Перелік документів, які необхідно подати до НКЦПФР для отримання ліцензії на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами | MegaDOCs

Перелік документів, які необхідно подати до НКЦПФР для отримання ліцензії на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами

                                                        ДОДАТОК 1 ДО РОЗДІЛУ 1

Законодавче та нормативне забезпечення діяльності з торгівлі цінними паперами в Україні (у вигляді таблиці)

№ п/пНазва документуДата затвердженняПредмет регулювання1.Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» 23.02.2006Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних  паперів і провадження  професійної  діяльності  на фондовому ринку,  з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування фондового ринку.2.Закон України «Про господарські товариства»19.09.1991Цей Закон визначає поняття і  види  господарських  товариств, правила їх створення, діяльності, а також  права  і  обов'язки  їх учасників та засновників.3.Закон України «Про банки і банківську діяльність»07.12.2000Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні   і   правові    засади    створення,    діяльності, реорганізації і ліквідації банків.      Метою цього   Закону   є   правове  забезпечення  стабільного розвитку і діяльності  банків  в  Україні  і  створення  належного конкурентного   середовища   на  фінансовому  ринку,  забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, створення сприятливих  умов  для  розвитку  економіки  України  та підтримки вітчизняного товаровиробника.4.Закон України «Про акціонерні товариства»17.09.2008Цей  Закон   визначає   порядок   створення,   діяльності, припинення,  виділу  акціонерних  товариств,  їх  правовий статус, права та обов'язки акціонерів.5.Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»30.10.1996Цей Закон  визначає  правові  засади  здійснення   державного регулювання   ринку  цінних  паперів  та  державного  контролю  за випуском і обігом цінних паперів та їх похідних в Україні.6.Закон України «Про депозитарну систему України»06.07.2012Цей Закон визначає правові засади функціонування депозитарної системи України, встановлює порядок реєстрації та підтвердження прав на емісійні цінні папери та прав за ними у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також порядок проведення розрахунків за правочинами щодо емісійних цінних паперів.7.«Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами» № 819.14.05.2013Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 16, 17, 19 - 27-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про акціонерні товариства", "Про господарські товариства", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про банки і банківську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про депозитарну систему України", з урахуванням статей 13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", інших нормативно-правових актів, що визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами.8.«Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами»  № 1449.12.12.2006Цими Правилами встановлюються основні вимоги до діяльності торговців, правочинів та операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами,передбаченими законодавством у діяльності торговців, правил організації внутрішнього обліку торговців, а також основні обов’язки торговців.9.«Положення про функціонування фондових бірж» № 168822.11.2012Це Положення визначає основні засади та вимоги до функціонування фондових бірж в Україні.10.«Порядок запобігання маніпулюванню цінами під час здійснення операцій з цінними паперами на фондовій біржі» №71614.06.2011Цей Порядок встановлює механізми та визначає дії учасників біржових торгів  та  фондової біржі, направлені на  запобігання маніпулюванню цінами під час  здійснення  операцій з цінними паперами на фондових біржах. 11.«Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців ЦП до НКЦПФР» 16.10.2012Це Положення визначає склад, строки та порядок подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку адміністративних даних торговцем цінними паперами щодо своєї професійної діяльності на фондовому ринку.12.«Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з ТЦП» №190025.12.2012Це Положення встановлює порядок розрахунку обов’язкових до виконання пруденційних нормативів та порядок звітування щодо їх виконання до Національної комісії з цінних паперів та фондового юридичними особами, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме торговців цінними паперами, які здійснюють брокерську, дилерську діяльність, андеррайтинг, а також управління цінними паперами.13.«Положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності» № 73103.06.2014  Це Положення визначає порядок здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (далі - професійний учасник) у своїй діяльності вимог щодо пруденційних нормативів, установлених нормативно-правовими актами Комісії з питань пруденційного нагляду.14.«Порядок заповнення торговцями цінними паперами електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №154320.10.2011  Цей Порядок встановлює  структуру  файлів  та  опис  полів заповнення    торговцями цінними паперами   електронних форм адміністративних даних,  які  подаються  до  Державної  комісії  з цінних  паперів  та  фондового  ринку  відповідно до вимог Положення про порядок складання та надання  адміністративних даних  щодо  діяльності торговців цінними паперами,  затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2004  N  279  (  z1122-04 ),  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за  N  1122/9721  (у  редакції  рішення Державної   комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  ринку  від 27.12.2007 N 2380) ( z0060-08 ).15.«Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку» № 99619.07.2012Це Положення встановлює особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю)у фінансових установах, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку.16.«Про затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів» № 76925.04.2013  Професійні вимоги визначаються рівнем освіти, кваліфікації, досвіду, спеціалізації, достатнім для повного і якісного виконання робіт за посадою.17.«Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку» N 21524.09.1996   Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового  ринку розроблено відповідно до п.4 Положення про Державну  комісію з  цінних  паперів та фондового ринку,  затвердженого Указом Президента  України від 14.02.97 N142/97,та   нормативних  актів  Комісії  щодо  видачі  дозволів (свідоцтв  про реєстрацію) на здійснення професійної діяльності на ринку  цінних  паперів.  Положення  має  на меті - забезпечити координацію   роботи з  підготовки фахівців,які  здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, якщо до них, згідно з чинним законодавством, будуть   встановлені   вимоги  щодо сертифікації, а також керівника та працівників аудиторської фірми, які  безпосередньо  братимуть участь у проведенні  аудиторських перевірок професійних  учасників  ринку  цінних  паперів .18.«Про затвердження Положення про сертифікацію фахівців з питань фондового ринку» № 146413.08.2013  Це Положення встановлює порядок проведення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку сертифікації осіб, що здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку.19.«Про затвердження Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» № 81614.05.2013  Цей Порядок розроблений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статей 16, 17, 19 - 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про іпотечні облігації», «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та інших нормативно-правових актів з питань, що регулюють діяльність професійних учасників фондового ринку , з метою визначення порядку та умов зупинення дії або анулювання ліцензії на здійснення певних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів (крім діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)).20.Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»28.11.2002Цей Закон спрямований на захист прав  та  законних  інтересів громадян,   суспільства  і  держави  шляхом  визначення  правового механізму протидії  легалізації  (відмиванню)  доходів,  одержаних злочинним  шляхом,  або  фінансуванню тероризму  та  забезпечення формування    загальнодержавної багатоджерельної    аналітичної інформації,   що  дає  змогу  правоохоронним  органам  України  та іноземних держав  виявляти,  перевіряти  і розслідувати злочини, пов'язані з  відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.21.Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»12.07.2001Цей Закон встановлює загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг. Метою цього Закону є створення правових основ для захисту інтересів споживачів фінансових послуг, правове забезпечення діяльності і розвитку конкурентоспроможного ринку фінансових послуг в Україні, правове забезпечення єдиної державної політики у фінансовому секторі України.22.Декрет КМУ «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»19.02.1993Цей Декрет установлює режим здійснення валютних  операцій  на території  України,  визначає    загальні    принципи    валютного регулювання, повноваження державних органів і  функції  банків  та інших  фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права  й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного   контролю,   відповідальність за  порушення  валютного законодавства. 23.Постанову НБУ «Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв’язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій»09.08.2002З  метою  підвищення  надійності  та  стабільності фінансової системи України, розвитку ринків фінансових послуг та забезпечення захисту  інтересів  їх  учасників, згідно зі статтями 7, 44 Закону України  "Про  Національний  банк  України"  ( 679-14 ), статтею 7 Закону  України  "Про  фінансові  послуги  та державне регулювання ринків  фінансових  послуг"  (  2664-14  ), статтями 5, 11, 13, 16 Декрету  Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про  систему  валютного регулювання і валютного контролю" та  законодавством  України  Національний  банк України визначає   порядок надання небанківським  фінансовим  установам, національному  оператору поштового зв'язку генеральних ліцензій на здійснення  валютних  операцій.24.Закон України «Про інститути спільного інвестування»05.07.2012Цей Закон спрямований на забезпечення залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів інвесторів і визначає правові та організаційні основи створення, діяльності, припинення суб’єктів спільного інвестування, особливості управління активами зазначених суб’єктів, встановлює вимоги до складу, структури та зберігання таких активів, особливості емісії, обігу, обліку та викупу цінних паперів інститутів спільного інвестування, а також порядок розкриття інформації про їх діяльність.25.Правила фондових біржПравила складаються біржами самостійно, затверджуються біржовими радами та реєструються НКЦПФР. Їх положення є обов’язковими до виконання всіма членами фондової біржі, учасниками біржових торгів та емітентами, цінні папери яких унесені до біржового реєстру.26.Конституція України28.06.1996Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей,виражаючи суверенну волю народу,спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським народом права на самовизначення,дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя,піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України,прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,керуючись Актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 1 грудня 1991 року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію - Основний Закон України.27.Цивільний кодекс України16.01.2003Цивільний кодекс України є кодифікованим нормативним актом (законом) яким регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), учасниками яких є фізичні та юридичні особи, Держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.28.Господарський кодекс України16.01.2003Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва,його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами.29.Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»15.05.2003Цей Закон регулює відносини,  які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб - підприємців.

ДОДАТОК 2 ДО РОЗДІЛУ 2

Схематичне зображення організаційної структури торгівця

ДОДАТОК 3 ДО РОЗДІЛУ 2

Перелік документів, які необхідно подати до НКЦПФР для отримання ліцензії на здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами

-Заява про видачу ліцензії

-Два примірники переліку (опису) документів       До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

-витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, у якій зареєстровано її головний офіс, засвідчений нотаріально.

-копія рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у заявнику в Україні;

-письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у заявнику  в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, та письмовий дозвіл на участь фізичної особи - іноземця у заявнику в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи (фізичної особи - іноземця) про відсутність у законодавстві відповідної держави  вимог щодо отримання такого дозволу.

- нотаріально засвідчена копія статуту заявника з відміткою державного реєстратора про проведення його державної реєстрації.

-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про юридичну особу, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника.

-ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом фізичної особи.

-аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності заявника щодо фінансового стану заявника, з доданням копій відповідних документів банку, що підтверджують сплату статутного капіталу (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів).

-довідка органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи (податкову декларацію) установленої форми та/або копія податкової декларації, засвідчена підписом та печаткою заявника.

-для фізичних осіб - іноземців - довідка органу державної податкової служби про доходи (у разі наявності доходів, отриманих в Україні) та/або довідка уповноваженого органу країни проживання іноземця про його доходи і про належне виконання ним своїх обов'язків як платника податків. Якщо законодавством країни проживання іноземця не передбачено отримання довідки про доходи, подаються письмове запевнення про неможливість її подання та копія декларації про його доходи.

-копія аудиторського висновку аудитора іноземної держави про фінансовий стан іноземної юридичної особи - власника з істотною участю у заявника на кінець останнього повного календарного року.

-аудиторський висновок, складений на підставі фінансової звітності юридичної особи - власника з істотною участю у заявника, що підтверджує фінансовий стан такого учасника (акціонера) за останній звітний рік та за період, у якому відбулась сплата статутного капіталу заявника.

 -анкета щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту

 анкета щодо ділової репутації фізичної особи - власника  з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом).

-анкета щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом).

-копія фінансової звітності за останній звітний рік, яка відображає баланс та фінансові результати заявника, засвідчена заявником (крім банку та товариств, у яких звітний період (рік та/або квартал) з дати створення не настав).

-довідка про асоційованих осіб - членів сім’ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата).

-довідка про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером.

-довідка щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому.

 -довідка про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та  ревізійної комісії заявника (ліцензіата).

-копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника.

ДОДАТОК 4 ДО РОЗДІЛУ 2

Заява про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами

Додаток17до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії(пункт 1 розділу V)

___ _________________ 20_ року № _____     (дата підписання заяви)

ЗАЯВАпро видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Заявник: ТОВ «ТАСК-брокер»,                                                                                     (повне найменування)Місцезнаходження: Україна, 01601, Київ пер. Рильський, 6, 6 поверх,ідентифікаційний код юридичної особи: 34300570,банківські реквізити:найменування банку: ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК,місцезнаходження банку:  04070, Україна, м.Київ, вул..Борисоглібська, 3,МФО, поточний рахунок: 300852, 578983034740,вид(и) діяльності, на який(і) була видана ліцензія: Брокерська, дилерська, андеррайтинг, депозитарна діяльність,серія та номер ліцензії: АЕ № 263105, АЕ № 263106, АЕ № 263107, АЕ № 286588 ,дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 12.05.2011 №427, --\\-- , --\\--, 08.10.2013 №2238дата видачі ліцензії: 03.06.2013, --\\--, --\\--, 08.10.2013 строк дії ліцензії (за наявності) з 12.05.11 до 12.05.16, --\\--, --\\--, з 12.10.2013 до необмежений просить видати копію(ї) ліцензії(й) відокремленому підрозділу:Найменування відокремленого підрозділу заявникаМісцезнаходження відокремленого підрозділу заявникаНазва виду(ів) професійної діяльності на фондовому ринку, яку здійснює відокремлений підрозділ заявника1 2 3    

Два примірники опису (переліку) документів додаються.

Керівник юридичної особиМ.П. ____________________(підпис)____________________(П. І. Б.)

ДОДАТОК 5 ДО РОЗДІЛУ 2

Облікова картка професійного учасника фондового ринку

                                                                                                                       Додаток *

                                                                                                       до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на

                                                                                                   фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами

ОБЛІКОВА КАРТКА професійного учасника фондового ринку (його відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ)

Дата складання картки «20» жовтня 2014 року

Повне найменування професійного учасника (відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу)   

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР»

Скорочене найменування професійного учасника (відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу)   

ТОВ «ТАСК-БРОКЕР»

Ідентифікаційний код до ЄДРПОУ   34300570

Вид(и) діяльності з торгівлі цінними паперами, який(і) провадить професійний учасник (відокремлений та/або спеціалізований структурний підрозділ):   професійна діяльність на ринку цінних паперів: брокерська діяльність, дилерська діяльність, андеррайтинг.

Місцезнаходження професійного учасника (відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу)                     

01601, Україна, м.Київ, провулок Рильський, 6.

Телефон, електронна адреса   (044)502 00 75, broker@task.ua

Банківські реквізити:

Найменування банку ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»

Місцезнаховдження банку   04070, Україна, м.Київ, вул..Борисоглібська, 3

МФО, поточний рахунок   300852, 578983034740

Дата та номер рішення про видачу ліцензії (копії ліцензії)   12.05.2011 №427, --\\-- , --\\--, 08.10.2013 №2238

Дата видачі ліцензії (копії ліцензії), серія ліцензії та її номер   03.06.2013, --\\--, --\\--, 08.10.2013,  АЕ № 263105, АЕ № 263106, АЕ № 263107, АЕ № 286588

Дата та номер рішення про видачу переоформленої ліцензії  ___________________________________________________

Дата видачі переоформленої ліцензії (копії ліцензії), серія ліцензії та її номер  ____________________________________

Дата і номер рішення про зупинення дії ліцензії або її анулювання (копії ліцензії)   08.10.2012 р. №907 – рішення про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме діяльності з управління цінними паперами.

Дата початку провадження професійної діяльності спеціалізованим структурним підрозділом  ______________________

Дата припинення провадження професійної діяльності спеціалізованим структурним підрозділом  ___________________

Прізвище, ім’я, по батькові керівника професійного учасника (його відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу)   Янпольський С.Я.

Прізвище, ім’я, по батькові головного бухгалтера професійного учасника   посада не передбачена

Прізвище, ім’я, по батькові сертифікованих фахівців відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу __                                                                    

Генеральний директор ТОВ «ТАСК-БРОКЕР»     ___________________             Янпольський С.Я.

                                                                                          (підпис)

* Даний документ відмінено чинною редакцією Ліц.умов

ДОДАТОК 6 ДО РОЗДІЛУ 2

Заповнені форми квартальної та нерегулярної звітності торгівця цінними паперами перед НКЦПФР

Додаток 1 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2.1 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА про торговця цінними паперами

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами 34300570Найменування торговця цінними паперами  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР»Дата, на яку складено адміністративні дані 15.11.2014Звітний квартал/місяць 2/9Звітний рік 2013Прізвище, ім'я, по батькові директора торговця цінними паперами або особи, яка виконує його обов'язкиЯнпольський С.ЯПрізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера/ бухгалтера торговця цінними паперамиЗапорожець С.В.Організаційно-правова форма- :ТОВОбласть- КиївскаРайон ШевченківкськийПоштовий індекс 01601Населений пункт КиївВулиця, будинок пер.Рильський, 6Кімната, квартира - Контактний телефон 44) 502-00-75/77Електронна адреса broker@task.ua Веб-сторінка/веб-сайт торговця цінними паперами в глобальній інформаційній мережі Інтернет www.task.ua Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн) 7000Найменування банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами  ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»Поточний рахунок торговця цінними паперами, відкритий у банківській установі, що обслуговує торговця цінними паперами  578983034740МФО банківської установи, що обслуговує торговця цінними паперами 300852Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності) АЕ № 263105Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності) № 263105Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності) 12.05.2011Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерської діяльності) (у разі наявності)  12.05.16Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності) АЕ Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності) № 263106Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності)  12.05.2011 Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (дилерської діяльності) (у разі наявності) 12.05.16Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) АЕ Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) № 263107Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг)  12.05.11Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг) (у разі наявності) 12.05.16Серія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами) АМ Номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами) 234245Дата початку строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами) 23.10.13Дата закінчення строку дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами (діяльність з управління цінними паперами) (у разі наявності) 14.10.16Реєстраційний номер / номер запису в Державному реєстрі фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів 45454435Дата включення в Державний реєстр фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів 12.09.13Номер генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності) 119Дата видачі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України небанківським фінансовим установам (у разі наявності) 25.07.2013Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: прізвище, ім'я, по батькові (найменування) аудитора (аудиторської фірми) Пентюль Віктор АнатолійовичВідомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: код за ЄДРПОУ аудиторської фірми 4353667Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: номер свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 1425Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 12.10.13Відомості про останню аудиторську перевірку торговця цінними паперами: дата проведення аудиторської перевірки 14.11.2014

 -

Додаток 2 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2.2 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА про невиконані разові замовлення та договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами станом на останній день звітного кварталу-1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперами 34300570Найменування торговця цінними паперами ТОВ «ТАСК-брокер»Дата, на яку складено адміністративні дані 14.11.2013Звітний квартал 4Звітний рік 2013Вид договору- простийДата укладання договору/ надання разового замовлення до договору на брокерське обслуговування 15.10.2013Дата виконання договору, передбачена умовами договору (у разі наявності) 16.11.2013Номер договору/разового замовлення 12543Частина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО ,"2" - друга частина операції за договором РЕПОВид клієнта/контрагента торговця цінними паперами-   фіз.особаВид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами:-  брокерськаВид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)-Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидентаНайменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особиНомер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидентаКод ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперамиНайменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнт/контрагент торговця цінними паперамиПрізвище фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперамиІм'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперамиПо батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперамиКраїна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами-6Вид діяльності торговця цінними паперами-5Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за договором-7Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструментуСерія векселяНомер векселяДата видачі векселяДата погашення векселяВид ринку-8Вид ринку за характером проведення операції-9Укладання договору на неорганізованому ринку (поза організатором торгівлі) - "1"; на організованому ринку - "2"Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструменту (у разі наявності)Сума векселяЧастка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)Премія (для опціонних сертифікатів)Вид валюти-10Вид ринку здійснення правочину щодо цінних паперів-11Особа, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент-3Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавецьКод за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструментРеєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструментНайменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструментКод ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папірНомер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, що розмістила/видала цінний папірКраїна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір-6Кількість цінних паперів або фінансових інструментів за договором (шт.)Сума укладеного договору (у разі наявності) (грн.)-12Вид валюти-10Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - мінаРозрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ні

Додаток 3 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2.3 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами за звітний період-1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперамиНайменування торговця цінними паперамиДата, на яку складено адміністративні даніЗвітний кварталЗвітний рікВид валюти-2Вид фінансового інструменту ("1" - акції, "2" - облігації підприємств, "3" - інвестиційні сертифікати, "4" - облігації внутрішніх державних позик України, "5" - векселі, "6" - деривативи, "7" - інші фінансові інструменти, "8" - всі цінні папери та інші фінансові інструменти)Вид ринку-5Укладання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; укладання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"Виконання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; виконання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"Кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)Сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)-3Кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)Сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)-4Кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)Сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)-3Кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)Сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)-4Кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)Сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)-3Кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)Сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)-4Кількість укладених договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)Кількість виконаних договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (шт.)Сума виконаних договорів при здійсненні діяльності з управління цінними паперами (грн)-4Загальна кількість (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (шт.)Загальна сума (усього) укладених договорів торговцем цінними паперами (грн)-4Загальна кількість (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (шт.)Загальна сума (усього) виконаних договорів торговцем цінними паперами (грн)-4Додаток 4 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2.4 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА про обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами з нерезидентами за звітний період-1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперамиНайменування торговця цінними паперамиДата, на яку складено адміністративні даніЗвітний кварталЗвітний рікВид валюти-2Вид фінансового інструменту ("1" - акції, "2" - облігації підприємств, "3" - інвестиційні сертифікати, "4" - облігації внутрішніх державних позик України, "5" - деривативи, "6" - інші фінансові інструменти, "7" - всі цінні папери та інші фінансові інструменти)Укладання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; укладання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"Виконання договорів на неорганізованому ринку (поза організаторами торгівлі) - "1"; виконання договорів на організованому ринку - "2"; неорганізований (поза організаторами торгівлі) та організований ринок (разом) - "3"Загальна кількість укладених договорів (шт.)Загальна сума укладених договорів (грн)-3Загальна кількість виконаних договорів (шт.)Загальна сума виконаних договорів (грн)-4

Додаток 5 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2.5 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА про фінансові інструменти, які перебувають у власності торговця цінними паперами, станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків)-1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперамиНайменування торговця цінними паперамиДата, на яку сформована довідкаЗвітний кварталЗвітний рікВид фінансового інструменту-2Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструментуСерія векселяНомер векселяНомінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструментуСума векселяЧастка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)Премія (для опціонних сертифікатів)Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту-3Ознака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавецьКод за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструментРеєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструментНайменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструментКраїна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент-4Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папірКількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)

Додаток 6 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2.6 пункту 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА про цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні торговця цінними паперами станом на останній день звітного кварталу

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперамиНайменування торговця цінними паперамиДата, на яку сформована довідкаЗвітний кварталЗвітний рікОб'єкт управління: "1" - цінні папери, "2" - грошові коштиВид фінансового інструменту-1Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструментуСерія векселяНомер векселяОзнака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавецьКод за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструментРеєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструментНайменування особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструментКраїна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент-2Код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний папірКількість цінних паперів/фінансових інструментів (шт.)Загальна сума грошових коштів, переданих в управління торговцю цінними паперами (грн)-3Вид валюти-4

Додаток 7 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ДОВІДКА про показники фінансового стану та нормативу LR торговця цінними паперами (крім банків)

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперамиНайменування торговця цінними паперамиДата, на яку складено адміністративні даніЗвітний кварталЗвітний рікРозрахункове значення коефіцієнта абсолютної ліквідностіРозрахункове значення коефіцієнта рентабельності активівРозрахункове значення коефіцієнта платоспроможності (автономії)Розрахункове значення нормативу LR на останній день першого місяця кварталуРозрахункове значення суми скоригованих активів на останній день першого місяця кварталуРозрахункове значення нормативу LR на останній день другого місяця кварталуРозрахункове значення суми скоригованих активів на останній день другого місяця кварталуРозрахункове значення нормативу LR на останній день третього місяця кварталуРозрахункове значення суми скоригованих активів на останній день третього місяця кварталуСередньоарифметичне значення нормативу LR за кварталРозрахункове значення суми скоригованих активів за кварталВідхилення від нормативу показника LR (+, -)

Додаток 8 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ДОВІДКА про загальний обсяг укладених та виконаних договорів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговця цінними паперами за рік-1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперамиНайменування торговця цінними паперамиДата, на яку складено адміністративні даніЗвітний кварталЗвітний рікВид валюти-2Загальна кількість укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)Загальна сума укладених договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)-3Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (шт.)Загальна сума виконаних договорів при здійсненні андеррайтингу (грн)-4Загальна кількість укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)Загальна сума укладених договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)-3Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (шт.)Загальна сума виконаних договорів при здійсненні брокерської діяльності (грн)-4Загальна кількість укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)Загальна сума укладених договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)-3Загальна кількість виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (шт.)Загальна сума виконаних договорів при здійсненні дилерської діяльності (грн)-4

Додаток 9 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ДОВІДКА про нормативи торговця цінними паперами при здійсненні маржинальних операцій

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперамиНайменування торговця цінними паперамиДата розрахунку показників маржинальних операційЗвітний місяцьЗвітний рікСума заборгованості усіх клієнтів перед торговцем за зобов’язаннями, що виникли за результатами здійснення торговцем маржинальних операцій в інтересах клієнтів, за сплатою гарантійного забезпечення в результаті здійснення торговцем в інтересах клієнтів строкових операцій, інша заборгованість цих клієнтів перед торговцем за результатами інших договорів, укладених торговцем в інтересах клієнтів (грн)Власний капітал торговця цінними паперами (грн)Відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості всіх клієнтів перед торговцем (+, -)Максимальна заборгованість одного клієнта перед торговцемМаксимальне відхилення від нормативу граничнодопустимого розміру заборгованості одного клієнта перед торговцем (+, -)

Додаток 10 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 4.3 пункту 4 розділу ІІ)

ДОВІДКА про дотримання показників пруденційних нормативів торговцем цінними паперами

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперамиНайменування торговця цінними паперамиДата розрахунку пруденційних нормативівЗвітний місяцьЗвітний рікРозрахункове значення нормативу регулятивного капіталу торговця цінними паперами (грн)Відхилення від нормативу (+, -)Розрахункове значення нормативу адекватності регулятивного капіталу торговця цінними паперами (грн)Відхилення від нормативу (+, -)Розрахункове значення нормативу адекватності капіталу першого рівня торговця цінними паперами (грн)Відхилення від нормативу (+, -)Розрахункове значення нормативу абсолютної ліквідності торговця цінними паперами (грн)Відхилення від нормативу (+, -)Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні дилерської діяльності, до розміру регулятивного капіталу торговця цінними паперамиВідхилення від нормативу (+, -)Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні брокерської діяльності, до розміру регулятивного капіталу торговця цінними паперамиВідхилення від нормативу (+, -)Співвідношення загальної суми відкритих позицій, укладених торговцем цінними паперами при здійсненні андеррайтингу, до розміру регулятивного капіталу торговця цінними паперамиВідхилення від нормативу (+, -)

