Фінансові ризики в діяльності торгівця цінними паперами | MegaDOCs

Фінансові ризики в діяльності торгівця цінними паперами

РОЗДІЛ 7. Фінансові ризики в діяльності торгівця цінними паперами.

Види фінансових ризиків у діяльності торгівця цінними паперами.

Фінансовий ризик торговця — це ризик, що виникає при здійсненні торговцем фінансового підприємництва чи фінансових угод, виходячи з того, що у фінансовому підприємництві в ролі товару виступають або валюта, або цінні папери, або кошти. До фінансових ризиків торговця відносяться валютний ризик, кредитний ризик та інвестиційний ризик.

Валютний ризик — це імовірність фінансових втрат у результаті курсу валют у період між зміною курсу валют. Валютний курс, що установлюється з урахуванням купівельної здатності валют, дуже рухливий. Валютний ризик переводу має бухгалтерську природу і пов’язаний з різноманіттям в обліку активів і пасивів торговця в іноземній валюті. У випадку, якщо відбувається падіння курсу іноземної валюти, у якій виражені активи торговця (наприклад, готівка або кошти на депозитному рахунку у банку), вартість цих активів зменшується.

Кредитний ризик — це імовірність того, що контрагенти торговця виявляться не в змозі виконати договірні зобов’язання як у цілому, так і за окремими позиціями. Зменшити вплив такого ризику можна, обговоривши контракт на попередньому етапі, проаналізувавши можливі вигоди і втрати від його висновку.

Інвестиційний ризик - це ймовірність виникнення непередбачених фінансових витрат (зниження або повна втрата прибутку, витрати капіталу тощо) в ситуації невизначеності інвестиційної діяльності. Такий ризик може мати місце, коли торговець у рамках своєї дилерської діяльності інвестує власні кошти в цінні папери, які можуть впасти у ціні. Як відомо, інвестиційний ризик ділиться на два типи: систематичний та несистематичний. Систематичний ризик визначається зміною етапів економічного циклу, кон’юнктурних циклів інвестиційного ринку, зміною в податковому законодавстві та іншими чинниками, що на них інвестор (торговець) не в змозі вплинути при виборі об’єктів інвестування (цінних паперів). Несистематичний (специфічний) ризик притаманний певному об’єкту інвестування (цінному паперу) чи діяльності певного інвестора (торговця). Інвестиційний ризик охоплює:

1.Ризик упущеної вигоди - це ризик настання непрямого (побічного) фінансового збитку (неодержаний прибуток) у результаті нездійснення якого-небудь заходу (наприклад, страхування, хеджування, інвестування тощо).

2.Ризик зниження прибутковості може виникнути в результаті зменшення розміру відсотків і дивідендів по портфельних інвестиціях, по внесках і кредитах.

3. Ризики прямих фінансових втрат включають в себе наступні різновиди: біржовий ризик (небезпеку втрат від біржових угод), селективний ризик (ризики неправильного вибору способу вкладення капіталу, виду цінних паперів для інвестування в порівнянні з іншими видами цінних паперів при формуванні інвестиційного портфеля), ризик банкрутства (небезпека в результаті неправильного вибору способу вкладення капіталу, повної втрати підприємцем власного капіталу і нездатності його розраховуватися за взятими на себе зобов'язаннями) та ін.

Окрім цього, можна виділити такі ризики:

1.Інфляційний ризик - це ризик того, що при зростанні інфляції одержувані грошові доходи знецінюються з погляду реальної купівельної спроможності швидше, ніж ростуть. У таких умовах підприємець несе реальні втрати.

2.Дефляційний ризик - це ризик того, що при зростанні дефляції відбувається падіння рівня цін, погіршення економічних умов підприємництва і зниження доходів.

3. Ризики ліквідності - це ризики, пов'язані з можливістю втрат при реалізації цінних паперів або інших товарів через зміну оцінки їхньої якості і споживчої вартості.

4.Ризик втрати ділової репутації – ризик виникнення збитків внаслідок несприятливого ​​сприйняття іміджу торговця клієнтами, контрагентами, акціонерами (учасниками), діловими партнерами, регулюючими органами та інше.

5.Ризик андеррайтингу: невиконання обов’язків контрагентом (порушення умов договору), банкрутство емітента протягом періоду здійснення андеррайтингу, невиконання торговцем розміщення цінних паперів.

6.Ризики, що криють у собі депозитарна система, робота бірж, банків, державних регулятивних органів.

Специфічною рисою діяльності торговців цінними паперами є максимальна різноманітність виконуваних видів операцій, певна частка яких на сьогодні недостатньо врегульована (наприклад, інтернет-трейдинг), що є суттєвим правовим ризиком для торговців цінними паперами, їх клієнтів-інвесторів та фондового ринку загалом.

