на біржі (ПФТС, УМВБ та ін.) за найкращими біржовими цінами Bid/Ask;

3)швидкий продаж клієнтського пакету цінних паперів при падінні котирування з подальшим його викупом за більш низьку ціну (ШОРТ);

4)проведення операцій на вексельному ринку (посередницька діяльність);

5)придбання акцій (акумуляція дрібних та середніх пакетів акцій на вторинному ринку) у фізичних і юридичних осіб для формування великих (контрольних та блокуючих) пакетів акцій відповідно до вимог клієнта;

6)придбання цінних паперів на тендерах, конкурсах, аукціонах;

7)скупка акції українських емітентів у населення за дорученням клієнта.

10.Види та схеми організації брокерських операцій з цінними паперами на фондовій біржі.

Договір на брокерське обслуговування. Види й організаційно-правовий режим рахунків клієнта в торгівця цінними паперами.

Надання брокерських операцій торговцем «ТАСК-брокер» своїм клієнтам відбувається за певною схемою. Розглянемо її детальніше. Особа (фізична чи юридична), яка обрала торговця «ТАСК-брокер» на ринку брокерських операцій, має ознайомитися з деякою інформацією на офіційному сайті компанії, а саме: типовою документацією на брокерське обслуговування (договір, анкета, заявка) і тарифами на брокерське обслуговування. Окрім цього, потенційний клієнт може відкрити рахунок у цінних паперах у торговця «ТАСК-брокер» як депозитарної установи, що буде зручно в процесі здійснення торговцем брокерського обслуговування клієнта. У такому разі потенційному клієнту варто ознайомитися й з тарифами на послуги торговця «ТАСК-брокер» як депозитарної установи, що також розміщено на офіційному сайті компанії.  Другим етапом є безпосереднє звернення клієнта до торговця. Останній має здійснити ідентифікацію клієнта, тобто з’ясувати реальність його існування, фінансову надійність тощо. Якщо клієнт-фізична особа-резидент не має фізичної змоги приїхати до офісу брокера (наприклад, проживає в іншому місті), процедура ідентифікації зводиться до надсилання клієнтом через Укрпошту копії його паспорта, копії ідентифікаційного коду та довідки з банку про наявність рахунку. Клієнту- фізичній особі-нерезиденту необхідно надати:

1.Один з паспортних документів, що посвідчують особу (Паспортний документ - для іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України; Паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання - для іноземних громадян, які постійно проживають на території України).

2.Довідку про реєстрацію паспортного документа на території України або Посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні;

3.Довідку з банку про відкриття банківського рахунку (номер рахунку, найменування відділення / філії, найменування та МФО банку).

Для отримання брокерських послуг клієнт повинен мати розрахунковий рахунок в національній валюті та рахунок у цінних паперах у депозитарній установі. До моменту звернення до торговця клієнт може мати вже ці рахунки, тоді він має лише повідомити про це його. Якщо ж таких рахунків клієнт не має, то він має їх відкрити: розрахунковий рахунок в національній валюті можна відкрити у будь-якому банку на території України (операційно простіше торговцю буде проводити операції, якщо клієнт відкриє рахунок в банку, який обслуговує і самого торговця), а рахунок у цінних паперах – в будь-якій депозитарнй установі на території України (робота буде набагато спрощена, якщо клієнт скористається послугами торговця як депозитарної установи). Слід підкреслити, що теоретично клієнт може мати рахунки в будь-яких банках та в будь-яких депозитарних установах на території України, проте співпраця з банком торговця та торговцем як депозитарною установою значно пришвидшить процес брокерського обслуговування цього клієнта, що сподобається обом сторонам.

Після відкриття клієнтом або повідомлення ним торговця про існування згаданих нами рахунків клієнт має заповнити анкету, яка за змістом дещо відрізняється для фізичних та юридичних осіб. Анкета для клієнта-фізичної особи містить інформацію: ПІБ, дата і місце народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації, банківські реквізити, реквізити рахунку в цінних паперах, номер телефону, а також деяку інформацію про чоловіка/дружину (ПІБ, паспортні дані, ідентифікаційний номер, місце проживання). Анкета для клієнта-юридичної особи містить інформацію: повне і скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, дата державної реєстрації, юридична адреса, банківські реквізити, реквізити рахунку в цінних паперах, ПІБ уповноваженої особи, контактний телефон. Заповнену власноруч анкету клієнт має або принести в офіс торговця, або надіслати на його електронну адресу.