Додаток 11 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ДОВІДКА про складові пруденційних нормативів

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперамиНайменування торговця цінними паперамиДата розрахунку складових пруденційних нормативівЗвітний місяцьЗвітний рікРегулятивний капітал першого рівня торговця цінними паперамиРегулятивний капітал другого рівня торговця цінними паперамиСума активів, зважених на ризикПоточні фінансові інвестиції, які враховані у розрахунку регулятивного капіталуГрошові кошти та їх еквіваленти в національній валютіГрошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валютіПоточні зобов'язання

Додаток 12 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 5 розділу ІІ)

ДОВІДКА про виконані або розірвані договори з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами торговцем цінними паперами на неорганізованому ринку-1

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперамиНайменування торговця цінними паперамиДата, на яку складено адміністративні даніЗвітний кварталЗвітний рікВид договору-2Дата укладання договору/ частини операції за договором РЕПОДата виконання договору/ частини операції за договором РЕПОДата розірвання договору (дата виконання, сума виконання, інформація про особу, що обліковує перехід прав власності, тощо не заповнюються)Номер договоруЧастина операції за договором РЕПО: "1" - перша частина операції за договором РЕПО,"2" - друга частина операції за договором РЕПОВид договору, на виконання якого укладений договір на виконання-2,3Номер договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3Дата укладання договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3Дата виконання договору, на виконання якого укладений договір на виконання-3Номер разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3Дата надання/отримання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3Дата виконання разового замовлення (заповнюється при посиланні на договір на брокерське обслуговування)-3Вид діяльності торговця цінними паперами-4Вид клієнта/контрагента торговця цінними паперами-5Вид професійної діяльності, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами-6Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт/контрагент торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт/контрагент торговця цінними паперами - торговець цінними паперами )-7Код за ЄДРПОУ клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особи - резидентаНайменування клієнта/контрагента торговця цінними паперами - юридичної особиНомер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами - нерезидентаКод ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперамиНайменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами - клієнт/контрагент торговця цінними паперамиРеєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперамиПрізвище фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперамиІм'я фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперамиПо батькові фізичної особи - клієнта/контрагента торговця цінними паперами (у разі наявності)Країна реєстрації клієнта/контрагента торговця цінними паперами-8Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за договором-9Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструментуСерія векселяНомер векселяДата видачі векселяДата погашення векселяВид ринку-10Вид ринку за характером проведення операції-11Номінальна вартість цінного папера або іншого фінансового інструментуСума векселяЧастка консолідованого іпотечного боргу на дату реєстрації випуску (для іпотечних сертифікатів участі)Премія (для опціонних сертифікатів)Вид валюти цінного папера або іншого фінансового інструменту-12Ознака особи, що обліковує перехід прав власності на підставі розпорядження торговця цінними паперами або його клієнта: "01" - реєстратор іменних цінних паперів, "02" - депозитарна установа, "03" - емітент, що має ліцензію на здійснення діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів, "04" - компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду відкритого типуКод за ЄДРПОУ особи, що обліковує перехід прав власностіНайменування особи, що обліковує перехід прав власностіОзнака особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструмент: "1" - емітент, "2" - векселедавець, "3" - заставодавецьКод за ЄДРПОУ особи, що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструментНомер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, що розмістила/видала цінний папір, - нерезидентаРеєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструментНайменування особи (П.І.Б. для фізичної особи), що розмістила/видала цінний папір або інший фінансовий інструментКод ЄДРІСІ особи, що розмістила цінний папірКраїна реєстрації особи, що розмістила/видала цінний папір8Вид клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання-5Вид професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, яку здійснює клієнт торговця цінними паперами (заповнюється у разі, якщо клієнт торговця цінними паперами - торговець цінними паперами)-7Код за ЄДРПОУ клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особи - резидентаНайменування клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - юридичної особиНомер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання, - нерезидентаКод ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконанняНайменування пайового інвестиційного фонду, корпоративного інвестиційного фонду, в інтересах якого виступає компанія з управління активами, - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконанняРеєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконанняПрізвище фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконанняІм'я фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконанняПо батькові фізичної особи - клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання (у разі наявності)Країна реєстрації клієнта торговця цінними паперами, в інтересах якого укладено договір на виконання-8Кількість цінних паперів при укладанні договору (шт.)Кількість цінних паперів при виконанні договору (шт.)Сума укладеного договору (грн)-13Вид валюти при укладанні договору-12Сума виконаного договору (грн)-14Вид валюти при виконанні договору-12Сума комісійної винагороди (грн)-14Комісійна винагорода (вид валюти)-12Вид послуги, яку надає торговець цінними паперами: "1" - купівля, "2" - продаж, "3" - мінаВид події за договором: "1" - зарахування, "2" - списанняДата зарахування/списання цінних паперівДата зарахування/списання грошових коштівНаявність додаткових договорів, які вносять зміни до основного договору: "1" - так, "2" - ніРозрахунки за договором щодо цінних паперів здійснюються через торговця: "1" - так, "2" - ніДодаток 13 до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

СУПРОВІДНА ДОВІДКА для виправлених Даних торговця цінними паперами

Код за ЄДРПОУ торговця цінними паперамиНайменування торговця цінними паперамиДата заповненняПерелік виправлень та обґрунтування виправлених адміністративних даних

ДОДАТОК 7 ДО РОЗДІЛУ 3

Заповнена форма дилерського договору

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ №  ДД-_____-__ 

м. Київ"__" ______ 2014  року

Громадянин України _______________, надалі за текстом – "Покупець", який діє на підставі власного вільного волевиявлення, з однієї сторони,

та

Юридична особа за законодавством України – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСК-БРОКЕР" (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 263106 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність, дата видачі 03.06.2013 р., строк дії: 12.05.2011 р. – 12.05.2016 р.), надалі за текстом – "Продавець", в особі Генерального директора Янпольського Сергія Яковича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, надалі в тексті даного Договору при спільному згадуванні Покупець і Продавець іменовані – "Сторони", а при окремому – "Сторона", уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. На умовах та в порядку, передбачених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити наступні цінні папери (далі за текстом  – "ЦП"):

1.1.1.Вид та тип, форма випуску ЦП____________1.1.2.Форма існування ЦПБездокументарна1.1.3.Найменування емітента ЦП_______________________________1.1.4.Код ЄДРПОУ емітента ЦП______________1.1.5.Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (код ISIN)______________1.1.6.Номінальна вартість одного ЦП, грн.____ грн. (____________)1.1.7.Кількість ЦП, шт._________ (___________) штук1.1.8.Договірна вартість 1 (Одного) ЦП, грн.____ грн. (_____________) 1.1.9.Загальна договірна вартість ЦП, грн.____________ грн. (________________________)

2. Умови оплати ЦП

2.1. Покупець до "__" _______ 2014 року, включно, здійснює оплату ЦП шляхом перерахування грошових коштів у сумі, визначеній у пп. 1.1.9 цього Договору (Сума Договору), з власного поточного рахунку на банківський рахунок Продавця, зазначений у Розділі 12 Договору.

2.2. Моментом повного виконання Покупцем своїх зобов’язань по оплаті ЦП є момент зарахування грошової суми, визначеної у пп. 1.1.9 цього Договору, на банківський рахунок Продавця, зазначений у цьому Договорі.

2.3. Валютою грошових розрахунків за даним Договором є національна валюта України - гривня.

3. Умови переходу права власності на ЦП

3.1. Операції, що пов’язані з переходом прав власності на ЦП на ім’я Покупця, здійснюються в депозитарних установах.

3.2. Продавець зобов’язується до "__" ______ 2014 року, включно, за умови належного виконання Покупцем зобов’язань, передбачених п. 2.1 Договору, здійснити всі дії по списанню/переказу ЦП з рахунку у цінних паперах Продавця на рахунок у цінних паперах Покупця.

3.3. Покупець зобов’язується до "__" _______ 2014 року, включно, здійснити всі дії по зарахуванню ЦП на рахунок у цінних паперах Покупця.

3.4. Для виконання зобов’язань, передбачених п.п. 3.2, 3.3 Договору, Сторони використовують наступні реквізити:

Покупець:РеквізитПродавець:____________________________Назва/П.І.Б.ТОВ "ТАСК-брокер"  __________________Назва Депозитарної установиТОВ "ТАСК-брокер"________Депозитарний код рахунку в цінних паперах депозитарної установи  в Центральному депозитарії402529_____________Депозитарний код рахунку в цінних паперах______________________________ЄДРПОУ/ Реєстраційний номер облікової картки платника податків34300570

3.5. Послуги депозитарних установ по оформленню переходу права власності на ЦП кожна Сторона оплачує самостійно.

4. Гарантії Продавця

4.1. Продавець гарантує, що на дату укладення Договору він має повне і необмежене право на продаж ЦП, ЦП належать Продавцеві на праві власності, ЦП не знаходяться у заставі і не обтяжені жодними іншими правами третіх осіб, не знаходяться під арештом.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Укладаючи цей Договір, Покупець бере на себе такі обов’язки:

5.1.1. оплатити ЦП в повному обсязі в термін (строк) та в порядку, передбачені Розділом 2 Договору;

5.1.2. вчинити всі необхідні дії для належного прийняття ЦП у власність;

5.1.3. виконати всі інші зобов’язання, які випливають із Договору і покладені на Покупця законодавством України.

5.2. Укладаючи цей Договір, Покупець наділяється правом вимоги належного виконання Продавцем зобов’язань.

5.3. Укладаючи цей Договір, Продавець бере на себе такі обов’язки:

5.3.1. передати ЦП у власність Покупця у термін (строк) та в порядку, що передбачені Розділом 3 Договору;

5.3.2. виконати всі інші зобов’язання, які випливають із Договору і покладені на Продавця законодавством України.

5.4. Укладаючи цей Договір, Продавець наділяється правом вимоги належного виконання Покупцем зобов’язань.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Сторони домовились, що у випадку порушення будь-якою із Сторін своїх зобов’язань, передбачених Договором, така Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні у повному обсязі збитки, що було завдано у зв’язку з таким порушенням.

6.2. Сторони домовились, що у випадку невиконання та/або неналежного виконання будь-якою із Сторін зобов’язань, передбачених  Договором, до такої Сторони застосовуються штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня). При цьому збитки, що було завдано у зв’язку з такими діями (бездіяльністю), можуть бути стягнуті понад штрафні санкції.

6.3. У випадку прострочення виконання Стороною грошових зобов’язань, передбачених цим Договором, або таких, що випливають з нього, така Сторона зобов’язана сплатити управненій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період, за який стягується пеня, від суми простроченого грошового зобов’язання за кожний день прострочення. Нарахування пені відбувається до моменту повного виконання Стороною грошових зобов’язань.

6.4. У випадку прострочення виконання Стороною зобов’язань по поставці ЦП, передбачених цим Договором, або таких, що випливають з нього, така Сторона зобов’язана сплатити управненій Стороні неустойку у розмірі 0,036 % від договірної вартості ЦП, поставку яких прострочено, за кожний день прострочення. Нарахування неустойки відбувається до моменту повного виконання Стороною зобов’язань по поставці ЦП.

6.5. У випадку ненадання та/або прострочення надання Стороною інформації, відомостей, доказів, документів, довідок, необхідність надання яких іншій Стороні або можливість запиту яких іншою Стороною передбачена п. 7.4, п. 7.5, п. 10.4 Договору, винна Сторона зобов’язана сплатити управненій Стороні штраф у розмірі 50,00 грн. (П’ятдесят гривень 00 копійок) за кожен випадок такого порушення.

6.6. Винна Сторона зобов’язана відшкодувати управненій Стороні збитки та сплатити штрафні санкції протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання відповідного повідомлення (вимоги) від управненої Сторони.

6.7. Несвоєчасне виконання зобов’язань за Договором однією із Сторін продовжує строк виконання зобов’язань іншої Сторони на строк прострочення.

7. Умови звільнення від відповідальності

7.1. Сторони домовились, що Сторона, яка не виконала та/або неналежним чином виконала своє зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо таке невиконання та/або неналежне виконання є наслідком дії на таку Сторону обставин форс-мажору.

7.2. Під обставинами форс-мажору Сторони розуміють дію непереборної сили та явищ соціального характеру, виникнення та припинення дії яких не залежить від волі, свідомості та бажання Сторін.

7.3. Такими обставинами Сторони, зокрема, визнають: землетруси, повені, пожежі, епідемії, бойові дії, війни, страйки, громадянські заворушення, втручання влади.

7.4. Сторона, що зазнала дії обставин форс-мажору, зобов’язана протягом 2 (двох) календарних днів повідомити іншу Сторону у письмовій формі про перешкоди, що викликані дією обставин форс-мажору, їх вплив на здатність виконувати зобов’язання (обсяг неможливості виконання зобов’язань; строковість неможливості виконання зобов’язань; фізична або юридична природа перешкоди).

7.5. У випадку припинення дії обставин форс-мажору Сторона, що зазнавала їх дії, зобов’язана протягом 2 (двох) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

7.6. Сторони погоджуються, що обов’язок доказування дії обставин форс-мажору лежить на Стороні, що зазнала їх дії. Належними доказами дії обставин форс-мажору Сторони визнають, зокрема, відповідні довідки, видані Торгово-промисловою палатою України.

7.7. Сторони домовились, що дотримання Стороною, яка порушила свої зобов’язання внаслідок дії обставин форс-мажору, процедури, передбаченої п. 7.4, звільняє таку Сторону від відповідальності за порушення зобов’язань та зупиняє перебіг строку виконання зобов’язань на строк дії обставин форс-мажору.

7.8. У випадку дії обставин форс-мажору понад тридцять календарних днів, Сторона, що не зазнає їх дії, набуває права односторонньої відмови від Договору.

7.9. Сторони підтверджують, що жодній з них на момент укладення цього Договору невідомо про існування або ймовірність виникнення обставин форс-мажору.

8. Вирішення спорів

8.1. Сторони прагнутимуть вирішувати всі спори, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, шляхом переговорів і консультацій.

8.2. Якщо вказані спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.

9. Строк дії, порядок зміни умов та дострокового розірвання Договору

9.1. Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором, є безстроковим.

9.2. Сторона, що вважає за необхідне внести зміни та/або доповнення до цього Договору, повідомляє про такий намір іншу Сторону з зазначенням мотивації змін, доповнень, що пропонуються.

9.3. Сторона, яка отримала пропозицію про внесення змін та/або доповнень до Договору, зобов’язана сповістити іншу Сторону про своє рішення не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання пропозиції.

9.4. Зміни, доповнення i додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються належним чином уповноваженими представниками Сторін i є невід’ємною частиною Договору.

9.5. Договір припиняє свою дію у разі:

– виконання Сторонами зобов’язань за Договором, проведених належним чином, про що Сторони складають відповідний Акт;

– розірвання Договору за згодою Сторін Договору;

– односторонньої відмови Сторони від Договору у повному обсязі, у випадках, передбачених Договором або законодавством.

9.6. У випадку невиконання або прострочення виконання будь-якою із Сторін свого зобов’язання, передбаченого Договором, на строк більший ніж 3 (три) робочі дні, інша Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Сторону, що порушила зобов’язання, шляхом надіслання письмового повідомлення про відмову від Договору. При цьому Сторони зобов’язані протягом 10 (десяти) календарних днів з дати розірвання Договору, повернути одна одній все, що отримано згідно Договору, а Сторона, що порушила зобов’язання, зобов’язана, крім сум штрафних санкцій, передбачених відповідними положеннями Розділу 6 Договору, заплатити штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від Суми Договору протягом 10 (десяти) календарних днів з дати розірвання Договору.

Датою розірвання Договору в односторонньому порядку є дата отримання Стороною-адресатом відповідного повідомлення про відмову від Договору від управненої Сторони.

9.7. Виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони фіксують підписанням Акту виконання взаємних договірних зобов’язань.

10. Порядок і засоби обміну інформацією, уповноважені особи Сторін

10.1. Передачу інформації та зв’язок між собою Сторони здійснюють шляхом безпосередніх контактів або за допомогою поштового, факсимільного зв’язку, використовуючи реквізити, зазначені у Розділі 12 Договору.

10.2. Якщо інше не буде погоджено Сторонами, всі повідомлення за даним Договором складаються в письмовій формі та вважаються отриманими адресатом у момент проставлення поштового штемпеля відділу зв’язку адресата – при поштовому відправленні, у момент отримання відправником листа-підтвердження від адресата про отримання повідомлення – при факсимільному зв’язку.

10.3. Уповноваженими особами Сторін, через яких Сторони підтримують зв’язок є особи, що підписали цей Договір.

10.4. В разі виникнення змін до реквізитів Сторін, зазначених у Розділі 12 Договору, Сторона, реквізити якої зазнали змін, повідомляє про це іншу Сторону якнайшвидше, але не пізніше 2 (двох) робочих днів, наступних за днем, коли така Сторона дізналась або могла б дізнатись про такі зміни.

11. Заключні  положення

11.1. Підписанням цього Договору Покупець надає згоду Продавцю на обробку (в тому числі зберігання) його персональних даних. Також Покупець надає згоду Продавцю надавати третім особам інформацію та персональні дані про Покупця, отримані Продавцем при здійсненні ідентифікації Покупця відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", а також інформацію про реквізити рахунку в цінних паперах Покупця в депозитарній установі та поточного рахунку Покупця у банку, у випадках, передбачених законодавством, та якщо надання такої інформації буде необхідним для належного виконання Продавцем своїх обов’язків за цим Договором.

11.2. У випадку необхідності отримання дозволу органів державної влади, що здійснюють нагляд за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, дозволу Національного банку України або інших дозволів, передбачених чинним законодавством України, зобов’язання щодо отримання таких дозволів покладається на Покупця.

11.3. У разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору стане недійсним, недіючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень цього Договору. У такому випадку Сторони щонайшвидше розпочнуть переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб замінити таке положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно ставало чинним та законним та у максимально можливому обсязі відбивало початкові наміри Сторін щодо суті відповідного положення.

11.4. Назви розділів у цьому Договорі наведені лише заради зручності та не впливають на тлумачення будь-якого положення цього Договору.

11.5. Договір складений українською мовою, укладений у двох примірниках - по одному примірнику для Покупця та Продавця.

11.6. Сторони погоджуються, що належним чином підписані документи, які передаються Сторонами шляхом факсимільного зв’язку або шляхом направлення сканованих документів, мають силу оригіналів документів. Не зважаючи на це, Сторони зобов’язані протягом 5 (п’яти) календарних днів після відправлення документів шляхом факсимільного зв’язку або відправлення сканованих документів передати іншій Стороні оригінали таких документів.

12. Реквізити Сторін

Покупець:Продавець:ПІП: ________________Реєстраційний номер облікової картки платника податків: _____________Адреса реєстрації: __________________Фактичне місце проживання (поштова адреса): _______________Паспорт: ________________________Банківські реквізити: __________________________Товариство з обмеженою відповідальністю “ТАСК-брокер”Код за ЄДРПОУ: 34300570Місцезнаходження: 01601, м. Київ, провулок Рильський, 6Поштова адреса: 01601, м. Київ, провулок Рильський, 6Банківські реквізити: ___________________________Тел.: (044) 502-00-75, факс: (044) 502-00-76,broker@task.ua13. ПідписиГромадянин України__________________________ /________________/(підпис)Генеральний директор____________________________ /Янпольський С.Я./(підпис)    м.п.

ДОДАТОК 8 ДО РОЗДІЛУ 4

Заповнена форма договору андеррайтингу

ДОГОВІР АНДЕРРАЙТИНГУ № АА-________

м. Київ                                                                                                                                                         «__» ____ 201_ року

Юридична особа за законодавством України - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34045704, Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серії АЕ № 263184, видана 01.08.2013р.; строк дії: 05.05.2011р. – 05.05.2016р.), що діє як емітент іменних інвестиційних сертифікатів Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду “ЕНЕРГІЯ” ТОВ „КУА „ТАСК-інвест” (далі – ЗПВНІФ “ЕНЕРГІЯ”, реєстраційний код за ЄДРІСІ 233476)  надалі за текстом – «Емітент», в особі Генерального директора Жолнарської Тетяни Сергіївни, яка діє на підставі Статуту, та

Юридична особа за законодавством України - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР» (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 263107 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами: андеррайтинг, дата видачі 03.06.2013 р., строк дії: 12.05.2011 р. – 12.05.2016 р.), надалі за текстом – «Андеррайтер», в особі Генерального директора Янпольського Сергія Яковича, який діє на підставі Статуту,

надалі в тексті при спільному згадуванні Емітент і Андеррайтер іменовані – «Сторони», а при окремому – «Сторона», уклали цей Договір андеррайтингу № АА-_______ від __.__201_ р., надалі за текстом – «Договір», про наступне:

 1.  ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ
  1.  Сторони домовилися, що в цьому Договорі терміни та скорочення використовуються у такому значенні:

„ЦП” – іменні інвестиційні сертифікати Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду “ЕНЕРГІЯ” ТОВ „КУА „ТАСК-інвест”, емітентом яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ».

„Розміщення ЦП” – укладення Андеррайтером від імені та за рахунок Емітента договорів купівлі-продажу ЦП (договорів на придбання ЦП) із Інвесторами відповідно до прийнятих Заявок на придбання ЦП.

„Проспект емісії ЦП” – проспект емісії інвестиційних сертифікатів Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду “ЕНЕРГІЯ” ТОВ „КУА „ТАСК-інвест” (нова редакція).

„Регламент” - Регламент Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду “ЕНЕРГІЯ” ТОВ „КУА „ТАСК-інвест” (нова редакція).

„Інвестиційна декларація” – Інвестиційна декларація Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду “ЕНЕРГІЯ” ТОВ „КУА „ТАСК-інвест”, що є додатком до Регламенту.

„Кодифікація ЦП” – присвоєння ЦП міжнародного ідентифікаційного номеру цінних паперів Національним депозитарієм України.

„ДКЦПФР” – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

„НКЦПФР” – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

„ІСІ” – Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд “ЕНЕРГІЯ” ТОВ „КУА „ТАСК-інвест”.

„Інвестор” – юридична або фізична особа, що подала Заявку на придбання ЦП.

 1.  Предмет договору
  1.  У порядку та з дотриманням умов, передбачених Договором, з урахуванням вимог, передбачених Інвестиційною декларацією та за винагороду Андеррайтер зобов’язується надати Емітенту послуги з Розміщення ЦП на первинному ринку за дорученням від імені та за рахунок Емітента, а Емітент бере на себе зобов’язання, приймати результати таких послуг, сплачувати Андеррайтеру винагороду за надані послуги та відшкодовувати понесені Андеррайтером витрати, пов’язані із наданням послуг.
  2.  Андеррайтер надає Емітенту послуги з Розміщення ЦП з такими характеристиками:

2.2.1.Вид ЦПІнвестиційні сертифікати2.2.2.Форма випуску ЦП Іменні2.2.3.Найменування емітента ЦПТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ»(Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд “ЕНЕРГІЯ”)2.2.4.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 340457042.2.5.Реєстраційний код за ЄДРІСІ2334762.2.6.Код цінних паперів (код ISIN)UA102557FН072.2.7.Форма існування ЦПБездокументарна2.2.8.Номінальна вартість одного ЦП, грн.1 000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 копійок). 2.2.9.Загальний обсяг емісії ЦП, грн.________________,__ грн. 2.2.10.Кількість ЦП, що підлягають розміщенню Андеррайтером, шт._____________________ штук2.2.11.Сумарна номінальна вартість ЦП, що підлягають розміщенню Андеррайтером, грн._________________,__ грн.

2.3. Початкова сума Договору становить __________,__ грн.

2.4. Остаточна сума Договору підлягає фактичному встановленню за результатами припинення Договору та визначається як сума грошових коштів, що становить ціну договорів купівлі-продажу цінних паперів (договорів на придбання ЦП), укладених Андеррайтером на виконання цього Договору, розмір фактичних витрат Андеррайтера, які відшкодовуються Емітентом та розмір винагороди Андеррайтера.