Балансові й забалансові ризики.

БАЛАНСОВІ РИЗИКИ

• кредитний - наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов’язання.

• ризик ліквідності - це специфічна форма ризику, пов'язаного (зумовленого) з низькою ліквідністю об'єктів інвестування (посідання майна, активів) чи з великим періодом інвестиційного процесу. Тобто це ризик щодо можливості збитків під час реалізації майна, нерухомості, цінних паперів або інших товарів, пов'язаних зі зміною оцінки їх якості та (або) споживчої вартості.;

• процентний -  ризик, пов’язаний насамперед з невизначеністю часу та напрямку майбутніх змін процентних ставок.;

• ризик структури капіталу -  співвідношення власних та позичених фінансових коштів, які використовуються підприємством в процесі своєї діяльності.;

ПОЗАБАЛАНСОВІ РИЗИКИ

• по фінансовим гарантіям -  підтвердження того, що третьою стороною буде погашена заборгованість, або будуть виконані зобов'язання;

• по фінансовим послугам чи по торгівлі фінансовими інструментами (акредитивам, опціонам);

• по інвестиційній діяльності (угодам з цінними паперами);

Ризики андеррайтингу.

Ризики андерайтингу різняться в залежності від типу його проведення – андерайтингу на базі твердих зобов’язань та на умовах максимальних зусиль; менш ризиковим є останній варіант розміщення, коли торговець не бере на себе зобов’язання по повному викупу нереалізованих цінних паперів.

Андеррайтинг на базі твердих зобов'язань (гарантованих зобов'язань). Андеррайтер бере на себе обов'язки викупити у емітента всю або частку емісії. В тому разі, якщо емісія розміщена не в повному обсязі, саме андеррайтер бере на себе фінансові ризики, так як зобов'язався викупити цінні папери, які не вдалося розмістити. Але, якщо ціни на цінні папери на ринку будуть вищі, заздалегідь обумовлених, андеррайтер має право викупити ці папери, що компенсує йому додатковий ризик. При цьому виді андеррайтингу комісійний договір між емітентом і андеррайтером неминуче трансформується в договір купівлі - продажу. Якщо на вторинному ринку ціна на цінні папери знижується, андеррайтер отримує значні збитки. Вартість андеррайтингу на базі твердих зобов'язань при інших рівних умовах вища, ніж андеррайтинг на умовах максимальних зусиль.

Андеррайтинг на умовах максимальних зусиль. Андеррайтер бере на себе обов'язки зробити все можливе для розміщення цінних паперів, але він не зобов'язується викупити нерозміщені цінні папери. Всі ризики, пов'язані з нерозміщеною частиною цінних паперів, бере на себе емітент, так як всі цінні папери, які не вдалося продати, повертаються емітенту. При цьому виді андеррайтингу в випадках, коли курсова вартість цінних паперів росте, андеррайтер не має права викупити ці папери, тобто додатковий прибуток отримує емітент.

              Ризики у брокерських операціях із цінними паперами.

При виконанні брокерських операцій специфічні ризики для посередника як такі є відсутніми, проте вищезгадані ризики, притаманні професійній діяльності в повній мірі відчуваються торговцем. Найбільш сильним є ризик ліквідності та технічний ризик, які в свою чергу несуть вплив на рівень ризику втрати ділової репутації (невчасне виконання заявок породжує проблеми із клієнтами, а в окремих випадках – їх повну втрату; низька ліквідність викликає недовіру до торговця з боку регулюючих органів та клієнтів).

Ризики, що можуть виникати в процесі здійснення брокерської діяльності «ТАСК-БРОКЕРa», прописуються ним у Додатку №1 до Договору про брокерське обслуговування, який має назву «Декларація про фактори ризиків». Генеральний директор «ТАСК-БРОКЕР» і клієнт підписують цю декларацію.

Додаток № 1 до Договору на брокерське обслуговування № БО-_______-__ від __.__.20__ р.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ФАКТОРИ РИЗИКІВ

м. Київ"__" ________ 2014 року

Ця Декларація про фактори ризиків є невід’ємною частиною Договору на брокерське обслуговування № БО-___-__ від __.__.20__ р., укладеного між ТОВ «ТАСК-БРОКЕР» та _______________________  (далі – "Клієнт").

Декларація про фактори ризиків не розкриває усіх ризиків, пов’язаних із проведенням операцій на фондовому ринку, але дає змогу Клієнту визначити прийнятність даних ризиків для себе, реально оцінити свої можливості та відповідально підійти до вирішення питання щодо початку проведення операцій на фондовому ринку та вибору інвестиційної стратегії.