Наступним етапом є отримання клієнтом оригіналу договору на брокерське обслуговування поштою або особисто в офісі. Договір на брокерське обслуговування має окремі форми для клієнта-фізичної особи та клієнта-юридичної особи. Він містить так звану «шапку» і 14 розділів. У «шапці» вказані сторони договору (ТОВ «ТАСК-брокер» виступає торговцем, а клієнт (фізична чи юридична особа) – клієнтом), ліцензія торговця на брокерську діяльність. Далі йдуть окремі розділи, короткий зміст яких полягає у наступному:

1.Розділ «Терміни» - дано визначення термінам: «цінні папери», «посередницькі послуги», «операції з цінними паперами», «контрагенти», «замовлення», «договори на виконання».

2.Розділ «Предмет договору» - визначено, що торговець зобов’язується надавати клієнтові посередницькі послуги, а клієнт зобов’язується приймати їх результати та оплачувати їх ціну. При наданні клієнтові посередницьких послуг торговець діє як комісіонер клієнта.

3.Розділ «Порядок та умови надання посередницьких послуг та звітності клієнту» - вказана інформація про торговельний рахунок, яки відкривається одразу після підписання договору на брокерське обслуговування; визначено зміст, порядок подачі та порядок прийняття торговцем замовлення, яке клієнт надає брокеру у разі необхідності отримання посередницьких послуг; з’ясовано можливість складання і зміст реєстру замовлень, отриманих торговцем від клієнта протягом певного періоду; визначено зміст звітності торговця перед клієнтом та порядок її подачі.

4.Розділ «Права та обов’язки сторін» - визначено обов’язки торговця (наприклад, узгоджувати з клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні операцій з цінними паперами, на вимогу клієнта надавати відомості про хід виконання замовлень), права торговця (наприклад, вимагати від клієнта докази права власності на цінні папери, які клієнт замовляє продати або обміняти; надавати клієнту додаткові послуги, зокрема інформаційні та консультаційні послуги), обов’язки клієнта (наприклад, надавати торговцю документи, необхідні для ідентифікації клієнта; виплачувати Торговцю винагороду та відшкодовувати витрати), права клієнта (наприклад, вимагати від торговця документального підтвердження витрат торговця, пов’язаних з виконанням замовлень; запитувати та отримувати від торговця відомості про хід виконання замовлень).

5.Розділ «Винагорода торговця та ціна договору» - визначено, що клієнт сплачує торговцю винагороду відповідно до затверджених тарифів торговця, а витрати торговця, пов’язані із виконанням замовлень (наприклад, на оплату послуг депозитарних установ та банків), підлягають відшкодуванню клієнтом. З’ясовано порядок нарахування та сплати винагороди торговцю.

6.Розділ «Відповідальність сторін» - виявлено випадки порушення умов договору та відповідні суми штрафів.

7.Розділ «Умови звільнення від відповідальності» -  визначено, що єдиною умовою звільнення від відповідальності сторони, що не виконала або не належним чином виконала свої зобов’язання за договором, є обставини форс-мажору.

8.Розділ «Вирішення спорів» - встановлено, що всі суперечки, які можуть виникнути між сторонами за договором, мають вирішуватися в ході переговорів, а у разі недосягнення згоди – у порядку, встановленому законодавством.

9.Розділ «Строк дії, порядок внесення змін та припинення договору» - визначено, що договір набирає чинності з дати його підписання сторонами та діє протягом одного року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за цим договором; усі зміни, доповнення, додатки до договору здійснюються в письмовій формі та підписуються сторонами. З’ясовано поняття «робочий день».