 1.  Порядок НАДАННЯ ЕМІТЕНТУ ПОСЛУГ
  1.  Андеррайтер починає Розміщення ЦП з дати, зазначеної в Проспекті емісії ЦП, але не раніше Кодифікації ЦП. Андеррайтер закінчує Розміщення ЦП з дати, зазначеної в Проспекті емісії ЦП.
  2.  Розміщення ЦП здійснюється Андеррайтером на підставі Заявок на придбання ЦП, наданих Інвесторами (їх уповноваженими особами). Заявки на придбання ЦП приймаються Андеррайтером протягом строків, встановлених Проспектом емісії ЦП.
  3.  Прийняття Андеррайтером Заявок на придбання ЦП та укладення договорів купівлі-продажу ЦП (договорів на придбання ЦП) з Інвесторами здійснюється за адресами, вказаними в Проспекті емісії ЦП.
  4.  Андеррайтер має право відмовити Інвестору (його уповноваженій особі) у прийманні Заявки на придбання ЦП у разі:
 •  порушення порядку та/або умов подання Заявки на придбання ЦП, передбачених Проспектом емісії ЦП;
 •  прийняття Емітентом рішення про припинення розміщення ЦП у випадках, передбачених законодавством;
 •  призупинення обігу ЦП за рішенням суду або НКЦПФР.
  1.  В разі прийняття Андеррайтером Заявки на придбання ЦП, Андеррайтер в день її прийняття укладає із Інвестором договір купівлі-продажу ЦП (договір на придбання ЦП).
  2.  Договори купівлі-продажу ЦП (договори на придбання ЦП), що укладаються Андеррайтером із Інвесторами відповідно до Заявок на придбання ЦП, прийнятих Андеррайтером до дня письмового повідомлення НКЦПФР про досягнення нормативів діяльності ІСІ, повинні, з урахуванням термінів, що будуть використовуватись, включати такі істотні умови:
 •  оплата Інвестором ЦП здійснюється виключно грошовими коштами;
 •  допускається оплата ЦП в розстрочку у порядку, визначеному Проспектом емісії ЦП;
 •  оплата ЦП здійснюється Інвестором на поточний рахунок ІСІ в порядку та на умовах, передбачених договором купівлі-продажу ЦП (договором на придбання ЦП);
 •  строк між сплатою Інвестором грошових коштів відповідно до Заявки на придбання ЦП та датою зарахування ЦП на рахунок Інвестора у зберігача не повинен перевищувати семи робочих днів;
 •  у разі оплати ЦП у розстрочку строк між сплатою Інвестором першого внеску за ЦП та датою зарахування ЦП на рахунок Інвестора у зберігача не повинен перевищувати семи робочих днів з дати оплати першого внеску за ЦП;
 •  ціна одиниці ЦП, що придбавається Інвестором, розраховується як сума номінальної вартості одиниці ЦП та винагороди Андеррайтера, розрахованої відповідно до п. 6.2. цього Договору.
  1.  Договори купівлі-продажу ЦП (договори на придбання ЦП), що укладаються Андеррайтером із Інвесторами відповідно до Заявок на придбання ЦП, прийнятих Андеррайтером з дня письмового повідомлення НКЦПФР про досягнення нормативів діяльності ІСІ, повинні, з урахуванням термінів, що будуть використовуватись, включати такі істотні умови:

- оплата Інвестором ЦП здійснюється виключно грошовими коштами;

 •  допускається оплата ЦП в розстрочку у порядку, визначеному Проспектом емісії ЦП;
 •  оплата ЦП здійснюється Інвестором на поточний рахунок ІСІ в порядку та на умовах, передбачених договором купівлі-продажу ЦП (договором на придбання ЦП);
 •  строк між сплатою Інвестором грошових коштів відповідно до Заявки на придбання ЦП та датою зарахування ЦП на рахунок Інвестора у зберігача не повинен перевищувати семи робочих днів;
 •  у разі оплати ЦП у розстрочку строк між сплатою Інвестором першого внеску за ЦП та датою зарахування ЦП на рахунок Інвестора у зберігача не повинен перевищувати семи робочих днів з дати оплати першого внеску за ЦП;
 •  ціна одиниці ЦП, що придбавається Інвестором, розраховується як сума розрахункової вартості одиниці ЦП, встановленої на день подання Інвестором Заявки на придбання ЦП, та винагороди Андеррайтера, розрахованої відповідно до п.6.2. цього Договору.
  1.  Умови договорів купівлі-продажу ЦП (договорів на придбання ЦП), що укладаються Андеррайтером із Інвесторами при наданні послуг з Розміщення ЦП, мають відповідати положенням чинного законодавства та Проспекту емісії ЦП.
  2.  Кількість оригінальних примірників кожного договору купівлі-продажу ЦП (договору на придбання ЦП), що укладається Андеррайтером із Інвестором не може бути меншою чотирьох. Андеррайтер передає Емітенту два оригінальних примірники кожного договору купівлі-продажу ЦП (договору на придбання ЦП) не пізніше одного робочого дня з дати укладення такого договору.
  3.  За цим Договором право власності на придбані Інвестором ЦП переходить до нього з моменту зарахування цінних паперів на рахунок у цінних паперах власника у зберігача та підтверджується випискою з цього рахунку, що надає зберігач.
  4.  Відповідальність за перереєстрацію прав власності на ЦП несуть Емітент та Інвестор.
  5.  Стороною, відповідальною за облік розміщення ЦП, є Емітент.

 1.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АНДЕРРАЙТЕРА
  1.  При виконанні цього Договору Андеррайтер має такі права:
   1.  відмовляти Інвесторам (їх уповноваженим особам) у прийнятті Заявок на придбання ЦП у випадках, передбачених Договором, Проспектом емісії ЦП та / або чинним законодавством;
   2.  у порядку та на умовах, передбачених Договором, укладати від імені та за рахунок Емітента договори купівлі-продажу ЦП (договори на придбання ЦП);
   3.  передбачати в договорах купівлі-продажу ЦП (договорах на придбання ЦП) умови, що не визначені цим Договором, на власний розсуд, враховуючи положення Проспекту емісії ЦП та законодавства;
   4.  на отримання винагороди у порядку та на умовах, передбачених цим Договором;
   5.  на відшкодування витрат, понесених Андеррайтером при наданні послуг за цим Договором;
   6.  вимагати від Емітента надання інформації, документів, доказів, передбачених цим Договором;
  2.  Укладаючи цей Договір, Андеррайтер бере на себе такі обов’язки:
   1.  приймати від Інвесторів (їх уповноважених осіб) Заявки на придбання ЦП у строки, визначенні Проспектом емісії ЦП та за відсутності підстав для відмови у прийнятті;
   2.  при укладенні договорів купівлі-продажу ЦП (договорів на придбання ЦП) із Інвесторами передбачати істотні умови, вказані у п. 3.6. або п. 3.7. цього Договору;
   3.  здійснювати Розміщення ЦП за єдиними для всіх Інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів ІСІ відповідно до інформації, наданої Емітентом;
   4.  надавати Емітенту звіти про результати розміщення ЦП;
   5.  надавати Емітенту примірники укладених договорів купівлі-продажу ЦП (договорів на придбання ЦП) у кількості та в строки, передбачені Договором, а також документи, що необхідні Емітенту для перевірки результатів Розміщення ЦП та/або складання звіту про результати розміщення ЦП;
   6.  надавати Емітенту інформацію стосовно здійснення та зміни умов Розміщення ЦП, які можуть істотно вплинути на обов’язки Андеррайтера;
   7.  забезпечувати Інвесторам (їх уповноважених особам) вільний доступ до інформації, що міститься у Проспекті емісії ЦП, Регламенті, змінах до них.

 1.  ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЕМІТЕНТА
  1.  При виконанні цього Договору Емітент має такі права:
   1.  отримувати від Андеррайтера документи, звіти та інформацію про виконання обов’язків щодо Розміщення ЦП, у тому числі примірники договорів купівлі-продажу ЦП (договорів на придбання ЦП);
   2.  вимагати від Андеррайтера доказів понесених Андеррайтером витрат, пов’язаних із наданням послуг, передбачених Договором.
  2.  Укладаючи цей Договір, Емітент бере на себе такі обов’язки:
   1.  в день укладення цього Договору, надати Андеррайтеру належним чином оформлену довіреність на право вчинення дій по Розміщенню ЦП;
   2.  в день укладення цього Договору, надати Андеррайтеру форми Заявок на придбання ЦП;
   3.  приймати від Андеррайтера звіти та за відсутності зауважень до звітів, погоджувати їх шляхом проставлення підпису уповноваженої особи та печатки Емітента та передавати Андеррайтеру примірники погоджених звітів не пізніше наступного робочого дня з дати їх отримання;
   4.  не пізніше трьох робочих днів з дати реєстрації НКЦПФР Проспекту емісії ЦП (змін до нього) та/або випуску ЦП, надати Андеррайтеру належним чином засвідчені копії Проспекту емісії ЦП (змін до нього) та/або свідоцтва про реєстрацію випуску ЦП;
   5.  не пізніше дати Кодифікації ЦП, надати Андеррайтеру доказ Кодифікації;
   6.  не пізніше дати відкриття рахунку в ЦП в депозитарії, повідомити Андеррайтеру реквізити даного рахунку;
   7.  у випадку прийняття Емітентом рішення про припинення розміщення ЦП, надати Андеррайтеру належним чином засвідчену копію такого рішення не пізніше дати його прийняття;
   8.  у випадку призупинення обігу ЦП за рішенням суду або НКЦПФР, надати Андеррайтеру копії таких рішень не пізніше дати їх отримання;
   9.  надавати Андеррайтеру інші необхідні документи для здійснення Розміщення ЦП відповідно до законодавства;
   10.  надавати Андеррайтеру документи щодо ідентифікації Емітента, осіб, уповноважених діяти від імені Емітента, осіб, які є вигодоодержувачами Емітента;
   11.  негайно повідомляти Андеррайтера про зміни умов Розміщення ЦП, які можуть істотно вплинути на виконання Андеррайтером обов’язків, визначених Договором;
   12.  надавати на запит Андеррайтера інформацію про розрахункову вартість одиниці ЦП;
   13.  належним чином виконувати зобов’язання згідно договорів купівлі-продажу ЦП (договорів на придбання ЦП), укладених Андеррайтером на виконання Договору;
   14.  сплачувати Андеррайтеру винагороду та відшкодовувати витрати, понесені при наданні послуг за цим Договором;
   15.  у випадку визнання емісії ЦП недобросовісною, повернути Інвесторам сплачені кошти у порядку та в терміни, передбачені Проспектом емісії ЦП та законодавством.

 1.  РОЗМІР та порядок оплати послуг Андеррайтера, ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ
  1.  Винагорода Андеррайтера – розмір коштів, що підлягає передачі Андеррайтеру Емітентом у зв’язку із наданням Андеррайтером послуг з Розміщення ЦП.
  2.  Винагорода Андеррайтера встановлюється у відсотковому відношенні до вартості розміщених ЦП та складає 0,1% від вартості укладених договорів купівлі-продажу ЦП (договорів на придбання ЦП) Андеррайтером.
  3.  Андеррайтер самостійно обчислює розмір винагороди та витрат і окремо зазначає ці величини у звітах, які надає Емітенту.
  4.  Емітент зобов’язується сплачувати Андеррайтеру винагороду протягом 3 (трьох) робочих днів з дати погодження звітів Андеррайтера. Сторони погоджуються, що у випадку порушення Емітентом строків та/або умов погодження звіту Андеррайтера при відсутності належної відмови від його погодження, такий звіт вважається погодженим у останній робочий день строку, передбаченого для погодження такого звіту.

 1.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  1.  У разі завдання Емітенту збитків через порушення (невиконання або неналежне виконання) Андеррайтером своїх обов’язків, передбачених Договором, Андеррайтер зобов’язаний відшкодувати збитки за свій рахунок, при цьому збитки відшкодовуються понад розмір інших штрафних санкцій.
  2.  У разі порушення Андеррайтером власних зобов’язань, передбачених пп. 4.2.1. – 4.2.5., п. 4.2. Договору, Андеррайтер сплачує Емітенту штраф у розмірі 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) за кожен випадок такого порушення.
  3.  У разі прострочення виконання Емітентом своїх грошових зобов’язань, передбачених Договором, Емітент сплачує Андеррайтеру пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми невиконаного грошового зобов’язання за кожний день прострочення. Нарахування пені відбувається до моменту повного виконання Емітентом грошових зобов’язань перед Андеррайтером.
  4.  У разі порушення Емітентом своїх обов’язків, передбачених пп. 5.2.1. – 5.2.10. п. 5.2. Договору Емітент сплачує Андеррайтеру штраф у розмірі 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) за кожен випадок такого порушення.
  5.  Відсутність вини (умислу або необережності) доводиться Стороною, яка порушила зобов’язання.
  6.  Сторони не несуть відповідальності за порушення зобов’язань у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Договором.
  7.  Відшкодування збитків та/або сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від виконання своїх зобов’язань за цим Договором в натурі.

 1.  Андеррайтер заявляє, що відповідальним за виконання цього Договору зі сторони Андеррайтера є Янпольський Сергій Якович – Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР».
  1.  Емітент заявляє, що відповідальним за виконання цього Договору зі сторони Емітента є Жолнарська Тетяна Сергіївна – Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ».

8. УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 1.  Сторони домовились, що Сторона, яка не виконала та/або неналежним чином виконала своє зобов’язання звільняється від відповідальності, якщо таке невиконання та/або неналежне виконання є наслідком дії на таку Сторону обставин форс-мажору.
  1.  Під обставинами форс-мажору Сторони розуміють дію непереборної сили та явищ соціального характеру, виникнення та припинення дії яких не залежить від волі, свідомості та бажання Сторін.

Такими обставинами Сторони, зокрема, визнають: землетруси, повені, пожежі, епідемії, бойові події, війни, страйки, громадянські заворушення, втручання влади.

 1.  Сторона, що зазнала дії обставин форс-мажору зобов’язана протягом 2 (Двох) календарних днів повідомити іншу Сторону у письмовій формі про перешкоди, що викликані дією обставин форс-мажору, їх вплив на здатність виконувати зобов’язання (об’єм неможливості виконання зобов’язань; строковість неможливості виконання зобов’язань; фізична або юридична природа перешкоди).

У випадку припинення дії обставин форс-мажору Сторона, що зазнавала їх дії зобов’язана протягом 2 (Двох) календарних днів повідомити іншу Сторону про таку подію.

 1.  Сторони погоджуються, що обов’язок доказування дії обставин форс-мажору лежить на Стороні, що зазнала їх дії. Належними доказами дії обставин форс-мажору Сторони визнають, зокрема, відповідні довідки, видані Торгово-промисловою палатою України.
  1.  Сторони домовились, що дотримання Стороною, яка порушила свої зобов’язання внаслідок дії обставин форс-мажору, процедури, передбаченої п. 8.3., звільняє таку Сторону від відповідальності за порушення зобов’язань та зупиняє перебіг строку виконання зобов’язань на строк дії обставин форс-мажору.
  2.  У випадку дії обставин форс-мажору понад тридцять календарних днів, Сторона, що не зазнає їх дії набуває права односторонньої відмови від Договору.
  3.  Сторони підтверджують, що жодній з них на момент укладення цього Договору невідомо про існування або ймовірність виникнення обставин форс-мажору.

 1.  ТЕРМІН (СТРОК) ДІЇ ДОГОВОРУ, ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ
  1.  Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до дати скасування НКЦПФР реєстрації випуску ЦП в результаті прийняття НКЦПФР або Емітентом у встановленому законодавством порядку рішення про припинення діяльності Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду “ЕНЕРГІЯ” ТОВ „КУА „ТАСК-інвест”, але у будь-якому випадку не раніше виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором.
  2.  Зміни та/або доповнення до цього Договору можуть вноситись лише за погодженням обох Сторін, за виключенням випадків, передбачених п.9.6. Договору.
  3.  Сторона, що вважає за необхідне внести зміни та/або доповнення до цього Договору, повідомляє про це іншу Сторону з зазначенням мотивації змін, доповнень, що пропонуються.
  4.  Сторона, яка отримала пропозицію щодо змін, доповнень до Договору, зобов’язана відповісти іншій Стороні не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання пропозиції.
  5.  Всі зміни, доповнення i додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються належним чином уповноваженими представниками Сторін i є невід’ємною частиною цього Договору. Всі зміни, доповнення і додатки до цього Договору набувають чинності з дати підписання i діють до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов’язань, якщо Сторони не домовляться про інше.
  6.  Емітент має право у односторонньому порядку змінити та/або доповнити наступні умови Договору:

А) характеристика ЦП, зазначена у п. 2.2. Договору;

Б) форми Заявок на придбання ЦП.

 1.  Всі зміни, доповнення i додатки до цього Договору здійснені Емітентом на підставі п. 9.6. Договору вчиняються в письмовій формі, підписуються належним чином уповноваженим представником Емітента i є невід’ємною частиною цього Договору. Такі зміни, доповнення і додатки до цього Договору набувають чинності з дати їх отримання Андеррайтером i діють до повного виконання Сторонами взятих на себе згідно Договору зобов’язань.
  1.  Цей Договір припиняє свою дію у разі:

- повного виконання Сторонами взаємних зобов’язань, про що Сторони складають відповідний Акт;

- анулювання ліцензії Андеррайтера на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку;

- за згодою Сторін Договору;

- односторонньої відмови Сторони від Договору у випадках та в порядку, передбачених цим Договором;

- в інших випадках, прямо передбачених законодавством України.

 1.  У випадку невиконання або прострочення виконання будь-якою з Сторін свого зобов’язання, передбаченого Договором, на строк більший ніж  20 (двадцять) календарних днів інша Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Сторону, що порушила зобов’язання, шляхом надіслання письмового повідомлення про розірвання Договору. При цьому Сторони зобов`язані протягом 10 (десяти) днів з дати ініціювання Стороною розірвання Договору провести взаємні розрахунки, а Емітент зобов’язаний протягом цього ж строку укласти договір з іншим професійним учасником фондового ринку, що провадить діяльність з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг).
  1.  У випадку дострокового розірвання цього Договору дата його розірвання не може передувати даті набрання чинності договором укладеним Емітентом з іншим професійним учасником фондового ринку, що провадить діяльність з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг).
  2.  Виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони фіксують підписанням Акту виконання взаємних договірних зобов’язань.

10. Вирішення спорів

10.1. Сторони прагнутимуть вирішувати всі спори, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, шляхом переговорів і консультацій.

10.2. Якщо вказані спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.

11. Порядок і засоби обміну інформацією, уповноважені особи Сторін

11.1. Передачу інформації та зв’язок між собою Сторони здійснюють шляхом безпосередніх контактів або за допомогою поштового, факсимільного зв’язку, використовуючи реквізити, зазначені у Розділі 13. Договору.

11.2. Якщо інше не буде погоджено Сторонами, всі повідомлення за даним Договором складаються в письмовій формі та вважаються отриманими адресатом у момент проставлення поштового штемпеля відділу зв’язку адресата – при поштовому відправленні, у момент отримання відправником листа-підтвердження від адресата про отримання повідомлення – при факсимільному зв’язку.

11.3. Уповноваженими особами Сторін, через яких Сторони підтримують зв’язок є особи, що підписали цей Договір.

11.4. В разі виникнення змін до реквізитів Сторін, зазначених у Розділі 13. Договору, Сторона, реквізити якої зазнали змін повідомляє про це іншу Сторону якнайшвидше, але не пізніше двох робочих днів, наступних за днем, коли така Сторона дізналась або могла б дізнатись про такі зміни.

 1.  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1.  Цей Договір укладений у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу: два - для Емітента, один - для Андеррайтера.
  2.  У разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору стане недійсним, недіючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень цього Договору. У такому випадку Сторони щонайшвидше розпочнуть переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб замінити таке положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно ставало чинним та законним та у максимально можливому обсязі відбивало початкові наміри Сторін щодо суті відповідного положення.
  3.  Андеррайтер підтверджує, що він є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України.
  4.  Підписанням цього Договору Емітент підтверджує, що йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

 1.  РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЕмітентАндеррайтерТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ»Місцезнаходження: 01601, м. Київ, провулок Рильський, 6Код за ЄДРПОУ: 34045704Тел./факс: 502-00-77Закритий пайовий венчурний недиверсифікований інвестиційний фонд “ЕНЕРГІЯ” ТОВ „КУА „ТАСК-інвест”Код за ЄДРІСІ 233476Банківські реквізити:п/р № ________  в _______, м. Київ, МФО _____ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ТАСК-БРОКЕР»Місцезнаходження: 01601, м. Київ, провулок Рильський, 6Код за ЄДРПОУ: 34300570п/р № _____________ в ______, м. Київ, МФО _______Тел./факс: (044) 502-00-75; 502-00-76broker@task.ua14. ПІДПИСИ УПОВНОВАЖЕНИХ ПРЕДСТАВНИКІВГенеральний директор______________ Жолнарська Т.С.(підпис)М.П.Генеральний директор______________ Янпольський С.Я.(підпис)М.П.

ДОДАТОК 9

Заповнена форма договору доручення

ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ № БД-________________

м. Київ"__" ____________ 20__ року

Громадянин/ка України ________________, надалі за текстом – "Довіритель", який/яка діє на підставі власного вільного волевиявлення, з однієї сторони, та

Юридична особа за законодавством України - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТАСК-БРОКЕР” (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 263105 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, дата видачі 03.06.2013 р., строк дії: 12.05.2011 р. – 12.05.2016 р.), надалі за текстом – "Повірений", в особі ________________, який/яка діє на підставі _______, з другої сторони, надалі в тексті даного Договору при спільному згадуванні Довіритель і Повірений іменовані "Сторони", а при окремому – "Сторона", уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Довіритель замовляє, а Повірений зобов’язується у порядку та на умовах, передбачених цим Договором, надати Довірителю за плату посередницькі послуги з продажу від імені та за рахунок Довірителя цінних паперів, що відповідають реквізитам ідентифікації, наведеним у п. 1.2 Договору (далі – "ЦП").

1.2. Реквізити ідентифікації ЦП, що є предметом замовлення за цим Договором:

1.2.1.Вид та тип, форма випуску ЦП1.2.2.Форма існування ЦП1.2.3.Найменування емітента ЦП1.2.4.Код ЄДРПОУ емітента ЦП1.2.5.Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (код ISIN)1.2.6.Номінальна вартість одного ЦП, грн.

1.3. Кількість ЦП, що замовляє продати Довіритель – _________ (_____________________) штук.

1.4. Ціна за якою Довіритель замовляє продати ЦП визначається шляхом ділення Суми договорів купівлі-продажу ЦП на Кількість ЦП.

1.5. Сума договорів купівлі-продажу ЦП не може бути меншою за __________ грн. (____________ гривень _________ копійок).

1.6. Зміст послуг, що надаються Повіреним Довірителю згідно із цим Договором, становлять наступні дії:

– бути представником Довірителя у відносинах з ____________________ (реєстраційний номер _________), а також з будь-якими іншими третіми особами в процесі виконання Повіреним своїх обов’язків за цим Договором;

– вчинення правочинів щодо продажу ЦП - укладення договору/договорів купівлі-продажу ЦП від імені та за рахунок Довірителя на умовах, визначених цим Договором, підписання таких договорів.

1.7. Зміст послуг, що надаються Повіреним Довірителю згідно із цим Договором може бути розширено шляхом укладення Сторонами додаткових угод.

Зміст послуг, що надаються Повіреним Довірителю згідно із цим Договором може бути розширено, зокрема, на такі дії: укладення Повіреним додаткових договорів про внесення змін та або доповнень до договорів купівлі-продажу ЦП, додаткових договорів про припинення його дії, будь-яких інших додаткових договорів, що будуть додатками та/або невід’ємними частинами до такого договору, підписання таких додаткових договорів від імені та за рахунок Довірителя на умовах, визначених укладеними Довірителем та Повіреним додатковими договорами до цього Договору.

1.8. Датою виконання Повіреним своїх зобов’язань за цим Договором є дата укладення Повіреним останнього з договорів купівлі-продажу ЦП від імені та за рахунок Довірителя, на умовах визначених цим Договором, що забезпечує продаж всієї кількості ЦП, визначеної п. 1.3 Договору.

1.9. Сума цього Договору визначається як сума грошових коштів, що становить суму договору/договорів купівлі-продажу ЦП, укладеного/укладених Повіреним на виконання цього Договору та розмір винагороди Повіреного за цим Договором.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Підписанням цього Договору Повірений бере на себе такі обов’язки:

2.1.1. укласти договір купівлі-продажу ЦП з ______________ (_________), що повинен, з урахуванням термінів, які будуть в ньому використані, містити наступні істотні умови:

– Розрахунки здійснюються безпосередньо між Довірителем і покупцем ЦП без участі Повіреного. Оплата грошових коштів за ЦП здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування покупцем ЦП грошових коштів безпосередньо на картковий рахунок Довірителя.

– Оплата грошових коштів за ЦП здійснюється в термін до "__" _________ 20__ року, включно. Оплата частинами допускається.

– Операції, що пов’язані з переходом прав власності на ЦП на ім’я покупця, здійснюються в межах Національної депозитарної системи України.

– Дії, пов’язані з переходом права власності на ЦП Довіритель та покупець ЦП здійснюють в термін до "__" ________ 20__ року, включно, без участі Повіреного.

– Всі дії по списанню/переказу Довірителем ЦП з його рахунку у цінних паперах здійснюються Довірителем самостійно за його власний рахунок. Всі дії по зарахуванню покупцем придбаних ЦП на його рахунок у цінних паперах здійснюються покупцем самостійно за його власний рахунок.

– У випадку необхідності отримання дозволу органів державної влади, що здійснюють нагляд за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, дозволу Національного банку України або інших дозволів, передбачених чинним законодавством України, зобов’язання щодо отримання таких дозволів покладається на безпосереднього набувача ЦП.

2.1.2. оперативно повідомляти Довірителя на його вимогу про хід виконання цього Договору;

2.1.3. протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виконання своїх зобов’язань за Договором або дострокового припинення цього Договору, надати Довірителю Звіт Повіреного, примірники довіреностей, що не були використані Повіреним;

2.1.4. протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виконання своїх зобов’язань за Договором, передати Довірителю належні йому примірники договорів купівлі-продажу ЦП;

2.1.5. не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати виконання Довірителем своїх зобов’язань, передбачених пп. 2.3.7 п. 2.3 Договору, підписати та надати Довірителю Акт виконання взаємних договірних зобов’язань, складений у двох примірниках.

2.2. При виконанні цього Договору Повірений має такі права:

2.2.1. відмовитися в цілому або в частині від виконання цього Договору, у зв’язку з відсутністю покупців ЦП на умовах цього Договору;

2.2.2. самостійно визначати місце, де буде здійснено продаж ЦП

2.2.3. самостійно узгоджувати із покупцем умови договорів купівлі-продажу ЦП, що не визначені пп. 2.1.1 п.2.1 цього Договору;

2.2.4. не узгоджувати з Довірителем рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі-продажу ЦП, у тому числі щодо ліквідності ЦП;

2.2.5. не повертати Довірителю суми отриманої винагороди у випадках дострокового припинення (розірвання, відмова тощо) договору купівлі-продажу ЦП, укладеного Повіреним на виконання цього Договору.

2.3. Підписанням цього Договору Довіритель бере на себе такі обов’язки:

2.3.1. в день укладення цього Договору надати Повіреному належним чином складену довіреність на право вчинення дій, що становлять зміст послуг Повіреного за цим Договором;

2.3.2. сплатити Повіреному винагороду, передбачену цим Договором;

2.3.3. прийняти від Повіреного Звіт;

2.3.4. протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання Звіту погодити його шляхом проставлення підпису Довірителя і передати один примірник погодженого Звіту Повіреному;

2.3.5. прийняти від Повіреного примірники довіреностей, що не були використані Повіреним, примірники договорів купівлі-продажу ЦП, належних Довірителю;

2.3.6. протягом 2 (двох) робочих днів з дати переходу права власності на ЦП від Довірителя до покупців ЦП, надати Повіреному примірники документів, що свідчать про такий факт;

2.3.7. протягом 2 (двох) робочих днів з дати припинення дії договору купівлі-продажу ЦП (виконання зобов’язань, проведеного належним чином), укладеного Повіреним на виконання цього Договору, надати Повіреному примірники документів на підставі яких такий договір припинено (Акт виконання взаємних договірних зобов’язань тощо);

2.3.8. прийняти від Повіреного та підписати Акт виконання взаємних договірних зобов’язань в строк, що не перевищує 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого Акту і передати один примірник Акту Повіреному.

2.4. При виконанні цього Договору Довіритель має такі права:

2.4.1. вимагати від Повіреного надання інформації по хід виконання Договору Повіреним;

2.4.2. вимагати передачі всього отриманого Повіреним від покупців ЦП.

3. Винагорода Повіреного

3.1. За надання Повіреним послуг, передбачених цим Договором, Довіритель сплачує Повіреному винагороду у розмірі ___ грн. (_____).

3.2. Довіритель сплачує Повіреному винагороду у безготівковій формі, шляхом перерахування суми винагороди на банківський рахунок Повіреного.