Ризик при здійсненні операцій на фондовому ринку – можливість настання подій, які можуть призвести до збитків для Клієнта.

Здійснення операцій на фондовому ринку пов’язане з наступними видами ризиків:

1) Ціновий ризик – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок коливання ринкових цін.

2) Ризик ліквідності – можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта через неможливість купівлі або продажу активів у визначеній кількості за середньоринковою ціною за короткий термін. Даний ризик пов’язаний із можливістю збитків при продажу цінних паперів та/або інших фінансових інструментів у зв’язку зі зміною оцінки учасниками фондового ринку їх інвестиційних властивостей. До ризиків ліквідності відносяться: ризик ринкової ліквідності – можливість повної або часткової втрати активів через неможливість купівлі або продажу активів в потрібній кількості за досить короткий період часу в силу погіршення ринкової кон’юнктури; ризик балансової ліквідності – можливість виникнення дефіциту грошових коштів або інших високоліквідних активів для виконання зобов’язань перед кредиторами.

3) Кредитний ризик – можливість негативної зміни вартості активів (портфеля активів) Клієнта внаслідок неспроможності контрагентів (позичальників) виконувати свої зобов’язання, зокрема, з виплати відсотків та основної суми боргу у відповідності до строків та умов кредитного договору (проспекту емісії). Аналізуючи кредитний ризик контрагента, необхідно оцінити імовірність дефолту контрагента; суму, що піддається ризику; величину можливих втрат при настанні кредитної події.

4) Валютний ризик – можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок зміни курсу однієї іноземної валюти стосовно іншої, у тому числі національної валюти.

5) Процентний ризик - можливість повної або часткової втрати грошових коштів, цінних паперів та/або інших фінансових інструментів через зміну вартості фінансового інструмента внаслідок несприятливих змін ринкових відсоткових ставок.

6) Ризик неправомірних дій по відношенню до майна та прав Клієнта, що захищаються законом, з боку третіх осіб, включаючи емітента, реєстратора, депозитарій, організатора торгівлі (фондову біржу).

7) Політичний ризик – ризик несприятливих змін у політичній ситуації в країні. Війна, зміна керівництва країни, ухвалення нормативно-правових актів, що негативно впливають на інвестиційний клімат, - всі ці чинники можуть вплинути на вартість цінних паперів та/або інших фінансових інструментів або умови виплати дивідендів.

8) Податковий ризик – ризик того, що зміна в податковому законодавстві спричинить зниження доходності активів Клієнта.

9) Галузеві ризики – пов’язані з несприятливим функціонуванням певної галузі, що безпосередньо позначається на діяльності зайнятих в ній компаній, а значить і на показниках вартості емітованих ними цінних паперів. Часто негативний стан такої галузі передається компаніям з інших, залежних галузей.

10) Регіональні ризики – пов’язані з несприятливим функціонуванням певного регіону України, що безпосередньо позначається на діяльності компаній, що оперують в регіоні, а значить і на показниках вартості емітованих ними цінних паперів. Часто негативний стан регіону передається компаніям з інших, залежних регіонів.

11) Ризики країн – пов’язані з несприятливим функціонуванням певної країни, що безпосередньо позначається на діяльності компаній, що оперують в країні, а значить і на показниках вартості емітованих ними цінних паперів. Часто негативний стан країни передається компаніям з інших, залежних країн.

12) Технічні ризики – при використанні електронних торгових систем існують ризики порушення зв’язку, збоїв в роботі програм і технічних засобів, несанкціонованого доступу та ін.

13) Операційний (технічний, технологічний, кадровий) ризик – ризик прямих або непрямих втрат внаслідок несправностей інформаційних, електричних та інших систем, а також їх неадекватності, внаслідок помилок, пов’язаних з недосконалістю інфраструктури фондового ринку, технологій проведення операцій, процедур управління, обліку і контролю, внаслідок дій (бездіяльності) персоналу і сторонніх осіб, а також в результаті дії зовнішніх подій.

14) Системні ризики – ризики, що не пов’язані прямо з діями Клієнта та конкретним фінансовим інструментом, та які відображають здатність фінансового ринку як системи або окремих його складових (ринок цінних паперів, депозитарна система, система клірингу та розрахунків тощо) виконувати свої функції. Такі ризики не можуть бути диверсифіковані.

ТОВ "ТАСК-БРОКЕР"Генеральний директорЯнпольський С.Я.______________________________                  (Підпис)                                           М.П.

Підписанням цієї Декларації Клієнт засвідчує, що він повідомлений про фактори ризиків, та приймає на себе перелічені вище та інші ризики, які пов’язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку.