10.Розділ «Порядок і засоби обміну інформацією. уповноважені особи сторін» - визначено, що замовлення, а також будь-які повідомлення, необхідні або дозволені у зв’язку із цим договором, можуть бути передані з використанням засобів факсимільного зв’язку, а також електронного зв’язку (електронною поштою). Повідомлення вважаються переданими лише за умови наявності доказів про їх отримання стороною, якій вони надсилались.

11.Розділ «Заключні положення» -  визначено, що торговець є податковим агентом клієнта при здійсненні ним операцій з інвестиційними активами. Зазначено, що договір складений українською мовою, укладений у трьох примірниках - по одному примірнику для торговця і клієнта, та один – для депозитарної установи клієнта.

12.Розді «Додатки до договору» - дано перелік додатків: Додаток № 1 -  Декларація про фактори ризиків, Додаток № 2 - Замовлення (зразок), Додаток № 3 - Акт приймання-передачі наданих послуг (зразок), Додаток № 4 - Повідомлення про права клієнта, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані клієнта (лише для клієнта-фізичної особи).

13.Розідл «Реквізити сторін» - інформація про торговця і клієнта: про торговця – найменування, код за ЄДРПОУ, поштова адреса, банківські реквізити, телефон, електронна адреса; про клієнта-фізичну особу – ідентифікаційний номер, поштова адреса, паспортні дані, банківські реквізити, реквізити рахунку в цінних паперах, телефон, факс, електронна адреса; про клієнта-юридичну особу – код за ЄДРПОУ, поштова адреса, банківські реквізити, реквізити рахунку в цінних паперах, телефон, факс, електронна адреса.

14.Розділ «Підписи» - містить ПІБ та підпис генерального директора ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» Янпольського С.Я. (торговець діє в його особі) та клієнта. Обов’язковим реквізитом є печатка торговця та клієнта-юридичної особи (фізична особа печатки не має).

Після підписання договору на брокерське обслуговування «ТАСК-БРОКЕР» відкриває клієнту торговельний рахунок, який є розділом (сукупністю облікових записів), відкритим на ім’я клієнта в обліковій системі торговця, на якому ведеться облік: позицій клієнта (сукупності тих чи інших цінних паперів, що перебувають у власності клієнта); грошової оцінки позицій клієнта; договорів на виконання; руху цінних паперів клієнта та/або грошових коштів клієнта. Після відкриття торговельного рахунку «ТАСК-БРОКЕР» повідомляє його номер клієнту. За необхідності отримання посередницьких послуг (юридичні дії по купівлі, продажу, міні цінних паперів вчинювані торговцем від власного імені, але за рахунок і за дорученням клієнта) клієнт надає торговцю замовлення (розпорядження). Замовлення містить інформацію: вид послуги (купівля, продаж, міна), реквізити ідентифікації цінного паперу (вид; найменування емітента або особи, яка видала цінний папір; номінальна вартість у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування; міжнародний ідентифікаційний номер тощо), кількість цінних паперів, вид замовлення, строк дії замовлення, дані клієнта (ПІБ, паспортні дані, ідентифікаційний номер, підпис) тощо. Складене у вигляді паперового документа замовлення клієнт передає торговцю у двох оригінальних примірниках.

Після отримання торговцем замовлення він аналізує його зміст та за відсутності обставин, що унеможливлюють та/або ускладнюють виконання замовлення, приймає замовлення до виконання. Замовленню присвоюється внутрішній реквізит ідентифікації. Не пізніше наступного робочого дня за днем прийняття торговцем замовлення до виконання клієнт:

1)у випадку прийняття до виконання замовлення про надання посередницьких послуг з купівлі цінних паперів – перераховує на банківський рахунок торговця суму коштів в розмірі не меншому загальної ціни цінного паперу;

2)у випадку прийняття замовлення про надання посередницьких послуг з продажу/міни цінних паперів – надає торговцю докази права власності на цінні папери, продаж або міну яких замовлено.

Якщо «ТАСК-БРОКЕР» виконує замовлення на фондових біржах за правилами, які передбачають попереднє резервування цінних паперів та грошових коштів перед укладенням біржового контракту, клієнт зобов’язаний забезпечити блокування грошових коштів / цінних паперів в розмірі/кількості, необхідній для виконання замовлення.