3.3. Довіритель зобов’язується сплатити Повіреному винагороду протягом 2 (двох) робочих днів з дати погодження Звіту Повіреного.

Сторони погоджуються, що у випадку порушення Довірителем строків та/або умов погодження Звіту Повіреного при відсутності належної відмови від його погодження, такий Звіт вважається погодженим у останній робочий день строку, передбаченого для погодження такого Звіту.

3.4. Валютою всіх зобов’язань за цим Договором є національна валюта України - гривня (UAH).

4. Відповідальність Сторін

4.1. Сторони домовились, що у випадку порушення будь-якою із Сторін своїх зобов’язань, передбачених Договором, така Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні у повному обсязі збитки, що було завдано у зв’язку з таким порушенням.

4.2. Сторони домовились, що у випадку невиконання та/або неналежного виконання будь-якою із Сторін зобов’язань, передбачених Договором, до такої Сторони застосовуються штрафні санкції (штраф, пеня). При цьому збитки, що було завдано у зв’язку з такими діями (бездіяльністю), можуть бути стягнуті понад штрафні санкції.

4.3. У випадку прострочення виконання Стороною грошових зобов’язань, передбачених цим Договором, або таких, що випливають з нього, така Сторона зобов’язана сплатити управненій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діє в період такого прострочення, від суми простроченого грошового зобов’язання за кожний день прострочення. Нарахування пені відбувається до моменту повного виконання Стороною грошових зобов’язань.

4.4. У випадку порушення Довірителем будь-якого із зобов’язань, передбачених пп.пп. 2.3.1, 2.3.3 - 2.3.8 п. 2.3 Договору, Довіритель зобов’язаний сплатити Повіреному штраф у розмірі _____ грн. (_________ гривень __ копійок) за кожен випадок такого порушення.

4.5. Винна Сторона зобов’язана відшкодувати управненій Стороні збитки та сплатити штрафні санкції протягом 10 (десяти) днів з дати отримання відповідного повідомлення (вимоги) від управненої Сторони.

4.6. Сторони домовились, що Повірений не несе відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань покупцями ЦП.

5. Умови звільнення від відповідальності

5.1. Сторони домовились, що Сторона, яка не виконала та/або неналежним чином виконала своє зобов’язання звільняється від відповідальності, якщо таке невиконання та/або неналежне виконання є наслідком дії на таку Сторону обставин форс-мажору.

5.2. Під обставинами форс-мажору Сторони розуміють дію непереборної сили та явищ соціального характеру, виникнення та припинення дії яких не залежить від волі, свідомості та бажання Сторін.

5.3. Такими обставинами Сторони, зокрема, визнають: землетруси, повені, пожежі, епідемії, бойові події, війни, страйки, громадянські заворушення, втручання влади.

5.4. Сторона, що зазнала дії обставин форс-мажору, зобов’язана протягом 2 (двох) календарних днів повідомити іншу Сторону у письмовій формі про перешкоди, що викликані дією обставин форс-мажору, їх вплив на здатність виконувати зобов’язання (обсяг неможливості виконання зобов’язань; строковість неможливості виконання зобов’язань; фізична або юридична природа перешкоди).

5.5. У випадку припинення дії обставин форс-мажору Сторона, що зазнавала їх дії, зобов’язана протягом 2 (двох) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

5.6. Сторони погоджуються, що обов’язок доказування дії обставин форс-мажору лежить на Стороні, що зазнала їх дії. Належними доказами дії обставин форс-мажору Сторони визнають, зокрема, відповідні довідки, видані Торгово-промисловою палатою України.

5.7. Сторони домовились, що дотримання Стороною, яка порушила свої зобов’язання внаслідок дії обставин форс-мажору, процедури, передбаченої п. 5.4., звільняє таку Сторону від відповідальності за порушення зобов’язань та зупиняє перебіг строку виконання зобов’язань на строк дії обставин форс-мажору.

5.8. У випадку дії обставин форс-мажору понад 30 (тридцять) календарних днів, Сторона, що не зазнає їх дії, набуває права односторонньої відмови від Договору.

5.9. Сторони підтверджують, що жодній з них на момент укладення цього Договору невідомо про існування або ймовірність виникнення обставин форс-мажору.

6. Строк дії, порядок внесення змін та припинення Договору

6.1. Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором.

6.2. Сторона, що вважає за необхідне внести зміни та/або доповнення до цього Договору, повідомляє про такий намір іншу Сторону з зазначенням мотивації змін, доповнень, що пропонуються.

6.3. Сторона, яка отримала пропозицію про внесення змін та/або доповнень до Договору, зобов’язана сповістити іншу Сторону про своє рішення не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання пропозиції.

6.4. Зміни, доповнення i додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються належним чином уповноваженими представниками Сторін i є невід’ємною частиною Договору.

6.5. Договір припиняє свою дію у разі:

– виконання Сторонами зобов’язань за Договором, проведених належним чином, про що Сторони складають відповідний Акт;

– розірвання Договору за згодою Сторін Договору;

– односторонньої відмови Сторони від Договору у повному обсязі, у випадках, передбачених Договором або законодавством.

6.6. У випадку дострокового припинення дії Договору, Сторони зобов’язуються провести взаємні розрахунки протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати припинення дії Договору.

7. Порядок і засоби обміну інформацією, уповноважені особи Сторін

7.1. Передачу інформації та зв’язок між собою Сторони здійснюють шляхом безпосередніх контактів або за допомогою поштового, факсимільного зв’язку, використовуючи реквізити, зазначені у Розділі 9 Договору.

7.2. Якщо інше не буде погоджено Сторонами, всі повідомлення за даним Договором складаються в письмовій формі та вважаються отриманими адресатом у момент проставлення поштового штемпеля відділу зв’язку адресата – при поштовому відправленні, у момент отримання відправником листа-підтвердження від адресата про отримання повідомлення – при факсимільному зв’язку.

7.3. Уповноваженими особами Сторін, через яких Сторони підтримують зв’язок є особи, що підписали цей Договір.

7.4. В разі виникнення змін до реквізитів Сторін, зазначених у Розділі 9 Договору, Сторона, реквізити якої зазнали змін, повідомляє про це іншу Сторону якнайшвидше, але не пізніше 2 (двох) робочих днів, наступних за днем, коли така Сторона дізналась або могла б дізнатись про такі зміни.

8. Заключні положення

8.1. Підписанням цього Договору Довіритель надає згоду Повіреному на обробку (в тому числі зберігання) його персональних даних. Також Довіритель надає згоду Повіреному надавати третім особам інформацію та персональні дані про Довірителя, отримані Повіреним при здійсненні ідентифікації Довірителя відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", а також інформацію про реквізити рахунку в цінних паперах Довірителя у депозитарній установі та поточного рахунку Довірителя у банку, у випадках, передбачених законодавством, та якщо надання такої інформації буде необхідним для належного виконання Повіреним своїх обов’язків за цим Договором.

8.2. Договір складений українською мовою, укладений у двох примірниках - по одному примірнику для Довірителя і Повіреного. За вимогою будь-якої із Сторін кількість примірників має бути збільшена. Всі примірники Договору мають однакову юридичну силу.

8.3. Сторони погоджуються, що належним чином підписані і скріплені печаткою документи, які передаються Сторонами шляхом факсимільного зв’язку або шляхом направлення сканованих документів, мають силу оригіналів документів. Не зважаючи на це, Сторони зобов’язані протягом 5 (п’яти) календарних днів після відправлення документів шляхом факсимільного зв’язку або відправлення сканованих документів передати іншій Стороні оригінали таких документів.

8.4. Всі спори та розбіжності між Сторонами, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди – у порядку передбаченому чинним законодавством України.

8.5. Повірений підтверджує, що він є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України.

8.6. Довіритель підтверджує, що Повірений надав йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

9. Реквізити Сторін

Довіритель:Повірений:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСК-БРОКЕР" Код за ЄДРПОУ: 34300570Місцезнаходження: 01601, м. Київ, провулок Рильський, 6Поштова адреса: 01601, м. Київ, провулок Рильський, 6Банківські реквізити:п/р ___________ у ___________ МФО __________Тел.: (044) 502-00-75, факс: (044) 502-00-76,  broker@task.ua10. ПідписиГромадянин/ка України__________________________ /_____________/(підпис)Генеральний директор____________________________ /___________/(підпис)    м.п.

ДОДАТОК 10

Заповнена форма договору комісії

ДОГОВІР КОМІСІЇ № ________

м. Київ"__" ____________ 20__ року

Громадянин(ка) України ____________, надалі за текстом – "Комітент", який (яка) діє на підставі власного вільного волевиявлення, з однієї сторони, та

Юридична особа за законодавством України - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСК-БРОКЕР" (Ліцензія _________), надалі за текстом – "Комісіонер", в особі _________, який/яка діє на підставі ________, з другої сторони, надалі в тексті даного Договору при спільному згадуванні Комітент і Комісіонер іменовані "Сторони", а при окремому – "Сторона", уклали цей Договір (надалі – "Договір") про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Комітент замовляє, а Комісіонер зобов’язується у порядку та на умовах, передбачених цим Договором, надати Комітенту за плату посередницькі послуги з купівлі  від свого імені за рахунок Комітента цінних паперів, що відповідають реквізитам ідентифікації, наведеним у п. 1.2. Договору (далі – "ЦП").

1.2. Реквізити ідентифікації ЦП, що є предметом замовлення за цим Договором:

1.2.1.Вид та тип, форма випуску та серія  ЦП1.2.2.Форма існування ЦП1.2.3.Найменування емітента ЦП1.2.4.Код ЄДРПОУ емітента ЦП1.2.5.Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (код ISIN)1.2.6.Номінальна вартість одного ЦП, грн.

1.3. Кількість ЦП, що замовляє купити Комітент – _____ (_____________) штуки.

1.4. Ціна за якою Комітент замовляє купити ЦП – _______________ грн. (_________ гривень __ копійок) за один ЦП.

1.5. Сума договорів купівлі-продажу ЦП ___________ грн. (_____________ гривень __ копійок).

1.6. Зміст послуг, що надаються Комісіонером Комітенту згідно із цим Договором, становлять наступні дії:

– пошук потенційних продавців ЦП;

– вчинення правочинів щодо купівлі ЦП - укладення договору/договорів купівлі-продажу ЦП від імені Комісіонера та за рахунок Комітента, на умовах визначених цим Договором, підписання таких договорів;

– укладення та підписання додаткових угод про внесення змін та або доповнень до договору/договорів купівлі-продажу ЦП, угод про припинення його/їх дії, будь-яких інших угод, актів, що будуть додатками та/або невід’ємними частинами до такого договору/договорів.

1.7. Датою виконання Комісіонером своїх зобов’язань за цим Договором є дата повного виконання договору/договорів купівлі-продажу ЦП, укладених Комісіонером на виконання цього Договору.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Підписанням цього Договору Комісіонер бере на себе такі обов’язки:

2.1.1. здійснити необхідну комерційно-маркетингову роботу, знайти продавців ЦП;

2.1.2. укласти договір/договори купівлі-продажу ЦП, що повинні, з урахуванням термінів, які будуть в них використані, містити наступні істотні умови:

2.1.2.1. Розрахунки здійснюються між Комісіонером і продавцем ЦП. Оплата грошових коштів за ЦП здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Комісіонером грошових коштів, отриманих від Комітента відповідно до цього Договору, безпосередньо на поточний рахунок продавця ЦП.

2.1.2.2. Оплата грошових коштів за ЦП здійснюється в термін до "__" __________ 20__ року, включно.

2.1.2.3. Операції, що пов’язані з переходом прав власності на ЦП на ім’я Комітента, здійснюються в депозитарних установах.

2.1.2.4. Дії, пов’язані з переходом права власності на ЦП, Комітент та продавець ЦП здійснюють в термін до "__" _______ 20__ року, включно, без участі Комісіонера.

2.1.2.5. Всі дії по списанню/переказу продавцем ЦП з його рахунку у цінних паперах здійснюються продавцем самостійно за його власний рахунок. Всі дії по зарахуванню Комітентом придбаних ЦП на його рахунок у цінних паперах здійснюються Комітентом самостійно за його власний рахунок.

2.1.2.6. У випадку необхідності отримання дозволу органів державної влади, що здійснюють нагляд за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, дозволу Національного банку України або інших дозволів, передбачених чинним законодавством України, зобов’язання щодо отримання таких дозволів покладається на Комітента.

2.1.3. оперативно повідомляти Комітента на його вимогу про хід виконання цього Договору;

2.1.4. протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати виконання своїх зобов’язань за цим Договором (дати повного виконання договору/договорів купівлі-продажу ЦП, укладених Комісіонером на виконання цього Договору) або дострокового припинення Договору, надати Комітенту Звіт Комісіонера (надалі – "Звіт") у двох примірниках. У разі неповідомлення Комітентом Комісіонера про факт прийняття Комітентом ЦП у власність відповідно до пп. 2.3.5 Договору, Комісіонер надає Комітенту Звіт протягом 5 (п’яти) робочих днів після останнього дня строку, встановленого договором купівлі-продажу ЦП для прийняття Комісіонером ЦП від продавця;

2.1.5. протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати виконання договору/договорів купівлі-продажу ЦП, укладених Комісіонером на виконання цього Договору, передати Комітенту два примірники договору/договорів купівлі-продажу ЦП та документів, що є додатками та/або невід’ємними частинами таких договорів, а якщо ЦП були куплені на організаторі торгівлі, правила якого не передбачають укладення письмових договорів - інші документи які підтверджують здійснення купівлі ЦП. У випадку, якщо договір/договори купівлі-продажу ЦП передбачають здійснення Комітентом певних дій, пов’язаних з проведенням розрахунків за такими договорами (дії по зарахуванню ЦП на свій рахунок у цінних паперах), Комісіонер передає Комітенту належні йому примірники договору/договорів купівлі-продажу ЦП не пізніше дня, встановленого такими договорами для передачі ЦП;

2.1.6. не пізніше третього робочого дня, наступного за днем отримання винагороди Комісіонером, підписати та надати Комітенту Акт виконання взаємних договірних зобов’язань, складений у двох примірниках.

2.2. При виконанні цього Договору Комісіонер має такі права:

2.2.1. не приступати до виконання цього Договору до моменту виконання Комітентом своїх зобов’язань, передбачених пп. 2.3.2, 2.3.3 цього Договору;

2.2.2. відмовитися в цілому або в частині від виконання цього Договору, у зв’язку з відсутністю продавців ЦП на умовах цього Договору;

2.2.3. самостійно визначати місце, де буде здійснено купівлю ЦП, вибирати контрагентів, які погодились укласти договір купівлі-продажу ЦП на умовах, що відповідають даному Договору;

2.2.4. діючи в інтересах Комітента, здійснювати купівлю ЦП як на організованому так і на неорганізованому ринках цінних паперів;

2.2.5. самостійно узгоджувати із продавцями умови договорів купівлі-продажу ЦП, що не визначені пп. 2.1.2 п.2.1 цього Договору;

2.2.6. не узгоджувати з Комітентом рівень можливого ризику щодо виконання операцій купівлі-продажу ЦП, у тому числі щодо ліквідності ЦП;

2.2.7. купувати ЦП за ціною, що менше ніж зазначена у п. 1.4 Договору;

2.2.8. вимагати від Комітента надання доказів прийняття ЦП від продавця.

2.3. Підписанням цього Договору Комітент бере на себе такі обов’язки:

2.3.1. сплатити Комісіонеру винагороду, передбачену цим Договором;

2.3.2. в термін до "__" _______ 20__ року, включно, перерахувати на банківський рахунок Комісіонера, зазначений у Розділі 10 цього Договору, грошові кошти, необхідні для виконання Комісіонером цього Договору, у сумі, зазначеній у п. 1.5 Договору;

2.3.3. забезпечити блокування грошових коштів відповідно до вимог п. 2.7 Договору;

2.3.4. прийняти від продавців ЦП належні Комітенту згідно договору/договорів купівлі-продажу ЦП, укладених Комісіонером на виконання цього Договору, у строки та в порядку, що встановлені договором/договорами купівлі-продажу ЦП;

2.3.5. не пізніше дати прийняття ЦП від продавця повідомити Комісіонера про такий факт та надати Комісіонеру відповідні докази (копію виписки з рахунку у цінних паперах, видану зберігачем цінних паперів Комітента, засвідчену підписом Комітента);

2.3.6. прийняти від Комісіонера належні Комітенту примірники договорів купівлі-продажу ЦП та документів, що є додатками та/або невід’ємними частинами до таких договорів, або інші документи які підтверджують здійснення правочину з ЦП;

2.3.7. прийняти від Комісіонера Звіт та погодити його протягом 2 (двох) робочих днів шляхом проставлення власного підпису Комітента і передати один примірник погодженого Звіту Комісіонеру;

2.3.8. прийняти від Комісіонера та підписати Акт виконання взаємних договірних зобов’язань в строк, що не перевищує 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого Акту і передати один примірник Акту Комісіонеру;

2.3.9. в день підписання цього Договору надати Комісіонеру письмову згоду іншого з подружжя на укладання цього Договору (якщо Комітент перебуває у зареєстрованому шлюбі).

2.4. При виконанні цього Договору Комітент має такі права:

2.4.1. вимагати від Комісіонера надання інформації про хід виконання Договору;

2.4.2. вимагати передачі всього отриманого Комісіонером від продавців ЦП.

2.5. Сторони погодились, що Комісіонер не є податковим агентом Комітента відповідно до пп. 9.6.9 п. 9.6 ст. 9 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб".

2.6. Сторони домовились, що у випадку коли на виконання цього Договору договір/договори купівлі-продажу ЦП укладаються Комісіонером на організованому ринку цінних паперів, порядок розрахунків за такими договорами визначається правилами організатора торгівлі та буде відрізнятися від умов, встановлених пп. 2.1.2.1 – 2.1.2.5. цього Договору. При цьому терміни (строки) оплати ЦП та переходу права власності на ЦП повинні відповідати термінам (строкам), встановленим у пп. 2.1.2.2, 2.1.2.4 цього Договору. Комітент зі свого боку зобов’язаний здійснювати всі дії, необхідні для укладення та належного виконання Комісіонером таких договорів.

2.7. Сторони домовились, що у випадку, якщо Комісіонер здійснює купівлю ЦП на організаторах торгівлі за правилами, які передбачають попереднє резервування цінних паперів та грошових коштів перед укладенням угоди щодо цінних паперів (біржового контракту), Комітент зобов’язаний забезпечити блокування грошових коштів, необхідних для виконання Комісіонером цього Договору, в розмірі не меншому, ніж зазначений в п. 1.5 цього Договору.

2.8. Підписанням цього Договору Комітент надає згоду Комісіонеру надавати третім особам інформацію та дані про Комітента, отримані Комісіонером при здійсненні ідентифікації Комітента відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", а також інформацію про реквізити рахунку в цінних паперах Комітента у зберігача та поточного рахунку Комітента у банку, у випадках, передбачених законодавством, та якщо надання такої інформації буде необхідним для належного виконання Комісіонером своїх обов’язків за цим Договором.

3. Винагорода Комісіонера, ціна Договору та порядок розрахунків

3.1. Початкова ціна Договору дорівнює максимальній сумі договорів купівлі-продажу ЦП, визначеній п 1.5 Договору, та складає _______ грн. (______).

3.2. Остаточна ціна цього Договору дорівнює сумі цін усіх договорів купівлі-продажу ЦП, укладених на виконання цього Договору Комісіонером, збільшеній на суму винагороди Комісіонера.

3.3. За виконання Комісіонером своїх зобов’язань за цим Договором Комітент сплачує Комісіонеру комісійну плату (винагорода Комісіонера) в розмірі ______ грн. (_________ гривень __ копійок).

3.4. Комітент сплачує Комісіонеру винагороду у безготівковій формі, шляхом перерахування суми винагороди на банківський рахунок Комісіонера, зазначений у Розділі 10 цього Договору.

3.5. Комітент зобов’язується сплатити Комісіонеру винагороду у повному обсязі протягом 2 (двох) робочих днів з дати погодження Звіту Комісіонера.

3.6. Сторони погоджуються, що у випадку порушення Комітентом строків та/або умов погодження Звіту Комісіонера, встановлених цим Договором, при відсутності належної відмови від його погодження, такий Звіт вважається погодженим у останній робочий день строку, передбаченого для погодження такого Звіту.

3.7. Валютою всіх зобов’язань за цим Договором є національна валюта України - гривня (UAH).

4. Відповідальність Сторін

4.1. Сторони домовились, що у випадку порушення будь-якою із Сторін своїх зобов’язань, передбачених Договором, така Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні у повному обсязі збитки, що було завдано у зв’язку з таким порушенням.

4.2. Сторони домовились, що у випадку невиконання та/або неналежного виконання будь-якою із Сторін зобов’язань, передбачених Договором, до такої Сторони застосовуються штрафні санкції (штраф, пеня). При цьому збитки, що було завдано у зв’язку з такими діями (бездіяльністю), можуть бути стягнуті понад штрафні санкції.

4.3. У випадку прострочення виконання Стороною грошових зобов’язань, передбачених цим Договором, або таких, що випливають з нього, така Сторона зобов’язана сплатити управненій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діє в період такого прострочення, від суми простроченого грошового зобов’язання за кожний день прострочення. Нарахування пені відбувається до моменту повного виконання Стороною грошових зобов’язань.

4.4. У випадку порушення Комітентом будь-якого із зобов’язань, передбачених пп.пп. 2.3.5 - 2.3.8 п. 2.3 Договору, Комітент зобов’язаний сплатити Комісіонеру штраф у розмірі ________ грн. (________ гривень __ копійок) за кожен випадок такого порушення.

4.5. У випадку порушення Комітентом зобов’язань, передбачених пп. 2.3.4 п. 2.3 Договору, Комітент зобов’язаний сплатити Комісіонеру неустойку у розмірі 0,042 % від початкової ціни Договору за кожний день прострочення. Нарахування неустойки відбувається до моменту повного виконання Комітентом зобов’язань, передбачених пп. 2.3.4 п. 2.3 Договору.

4.6. Винна Сторона зобов’язана відшкодувати управненій Стороні збитки та сплатити штрафні санкції протягом 10 (десяти) днів з дати отримання відповідного повідомлення (вимоги) від управненої Сторони.

4.7. Сторони домовились, що Комісіонер не несе відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань продавцями ЦП.

5. Умови звільнення від відповідальності

5.1. Сторони домовились, що Сторона, яка не виконала та/або неналежним чином виконала своє зобов’язання звільняється від відповідальності, якщо таке невиконання та/або неналежне виконання є наслідком дії на таку Сторону обставин форс-мажору.

5.2. Під обставинами форс-мажору Сторони розуміють дію непереборної сили та явищ соціального характеру, виникнення та припинення дії яких не залежить від волі, свідомості та бажання Сторін.

5.3. Такими обставинами Сторони, зокрема, визнають: землетруси, повені, пожежі, епідемії, бойові події, війни, страйки, громадянські заворушення, втручання влади.

5.4. Сторона, що зазнала дії обставин форс-мажору, зобов’язана протягом 2 (двох) календарних днів повідомити іншу Сторону у письмовій формі про перешкоди, що викликані дією обставин форс-мажору, їх вплив на здатність виконувати зобов’язання (обсяг неможливості виконання зобов’язань; строковість неможливості виконання зобов’язань; фізична або юридична природа перешкоди).

5.5. У випадку припинення дії обставин форс-мажору Сторона, що зазнавала їх дії, зобов’язана протягом 2 (двох) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

5.6. Сторони погоджуються, що обов’язок доказування дії обставин форс-мажору лежить на Стороні, що зазнала їх дії. Належними доказами дії обставин форс-мажору Сторони визнають, зокрема, відповідні довідки, видані Торгово-промисловою палатою України.

5.7. Сторони домовились, що дотримання Стороною, яка порушила свої зобов’язання внаслідок дії обставин форс-мажору, процедури, передбаченої п. 5.4, звільняє таку Сторону від відповідальності за порушення  зобов’язань та зупиняє перебіг строку виконання зобов’язань на строк дії обставин форс-мажору.

5.8. У випадку дії обставин форс-мажору понад 30 (тридцять) календарних днів, Сторона, що не зазнає їх дії, набуває права односторонньої відмови від Договору.

5.9. Сторони підтверджують, що жодній з них на момент укладення цього Договору невідомо про існування або ймовірність виникнення обставин форс-мажору.

6. Строк дії, порядок внесення змін та припинення Договору

6.1. Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором.

6.2. Сторона, що вважає за необхідне внести зміни та/або доповнення до цього Договору, повідомляє про такий намір іншу Сторону з зазначенням мотивації змін, доповнень, що пропонуються.

6.3. Сторона, яка отримала пропозицію про внесення змін та/або доповнень до Договору, зобов’язана сповістити іншу Сторону про своє рішення не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання пропозиції.

6.4. Зміни, доповнення i додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються Сторонами i є невід’ємною частиною Договору з моменту такого підписання, якщо інше не передбачено ними.

6.5. Договір припиняє свою дію у разі:

– виконання Сторонами зобов’язань за Договором, проведених належним чином, про що Сторони складають відповідний Акт;

– розірвання Договору за згодою Сторін Договору;

– односторонньої відмови Сторони від Договору у повному обсязі, у випадках, передбачених Договором або законодавством.

6.6. У випадку дострокового припинення дії Договору, Сторони зобов’язуються провести взаємні розрахунки протягом 5 (п’яти) робочих  днів з дати припинення дії Договору.

6.7. Під "робочим днем" Сторони визнають період доби, протягом якого банки Сторін приймають до виконання платіжні доручення.

7. Порядок і засоби обміну інформацією, уповноважені особи Сторін

7.1. Передачу інформації та зв’язок між собою Сторони здійснюють шляхом безпосередніх контактів або за допомогою поштового, факсимільного зв’язку, використовуючи реквізити, зазначені у Розділі 10 Договору.

7.2. Якщо інше не буде погоджено Сторонами, всі повідомлення за даним Договором складаються в письмовій формі та вважаються отриманими адресатом у момент проставлення поштового штемпеля відділу зв’язку адресата – при поштовому відправленні, у момент отримання відправником листа-підтвердження від адресата про отримання повідомлення – при факсимільному зв’язку.

7.3. Уповноваженими особами Сторін, через яких Сторони підтримують зв’язок є особи, що підписали цей Договір.

7.4. В разі виникнення змін до реквізитів Сторін, зазначених у Розділі 10 Договору, Сторона, реквізити якої зазнали змін, повідомляє про це іншу Сторону якнайшвидше, але не пізніше 2 (двох) робочих днів, наступних за днем, коли така Сторона дізналась або могла б дізнатись про такі зміни, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

8. Вирішення спорів

8.1. Сторони прагнутимуть вирішувати всі спори, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, шляхом переговорів і консультацій.