"__" _________ 2014 року__________________________________________________________                  (Підпис)                                           М.П.

 

Ризики власних інвестицій у цінні папери. Ризики, що виникають в інших операціях торгівця цінними паперами.

Всі учасники фондового ринку діють в умовах повної невизначеності. Відповідно, результат практично будь-яких операцій купівлі-продажу цінних паперів не може бути точно передбачений, тобто угоди щодо купівлі-продажу цінних паперів, схильні до ризику. У загальному випадку під ризиком розуміють ймовірність настання якої-небудь події. Оцінити ризик – це означає оцінити ймовірність настання певної події. Ризик портфеля пояснюється не тільки індивідуальним ризиком кожного окремо взятого цінного паперу в портфелі, але і тим, що існує ризик впливу змін щорічних величин прибутковості однієї акції на зміну прибутковості інших акцій, що включаються в інвестиційний портфель.Загальний ризик портфеля складається з систематичного ризику (недиверсифікованого/ ринкового/неспецифічного), а також несистематичного ризику (диверсифікованого/неринкового/ специфічного). Ринковий ризик викликаний загальними факторами, що впливають на всі активи. Найбільш сильно впливають на систематичний ризик зміни таких показників, як ВВП, інфляція, рівень процентних ставок, а також середній по економіці рівень корпоративного прибутку. Неринковий ризик пов'язаний з індивідуальними особливостями конкретного активу. Цей ризик може бути зменшений за допомогою диверсифікації.На розвинених ринках для усунення специфічного ризику досить скласти портфель з 30-40 активів. На ринках, що розвиваються, ця цифра повинна бути вищою через більш високу волатильність ринку.Для того, щоб визначити ризик портфеля цінних паперів, в першу чергу необхідно визначити ступінь взаємозв'язку і напрямку зміни доходностей двох активів. Наприклад, якщо ціна одного цінного паперу йде вгору, то зростає курс і інших цінних паперів, і навпаки, рухи цін різноспрямовані або повністю незалежні один від одного. Для визначення зв'язку між цінними паперами використовують такі показники, як коваріація і коефіцієнт кореляції.Коваріація – взаємозалежна загальна зміна двох і більше ознак економічного процесу. Коваріація слугує для вимірювання ступеня спільної мінливості двох цінних паперів, наприклад акцій. Показник коваріації визначається за формулою:Соvij = Σ(Rприбутковість і-тої акції – Rсередня прибутковість і-тої акції)*(Rприбутковість j-тої акції – Rсередня прибутковість j-тої акції)/n – 1,де n – кількість періодів, за які розраховувалася прибутковість i-тої і j-тої акції.

Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу торговцем цінними паперами.

внутрішній фінансовий моніторинг  -  сукупність  заходів, які здійснюються суб'єктами первинного фінансового моніторингу,  з виявлення  фінансових   операцій,   що   підлягають   внутрішньому фінансовому  моніторингу відповідно до статті 16 цього Закону,  із застосуванням підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації(відмивання) доходів,  одержаних злочинним шляхом, або фінансування  тероризму;  ведення   обліку   таких   операцій   та відомостей   про   їх  учасників;  подання  інформації  Спеціально уповноваженому органу  про  операції,  що  мають  високий  ступінь ризику   легалізації  (відмивання)  доходів,  одержаних  злочинним шляхом,  або фінансування тероризму, а також додаткової інформації про   фінансові  операції  та  їх  учасників,  що  стали  об'єктом фінансового моніторингу з боку Спеціально уповноваженого органу;

Капітальна база торгівця цінними паперами, вимоги до мінімального капіталу.

Мінімальний розмір регулятивного капіталу торговців цінними паперами має становити не менше ніж:

а) 500 тисяч гривень - для торговців, які провадять виключно дилерську діяльність;

б) 1 мільйон гривень - для торговців, які провадять брокерську діяльність;

в) 7 мільйонів гривень - для торговців, які провадять діяльність з андеррайтингу;

г) 7 мільйонів гривень - для торговців, які провадять діяльність з управління цінними паперами.

Структура балансу й іншої фінансової звітності торгівця. Управління структурою і якістю активів торгівця цінними паперами. Аналіз структури вкладень і джерел коштів, доходів і видатків торгівця цінними паперами див.

в додатках до розділу 7

   Результуюча оцінка рівня фінансових ризиків в діяльності торгівця цінними паперами.

Рівень фінансових ризиків в діяльності торгівця є досить значним оскільки ризики впливають на успіх діяльності торговця вцілому про що свідчить наприклад коливання курсу валют чи інших ризиків, найбільше можуть зламати, перешкодити діяльності ризики яких не очікуєш.