«ТАСК-БРОКЕР» звітує перед клієнтом про виконання замовлень. Звітним періодом визначено календарний місяць, у якому надавались посередницькі послуги. «ТАСК-БРОКЕР» складає та надає клієнту Звіт про виконання замовлень, виконаних ним у звітному періоді. Звіт містить наступні відомості: реквізити договору на брокерське обслуговування; номер договору на виконання; реквізити ідентифікації ЦП, що були предметом замовлення; вид ринку (біржовий/ позабіржовий); вид послуги (купівля /продаж, міна); суму договору на виконання; кількість ЦП тощо. Замовлення вважається виконаним належним чином з моменту погодження Звіту клієнтом.

11.Види загальних і спеціальних наказів торгівцю. Класифікація наказів по розмірах, типах угод, тимчасовим лімітам. Техніка виконання загальних і спеціальних наказів.

Клієнтові фондового ринку важливо знати технологію відносин з брокером. Основним інструментом цієї технології є наказ клієнта брокеру, оформлений у вигляді заявки: клієнт, виходячи з власних інтересів та ринкової ситуації, у наказі інструктує свого брокера щодо можливих дій.

Перед тим як дати наказ, клієнт дає своєму брокерові гарантії оплати придбаних акцій чи облігацій. Такими гарантіями можуть бути: вексель на суму угоди; переказ на рахунок брокера (як застави) коштів у розмірі певного відсотка від суми угоди; відкриття брокеру поточного рахунка на суму, що дорівнює оплаті угод, котрі доручаються брокеру протягом півріччя; банківська гарантія оплатити всі можливі борги клієнта на першу вимогу брокера (за таку послугу, що є формою страхування, банк, зрозуміло, має право взяти з клієнта певну винагороду).

Біржовий наказ (заявка) має такі реквізити: титульні дані, у тім числі вид замовлення, тип угоди, номер договору, код брокера, вид і найменування цінного паперу; кількість цінних паперів (обсяг заявки); термін виконання заявки; рівень ціни; окремі розпорядження брокерові. Вид замовлення визначає становище клієнта як покупця або як продавця цінних паперів, а тип угоди — характер операції: касова операція, термінова угода, опціон і т. п. Обсяг заявки може бути стандартним, тобто кратним одиниці угоди (100 цінних паперів) або нестандартним (замовлення на купівлю певної партії цінних паперів). За терміном чинності наказ може бути одноденним; до моменту його виконання або відкликання; від початку біржового торгу до якогось зафіксованого моменту тощо

Найважливіший реквізит наказу — ціна. Вона є основною класифікаційною ознакою поділу біржових наказів на типи. Їх три.

Перший тип. Ринковий наказ, тобто доручення клієнта брокеру на продаж або купівлю певних цінних паперів за найвигіднішою ціною. Клієнт дає право брокеру вирішувати це на свій розсуд, довіряючи його професіоналізмові, а тому в ринковому наказі ціна не зазначається.

Другий тип. Лімітний наказ, тобто клієнт встановлює лімітну ціну, за якою він дозволяє здійснити угоду, якщо брокер не зможе домогтися вигіднішої ціни. Інакше кажучи, клієнт доручає брокерові купити цінні папери за фіксованим курсом або нижче, чи продати цінні папери за фіксованим курсом і вище. Накази цього типу звичайно заносяться в книгу “Ліміт замовлень” і виконуються в міру можливості.

Третій тип. Буферний наказ (стоп-наказ), тобто доручення брокеру купити або продати цінні папери в той момент, коли їх ціна досягає визначеного рівня. Особливістю цього типу наказу є те, що клієнт наказує брокеру припинити торгівлю цінними паперами як тільки їх ціни виходять за межі встановленого клієнтом інтервалу. Так клієнт страхує себе від занадто великих втрат за можливої зміни ціни на даний вид цінних паперів.