8.2. Якщо вказані спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.

9. Заключні положення

9.1. Договір складений українською мовою, укладений у трьох примірниках - по одному примірнику для Комітента і Комісіонера, та один – для зберігача цінних паперів Комітента. За вимогою будь-якої із Сторін кількість примірників має бути збільшена. Всі примірники Договору мають однакову юридичну силу.

9.2. Сторони погоджуються, що належним чином підписані і скріплені печаткою документи, які передаються Сторонами шляхом факсимільного зв’язку або шляхом направлення сканованих документів, мають силу оригіналів документів. Не зважаючи на це, Сторони зобов’язані протягом 5 (п’яти) календарних днів після відправлення документів шляхом факсимільного зв’язку або відправлення сканованих документів передати іншій Стороні оригінали таких документів.

9.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним матеріальним законодавством України.

10. Реквізити Сторін

Комітент:Комісіонер:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСК-БРОКЕР"Код за ЄДРПОУ: 34300570Місцезнаходження: _______________Поштова адреса: _________________Банківські реквізити:п/р _____________ в ____________, МФО: ___________Тел.: (044) 502-00-75, факс: (044) 502-00-76,  broker@task.ua11. ПідписиГромадянин(ка) України __________________________/_____________/(підпис)Генеральний директор____________________________ /____________/(підпис)    м.п.

ДОДАТОК 11

Заповнена форма договору на брокерське обслуговування

Договір

на брокерське обслуговування № БО-_________

м. Київ"__" ___________ 20__ року

Юридична особа за законодавством України – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСК-БРОКЕР" (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 263105 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, дата видачі 03.06.2013 р., строк дії: 12.05.2011 р. – 12.05.2016 р.), надалі – "Торговець", в особі Генерального директора _____________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Юридична особа за законодавством України – ____________, надалі – "Клієнт", в особі __________, який/яка діє на підставі _________, з другої сторони,

надалі в тексті даного Договору при спільному згадуванні Торговець і Клієнт іменовані "Сторони", а при окремому – "Сторона", уклали цей Договір про наступне:

1. ТЕРМІНИ

1.1. Сторони домовилися, що в цьому Договорі терміни використовуються у такому значенні:

"ЦП" - акції та інші види цінних паперів, що є предметом Замовлень.

"Посередницькі послуги" – юридичні дії по купівлі, продажу, міні цінних паперів, вчинювані Торговцем від свого імені, за дорученням і за рахунок Клієнта.

"Операції з ЦП" - дії щодо ЦП, що становлять зміст Посередницьких послуг (наприклад – правочини щодо ЦП).

"Контрагенти" - особи, які у вчинюваних Торговцем від власного імені та за рахунок Клієнта правочинах виступають стороною, а також представники таких осіб (що діють за рахунок таких осіб як від власного імені так і від імені таких осіб).

"Замовлення" - оформлене відповідно до вимог цього Договору розпорядження Клієнта Торговцю на встановлених Клієнтом умовах надати Посередницьку послугу певного виду (купівля, продаж, міна) та виконати певні Операції з ЦП.

"Договори на виконання" - договори купівлі-продажу, міни ЦП, біржові угоди (контракти), що укладаються Торговцем з Контрагентами на виконання Замовлень.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Протягом строку дії та на умовах, передбачених цим Договором, Торговець як комісіонер зобов’язується надавати Клієнтові Посередницькі послуги, а Клієнт зобов’язується приймати їх результати та оплачувати їх ціну.

2.2. Сторони домовились, що обсяг (кількість) Посередницьких послуг, які надаються Клієнту на підставі цього Договору, не обмежується та підлягає фактичному встановленню Сторонами при припиненні Договору.

2.3. При наданні Клієнтові Посередницьких послуг Торговець діє як комісіонер Клієнта і Клієнт погоджується з тим, що правочини, вчинені Торговцем на підставі та на виконання цього Договору, здійснюються за рахунок Клієнта.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ ТА ЗВІТНОСТІ КЛІЄНТУ

3.1. Після підписання цього Договору Торговець відкриває Клієнту Торговельний рахунок.

Торговельний рахунок – це розділ (сукупність облікових записів), відкритий на ім’я Клієнта в Обліковій системі Торговця, на якому ведеться облік: позицій Клієнта (сукупності тих чи інших ЦП, що перебувають у власності Клієнта); грошової оцінки позицій Клієнта; Договорів на виконання; руху ЦП Клієнта та/або грошових коштів Клієнта.

Після відкриття Торговельного рахунку Торговець повідомляє його номер Клієнту одним зі способів, передбачених Договором.

3.2. За необхідності отримання Посередницьких послуг Клієнт надає Торговцю Замовлення, що має містити наступну інформацію:

3.2.1. номер Замовлення відповідно до встановленого Торговцем порядку нумерації Замовлень (заповнюється Торговцем);

3.2.2. дату надання Замовлення;

3.2.3. номер та дату укладання цього Договору на брокерське обслуговування;

3.2.4. вид послуги (купівля, продаж, міна);

3.2.5. реквізити ідентифікації ЦП: вид ЦП; найменування емітента ЦП (або особи, яка видала ЦП), прізвище, ім’я, по батькові (у разі наявності) особи, яка видала ЦП; код за ЄДРПОУ - для емітента (або особи, яка видала ЦП) - резидента, номер реєстрації - для емітента (або особи, яка видала ЦП) - нерезидента, для фізичної особи, яка видала ЦП, - реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі відсутності відповідно до законодавства не зазначається); номінальна вартість ЦП у національній чи іноземній валюті; форма випуску та форма існування ЦП; міжнародний ідентифікаційний номер ЦП;

3.2.6. кількість ЦП;

3.2.7. вид Замовлення із наведеного нижче переліку:

● ринкове замовлення на купівлю (РЗК) - замовлення купити ЦП за найкращою (мінімальною) ціною;

● ринкове замовлення на продаж (РЗП) - замовлення продати ЦП за найкращою (максимальною) ціною;

● лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) - замовлення купити ЦП за ціною, що не перевищує обумовлену Клієнтом;

● лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) - замовлення продати ЦП за ціною, що не нижча, ніж обумовлена Клієнтом;

● стоп-замовлення на купівлю (СЗК) - замовлення купити ЦП в той момент, коли ціна досягне обумовленого Клієнтом значення;

● стоп-замовлення на продаж (СЗП) - замовлення продати ЦП в той момент, коли ціна досягне обумовленого Клієнтом значення;

● РЕПО-замовлення на купівлю - замовлення купити цінні папери із зобов'язанням зворотного їх продажу через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;

● РЕПО-замовлення на продаж - замовлення продати цінні папери із зобов'язанням зворотної їх купівлі через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;

● інші види замовлень відповідно до законодавства;

3.2.8. ціну одного ЦП або однозначні умови її визначення відповідно до виду Замовлення;

3.2.9. дату, з якої набирає чинності Замовлення;

3.2.10. строк дії Замовлення;

3.2.11. реквізити засвідчення Замовлення Клієнтом – посада, прізвище, ім’я, по-батькові та особистий підпис фізичної особи, що діє від імені Клієнта, підстава для вчинення такого засвідчення та печатка Клієнта.

3.3. Складене у вигляді паперового документа та засвідчене належним чином Замовлення Клієнт передає Торговцю у двох оригінальних примірниках.

Замовлення може бути надане Клієнтом Торговцю у вигляді електронного документа. У такому випадку Замовлення підписується та засвідчується відповідно до законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

3.4. Замовлення може надаватись Клієнтом Торговцю особисто, з використанням засобів поштової або кур’єрської доставки, факсимільного або телефонного засобу зв’язку, засобів електронного зв’язку (надсилання сканованої копії належним чином засвідченого Замовлення на адресу електронної пошти Торговця), а також в усній формі, в тому числі з використанням телефонного зв’язку.

У такому випадку Клієнт зобов’язаний передати Торговцю оригінальні примірники Замовлення у кількості, передбаченій п. 3.3 Договору, не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дня повідомлення Клієнта Торговцем про прийняття Замовлення до виконання.

Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він попереджений Торговцем про ризики надання Замовлення в усній формі.

3.5. Для зниження ризиків, пов’язаних з наданням Клієнтом Торговцю Замовлень способами, передбаченими абзацом першим п. 3.4 Договору, Сторонами може складатися та підписуватися Реєстр Замовлень, отриманих Торговцем від Клієнта за певний період часу (далі – "Реєстр"). Реєстр повинен бути підписаний Сторонами на вимогу Торговця у строк, визначений Торговцем.

Реєстр складається Торговцем та повинен містити реквізити, передбачені у підпунктах 3.2.1-3.2.10 п. 3.2 цього Договору щодо кожного наданого Клієнтом Замовлення, а також додаткові дані:

● дату складання Реєстру;

● номер Реєстру, який наданий Торговцем відповідно до встановленого ним порядку нумерації Реєстрів;

● період часу, за який складений Реєстр (зазначаються дата його початку та закінчення);

● підпис Клієнта або уповноваженої особи Клієнта, засвідчений печаткою Клієнта;

● підпис уповноваженої особи Торговця, засвідчений печаткою Торговця.

У разі необґрунтованого ухилення Клієнта від підписання Реєстру, всі ризики, пов’язані з наданням Клієнтом Торговцю Замовлень способами, передбаченими абзацом першим п. 3.4 Договору несе Клієнт.

3.6. Після отримання Торговцем Замовлення Торговець аналізує зміст такого Замовлення та за відсутності обставин, що унеможливлюють та/або ускладнюють виконання Замовлення у відповідності до його змісту приймає Замовлення до виконання.

3.7. За наявності обставин, що унеможливлюють та/або ускладнюють виконання Замовлення у відповідності до його змісту, Торговець не пізніше наступного робочого дня за днем отримання Замовлення повідомляє Клієнта про такі обставини та про неможливість прийняття Замовлення до виконання. В такому разі Клієнт має право переглянути умови Замовлення та подати його повторно в порядку, передбаченому цим Договором.

3.8. При прийнятті Торговцем Замовлення до виконання, такому Замовленню присвоюється внутрішній реквізит ідентифікації, який складається з літерної ознаки "З" та номера Замовлення. Прийняті до виконання Замовлення повинні містити наскрізну нумерацію.

3.9. З моменту прийняття Торговцем Замовлення до виконання таке Замовлення набуває статусу невід’ємної частини цього Договору.

3.10. Сторони погоджуються, що відносно не зазначених в Замовленні істотних умов його виконання, Сторони використовують умови, що містяться в цьому Договорі.

3.11. В день прийняття Торговцем Замовлення до виконання, якщо таким Замовленням не передбачено інше, Клієнт:

3.11.1. у випадку прийняття Торговцем до виконання Замовлення про надання Посередницьких послуг з купівлі ЦП – перераховує на банківський рахунок ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" № _______ в ___________, МФО __________ суму коштів в розмірі не меншому загальної ціни ЦП, передбаченої Замовленням, із наступним зазначенням призначення платежу: "На виконання Замовлення № ___  від ___.___.20__ року до Договору на брокерське обслуговування № БО-_________ від _________ року. Без ПДВ.";

3.11.2. у випадку прийняття Замовлення про надання Посередницьких послуг з продажу/міни ЦП – надає Торговцю докази права власності на ЦП, продаж або міну яких замовлено.

3.12. Сторони домовились, що Клієнт має право перераховувати на банківський рахунок ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" № _________ в _________, МФО _________ грошові кошти, які будуть використовуватись на виконання умов цього Договору, без наявності прийнятого Торговцем до виконання Замовлення про надання Посередницьких послуг з купівлі ЦП. Такі грошові кошти будуть використовуватись для купівлі ЦП на виконання Замовлень, які будуть надаватись Клієнтом Торговцю у майбутньому. При цьому призначення платежу має бути наступним: "Для здійснення купівлі-продажу іменних цінних паперів на (назва біржі) відповідно до Договору на брокерське обслуговування №  БО-_________ від __________  року. Без ПДВ."

3.13. Грошові кошти, перераховані Клієнтом на банківський рахунок Торговця відповідно до п. 3.11, п. 3.12 Договору та не використані Торговцем для виконання Замовлень, підлягають поверненню Клієнту за його першою письмовою вимогою. За письмовим розпорядженням Клієнта Торговець може використати (спрямувати) такі кошти для забезпечення виконання грошових зобов’язань Клієнта перед Торговцем (ТОВ "ТАСК-БРОКЕР") за іншими правочинами (договорами, угодами тощо).

3.14. Сторони домовились, що оплата придбаних ЦП за Договорами на виконання здійснюється Торговцем за рахунок грошових коштів, перерахованих Клієнтом Торговцю для виконання цього Договору та/або Замовлень до нього та/або коштів, отриманих Торговцем для Клієнта від продажу ЦП від Контрагентів за Договорами на виконання.

Оплата придбаних ЦП може здійснюватись безпосередньо Клієнтом з його банківського рахунку, без участі Торговця у разі, якщо така умова зазначена Клієнтом в Замовленні.

3.15. Сторони домовились, що у випадку, коли Договори на виконання укладаються на неорганізованому ринку цінних паперів, грошові кошти від продажу ЦП за Договорами на виконання сплачуються Контрагентами на банківський рахунок Торговця. Зазначені кошти використовуються Торговцем для виконання наступних Замовлень Клієнта та можуть використовуватись для сплати винагороди і відшкодування витрат Торговця. Клієнт має право давати Торговцю обов’язкові для виконання вказівки щодо використання Торговцем отриманих для Клієнта коштів. Такі вказівки можуть міститися як у Замовленнях так і в окремих письмових розпорядженнях Клієнта.

Грошові кошти від продажу ЦП можуть перераховуватись Контрагентами безпосередньо на банківський рахунок Клієнта у разі, якщо така умова зазначена Клієнтом в Замовленні.

3.16. Сторони домовились, що у випадку, коли Договори на виконання укладаються на організованому ринку цінних паперів, порядок розрахунків за такими договорами визначається правилами організатора торгівлі (фондової біржі). Клієнт зі свого боку зобов’язаний здійснювати всі дії, необхідні для укладення та належного виконання Торговцем таких Договорів на виконання.

3.17. Умови укладення та виконання правочинів щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати".

3.17.1. Сторони домовились, що у випадку, якщо Торговець укладає Договори на виконання з розрахунками за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" – розрахунки за такими правочинами здійснюються в порядку, встановленому Публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", яке відповідно до законодавства України забезпечує здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".

3.17.2. Для забезпечення укладення та здійснення розрахунків за Договорами на виконання (при купівлі ЦП) з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" та для здійснення ПАТ "Розрахунковий центр" клірингу за правочинами щодо цінних паперів Клієнт зобов’язаний в день прийняття Торговцем Замовлення до виконання перерахувати на банківський рахунок ТОВ "ТАСК-БРОКЕР", зазначений в п. 3.11 цього Договору, або на рахунок ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" № ____________ в ПАТ "Розрахунковий центр", МФО 344443, суму коштів в розмірі не меншому загальної ціни ЦП, передбаченої Замовленням, із наступним зазначенням призначення платежу: "На виконання Замовлення № ___  від ___.___.20__ року до Договору на брокерське обслуговування №  БО-__________ від _________ року. Без ПДВ".

3.17.3. Для забезпечення укладення та здійснення розрахунків за Договорами на виконання (при купівлі ЦП) з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" та для здійснення ПАТ "Розрахунковий центр" клірингу за правочинами щодо цінних паперів Клієнт має право перераховувати на банківський рахунок ТОВ "ТАСК-БРОКЕР", зазначений в п. 3.11 цього Договору, або на рахунок ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" № ____________ в ПАТ "Розрахунковий центр", МФО 344443 грошові кошти, які будуть використовуватись на виконання умов цього Договору, без наявності прийнятого Торговцем до виконання Замовлення про надання Посередницьких послуг з купівлі ЦП. Такі грошові кошти будуть використовуватись для купівлі ЦП з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" на виконання Замовлень, які будуть надаватись Клієнтом Торговцю у майбутньому. При цьому призначення платежу має бути наступним: "Для здійснення купівлі-продажу іменних цінних паперів на (назва біржі) відповідно до Договору на брокерське обслуговування №  БО-__________ від ___________  року. Без ПДВ".

3.17.4. Для забезпечення укладення та здійснення розрахунків за Договорами на виконання (при продажу чи міні ЦП) з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" та для здійснення ПАТ "Розрахунковий центр" клірингу за правочинами щодо цінних паперів Клієнт зобов’язаний забезпечити блокування цінних паперів Клієнта на рахунку у цінних паперах в системі депозитарного обліку депозитарію Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", що має статус Центрального депозитарію цінних паперів, в порядку, встановленому ПАТ "Національний депозитарій України", в кількості, необхідній для виконання Замовлення.

3.18. Торговець звітує перед Клієнтом про виконання Замовлень, виконаних Торговцем у звітному періоді. Звітним періодом відповідно до цього Договору Сторони визнають календарний місяць, у якому надавались Посередницькі послуги.

3.19. Не пізніше 5 (п’ятого) числа місяця наступного за місяцем, у якому надавались Посередницькі послуги (за умови, якщо протягом місяця Посередницькі послуги надавались), Торговець складає та надає Клієнту Звіт про виконання Замовлень, виконаних Торговцем у звітному періоді (далі – "Звіт").

Звіт повинен містити наступні відомості:

● реквізити цього Договору на брокерське обслуговування;

● реквізити Замовлення (Замовлень) до Договору на брокерське обслуговування (дату надання (отримання) Замовлення, дату виконання Замовлення, номер Замовлення);

● вид послуги за Замовленням (купівля, продаж, міна);

● реквізити Договору (договорів) на виконання (дату укладання, дату виконання договору, номер договору);

● реквізити ідентифікації ЦП, що були предметом Замовлення;

● вид ринку (біржовий/позабіржовий);

● вид послуги (купівля/продаж, міна, купівля із зобов’язанням зворотного продажу/продаж із зобов’язанням зворотної купівлі);

● суму Договору на виконання або ціну ЦП за першою та другою частинами операції за договором РЕПО;

● кількість ЦП за Договором на виконання;

● ціну за один ЦП (для договорів РЕПО ціну за один ЦП за першою та другою частинами операції);

● вхідний/вихідний залишок цінних паперів (для операцій, за якими зміни в системах обліку прав власності на цінні папери вносяться на підставі розпоряджень Торговця) та грошових коштів (для операцій, за якими рух грошових коштів здійснюється через банківський рахунок Торговця);

● дату виконання Договору на виконання;

● дату виконання першої частини операції за договором РЕПО;

● розмір винагороди Торговця;

● розмір витрат Торговця, що підлягають відшкодуванню Клієнтом (у разі їх наявності).

3.20. Замовлення вважається виконаним належним чином з моменту погодження Звіту Клієнтом.

Сторони домовились, що Звіт також вважається погодженим Клієнтом у випадку ненадходження Торговцю обґрунтованих заперечень Клієнта щодо такого Звіту протягом 2 (двох) робочих днів з дати його отримання Клієнтом.

3.21. На вимогу Клієнта або за рішенням Торговця, Торговець може складати та надавати Клієнту для погодження Звіти про виконання Замовлень, виконаних Торговцем за певну частину звітного періоду.

3.22. У разі якщо Торговець отримає від Клієнта Замовлення на купівлю ЦП, а ці ЦП знаходяться у власності Торговця, та у разі зацікавленості Торговця продати Клієнту зазначені ЦП Торговець повідомляє про це Клієнта способом, визначеним Договором. У разі згоди Клієнта придбати ці ЦП безпосередньо у Торговця Торговець укладає з ним дилерський договір щодо ЦП, а Клієнт анулює Замовлення.

3.23. Сторони погоджуються з тим, що якщо для укладення Договору на виконання необхідне отримання дозволу органів державної влади, що здійснюють нагляд за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, дозволу Національного банку України або інших дозволів, передбачених чинним законодавством України, зобов’язання щодо отримання таких дозволів покладається на безпосереднього набувача ЦП за Договором на виконання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Підписанням цього Договору Торговець бере на себе такі обов’язки:

4.1.1. діяти в інтересах Клієнта, враховуючи умови, передбачені змістом Замовлень та цим Договором, вимоги законодавства щодо цінних паперів, кон’юнктуру фондового ринку, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій, надання депозитарних послуг, ризик вибору Контрагентів та інші фактори ризику;

4.1.2. вживати всіх відповідних заходів з метою отримання якомога кращого результату для Клієнта при виконанні цього Договору та Замовлень;

4.1.3. узгоджувати з Клієнтом рівень можливого ризику при здійсненні Операцій з ЦП, у тому числі щодо ЦП, що придбаватимуться. Таке узгодження відбувається шляхом надання Торговцем Клієнту в день підписання цього Договору Декларації про фактори ризиків, складеної у письмовій формі;

4.1.4. виконувати Замовлення Клієнта у порядку їх прийняття до виконання, якщо інше не передбачено Замовленнями та/або не випливає з їх змісту;

4.1.5. при виконанні Замовлень (окремих Операцій з ЦП) на організаторі торгівлі (фондовій біржі) з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", - зареєструвати Клієнта на фондовій біржі в порядку, встановленому фондовою біржею;

4.1.6. для забезпечення укладення та здійснення розрахунків за Договорами на виконання з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", забезпечити відкриття Клієнту в ПАТ "Розрахунковий центр" клірингового субрахунку для обліку зобов’язань та/або прав Клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів, а також представляти інтереси Клієнта в ПАТ "Розрахунковий центр" в межах повноважень, визначених внутрішніми положеннями ПАТ "Розрахунковий центр" та наданих Клієнтом Торговцю відповідною довіреністю;

4.1.7. на вимогу Клієнта надавати відомості про хід виконання Замовлень;

4.1.8. після виконання Замовлення надати Клієнту два примірники Договору на виконання, а якщо Замовлення (окремі Операції з ЦП) виконуються на організаторах торгівлі (фондових біржах), правила яких не передбачають укладення письмових договорів - інші документи які підтверджують здійснення Операції з ЦП. У випадку, якщо Договір на виконання передбачає здійснення Клієнтом певних дій, пов’язаних з проведенням розрахунків за таким договором (списання/переказ ЦП зі свого рахунку у цінних паперах на рахунок у цінних паперах Контрагента; дії по зарахування ЦП на свій рахунок у цінних паперах; оплата придбаних ЦП яка здійснюється безпосередньо Клієнтом з його банківського рахунку, тощо), Торговець передає Клієнту належні йому примірники Договору на виконання не пізніше дня проведення розрахунків за таким договором;

4.1.9. за розпорядженням Клієнта переказати грошові кошти, отримані в розрахунок за ЦП, на поточний рахунок Клієнта;

4.1.10. виконувати функції податкового агента у випадках, визначених Податковим кодексом України;

4.1.11. обов’язки Торговця як керуючого рахунком у цінних паперах Клієнта визначаються відповідно до законодавства виходячи з обсягу прав, наданих Торговцю  Клієнтом;

4.1.12. виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Договором та/або чинним законодавством.

4.2. При виконанні цього Договору Торговець має такі права:

4.2.1. діючи в інтересах Клієнта, здійснювати Операції з ЦП (виконувати Замовлення Клієнта) як на організованому так і на неорганізованому ринках цінних паперів, з метою якнайкращого виконання Замовлень Клієнта;

4.2.2. самостійно визначати місце, де будуть здійснюватись Операції з ЦП, вибирати контрагентів, які погодились укласти договір купівлі-продажу, міни ЦП на умовах, що відповідають Замовленням та цьому Договору;

4.2.3. відступати від змісту прийнятого до виконання Замовлення за наявності наступних обставин та при дотриманні умов:

 •  при виконанні Замовлення (окремих Операцій з ЦП) на організаторах торгівлі (фондових біржах), правила яких передбачають відмінний порядок виконання Замовлень (Операцій з ЦП), за умови отримання Торговцем попередньої згоди Клієнта;
 •  у випадку виникнення протягом строку дії Замовлення форс-мажорних обставин, за умови дотримання процедур, передбачених Розділом 7 цього Договору.

У випадку ненадходження згоди Клієнта, передбаченої другим абзацом цього підпункту, в день повідомлення Клієнта про необхідність такої згоди, Торговець набуває права відмови від виконання Замовлення.

4.2.4. передбачати в Договорах на виконання умови, що не визначені змістом Замовлення Клієнта, на власний розсуд;

4.2.5. вимагати від Клієнта докази права власності на ЦП, які Клієнт замовляє продати або обміняти;

У випадку ненадання Клієнтом таких доказів у строк, встановлений вимогою Торговця, Торговець набуває права відмови від виконання Замовлення.

4.2.6. не приступати до виконання Замовлення до моменту виконання Клієнтом своїх зобов’язань, передбачених у п.п. 3.11, 3.17 цього Договору;

4.2.7. підписувати і подавати депозитарній установі, яка здійснює облік прав на цінні папери Клієнта, розпорядження на блокування/розблокування цінних паперів Клієнта, що обліковуються в системі депозитарного обліку депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України", за умови надання Торговцю відповідних повноважень Клієнтом;

4.2.8. на отримання винагороди та на відшкодування витрат, здійснених Торговцем при виконанні Замовлення;

4.2.9. без додаткового погодження з Клієнтом відраховувати (утримувати) суми належної йому винагороди та здійснених витрат з грошових коштів, отриманих від Клієнта за цим Договором та/або для Клієнта за Договорами на виконання у випадках, встановлених Договором;

4.2.10. в односторонньому порядку змінювати тарифи на послуги Торговця за цим Договором, повідомивши Клієнта про нові тарифи одним із способів, передбачених цим Договором, не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до їх запровадження;

4.2.11. вимагати від Клієнта доказів виконання своїх зобов’язань по прийняттю ЦП у власність або їх передачі;

4.2.12. вимагати від Клієнта доказів здійснення грошових розрахунків за Договорами на виконання у випадках, коли грошові кошти за придбані ЦП перераховувались самостійно Клієнтом на рахунок Контрагента або коли грошові кошти від продажу ЦП перераховуватись Контрагентами безпосередньо на рахунок Клієнта;

4.2.13. самостійно організовувати та проводити роботи з надання Посередницьких послуг, передбачених цим Договором;

4.2.14. виконувати функції керуючого рахунком в цінних паперах Клієнта за умови надання Клієнтом Торговцю таких повноважень:

 •  підписувати від імені Клієнта та подавати депозитарній установі документи по розпорядженню рахунком у цінних паперах, необхідні для проведення депозитарних операцій з ЦП внаслідок та для виконання Торговцем Замовлень Клієнта за цим Договором;
 •  призначати розпорядників рахунком у цінних паперах з наданням повноважень підпису розпоряджень по проведенню на рахунку в цінних паперах операцій з ЦП;
 •  отримувати інформацію та документи про стан рахунку у цінних паперах Клієнта та про обіг ЦП на рахунку.

4.2.15. за попередньою згодою Клієнта передавати виконання Замовлень Клієнта іншому торговцю цінними паперами;

4.2.16. за попередньою згодою Клієнта укласти з іншим торговцем цінними паперами договір субкомісії, за яким Торговець набуває права та обов’язки комітента щодо субкомісіонера, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед Клієнтом;

4.2.17. надавати Клієнту послуги щодо укладання правочинів з іншими ніж цінні папери фінансовими інструментами. Зміст, обсяг, умови надання та оплати таких послуг обумовлюються Сторонами в Замовленнях та/або окремих додатках до цього Договору;

4.2.18. надавати Клієнту додаткові послуги, зокрема інформаційні та консультаційні послуги. Зміст, обсяг, умови надання та оплати таких послуг обумовлюються Сторонами в окремих додатках до цього Договору;

4.2.19. Торговець має й інші права, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством.

4.3. Підписанням цього Договору Клієнт бере на себе такі обов’язки:

4.3.1. забезпечувати Торговця, у визначені ним та цим Договором строки, всім необхідним для належного виконання Замовлень;

4.3.2. приймати результати належним чином виконаних Замовлень;

4.3.3. надавати Торговцю документи, необхідні для ідентифікації Клієнта у відповідності до вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

4.3.4. виплачувати Торговцю винагороду та відшкодовувати витрати;

4.3.5. надавати інформацію, відомості, докази, документи, довідки, право запиту яких Торговцем передбачене цим Договором та/або законодавством, у строки, передбачені цим Договором та/або Торговцем;

4.3.6. здійснювати всі дії, необхідні для списання, зарахування, переказу ЦП на власний та з власного рахунку у цінних паперах у строки та в порядку, передбачені Договорами на виконання;

4.3.7. для забезпечення укладення та здійснення розрахунків за Договорами на виконання з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" виконувати необхідні дії, передбачені п. 3.17 цього Договору;

4.3.8. надати Торговцю довіреність на представництво інтересів Клієнта в ПАТ "Розрахунковий центр";

4.3.9. прийняти від Торговця та підписати Акт приймання-передачі наданих послуг в строки та в порядку, встановленому цим Договором;

4.3.10. протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання Звіту від Торговця, погоджувати такий Звіт шляхом проставляння особистого підпису фізичною особою, що діє від імені Клієнта і печатки Клієнта та передавати один примірник Звіту Торговцю;

4.3.11. виконувати належним чином зобов’язання, що виникають на підставі Договорів на виконання;

4.3.12. не пізніше дати переходу права власності на ЦП (до Клієнта та/або до Контрагентів) на підставі Договорів на виконання, надавати Торговцю докази таких операцій;

4.3.13. не пізніше дати здійснення грошових розрахунків за Договорами на виконання у випадках, коли грошові кошти за придбані ЦП перераховувались самостійно Клієнтом на рахунок Контрагента або коли грошові кошти від продажу ЦП перераховуватись Контрагентами безпосередньо на рахунок Клієнта, надавати Торговцю докази здійснення грошових розрахунків;

4.3.14. виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Договором та/або чинним законодавством.

4.4. При виконанні цього Договору Клієнт має такі права:

4.4.1. вимагати від Торговця документального підтвердження витрат Торговця, пов’язаних з виконанням Замовлень;

4.4.2. запитувати та отримувати від Торговця відомості про хід виконання Замовлень;

4.4.3. надавати Торговцю повноваження на підписання і подання депозитарній установі, яка здійснює облік прав на цінні папери Клієнта, розпоряджень на блокування/розблокування цінних паперів Клієнта, що обліковуються в системі депозитарного обліку депозитарію ПАТ "Національний депозитарій України";

4.4.4. у разі незгоди з новими тарифами Торговця, відмовитись від цього Договору в односторонньому порядку, надіславши Торговцю письмове повідомлення про відмову від Договору до дати запровадження нових тарифів;

4.4.5. Клієнт має й інші права, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством.

4.5. Підписанням цього Договору Клієнт надає згоду Торговцю надавати третім особам інформацію та дані про Клієнта, отримані Торговцем при здійсненні ідентифікації Клієнта відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", а також інформацію про реквізити рахунку в цінних паперах Клієнта в депозитарній установі та поточного рахунку Клієнта в банку, у випадках, передбачених законодавством, та якщо надання такої інформації буде необхідним для належного виконання Торговцем своїх обов’язків за цим Договором та/або Замовленнями.

4.6. При укладенні та здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" Сторони зобов’язуються виконувати порядок, умови та правила, встановлені внутрішніми документами ПАТ "Розрахунковий центр" (http://www.settlement.com.ua), ПАТ "Національний депозитарій України" (http://www.csd.ua), ПАТ "Фондова біржа ПФТС" (http://www.pfts.com), ПАТ "Українська біржа" (http://www.ux.ua).

5. ВИНАГОРОДА ТОРГОВЦЯ ТА ЦІНА ДОГОВОРУ

5.1. За Посередницькі послуги, які Торговець надає Клієнту відповідно до цього Договору та Замовлень, Клієнт сплачує Торговцю винагороду відповідно до затверджених тарифів Торговця.

5.2. Витрати Торговця, пов’язані із виконанням Замовлень, підлягають відшкодуванню Клієнтом. Такими витратами можуть бути, зокрема: витрати на оплату послуг депозитарних установ, пов’язаних із виконанням Замовлень, витрати по оплаті послуги банків (інших фінансових установ), пов’язані з проведенням розрахунків за Договорами на виконання, інші витрати. Торговець зобов’язаний документально підтвердити такі витрати та обґрунтувати необхідність їх здійснення в кожному окремому випадку.

5.3. Нарахування та сплата винагороди Торговцю та відшкодування витрат Торговця здійснюється у наступному порядку:

5.3.1. Підставою для нарахування сум винагороди та витрат Торговця є погодження Клієнтом в порядку, встановленому цим Договором, Звіту Торговця.

5.3.2. Сторони, кожного календарного місяця, до 10 (десятого) числа місяця наступного за місяцем, у якому надавались Посередницькі послуги (за умови, якщо протягом місяця Посередницькі послуги надавались), складають та підписують Акт звірки розрахунків, у якому фіксується загальний розмір винагороди Торговця та витрат Торговця, що підлягають відшкодуванню Клієнтом. Загальний розмір винагороди Торговця та витрат Торговця, що фіксується в Акті звірки розрахунків, визначається на підставі погоджених Клієнтом Звітів Торговця.

5.3.3. Також Акт звірки розрахунків складається та підписується Сторонами протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня: дострокового розірвання Договору Сторонами; припинення дії Договору у зв’язку з односторонньою відмовою Сторони від Договору у випадках, передбачених Договором або законодавством.

5.3.4. Сплата винагороди Торговцю та відшкодування витрат Торговця здійснюється Клієнтом у безготівковій формі, шляхом перерахування сум такої винагороди та таких витрат з власного поточного рахунку Клієнта на банківський рахунок Торговця протягом 2 (двох) робочих днів з дня підписання Сторонами відповідного Акту звірки розрахунків.

5.3.5. У випадку несплати Клієнтом сум винагороди та витрат Торговця у строк, встановлений пп. 5.3.4 п. 5.3 Договору, Торговець має право самостійно відрахувати (утримати) суму такої винагороди та таких витрат з грошових коштів, отриманих Торговцем від Клієнта за цим Договором та/або для Клієнта за Договорами на виконання. У разі, якщо таких грошових коштів буде не достатньо для сплати винагороди Торговця та відшкодування витрат Торговця, Торговець має право призупинити надання послуг за цим Договором. Торговець відновлює надання послуг за цим Договором лише після сплати йому сум винагороди та витрат у повному обсязі.

5.4. У випадку, якщо Клієнт відмовляється від підписання Акту звірки розрахунків без наявності обґрунтованих заперечень, направлених Торговцю у письмовому вигляді, право Торговця на отримання (оплату) сум винагороди та витрат виникає з дня, наступного за останнім днем, встановленим для підписання Акту звірки розрахунків. У такому разі, загальний розмір винагороди Торговця та витрат Торговця визначається на підставі проекту Акту звірки розрахунків, складеного Торговцем та наданого Клієнту для підписання.

5.5. Після сплати Торговцю суми винагороди та витрат за кожним Актом звірки розрахунків, Сторони складають та підписують Акт приймання-передачі наданих послуг.

Акт приймання-передачі наданих послуг складається Торговцем та надається Клієнту у двох примірниках за підписом уповноваженої особи Торговця та засвідчений печаткою Торговця. Клієнт зобов’язаний підписати Акт приймання-передачі наданих послуг в строк, що не перевищує 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого Акту і передати один примірник Акту Торговцю.

5.6. Сторони домовились, що у випадку виконання Торговцем Замовлення Клієнта на умовах більш вигідних ніж передбачено таким Замовленням, Торговець має право на додаткову винагороду у розмірі 50 % (п’ятдесят відсотків) від суми додатково одержаної Клієнтом вигоди.

5.7. В окремих випадках, розмір винагороди Торговця за виконання окремих Замовлень, встановлений п. 5.1 та п. 5.6 цього Договору, може бути змінений за погодженням Сторін. Таке погодження здійснюється Сторонами шляхом обумовлення розміру винагороди Торговця у Замовленні, складеному у письмовій формі, прийнятому до виконання Торговцем.

5.8. Валютою всіх зобов’язань за цим Договором є Українська гривня (UAH).

5.9. Ціна цього Договору визначається як сума грошових коштів, що становить ціну Договорів на виконання, розмір фактичних витрат Торговця, які відшкодовуються Клієнтом та розмір винагороди Торговця.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони домовились, що у випадку порушення будь-якою із Сторін своїх зобов’язань, передбачених Договором та/або Замовленням, така Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні у повному обсязі збитки, що було завдано у зв’язку з таким порушенням.

6.2. Сторони домовились, що у випадку невиконання та/або неналежного виконання будь-якою із Сторін зобов’язань, передбачених Договором та/або Замовленням, до такої Сторони застосовуються штрафні санкції (штраф, пеня). При цьому збитки, що було завдано у зв’язку з такими діями (бездіяльністю) можуть бути стягнуті понад штрафні санкції.

6.3. У випадку прострочення виконання Стороною грошових зобов’язань, передбачених цим Договором, або таких, що випливають з нього, така Сторона зобов’язана сплатити управненій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період такого прострочення, від суми простроченого грошового зобов’язання за кожний день прострочення. Нарахування пені відбувається до моменту повного виконання Стороною грошових зобов’язань.

6.4. У випадку ненадання та/або прострочення надання Стороною інформації, відомостей, доказів, документів, довідок, необхідність надання яких іншій Стороні або можливість запиту яких іншою Стороною передбачена цим Договором, винна Сторона зобов’язана сплатити управненій Стороні штраф у розмірі 100,00 грн. (Сто гривень 00 копійок) за кожен випадок такого порушення.

6.5. У випадку прострочення виконання Клієнтом зобов’язань, передбачених пп. 4.3.6. п. 4.3. Договору або таких, що випливають із Замовлень, Договорів на виконання - Клієнт зобов’язаний сплатити Торговцю неустойку у розмірі 0,036 % від вартості ЦП поставку та/або прийняття яких прострочено, за кожний день прострочення.

6.6. Винна Сторона зобов’язана відшкодувати управненій Стороні збитки та сплатити штрафні санкції протягом 10 (десяти) днів з дати отримання відповідного повідомлення (вимоги) управненої Сторони.

6.7. Сторони домовились, що Торговець не несе відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання Контрагентами зобов’язань за Договорами на виконання.

7. УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

7.1. Сторони домовились, що Сторона, яка не виконала та/або неналежним чином виконала своє зобов’язання звільняється від відповідальності, якщо таке невиконання та/або неналежне виконання є наслідком дії на таку Сторону обставин форс-мажору.

7.2. Під обставинами форс-мажору Сторони розуміють дію непереборної сили та явищ соціального характеру, виникнення та припинення дії яких не залежить від волі, свідомості та бажання Сторін.

7.3. Такими обставинами Сторони, зокрема, визнають: землетруси; повені; пожежі; епідемії; бойові події; війни; страйки; громадянські заворушення; введення режиму надзвичайного стану; введення режиму націоналізації, експропріації; втручання влади; виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на виконання Сторонами своїх зобов’язань і при цьому настання зазначених вище подій та/або фактів ускладнює або робить неможливим виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.

7.4. Сторона, що зазнала дії обставин форс-мажору, зобов’язана протягом 2 (двох) календарних днів повідомити іншу Сторону у письмовій формі про перешкоди, що викликані дією обставин форс-мажору, їх вплив на здатність виконувати зобов’язання (обсяг неможливості виконання зобов’язань; строковість неможливості виконання зобов’язань; фізична або юридична природа перешкоди).

7.5. У випадку припинення дії обставин форс-мажору Сторона, що зазнавала їх дії, зобов’язана протягом 2 (двох) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

7.6. Сторони погоджуються, що обов’язок доказування дії обставин форс-мажору лежить на Стороні, що зазнала їх дії. Належними доказами дії обставин форс-мажору Сторони визнають, зокрема, відповідні довідки, видані Торгово-промисловою палатою України.

7.7. Сторони домовились, що дотримання Стороною, яка порушила свої зобов’язання внаслідок дії обставин форс-мажору, процедури, передбаченої п. 7.4, звільняє таку Сторону від відповідальності за порушення зобов’язань та зупиняє перебіг строку виконання зобов’язань на строк дії обставин форс-мажору.

7.8. У випадку дії обставин форс-мажору понад 30 (тридцять) календарних днів, Сторона, що не зазнає їх дії, набуває права односторонньої відмови від Договору.

7.9. Сторони підтверджують, що жодній з них на момент укладення цього Договору невідомо про існування або ймовірність виникнення обставин форс-мажору.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Всі суперечки, що виникатимуть за цим Договором або у зв’язку з ним, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів.

8.2. У випадку, якщо Сторони не досягнуть згоди, спір буде розглядатися у в порядку, встановленому законодавством.

9. СТРОК ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та протягом одного року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

9.2. Сторона, що вважає за необхідно внести зміни та/або доповнення до цього Договору, повідомляє про такий намір іншу Сторону з зазначенням мотивації змін, доповнень, що пропонуються.

9.3. Сторона, яка отримала пропозицію про внесення змін та/або доповнень до Договору, зобов’язана сповістити іншу Сторону про своє рішення не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання пропозиції.

9.4. Всі зміни, доповнення, додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються належним чином уповноваженими представниками Сторін і набувають статусу невід’ємної частини Договору з моменту такого підписання (з урахуванням положень пп. 4.2.10 п. 4.2 та п. 12.2 цього Договору).

9.5. Цей Договір та/або будь-яке Замовлення припиняє свою дію у разі:

 •  закінчення строку, на який його укладено. Припинення Договору у зв’язку із закінченням строку його дії не потребує укладення Сторонами будь-якого документу про цей факт у разі відсутності станом на останній день дії Договору заборгованостей Сторін за Договором;
 •  розірвання Договору за згодою Сторін Договору;
 •  односторонньої відмови Сторони, у випадках, передбачених Договором або законодавством.

9.6. Сторона, що набула права односторонньої відмови від Договору та/або Замовлення та має намір відмовитися від Договору та/або Замовлення, зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про таке рішення. Договір та/або Замовлення вважаються припиненими (розірваними) з моменту отримання Стороною-адресатом такого повідомлення.

9.7. У випадку припинення дії Договору та/або Замовлення, Сторони зобов’язуються провести взаємні розрахунки протягом 10 (десяти) робочих днів з дати припинення дії Договору та/або Замовлення, якщо інший термін не буде погоджений Сторонами.

9.8. Під "робочим днем" Сторони визнають період доби, протягом якого банки Сторін приймають до виконання платіжні доручення.

10. ПОРЯДОК І ЗАСОБИ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ. УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ СТОРІН

10.1. З метою належного виконання цього Договору та забезпечення інтересів Сторін, Сторони погоджуються з тим, що Замовлення, а також будь-які повідомлення, необхідні або дозволені у зв’язку із цим Договором, можуть бути передані з використанням засобів факсимільного зв’язку, а також електронного зв’язку (електронною поштою). Такі Замовлення, повідомлення вважаються переданими лише за умови наявності доказів про їх отримання Стороною, якій вони надсилались.

10.2. Передачу інформації та зв’язок між собою Сторони здійснюють шляхом безпосередніх контактів або за допомогою телефонного, факсимільного, електронного, поштового зв’язку, використовуючи реквізити, зазначені у Розділі 13 Договору.

10.3. Уповноваженими особами Сторін, через яких Сторони підтримують зв’язок, є особи, що підписали цей Договір.

10.4. В разі виникнення змін до реквізитів Сторін, зазначених у Розділі 13 Договору, Сторона, реквізити якої зазнали змін, повідомляє про це іншу Сторону якнайшвидше, але не пізніше 2 (двох) робочих днів, наступних за днем, коли така Сторона дізналась або могла б дізнатись про такі зміни.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Договір складений українською мовою, укладений у трьох примірниках - по одному примірнику для Торговця і Клієнта, та один – для депозитарної установи, яка здійснює облік прав на цінні папери Клієнта. За вимогою будь-якої із Сторін кількість примірників має бути збільшена. Всі примірники Договору мають однакову юридичну силу.

11.2. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

11.3. Назви розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

11.4. Клієнт підтверджує, що Торговець надав йому інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

11.5. Цей Договір не є підставою для здійснення Торговцем маржинальних операцій.

11.6. Сторони погоджуються, що належним чином підписані і скріплені печаткою документи, які передаються Сторонами шляхом факсимільного зв’язку або шляхом направлення сканованих документів, мають силу оригіналів документів. Не зважаючи на це, Сторони зобов’язані протягом 5 (п’яти) календарних днів після відправлення документів шляхом факсимільного зв’язку або відправлення сканованих документів передати іншій Стороні оригінали таких документів.

11.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним матеріальним законодавством України.

11.8. Сторони підтверджують, що вони є платниками податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Додатками до цього Договору є:

12.1.1. Додаток № 1 - Декларація про фактори ризиків.

12.1.2. Додаток № 2 - Замовлення (зразок).

12.1.3. Додаток № 3 - Акт приймання-передачі наданих послуг (зразок).

12.2. Торговець має право самостійно, без погодження з Клієнтом, змінювати форму та зміст додатків, зазначених в п. 12.1 Договору.

У разі зміни форми чи змісту зразка Замовлення, Торговець зобов’язаний надати Клієнту зразок нової редакції Замовлення способом, передбаченим цим Договором.

13. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ТОРГОВЕЦЬКЛІЄНТТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСК-БРОКЕР"Код за ЄДРПОУ: 34300570Місцезнаходження: 01601, м. Київ, провулок Рильський, 6Поштова адреса: 01601, м. Київ, провулок Рильський, 6Банківські реквізити:1.) п/р ___________ в ___________, МФО: 300852.2.) п/р ___________ в ПАТ "Розрахунковий центр", МФО 344443Тел.: (044) 502-00-75, факс: (044) 502-00-76E-mail: broker@task.ua14. ПІДПИСИГенеральний директор_________________                                            ____________________  (підпис, М.П.)                                                                                                    _______________________                                                                                   (підпис, М.П.)

ДОДАТОК 12

Заповнена форма договору на виконання

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ №  БВ-__________

м. Київ"__" _______ 20__  року

_____________________ (надалі іменується - Покупець), що є юридичною особою, належним чином зареєстрованою та існуючою за законами України, діє у відповідності до свого Статуту має повні права і повноваження для підписання та виконання умов цього Договору,  в особі  ______________, який/яка діє на підставі ____________, з однієї сторони, та

Юридична особа за законодавством України - _____________________, надалі за текстом – "Продавець", представлене повіреним – юридичною особою за законодавством України – ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСК-БРОКЕР" (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АE № 263105 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, дата видачі 03.06.2013 р., строк дії: 12.05.2011 р. – 12.05.2016 р.), надалі за текстом – "Повірений Продавця", що діє на виконання Замовлення № __ від __________ р. до Договору на брокерське обслуговування № БО-_____ від ________ р. та на підставі Довіреності від __________ р., в особі __________, який/яка діє на підставі __________, з другої сторони, надалі в тексті даного Договору при спільному згадуванні Покупець і Продавець іменовані – "Сторони", а при окремому – "Сторона", уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. На умовах та в порядку, передбачених цим Договором, Продавець зобов’язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити наступні цінні папери (далі за текстом  – "ЦП"):

1.1.1.Вид та тип, форма випуску ЦП1.1.2.Форма існування ЦП1.1.3.Найменування емітента ЦП1.1.4.Ідентифікаційний код емітента ЦП1.1.5.Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (код ISIN)1.1.6.Номінальна вартість одного ЦП, грн.1.1.7.Кількість ЦП, шт.1.1.8.Договірна ціна 1 (Одного) ЦП, грн.1.1.9.Загальна договірна ціна ЦП, грн.

2. Умови оплати ЦП

2.1. Покупець зобов’язаний до "__" ________ 20__ року включно, здійснити оплату ЦП шляхом здійснення банківського переказу на поточний рахунок в банку Продавця, зазначений в цьому Договорі, грошової суми, визначеної в п. 1.1.9. цього Договору. Оплата ЦП може здійснюватися частинами.

2.2. Моментом повного виконання Покупцем своїх зобов’язань по оплаті ЦП є момент зарахування грошової суми, визначеної у пп. 1.1.9 цього Договору, на банківський рахунок Продавця, зазначений у цьому Договорі.

2.3. Валютою грошових розрахунків за даним Договором є національна валюта України - гривня.

3. Умови переходу права власності на ЦП

3.1. Операції, що пов’язані з переходом прав власності на ЦП на ім’я Покупця, здійснюються в депозитарних установах.

3.2. Продавець зобов’язується до "__" ______ 20__ року, включно, за умови належного виконання Покупцем зобов’язань, передбачених п. 2.1 Договору, здійснити всі дії по списанню/переказу ЦП з рахунку у цінних паперах Продавця на рахунок у цінних паперах Покупця.

3.3. Покупець зобов’язується до "__" ______ 20__ року, включно, здійснити всі дії по зарахуванню ЦП на рахунок у цінних паперах Покупця.

3.4. Для виконання зобов’язань, передбачених п.п. 3.2, 3.3 Договору, Сторони використовують наступні реквізити:

Покупець:РеквізитПродавець:НазваНазва Зберігача Код Зберігача в депозитарії ПАТ "НДУ"№ рахунку у цінних паперахЄДРПОУ/ЄДРІСІ

3.5. Послуги зберігачів по оформленню переходу права власності на ЦП кожна Сторона оплачує самостійно. 4. Заяви і гарантії Сторін

4.1. Продавець гарантує, що на дату укладення Договору він має повне і необмежене право на продаж ЦП, ЦП належать Продавцеві на праві власності, ЦП не знаходяться у заставі і не обтяжені жодними іншими правами третіх осіб, не знаходяться під арештом.

4.2. Сторони заявляють, що вони одержали всі необхідні корпоративні дозволи і узгодження, а також всі необхідні дозволи і ліцензії, необхідні для підписання даного Договору і виконання своїх зобов’язань по ньому.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Укладаючи цей Договір, Покупець бере на себе такі обов’язки:

5.1.1. оплатити ЦП в повному обсязі в термін (строк) та в порядку, передбачені Розділом 2 Договору;

5.1.2. вчинити всі необхідні дії для належного прийняття ЦП у власність;

5.1.3. виконати всі інші зобов’язання, які випливають із Договору і покладені на Покупця законодавством України.

5.2. Укладаючи цей Договір, Покупець наділяється правом вимоги належного виконання Продавцем зобов’язань.

5.3. Укладаючи цей Договір, Продавець бере на себе такі обов’язки:

5.3.1. передати ЦП у власність Покупця у термін (строк) та в порядку, що передбачені Розділом 3 Договору;

5.3.2. виконати всі інші зобов’язання, які випливають із Договору і покладені на Продавця законодавством України.

5.4. Укладаючи цей Договір, Продавець наділяється правом вимоги належного виконання Покупцем зобов’язань.

6. Відповідальність Сторін

6.1. Сторони домовились, що у випадку порушення будь-якою із Сторін своїх зобов’язань, передбачених Договором, така Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні у повному обсязі збитки, що було завдано у зв’язку з таким порушенням.

6.2. Сторони домовились, що у випадку невиконання та/або неналежного виконання будь-якою із Сторін зобов’язань, передбачених  Договором, до такої Сторони застосовуються штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня). При цьому збитки, що було завдано у зв’язку з такими діями (бездіяльністю), можуть бути стягнуті понад штрафні санкції.

6.3. У випадку прострочення виконання Стороною грошових зобов’язань, передбачених цим Договором, або таких, що випливають з нього, така Сторона зобов’язана сплатити управненій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період, за який стягується пеня, від суми простроченого грошового зобов’язання за кожний день прострочення. Нарахування пені відбувається до моменту повного виконання Стороною грошових зобов’язань.

6.4. У випадку прострочення виконання Стороною зобов’язань по поставці ЦП, передбачених цим Договором, або таких, що випливають з нього, така Сторона зобов’язана сплатити управненій Стороні неустойку у розмірі 0,036 % від ціни ЦП, поставку яких прострочено, за кожний день прострочення. Нарахування неустойки відбувається до моменту повного виконання Стороною зобов’язань по поставці ЦП.

6.5. У випадку ненадання та/або прострочення надання Стороною інформації, відомостей, доказів, документів, довідок, необхідність надання яких іншій Стороні або можливість запиту яких іншою Стороною передбачена п. 7.4, п. 7.5, п. 10.4 Договору, винна Сторона зобов’язана сплатити управненій Стороні штраф у розмірі ________ грн. (__________ гривень __ копійок) за кожен випадок такого порушення.

6.6. Винна Сторона зобов’язана відшкодувати управненій Стороні збитки та сплатити штрафні санкції протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання відповідного повідомлення (вимоги) від управненої Сторони.

6.7. Несвоєчасне виконання зобов’язань за Договором однією із Сторін продовжує строк виконання зобов’язань іншої Сторони на строк прострочення.

7. Умови звільнення від відповідальності

7.1. Сторони домовились, що Сторона, яка не виконала та/або неналежним чином виконала своє зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо таке невиконання та/або неналежне виконання є наслідком дії на таку Сторону обставин форс-мажору.

7.2. Під обставинами форс-мажору Сторони розуміють дію непереборної сили та явищ соціального характеру, виникнення та припинення дії яких не залежить від волі, свідомості та бажання Сторін.