За терміном дії накази торговцю поділяються на:

1.Терміновий наказ - наказ, у якому втримується конкретний строк (строки) його виконання. Основні види термінових наказів наступні:

1)денний - це наказ, що повинен бути виконаний протягом поточного торговельного дня. У випадку його невиконання з якихось причин наказ відміняється. До денних наказів ставляться будь-які накази, у яких не зазначений строк виконання;

2)з фіксованим строком - це наказ, у якому зазначений конкретний строк, протягом якого він повинен бути виконаний, а у випадку невиконання його скасовують;

3)з негайним виконанням - це наказ, що повинен бути виконаний максимально швидко.

2.Відкритий наказ – наказ, який залишається на ринку до його виконання або до його скасування клієнтом.

«ТАСК-БРОКЕР» працює у усіма видами наказів.

12.Доходи торгівця цінними паперами від брокерських операцій на фондовій біржі: порядок визначення, цінова політика, цінові обмеження.

Доходом торговця від брокерських операцій на фондовій біржі є комісійна винагорода, отримана від клієнта. Розмір комісії відповідає затвердженим тарифам торговця.

Витрати торговця, пов’язані із виконанням замовлень, підлягають відшкодуванню клієнтом. Такими витратами можуть бути, зокрема: витрати на оплату послуг депозитарних установ, банків та інших фінансових установ, інші витрати. Торговець зобов’язаний документально підтвердити такі витрати та обґрунтувати необхідність їх здійснення в кожному окремому випадку. Підставою для нарахування сум винагороди та витрат торговця є погодження клієнтом Звіту. Сплата винагороди та відшкодування витрат здійснюється клієнтом у безготівковій формі шляхом перерахування сум з власного поточного рахунку на банківський рахунок торговця. У випадку виконання торговцем замовлення клієнта на умовах більш вигідних ніж передбачено таким замовленням, він має право на додаткову винагороду у розмірі 50 % від суми додатково одержаної клієнтом вигоди.

13.Позабіржовий (телефонний) ринок: схема й практика організації брокерських операцій торгівця. Види наказів, схема й практика їхнього виконання. Доходи торгівця цінними паперами від брокерських операцій на позабіржовому ринку: порядок визначення, цінова політика, цінові обмеження.

Організація роботи з брокерського обслуговування клієнтів на позабіржовому (телефонному) ринку здійснюється аналогічно їх обслуговуванню на біржовому ринку. Різниця лише в тому, що на фондовій біржі договори на виконання замовлення «ТАСК-БРОКЕР» укладає з Розрахунковим центром. На позабіржовому ринку «ТАСК-БРОКЕР», виконуючи замовлення свого клієнта, контактує безпосередньо з кінцевим покупцем/продавцем цінного паперу. Трейдер шукає покупця (у разі виконання операції продажу цінного паперу клієнта) або продавця (у разі виконання операції покупки цінного паперу для клієнта) власноруч і це може бути або фізична особа, або юридична особа, або інший торговець цінними паперами, в інвестиційному портфелі яких є необхідний цінний папір чи які мають бажання придбати цінний папір, який продає клієнт торговця. По суті, відмінностей для клієнта при обслуговуванні його торговцем на біржовому або позабіржовому немає, клієнт виконує однакові дії (заповнює анкету та договір на брокерське обслуговування, подає брокеру замовлення, приймає Акти приймання-передачі наданих послуг тощо). Різниця в документальному плані для клієнта полягає лише в тому, що в замовленні в рядку «Місце виконання Замовлення» клієнт вказує або «організований ринок», або «неорганізований ринок». Деяка технологічна і документальна різниця між біржовим і позабіржовим ринками є лише в роботі торговця.