7.3. Такими обставинами Сторони, зокрема, визнають: землетруси, повені, пожежі, епідемії, бойові дії, війни, страйки, громадянські заворушення, втручання влади.

7.4. Сторона, що зазнала дії обставин форс-мажору, зобов’язана протягом 2 (двох) календарних днів повідомити іншу Сторону у письмовій формі про перешкоди, що викликані дією обставин форс-мажору, їх вплив на здатність виконувати зобов’язання (обсяг неможливості виконання зобов’язань; строковість неможливості виконання зобов’язань; фізична або юридична природа перешкоди).

7.5. У випадку припинення дії обставин форс-мажору Сторона, що зазнавала їх дії, зобов’язана протягом 2 (двох) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

7.6. Сторони погоджуються, що обов’язок доказування дії обставин форс-мажору лежить на Стороні, що зазнала їх дії. Належними доказами дії обставин форс-мажору Сторони визнають, зокрема, відповідні довідки, видані Торгово-промисловою палатою України.

7.7. Сторони домовились, що дотримання Стороною, яка порушила свої зобов’язання внаслідок дії обставин форс-мажору, процедури, передбаченої п. 7.4, звільняє таку Сторону від відповідальності за порушення зобов’язань та зупиняє перебіг строку виконання зобов’язань на строк дії обставин форс-мажору.

7.8. У випадку дії обставин форс-мажору понад тридцять календарних днів, Сторона, що не зазнає їх дії, набуває права односторонньої відмови від Договору.

7.9. Сторони підтверджують, що жодній з них на момент укладення цього Договору невідомо про існування або ймовірність виникнення обставин форс-мажору.

8. Вирішення спорів

8.1. Сторони прагнутимуть вирішувати всі спори, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, шляхом переговорів і консультацій.

8.2. Якщо вказані спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.

9. Строк дії, порядок зміни умов та дострокового розірвання Договору

9.1. Договір набуває чинності та вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором, є безстроковим.

9.2. Сторона, що вважає за необхідне внести зміни та/або доповнення до цього Договору, повідомляє про такий намір іншу Сторону з зазначенням мотивації змін, доповнень, що пропонуються.

9.3. Сторона, яка отримала пропозицію про внесення змін та/або доповнень до Договору, зобов’язана сповістити іншу Сторону про своє рішення не пізніше 2 (двох) робочих днів з дати отримання пропозиції.

9.4. Зміни, доповнення i додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються належним чином уповноваженими представниками Сторін i є невід’ємною частиною Договору.

9.5. Договір припиняє свою дію у разі:

– виконання Сторонами зобов’язань за Договором, проведених належним чином, про що Сторони складають відповідний Акт;

– розірвання Договору за згодою Сторін Договору;

– односторонньої відмови Сторони від Договору у повному обсязі, у випадках, передбачених Договором або законодавством.

9.6. У випадку невиконання або прострочення виконання будь-якою із Сторін свого зобов’язання, передбаченого Договором, на строк більший ніж 3 (три) робочі дні, інша Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Сторону, що порушила зобов’язання, шляхом надіслання письмового повідомлення про відмову від Договору. При цьому Сторони зобов’язані протягом 10 (десяти) календарних днів з дати розірвання Договору, повернути одна одній все, що отримано згідно Договору, а Сторона, що порушила зобов’язання, зобов’язана, крім сум штрафних санкцій, передбачених відповідними положеннями Розділу 6 Договору, заплатити штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від Суми Договору протягом 10 (десяти) календарних днів з дати розірвання Договору.

Датою розірвання Договору в односторонньому порядку є дата отримання Стороною-адресатом відповідного повідомлення про відмову від Договору від управненої Сторони.

9.7. Виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони фіксують підписанням Акту виконання взаємних договірних зобов’язань.

10. Порядок і засоби обміну інформацією, уповноважені особи Сторін

10.1. Передачу інформації та зв’язок між собою Сторони здійснюють шляхом безпосередніх контактів або за допомогою поштового, факсимільного зв’язку, використовуючи реквізити, зазначені у Розділі 12 Договору.

10.2. Якщо інше не буде погоджено Сторонами, всі повідомлення за даним Договором складаються в письмовій формі та вважаються отриманими адресатом у момент проставлення поштового штемпеля відділу зв’язку адресата – при поштовому відправленні, у момент отримання відправником листа-підтвердження від адресата про отримання повідомлення – при факсимільному зв’язку.

10.3. Уповноваженими особами Сторін, через яких Сторони підтримують зв’язок є особи, що підписали цей Договір.

10.4. В разі виникнення змін до реквізитів Сторін, зазначених у Розділі 12 Договору, Сторона, реквізити якої зазнали змін, повідомляє про це іншу Сторону якнайшвидше, але не пізніше 2 (двох) робочих днів, наступних за днем, коли така Сторона дізналась або могла б дізнатись про такі зміни.

11. Заключні  положення

11.1. У випадку необхідності отримання дозволу органів державної влади, що здійснюють нагляд за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, дозволу Національного банку України або інших дозволів, передбачених чинним законодавством України, зобов’язання щодо отримання таких дозволів покладається на Покупця.

11.2. У разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору стане недійсним, недіючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень цього Договору. У такому випадку Сторони щонайшвидше розпочнуть переговори на засадах взаємної доброзичливості для того, щоб замінити таке положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно ставало чинним та законним та у максимально можливому обсязі відбивало початкові наміри Сторін щодо суті відповідного положення.

11.3. Назви розділів у цьому Договорі наведені лише заради зручності та не впливають на тлумачення будь-якого положення цього Договору.

11.4. Договір складений українською мовою, укладений у п’яти примірниках - по одному примірнику для Покупця, Продавця, Повіреного Продавця, зберігача Продавця та зберігача Покупця. За вимогою будь-якої із Сторін кількість примірників має бути збільшена. Всі примірники Договору мають однакову юридичну силу.

11.5. Сторони погоджуються, що належним чином підписані і скріплені печаткою документи, які передаються Сторонами шляхом факсимільного зв’язку або шляхом направлення сканованих документів, мають силу оригіналів документів. Не зважаючи на це, Сторони зобов’язані протягом 5 (п’яти) календарних днів після відправлення документів шляхом факсимільного зв’язку або відправлення сканованих документів передати іншій Стороні оригінали таких документів.

11.6. __________ не є платником податку на додану вартість та має пільгу з оподаткування прибутку підприємств, передбачену п.136.1.9. Податкового кодексу України.

12. Реквізити Сторін

Покупець:Продавець:13. Підписи____________________________ /_____________/(підпис)    м.п.____________________________ / ____________/(підпис)    м.п.

ДОДАТОК 13

Заповнена форма договору на придбання цінних паперів при андеррайтингу

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ № ________-А

м. Київ (Україна)"___" ______________ 20__ року

Юридична особа за законодавством України - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ТАСК-інвест" (Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ, №362495 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку: діяльність з управління активами інституційних інвесторів(діяльність з управління активами), дата видачі 28.09.2007 року) що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок активів Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду "ФІНАРТ 2012" (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2321417), надалі за текстом – "Емітент", за дорученням від імені та за рахунок якого діє юридична особа за законодавством України - Товариство з обмеженою відповідальністю  "ТАСК-брокер" (Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ, № 362309  на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність по випуску та обігу цінних паперів, дата видачі 07.09.2007 року), надалі за текстом – "Андеррайтер", в особі Генерального директора Янпольського Сергія Яковича, який діє на підставі Статуту, Довіреності від __.__.20__ р., Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду "ФІНАРТ 2012" №__ від __.__.20__ р. та на виконання Договору андеррайтингу №_____________ від "__" ________ 20__ року, з однієї сторони, та

Юридична особа за законодавством України –  _____________________________________________, надалі за текстом – "Покупець", в особі _________________________________, що діє на підставі _____________, з другої сторони, надалі в тексті даного Договору при спільному згадуванні  Емітент та Покупець  іменовані – "Сторони", а при окремому – "Сторона", уклали цей Договір про наступне:

1.Предмет Договору.

 1.  На умовах та в порядку, передбачених цим Договором, Емітент зобов’язується передати у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити наступні цінні папери (далі за текстом – "ЦП"):

1.1.1.Вид та форма випуску ЦПІнвестиційні сертифікати іменні 1.1.2.Форма існування  ЦПБездокументарна1.1.3.Найменування емітента ЦПТовариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ТАСК-інвест" (Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ФІНАРТ 2012")1.1.4.Код за ЄДРПОУ емітента ЦП340457041.1.5.Реєстраційний код за ЄДРІСІ23214171.1.6.Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП (код ISIN)___________1.1.7.Номінальна вартість одного ЦП, грн.10 000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 копійок)1.1.8.Кількість ЦП, штук____ (__________) шт.

 1.  Відповідно до положень Проспекту емісії Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду "ФІНАРТ 2012" (далі за текстом – ЗНПІФ "ФІНАРТ 2012"), Загальна сума Договору становить _____,__ грн. (_______________ гривень __ коп.) та складається з:
 •  Загальної вартості ЦП - _____,__ грн. (_______________ гривень __ коп.);
 •  Винагороди Андеррайтера – _____,__ грн. (_______________ гривень __ коп.).
  1.  З моменту набуття права власності на ЦП Покупець стає учасником  ЗНПІФ "ФІНАРТ 2012" на умовах, визначених Регламентом та Проспектом емісії ЗНПІФ "ФІНАРТ 2012".
  2.  Покупець підтверджує, що йому відомі та зрозумілі зміст Регламенту, Інвестиційної декларації та Проспекту емісії ЗНПІФ "ФІНАРТ 2012".

2. Умови оплати ЦП.

2.1. Покупець протягом 2 (двох) банківських днів з дати підписання цього Договору  зобов’язаний здійснити оплату ЦП у повному обсязі, шляхом перерахування грошових коштів у сумі, визначеній у п. 1.2. цього Договору, на банківський рахунок Емітента, вказавши наступне призначення платежу: “за іменні інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "ТАСК-інвест" (ЗНПІФ "ФІНАРТ 2012"), згідно Договору купівлі-продажу цінних паперів № ________ -А  від "__"_________ 20__ р. Без ПДВ”.

Оплата частинами та/або неповна оплата ЦП не дозволяється.

2.2. Моментом повного виконання Покупцем своїх зобов’язань по оплаті ЦП є момент зарахування грошової суми, визначеної у п.1.2. цього Договору (Загальна сума Договору), на банківський рахунок Емітента, зазначений у цьому Договорі.

2.3. Валютою грошових розрахунків за даним Договором  є національна валюта України - гривня.

2.4. Під "банківським днем" Сторони визнають період доби протягом якого банк Емітента приймає платіжні доручення.

3. Умови переходу права власності на ЦП.

3.1. Операції, що пов’язані з переходом прав власності на ЦП на ім’я Покупця, здійснюються в Національній депозитарній системі України.

3.2. Передача права власності на ЦП та оформлення переходу права власності на ЦП здійснюється за умов:

- належного виконання Покупцем зобов’язань по оплаті ЦП, передбачених Розділом 2 Договору;

- відкриття Покупцем рахунку у цінних паперах та повідомлення Емітента про реквізити такого рахунку, шляхом надання копії довідки зберігача про відкриття Покупцю рахунку у цінних паперах.

3.3. При виконані Покупцем всіх умов, передбачених у п. 3.2. Договору, Емітент протягом 7 (семи) робочих днів передає Покупцю ЦП, шляхом подання депозитарію розпорядження про переказ ЦП з рахунку у цінних паперах  № ______ ТОВ  "КУА "ТАСК-інвест" (ЗНПІФ "ФІНАРТ 2012"), код за ЄДРПОУ 34045704, в депозитарії ПрАТ "ВДЦП" (код № 0001) на рахунок у цінних паперах Покупця  та документів, подача яких передбачена чинним законодавством та відповідною угодою, укладеною між депозитарієм та Емітентом.

3.4. Покупець зобов’язується надати зберігачу у строк, передбачений п. 3.3.,  розпорядження про зарахування ЦП на власний рахунок у цінних паперах та документи, подача яких передбачена чинним законодавством та відповідною угодою, укладеною між зберігачем та Покупцем.

3.5. Послуги зберігачів Сторони сплачують самостійно.

3.6. Відповідальність за перереєстрацію прав власності на ЦП несуть Сторони – кожна у частині тих дій, які необхідно вчинити для належної передачі/прийому ЦП.

4. Права та обов’язки Сторін.

4.1. Покупець зобов’язаний:

4.1.1. оплатити ЦП в повному обсязі в термін (строк) та в порядку, що передбачені Розділом 2. Договору.

4.1.2. не пізніше дати оплати ЦП відкрити рахунок у цінних паперах та повідомити Емітенту реквізити такого рахунку у порядку, передбаченому Договором;

4.1.3. вчинити всі необхідні дії для належного прийняття ЦП у власність;

4.1.4. виконати всі інші зобов’язання, які випливають із Договору і покладені на Покупця законодавством України.

4.2. Покупець має право вимагати належного виконання Емітентом зобов’язань.

4.3. Емітент зобов’язаний:

4.3.1. передати ЦП у власність Покупця у строк та в порядку, що передбачені Розділом 3. Договору;

4.3.2. виконати всі інші зобов’язання, які випливають із Договору і покладені на Емітента законодавством України.

4.4. Емітент має право вимагати належного виконання Покупцем зобов’язань.

5. Відповідальність Сторін.

5.1. У випадку порушення будь-якою із Сторін своїх зобов’язань, передбачених Договором, така Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні у повному обсязі збитки, що було завдано у зв’язку з таким порушенням.

5.2. У випадку невиконання та/або неналежного виконання будь-якою із Сторін зобов’язань, передбачених Договором, до такої Сторони застосовується неустойка (штраф, пеня). При цьому  збитки, що було завдано у зв’язку з такими діями (бездіяльністю) можуть бути стягнуті понад неустойку.

5.3. У випадку прострочення виконання Стороною грошових зобов’язань, передбачених цим Договором або таких, що випливають з нього, така Сторона зобов’язана сплатити іншій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період, за який стягується пеня, від суми простроченого грошового зобов’язання за кожний день прострочення. Нарахування пені відбувається до моменту повного виконання Стороною грошових зобов’язань.

5.4. У випадку прострочення виконання Стороною зобов’язань по поставці та/або прийняттю ЦП, передбачених цим Договором або таких, що випливають з нього, така Сторона зобов’язана сплатити іншій Стороні неустойку у розмірі 0,052 % від договірної вартості ЦП, поставку яких прострочено, за кожний день прострочення. Нарахування неустойки відбувається до моменту повного виконання Стороною зобов’язань по поставці та/або прийняттю ЦП.

5.5. Винна Сторона зобов’язана відшкодувати управненій Стороні збитки та сплатити суми неустойки протягом десяти банківських днів з дати отримання відповідного повідомлення (вимоги) управненої Сторони.

6. Умови звільнення від відповідальності.

 1.  Сторони домовились, що Сторона, яка не виконала та/або неналежним чином виконала своє зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо таке невиконання та/або неналежне виконання є наслідком дії на таку Сторону обставин форс-мажору.
  1.  Під обставинами форс-мажору Сторони розуміють дію непереборної сили та явищ соціального характеру, виникнення та припинення дії яких не залежить від волі, свідомості та бажання Сторін. Такими обставинами Сторони, зокрема, визнають: землетруси, повені, пожежі, епідемії, бойові дії, війни, страйки, громадянські заворушення, втручання влади.
  2.  Сторона, що зазнала дії обставин форс-мажору, зобов’язана протягом 2 (Двох) календарних днів повідомити іншу Сторону у письмовій формі про перешкоди, що викликані дією обставин форс-мажору, їх вплив на здатність виконувати зобов’язання (обсяг неможливості виконання зобов’язань; строковість неможливості виконання зобов’язань; фізична або юридична природа перешкоди).
  3.  У випадку припинення дії обставин форс-мажору Сторона, що зазнавала їх дії, зобов’язана протягом 2 (Двох) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.
  4.  Обов’язок доказування дії обставин форс-мажору лежить на Стороні, що зазнала їх дії. Належними доказами дії обставин форс-мажору Сторони визнають, зокрема, відповідні довідки, видані Торгово-промисловою палатою України.
  5.  Дотримання Стороною, яка порушила свої зобов’язання внаслідок дії обставин форс-мажору, процедури, передбаченої п. 6.3., звільняє таку Сторону від відповідальності за порушення  зобов’язань та зупиняє перебіг строку виконання зобов’язань на строк дії обставин форс-мажору.
  6.  У випадку дії обставин форс-мажору понад тридцять календарних днів, будь-яка із Сторін набуває права односторонньої відмови від Договору.
  7.  Сторони підтверджують, що жодній з них на момент укладення цього Договору невідомо про існування або ймовірність виникнення обставин форс-мажору.

7. Вирішення спорів.

7.1. Сторони прагнутимуть вирішувати всі спори, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, шляхом переговорів і консультацій.

7.2. Якщо вказані спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню у відповідності до чинного законодавства України.

8. Строк дії, порядок зміни умов та дострокового розірвання Договору.

 1.  Договір  набуває чинності та вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором.
  1.  Сторона, що вважає за необхідне внести зміни та/або доповнення до цього Договору, повідомляє про такий намір іншу Сторону з зазначенням мотивації змін, доповнень, що пропонуються.
  2.  Сторона, яка отримала пропозицію про внесення змін та/або доповнень до Договору та погоджується з такою пропозицією, зобов’язана сповістити іншу Сторону про таке рішення не пізніше 5 (П’яти) календарних днів з дати отримання пропозиції.
  3.  Зміни, доповнення i додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками Сторін i є невід’ємною частиною Договору.
  4.  Договір припиняє свою дію у разі:
 •  належного виконання Сторонами зобов’язань за Договором, про що Сторони складають відповідний Акт;
 •  розірвання Договору за згодою Сторін;
 •  односторонньої відмови Сторони від Договору у повному обсязі, у випадках, передбачених Договором або законодавством.
  1.  У випадку невиконання або прострочення виконання будь-якою із Сторін свого зобов’язання, передбаченого Договором, на строк більший ніж 3 (Три) банківських дні, інша Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Сторону, що порушила зобов’язання, шляхом надіслання письмового повідомлення про розірвання Договору. При цьому:

- протягом 10 (десяти) календарних днів з дати розірвання Договору, Емітент зобов’язаний повернути Покупцеві все отримане згідно Договору, а Покупець зобов’язаний повернути Емітенту все отримане згідно Договору від Емітента;

- Сторона, що порушила зобов’язання зобов`язана, крім сум неустойки, заплатити штраф в розмірі 10 (десяти) відсотків від Загальної  суми Договору протягом 10 (Десяти) календарних днів з дати отримання повідомлення про розірвання Договору.

9. Порядок і засоби обміну інформацією, уповноважені особи Сторін.

9.1. Передачу інформації та зв’язок між собою Сторони здійснюють шляхом безпосередніх контактів або за допомогою поштового, факсимільного зв’язку, використовуючи реквізити, зазначені у Розділі 11. Договору.

9.2. Якщо інше не буде погоджено Сторонами, всі повідомлення за даним Договором складаються в письмовій формі та вважаються отриманими адресатом у момент проставлення поштового штемпеля відділу зв’язку адресата – при поштовому відправленні, у момент отримання відправником листа-підтвердження від адресата про отримання повідомлення – при факсимільному зв’язку.

9.3. Уповноваженими особами Сторін, через яких Сторони підтримують зв’язок є особи, що підписали цей Договір.

9.4. В разі виникнення змін до реквізитів Сторін, зазначених у  Розділі 11  Договору, Сторона, реквізити якої зазнали змін, повідомляє про це іншу Сторону якнайшвидше, але не пізніше двох банківських днів, наступних за днем, коли така Сторона дізналась або могла б дізнатись про такі зміни.

10. Заключні положення.

10.1. У разі, якщо з будь-яких причин будь-яке з положень цього Договору стане недійсним, недіючим, таким, що не має законних підстав, або незаконним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого або всіх інших положень цього Договору. У такому випадку Сторони щонайшвидше розпочнуть переговори для того, щоб замінити таке положення таким чином, щоб у зміненому вигляді воно ставало чинним та законним та у максимально можливому обсязі відбивало початкові наміри Сторін щодо суті відповідного положення.

10.2. Назви розділів у цьому Договорі наведені лише заради зручності та не впливають на тлумачення будь-якого положення цього Договору.

10.3. Договір складений українською мовою, укладений у чотирьох примірниках - по одному примірнику для: Покупця, Емітента, Агента, зберігача Покупця. За вимогою будь-якої із Сторін кількість примірників має бути збільшена. Всі примірники Договору мають однакову юридичну силу.

10.4. Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ФІНАРТ 2012" ТОВ "КУА "ТАСК-інвест" не є платником податку на додану вартість та має пільгу з оподаткування прибутку підприємств, передбачену п.4.2.8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

11. Реквізити Сторін.

Емітент:Покупець:Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд "ФІНАРТ 2012"Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9Код за ЄДРІСІ: 2321417Банківські реквізити: п/р №   в ПАТ "КБ "Актив-банк", м. Київ, МФО 300852Контактна особа: Синельник  Марія Сергіївна, тел.: (044) 502-00-75Товариство з обмеженою відповідальністю"Компанія з управління активами "ТАСК-інвест", Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9Код за ЄДРПОУ: 34045704Тел.: (044) 502-00-77, факс: (044) 502-00-78kua@task.uaВ особі Андеррайтера:Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАСК-брокер" Код за  ЄДРПОУ: 34300570Адреса: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 9Тел.: (044) 502-00-75, факс: (044) 502-00-76broker@task.ua_______________________________________________________Код за  ЄДРПОУ: __________________Місцезнаходження: _________________________________Поштова адреса: ____________________________________ Банківські реквізити: п/р № _____________ в ___________________________, м. _______, МФО _____Тел./факс: ________________Рахунок у цінних паперах  №  __________  у зберігача цінних паперів ____________________________ (код  за ЄДРПОУ _____________, код зберігача в депозитарії ПрАТ "ВДЦП" - ____) 12. Підписи.Генеральний директор______________/Янпольський С.Я./(підпис)    м.п.________________________ ____________________________ /__________________/(підпис)      м.п.

ДОДАТОК 14

Заповнена форма договору про управління цінними паперами та грошовими коштами.

Договір про управління № ___________

м. Київ"___"__________ 20__ року

Юридична особа за законодавством України – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер» (Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АГ № 399129 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – діяльність з управління цінними паперами, дата видачі 18.08.2010 р.), надалі – «Управитель», в особі Генерального директора Янпольського Сергія Яковича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Юридична особа за законодавством України – ______________________________________________________, надалі – «Установник управління», в особі __________________________________, який діє на підставі ____________, з другої сторони, при спільному згадуванні Управитель та Установник управління іменовані «Сторони», уклали цей Договір про управління № У-__________ від ___.___.20__ р. (надалі – «Договір») про наведене нижче.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Установник управління передає в управління Управителеві на строк, передбачений цим Договором, цінні папери та/або грошові кошти згідно з переліком, який міститься у Додатку № 2 до цього Договору (надалі – «Майно»), а Управитель зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління Майном в інтересах Установника управління.

2.  СУМА ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. Початкова сума цього Договору дорівнює сукупній вартості цінних паперів та грошових коштів, що передаються в управління Управителеві, які зазначені в Додатку № 2 до цього Договору.

2.2. Протягом дії Договору Сторони можуть домовитись про зміну складу Майна, у відношенні якого здійснюється управління, про що Сторони укладають додатковий договір:

2.2.1. Сторони можуть домовитись про зменшення складу Майна, у відношенні якого здійснюється управління, шляхом припинення управління щодо певних цінних паперів та/або зменшення розміру грошових коштів, у відношенні яких здійснюється управління. У такому випадку строки та умови передачі Управителем таких цінних паперів та/або грошових коштів Установнику управління погоджуються Сторонами у відповідному додатковому договорі.

2.2.2. Сторони можуть домовитись про збільшення складу Майна, у відношенні якого здійснюється управління, шляхом передачі Установником управління в управління Управителеві додаткових об’єктів управління: цінних паперів та/або грошових коштів. У такому випадку строки та умови передачі Установником управління додаткових об’єктів управління Управителеві погоджуються Сторонами у відповідному додатковому договорі.

2.2.3. Сторони можуть домовитись про заміну складу Майна, у відношенні якого здійснюється управління, шляхом припинення управління щодо одних цінних паперів та передачі в управління інших цінних паперів, збільшення або зменшення розміру грошових коштів, у відношенні яких здійснюється управління.

2.3. У випадку зміни Сторонами складу Майна, у відношенні якого здійснюється управління, Сторони, за необхідності, вносять зміни до Інвестиційної декларації шляхом викладення її у новій редакції.

2.4. Управитель управляє Майном особисто. Управитель не має права передавати право управління третій особі.

2.5. Управитель, вчиняючи фактичні та юридичні дії, пов’язані з управлінням Майном, переданим в управління, зобов’язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є управителем, а не власником Майна. У правочинах щодо Майна, переданого в управління, які вчиняються у письмовій формі, вказується про те, що вони вчинені управителем.

2.6. Управитель при виконанні цього Договору діє без довіреності.

2.7. Передача Установником управління Майна в управління Управителеві не тягне за собою переходу права власності на таке Майно до Управителя.

2.8. Цінні папери вважаються переданими в управління з усією сукупністю засвідчених ними прав.

2.9. Управління Майном передбачає здійснення Управителем від свого імені повноважень володіння і розпорядження щодо переданого в управління Майна, зокрема: самостійно та від свого імені реалізовувати всі права, засвідчені цінними паперами, що знаходяться в управлінні (право на отримання дивідендів, доходів по облігаціях, особисті немайнові права акціонерного товариства, право на витребування платежу у рахунок погашення цінного папера та інші права, передбачені законодавством); оплатно відчужувати цінні папери третім особам шляхом укладення договорів купівлі-продажу, міни; набувати цінні папери у власність Установника управління за рахунок грошових коштів, що знаходяться в управлінні.

2.10. Управитель, при здійсненні управління Майном, має право укладати правочини щодо продажу чи обміну цінних паперів, що знаходяться в управлінні або набуваються у власність Установника управління за рахунок грошових коштів, що знаходяться в управлінні, без попереднього погодження з Установником управління. Управитель визначає умови таких угод на власний розсуд.

2.11. Управитель має право придбавати у власність Установника управління лише ті цінні папери, придбання яких є правомірним відповідно до Інвестиційної декларації (Додаток № 3, який є невід’ємною частиною цього Договору) яка визначає напрями та способи інвестування об’єктів управління (цінних паперів та/або грошових коштів які знаходяться в управлінні Управителя).

Положення Інвестиційної декларації є обов’язковими для їх виконання Управителем.