У даному розділі пропонуємо розглянути цікавий аспект в діяльності торговця «ТАСК-БРОКЕР» як дилера та брокера. У рамках як дилерської, так і брокерської діяльності він може здійснювати скупку акцій певного емітента. З’ясуємо різницю між скупкою акцій торговцем у рамках дилерської діяльності та скупкою акцій у рамках брокерської діяльності. У першому випадку «ТАСК-БРОКЕР» купує акції певного емітента за власні кошти для себе, придбані акції стають власністю торговця. Після цього будь-яка зацікавлена особа (найчастіше це мажоритарні акціонери того ж емітента) може купити ці акції вже у нього. Головною перевагою в такій процедурі є те, що кінцевий покупець акцій залишається невідомим продавцям, які продали акції безпосередньо торговцю і не турбуються про те, що робитиме з цими акціями «ТАСК-БРОКЕР» надалі. Окрім цього, кінцевий покупець підписує лише один договір купівлі/продажу великого пакета акцій з торговцем замість сотень заяв та актів, що мають місце в брокерській скупці. «ТАСК-БРОКЕР» в дилерській скупці також має значні переваги, а саме:

1.Він має право самостійно встановлювати ціну купівлі акцій у продавців. Зазвичай обговорюється лише ціна продажу пакета акцій кінцевому покупцю. Рішення про ціну купівлі акцій у міноритарних акціонерів-продавців приймає «ТАСК-БРОКЕР» самостійно на основі різних факторів: розмір пакету акцій у продавця, готовності продавця домовлятися, додаткових витрат, цін на подібні акції тощо.

2.Відсутність графіка скупки акцій. Визначаються лише кінцевий термін накопичення потрібного кінцевому покупцю пакета акцій в руках торговця. Відсутні регулярна звітність перед кінцевим покупцем щодо результатів скупки.

3.Відсутність контролю за процесом скупки акцій торговцем у міноритаріїв з боку кінцевого покупця акцій. Торговець самостійно визначає форму і порядок розрахунків, умови купівлі/продажу, терміни тощо.

У процесі дилерської скупки акцій виграє і сам продавець (міноритарний акціонер), адже гроші він отримує безпосередньо і одразу від торговця, який є для нього кінцевим покупцем, тобто без контактування з якимось посередником.

З клієнтом (кінцевим покупцем акцій) може бути укладений договір на скупку акцій у рамках брокерського обслуговування. У такому разі «ТАСК-БРОКЕР» розпоряджається грошима кінцевого покупця (замовника скупки) і є ліцензованим посередником між ним та продавцями акцій. При брокерській скупці «ТАСК-БРОКЕР» тісно співпрацює з кінцевим покупцем (замовником): від отримання заявок на придбання акцій (їх кількість залежить від кількості знайдених торговцем продавців або загального обсягу замовлення) та підготовки по кожній із них звіту й Акту виконаних робіт до форми розрахунків з продавцями.

Дохід торговця від надання послуг зі скупки акцій формується по-різному. Якщо це дилерське обслуговування, то доходом буде різниця між ціною продажу акцій кінцевому покупцю та ціною придбання акцій у продавців. При брокерському обслуговуванні «ТАСК-БРОКЕР» отримує від кінцевого покупця (замовника) фіксовану комісію, яка може залежати від кількості акцій або загальної вартості скуплених акцій, зазначених у замовленні.

Якщо можна зробити висновок, що у 2007-2008 рр. «ТАСК-брокер» діяв переважно як брокер. З третього кварталу 2008 р. кількість та обсяг укладених і виконаних брокерських та дилерських договорів почали зрівнюватися. Масштаби дилерської діяльності значно перевищують масштаби брокерської діяльності починаючи з 2009 р. Ця тенденція продовжується й сьогодні, що можна побачити нижче.

Вид діяльності2007200820092010201120122013АндеррайтингУкладено договорівШт.931401159130160Млн.грн.30,29957,36316,06728,10851,26458,80Виконано договорівШт.9114479872890Млн.грн.27,06747,33815,86227,98655,72866,20Брокерська діяльністьУкладено договорівШт.52521331667609325311003856Млн.грн.54,532250,870183,584649,111638,277200,7157,3Виконано договорівШт.5212127160856032509998894Млн.грн.55,697250,782163,258640,018599,825168,9135,04Дилерська діяльністьУкладено договорівШт.1041 85721 34179 081136 96286 4415 634Млн.грн.21,227132,465972,13085 233,2546 499,3241 841160,8Виконано договорівШт.1041 84621 31179 008136 91986 6135 119Млн.грн.22,289120,319961,3313 877,8496 170,7391 032,4148,1