Підписання цього Договору є згодою Установника управління з усіма положеннями Інвестиційної декларації, включаючи згоду на інвестування належних йому об’єктів управління в перераховані в Інвестиційній декларації об’єкти інвестування.

2.12. Сторони розуміють, що результатом управління може бути збільшення або зменшення сукупної вартості цінних паперів та/або розміру грошових коштів,  які належать Установнику управління та знаходяться в управлінні Управителя.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ МАЙНА В УПРАВЛІННЯ

3.1. Порядок передачі в управління цінних паперів.

3.1.1. Для обліку цінних паперів, у відношенні яких здійснюється управління, Установник управління зобов’язаний протягом 5(п’яти) робочих днів з моменту підписання Сторонами цього Договору, відкрити рахунок у цінних паперах у зберігача ТОВ «ТАСК-брокер» (надалі – «Зберігач») та надати Управителю, в порядку, встановленому законодавством, повноваження керуючого рахунком.

3.1.2. Цінні папери, у відношенні яких здійснюється управління, мають бути депоновані на рахунку в цінних паперах у Зберігача.

3.1.3. Управитель у відношенні цінних паперів, переданих йому в управління, протягом дії Договору є керуючим рахунком у цінних паперах Установника управління у Зберігача. Протягом дії Договору чи до припинення (відміни) Установником управління усіх або певних повноважень Управителя, всі операції щодо переданих в управління цінних паперів здійснюються Зберігачем виключно за розпорядженнями керуючого рахунком - Управителя.

3.1.4. Цінні папери, які передаються в управління та які придбаваються Управителем у власність Установника управління в процесі виконання Договору, зараховуються на рахунок у цінних паперах Установника управління у Зберігача.

3.1.5. Моментом передачі цінних паперів в управління є момент їх зарахування на рахунок у цінних паперах Установника управління у Зберігача.

3.1.6. Цінні папери, які придбаваються Управителем у власність Установника управління в процесі виконання Договору, є об’єктами управління з моменту передачі їх власниками або їх уповноваженими особами Управителю. При цьому додаткові договори між Установником управління та Управителем про передачу таких цінних паперів не укладаються.

3.1.7. Послуги Зберігача, пов’язані з обслуговуванням рахунку у цінних паперах, оплачуються Установником управління самостійно та за власний рахунок, відповідно до тарифів, встановлених Зберігачем.

3.2. Порядок передачі в управління грошових коштів.

3.2.1. Для здійснення управління грошовими коштами, Управитель протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Сторонами цього Договору, відкриває у банку ПАТ "КБ "Актив-банк" (м. Київ, МФО 300852) окремий поточний рахунок для обліку коштів Установника управління. Управитель повідомляє Установнику управління реквізити такого рахунку не пізніше наступного робочого дня з дати його відкриття.

3.2.2. Грошові кошти, у відношенні яких здійснюється управління (як передані в управління Установником управління так і набуті Управителем у власність Установника управління в процесі виконання Договору), зараховуються на окремий поточний рахунок Управителя у банку, відкритий Управителем відповідно до пп. 3.2.1 п. 3.2 Договору, окремо від власних коштів Управителя, коштів інших клієнтів.

3.2.3. Передача в управління грошових коштів здійснюється в безготівковому порядку з рахунку Установника управління шляхом видачі Установником управління платіжного доручення обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку відповідної суми коштів та її перерахування на окремий поточний рахунок Управителя, відкритий Управителем відповідно до пп. 3.2.1 п. 3.2 Договору.

Моментом отримання коштів Управителем вважається їх зарахування на окремий поточний рахунок.

3.2.4. Грошові кошти, набуті Управителем у власність Установника управління в процесі виконання Договору, є об’єктом управління з моменту отримання їх Управителем. При цьому додаткові договори між Установником управління та Управителем про передачу таких грошових коштів не укладаються.

3.3. Майно, що передане в управління, а також Майно, що буде набуте Управителем у власність Установника управління в процесі виконання цього Договору, залишається в управлінні Управителя до закінчення строку дії цього Договору або до моменту припинення його дії з підстав, передбачених Договором або законодавством.

4. ЗАЯВИ І ГАРАНТІЇ СТОРІН

4.1. Установник управління гарантує, що Майно, яке передається в управління згідно з цим Договором, належить Установнику управління на праві власності, не знаходиться у заставі і не обтяжене жодними іншими правами третіх осіб, не знаходиться під арештом. Установник управління заявляє, що він має повне і необмежене право розпоряджатися Майном, яке передається в управління згідно з цим Договором.

4.2. Сторони заявляють, що вони одержали всі необхідні корпоративні дозволи і узгодження, а також всі необхідні дозволи і ліцензії, необхідні для підписання даного Договору і виконання своїх зобов’язань по ньому.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Управитель зобов’язаний:

5.1.1. Діяти в інтересах Установника управління (домагатися найкращого виконання правочинів, що вчиняються в процесі управління), враховуючи умови, встановлені цим Договором, кон’юнктуру фондового ринку, умови здійснення розрахунково-клірингових операцій, депозитарних послуг, ризик вибору контрагентів та інші фактори ризику.

5.1.2. Узгоджувати з Установником управління рівень можливого ризику щодо виконання операцій з цінними паперами які передаються в управління, у тому числі щодо ліквідності цінних паперів, що придбаватимуться у процесі управління. Таке узгодження відбувається шляхом надання Управителем Установнику управління в день підписання цього Договору Повідомлення про ризики, складеного у письмовій формі (Додаток № 1, який є невід’ємною частиною цього Договору).

5.1.3. Використовувати грошові кошти, у відношенні яких здійснюється управління, виключно за цільовим призначенням.

5.1.4. У першу чергу виконувати операції з цінними паперами які знаходяться в управлінні Управителя або придбаваються у власність Установника управління, а потім власні операції з такими ж цінними паперами.

5.1.5. Відкрити окремий поточний рахунок в грошових коштах для обліку коштів Установника управління, у відношенні яких здійснюється управління, на умовах, встановлених цим Договором.

5.1.6. Щомісяця, не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним місяцем, надавати Установнику управління Звіт Управителя про хід виконання Договору (надалі – «Звіт») за формою, встановленою у Додатку № 4 до цього Договору. Звіт укладається у письмовій формі та повинен містити такі відомості: інформацію про портфель цінних паперів, які перебувають в управлінні Управителя станом на останній робочий день звітного періоду; інформацію про залишок грошових коштів на окремому поточному рахунку в грошових коштах, відкритому Управителем для обліку грошових коштів Установника управління станом на останній робочий день звітного періоду; розмір винагороди Управителя; розмір витрат Управителя, що підлягають відшкодуванню Установником управління; порядок виплати винагороди та відшкодування витрат Управителя.

5.1.7. Надавати Установнику управління Довідку про вартість майна на день визначення результатів управління на умовах та в порядку, передбачених Договором.

5.1.8. Виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Договором та/або чинним законодавством.

5.2. Управитель має право:

5.2.1. На винагороду, встановлену Договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним в процесі управління.

5.2.2. Укладати правочини щодо продажу чи обміну цінних паперів, що знаходяться в управлінні або набуваються у власність Установника управління за рахунок грошових коштів, що знаходяться в управлінні, без попереднього погодження з Установником управління. Управитель визначає умови таких угод на власний розсуд.

5.2.3. Бути керуючим рахунку в цінних паперах Установника управління на якому обліковуються цінні папери передані в управління, а саме: представляти інтереси Установника управління у Зберігача; підписувати та подавати Зберігачу документи по розпорядженню рахунком у цінних паперах, необхідні для проведення депозитарних операцій з цінними паперами внаслідок здійснення Управителем управління цінними паперами у відповідності до цього Договору; призначати розпорядників рахунком з наданням повноважень підпису розпоряджень по проведенню на рахунку в цінних паперах операцій з цінними паперами; запитувати та отримувати від Зберігача інформацію та документи про стан рахунку у цінних паперах Установника управління  та про обіг цінних паперів на рахунку.

5.2.4. Відчужувати цінні папери, що знаходяться у нього в управлінні, у тому числі з відстрочкою платежу більше ніж на 30 (тридцять) днів.

5.2.5. Обтяжувати цінні папери, що знаходяться в управлінні, зобов’язаннями (у тому числі заставляти) в рахунок забезпечення виконання зобов’язань, які виникають у зв’язку з виконанням Управителем цього Договору.

5.2.6. Здійснювати всі необхідні дії для отримання від емітентів цінних паперів доходів по відповідним цінним паперам або їх вартості (пред’явлення до погашення/викупу, отримання відсоткового доходу, отримання дивідендів);

5.2.7. Вимагати від Установника управління докази права власності на цінні папери, які Установник управління передає в управління Управителеві відповідно до цього Договору. Ненадання таких доказів у строк, передбачений вимогою Управителя, надає право Управителю відмовитися від виконання цього Договору без застосування до Управителя будь-яких штрафних санкцій.

5.2.8. Відмовитись від подальшого виконання Договору у випадку невиконання Установником управління своїх зобов’язань щодо оплати послуг Управителя, відповідно до умов, передбачених Розділом 6 цього Договору. У такому випадку Управитель зобов’язаний повернути Установнику управління цінні папери та грошові кошти, що знаходяться в управлінні Управителя, у строки та в порядку, що передбачені цим Договором.

5.2.9. На відшкодування збитків, якщо такі будуть йому завдані у зв’язку з невиконанням/неналежним виконанням Установником управління своїх обов’язків за цим Договором.

5.2.10. В будь-який момент виступити з пропозицією про розірвання цього Договору.

5.2.11. Не приступати до виконання цього Договору та/або розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку ненадання або припинення за ініціативою Установника управління повноважень Управителя як керуючого рахунком, згідно п. 3.1.1 цього Договору. При цьому Управитель не несе відповідальності за невиконання/неналежне виконання ним зобов’язань по списанню/зарахуванню цінних паперів з рахунку/на рахунок у цінних паперах у Зберігача за договорами, укладеними Управителем на виконання цього Договору. Управитель зобов’язаний повідомити контрагента за договором купівлі-продажу цінних паперів про неможливість виконання зобов’язання по поставці/прийняттю цінних паперів внаслідок позбавлення Управителя повноважень керуючого рахунком. У такому випадку Установник управління повинен самостійно виконати зобов’язання по поставці/прийняттю цінних паперів за вказаними договорами купівлі-продажу. Задоволення законних вимог кредитора (контрагента за договором купівлі-продажу цінних паперів) здійснюється за рахунок Установника управління. У разі подання контрагентом за договором купівлі-продажу цінних паперів позову до Управителя, Управитель має право клопотати у суді про залучення Установника управління до участі у справі у якості відповідача.

5.2.12. Управитель має й інші права, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством.

5.3. Установник управління зобов’язаний:

5.3.1. Сплачувати Управителю винагороду, встановлену Договором, а також відшкодовувати необхідні витрати, зроблені Управителем в процесі управління.

5.3.2. Відкрити рахунок у цінних паперах у Зберігача для обліку цінних паперів, у відношенні яких здійснюється управління, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

5.3.3. Надавати Управителю на його вимогу докази права власності на цінні папери, які Установник управління передає в управління Управителеві відповідно до цього Договору, у строк, передбачений вимогою Управителя.

5.3.4. У випадку необхідності отримання дозволу органів державної влади, що здійснюють нагляд за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, дозволу Національного банку України або інших дозволів, передбачених чинним законодавством України, необхідних для придбання цінних паперів, що набуваються Управителем у власність Установника управління, отримати такі дозволи та повідомити Управителя про факт їх отримання.

5.3.5. Попередити Управителя про всі випадки коли Майно, яке передається в управління, є предметом договору застави.

5.3.6. Надавати Управителю на його запит інформацію, відомості, докази, документи, довідки необхідні Управителю для виконання своїх обов’язків за цим Договором, у строки, передбачені у запиті Управителя.

5.3.7. За умови відсутності заперечень погоджувати Звіти Управителя протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх отримання від Управителя, шляхом підписання Звітів уповноваженим представником та проставлення печатки Установника управління, та передавати один примірник таких Звітів Управителю.

Сторони домовились, що Звіт також вважається погодженим Установником управління у випадку ненадходження Управителю мотивованих заперечень Установника управління щодо такого Звіту протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання Установником управління.

5.3.8. Виконувати інші обов’язки, що передбачені цим Договором та/або чинним законодавством.

5.4. Установник управління має право:

5.4.1. Вимагати від Управителя належного виконання зобов’язань за цим Договором.

5.4.2. Вимагати від Управителя надання Звітів у порядку, встановленому Договором.

5.4.3. В будь-який момент виступити з пропозицією про розірвання цього Договору.

5.4.4. Установник управління має й інші права, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством.

5.5. Підписанням цього Договору Установник управління надає згоду Управителю надавати третім особам інформацію та дані про Установника управління, отримані Управителем при здійсненні ідентифікації Установника управління відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", а також інформацію про реквізити рахунку в цінних паперах Установника управління у зберігача та поточного рахунку Установника управління у банку, у випадках, передбачених законодавством, та якщо надання такої інформації буде необхідним для належного виконання Управителем своїх обов’язків за цим Договором.

6. ВИНАГОРОДА УПРАВИТЕЛЯ. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УПРАВЛІННЯ.

6.1. За надання послуг згідно з цим Договором Установник управління зобов’язаний сплачувати Управителю винагороду, яка складається з фіксованої щомісячної винагороди за здійснення управління та винагороди за збільшення вартості Майна (цінних паперів та/або грошових коштів), переданого в управління.

6.2. Визначення розміру та порядок сплати Управителю щомісячної винагороди за здійснення управління.

6.2.1. Розмір щомісячної винагороди Управителя за здійснення управління становить _____,__ грн. (__________________ гривень ___ копійок) та сплачується Установником управління Управителеві за кожний календарний місяць (повний чи неповний) здійснення управління протягом строку дії Договору.

6.2.2. Розмір щомісячної винагороди Управителя за здійснення управління не залежить від кількості днів у місяці, від кількості вчинених Управителем правочинів щодо Майна, а також зміни вартості Майна, у відношенні якого здійснюється управління.

6.2.3. Установник управління сплачує Управителю щомісячну винагороду за здійснення управління не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня погодження Установником управління Звіту Управителя.

6.3. Визначення розміру та порядок сплати Управителю винагороди за збільшення вартості Майна (цінних паперів та/або грошових коштів), переданого в управління.

6.3.1. Розмір винагороди Управителя за збільшення вартості Майна складає ___ (__________) відсотків від суми, що перевищує суму початкової вартості Майна (суми, яка є різницею між вартістю майна на день визначення результатів управління та початковою вартістю Майна, переданого в управління, згідно з переліком, який міститься у Додатку № 2 до цього Договору).

6.3.2. Управитель надає Установнику управління Довідку про вартість майна на день визначення результатів управління яка містить розрахунок результатів управління за звітний період (за формою, встановленою у Додатку № 5 до цього Договору) не пізніше 5 (п’ятого) робочого дня  після закінчення 365 календарних днів, починаючи з дати укладання Договору, а у випадку, коли Договір припиняється (розривається) до закінчення перебігу 365 календарних днів - не пізніше 5 (п’ятого) робочого дня з дати розірвання (закінчення, припинення) Договору.

Довідка вручається Управителем Установнику управління особисто під розпис або в порядку, встановленому Розділом 11 Договору.

6.3.3. Установник управління зобов’язаний сплатити Управителю належну йому винагороду за збільшення вартості Майна протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання від Управителя Довідки про вартість майна, складеної Управителем відповідно до пп. 6.3.2 п. 6.3 Договору.

6.3.4. Винагорода Управителя сплачується за результатами проведеного управління (в тому числі, якщо правочини з Майном Управителем не вчинялись).

Сума нарахованих та/або сплачених Установником управління податків від здійснення операцій з цінними паперами, у відношенні яких здійснюється управління, не впливає на розмір винагороди Управителя, а також не враховується при визначенні результатів управління.

6.4. Загальна вартість майна, яке перебуває в управлінні, визначається в грошовому вираженні.

6.5. Вартість цінних паперів, які входять до складу майна, переданого в управління та/або набутого Управителем у власність Установника управління в процесі виконання Договору, визначається за найменшим з біржових курсів організаторів торгівлі – ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» та ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», визначених та оприлюднених відповідно до вимог законодавства на день визначення вартості майна. У випадку відсутності біржового курсу по цінному паперу його вартість визначається за даними «best bid» біржового курсу організаторів торгівлі – ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» та ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на зазначену дату. При відсутності на дату проведення розрахунку як біржового курсу так і показника «best bid», вартість цінних паперів визначається в порядку, передбаченому п. 6.6 Договору.

6.6. Цінні папери емітентів, які не внесені до біржового списку або були виключені з біржового списку, оцінюються за ціною їх придбання.

6.7. Результати управління визначаються наступним чином:

6.7.1. Датою початку розрахунку результатів управління є день фактичної передачі Установником управління Управителю Майна, зазначеного в Додатку № 2 до Договору.

6.7.2. Вартість Майна, переданого в управління, фіксується Сторонами в Додатку № 2 до цього Договору і є початковою вартістю Майна, необхідною для визначення результатів управління за рік (365 календарних днів).

6.7.3. Результати управління за рік визначаються на 366-й календарний день після дати укладання Договору (а у випадку, якщо такий день припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день – у перший за ним робочий день), шляхом віднімання від вартості Майна на день визначення результатів управління початкової вартості Майна, переданого в управління. В подальшому початковою вартістю майна буде вважатися вартість майна, визначена як результат управління за попередній рік (попередні 365 календарних днів).

6.7.4. У випадку, якщо Договір розривається (закінчується, припиняється) до закінчення перебігу 365 календарних днів, та на такий день існують укладені Управителем але не виконані договори купівлі-продажу цінних паперів, то при визначенні результату управління (на день визначення результату), зазначені договори обліковуються Управителем як виконані.

6.7.5. Результат управління відображається в грошовому вираженні.

6.7.6. Вартість цінних паперів, які входять до складу майна, переданого в управління та/або набутого Управителем у власність Установника управління в процесі виконання Договору, визначається за найменшим з біржових курсів організаторів торгівлі – ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» та ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА», визначених та оприлюднених відповідно до вимог законодавства на день визначення вартості майна. У випадку відсутності біржового курсу по цінному паперу його вартість визначається за даними «best bid» біржового курсу організаторів торгівлі – ПрАТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС» та ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» на зазначену дату. При відсутності на дату проведення розрахунку як біржового курсу так і показника «best bid», вартість цінних паперів визначається в порядку, передбаченому п. 6.6 Договору. Вартість цінних паперів емітентів, які не внесені до біржового списку або були виключені з біржового списку, оцінюються за ціною їх придбання.

6.7.7. Сторони домовились, що при визначенні результату управління вартість майна, яке протягом звітного року (365 календарних днів) було додатково передане Установником управління Управителю відповідно до пп. 2.2.2 п. 2.2 Договору, додається до початкової вартості Майна і є його складовою, та не впливає на збільшення його вартості.

6.7.8. Сторони домовились, що майно (цінні папери та/або грошові кошти), набуте Управителем у власність Установника управління в процесі виконання Договору, не вважається таким яке було додатково передане Установником управління і впливає на вартість Майна на день визначення результату управління.

6.7.9. Сторони домовились, що при визначенні результату управління вартість майна, яке протягом звітного року (365 календарних днів), відповідно до пп. 2.2.1 п. 2.2 Договору, було вилучене Установником управління зі складу Майна, у відношенні якого здійснюється управління, віднімається від початкової вартості Майна. У такому випадку, при визначенні результату управління, початкова вартість Майна, переданого в управління, визначається без врахування вартості майна, вилученого Установником управління зі складу Майна, у відношенні якого здійснюється управління.

6.7.10. Сторони домовились, що у випадку якщо заміна Установником управління складу Майна відповідно до пп. 2.2.3 п. 2.2 Договору призвела до збільшення або зменшення вартості майна, у відношенні якого здійснюється управління, - то при визначенні результату управління застосовуються правила пп. 6.7.7 та 6.7.9 п. 6.7 цього Договору. При цьому днем додаткової передачі/вилучення майна вважається день фактичної заміни майна.

6.7.11. Сторони домовились, що у випадку, якщо на день визначення результатів управління існують укладені Управителем але не виконані договори купівлі-продажу цінних паперів, то при визначенні результату управління діють такі правила:

- вартість цінних паперів, придбаних Управителем у власність Установника управління та оплачених але не переданих контрагентами за договорами купівлі-продажу включається у вартість майна на день визначення результатів управління;

- вартість цінних паперів, придбаних Управителем у власність Установника управління але не оплачених та не переданих контрагентами за договорами купівлі-продажу не включається у вартість майна на день визначення результатів управління;

- сума грошових коштів, які Управитель зобов’язаний сплатити за придбані у власність Установника управління та отримані від контрагентів за договорами купівлі-продажу цінні папери, не включається у вартість майна на день визначення результатів управління;

- вартість проданих Управителем цінних паперів які оплачені але не передані контрагентам за договорами купівлі-продажу, не включається у вартість майна на день визначення результатів управління;

- вартість проданих Управителем цінних паперів які не оплачені та не передані контрагентам за договорами купівлі-продажу, включається у вартість майна на день визначення результатів управління;

- сума грошових коштів, яка має надійти Управителю за продані та передані контрагентам за договорами купівлі-продажу цінні папери, включається у вартість майна на день визначення результатів управління.

6.7.12. Початкова вартість Майна на день визначення результатів управління є величиною сталою і не залежить від зміни вартості цінних паперів, які входили до її складу.

6.7.13. Сторони дійшли згоди, що у випадку коли Договір припиняється (розривається) до закінчення перебігу 365 календарних днів - дата розірвання (закінчення, припинення) Договору є датою на яку визначається результат управління і вона використовується для проведення відповідного розрахунку для сплати винагороди Управителю. У цьому випадку Установник управління зобов’язаний сплатити Управителю належну йому винагороду за збільшення вартості Майна протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання від Управителя Довідки про вартість майна, складеної Управителем відповідно до пп. 6.3.2 п. 6.3 Договору.

6.7.14. Управитель має право на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним в процесі управління. Витрати Управителя, пов’язані із виконанням цього Договору, підлягають відшкодуванню Установником управління. Такими витратами можуть бути, зокрема: витрати на оплату послуг депозитарних установ, пов’язаних із виконанням Договору, витрати по оплаті послуги банків (інших фінансових установ), пов’язані зі проведенням розрахунків при виконанні договорів, тощо.

Інформація про витрати Управителя, здійсненні ним при здійсненні управління, та їх розмір, включається до Звітів які Управитель подає Установнику управління відповідно до умов Договору.

Управитель зобов’язаний документально підтвердити такі витрати.

6.7.15. Відшкодування витрат Управителю здійснюється Установником управління кожного місяця на підставі Звітів Управителя не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня погодження Установником управління Звіту.

6.7.16. У випадку, якщо Установник управління не здійснив сплату винагороди Управителю та/або не відшкодував витрати Управителя у розмірі, строки та в порядку, передбачені цим Договором, вважається, що Установник управління надав Управителю безвідкличне розпорядження про сплату такої винагороди та таких витрат за рахунок Майна (грошових коштів та/або цінних паперів), які знаходяться в управлінні Управителя.

У такому випадку оплата винагороди Управителя та відшкодування витрат Управителя здійснюється шляхом перерахування Управителем суми винагороди та суми витрат з грошових коштів Установника управління, які обліковуються Управителем на окремому поточному рахунку, відкритому згідно з цим Договором, на поточний рахунок Управителя. Таке перерахування вважається таким, яке здійснено особисто Установником управління в рахунок виконання його зобов’язань за цим Договором.

При цьому сума сплаченої таким чином винагороди та витрат Управителя віднімається від початкової вартості Майна і отриманий результат використовується як значення початкової вартості Майна при визначені результатів управління за рік (365 календарних днів).

6.7.17. Моментом повного виконання Установником управління зобов’язань по сплаті винагороди Управителю та відшкодуванню витрат Управителя є момент зарахування суми такої винагороди та таких витрат у повному обсязі на банківський рахунок Управителя, зазначений у цьому Договорі.

6.7.18. Валютою всіх зобов’язань за цим Договором є українська гривня (UAH).

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони домовились, що у випадку порушення будь-якою із Сторін своїх зобов’язань, передбачених Договором, така Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні у повному обсязі збитки, що було завдано у зв’язку з таким порушенням.

7.2. Сторони домовились, що у випадку невиконання та/або неналежного виконання будь-якою із Сторін зобов’язань, передбачених Договором, до такої Сторони застосовуються штрафні санкції (штраф, пеня). При цьому збитки, що було завдано у зв’язку з такими діями (бездіяльністю) можуть бути стягнуті понад штрафні санкції.

7.3. У випадку прострочення виконання Стороною грошових зобов’язань, передбачених цим Договором або таких, що випливають з нього, така Сторона зобов’язана сплатити управненій Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період, за який стягується пеня, від суми простроченого грошового зобов’язання за кожний день прострочення. Нарахування пені відбувається до моменту повного виконання Стороною грошових зобов’язань.

7.4. У випадку ненадання та/або прострочення надання Стороною інформації, відомостей, доказів, документів, довідок, необхідність надання яких іншій Стороні або можливість запиту яких іншою Стороною передбачена цим Договором, винна Сторона зобов’язана сплатити управненій Стороні штраф у розмірі 50,00 грн. (П’ятдесят гривень 00 копійок) за кожен випадок такого порушення.

7.5. Винна Сторона зобов’язана відшкодувати управненій Стороні збитки та сплатити штрафні санкції протягом 10 (десяти) днів з дати отримання відповідного повідомлення (вимоги) управненої Сторони.

7.6. Установник управління розуміє та погоджується з тим, що економічним результатом виконання Договору може бути збільшення або зменшення вартості Майна, переданого в управління. Управитель зобов’язаний відшкодувати Установнику управління збитки, які виникли в Установника управління в результаті виконання даного Договору тільки в тому випадку, коли зазначені збитки виникли внаслідок порушення Управителем вимог чинного законодавства. Зменшення вартості Майна, переданого в управління, в результаті зменшення вартості придбаних цінних паперів та/або несвоєчасного (неповного) виконання зобов’язань (невиконання зобов’язань) контрагентами та/або нарахування (сплата) штрафних санкцій за несвоєчасне виконання договірних зобов’язань Управителем з незалежних від нього причин, вважається результатом ринкових відносин і не підлягає відшкодуванню за рахунок Управителя.

8. УМОВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

8.1. Сторони домовились, що Сторона, яка не виконала та/або неналежним чином виконала своє зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо таке невиконання та/або неналежне виконання є наслідком дії на таку Сторону обставин форс-мажору.

8.2. Під обставинами форс-мажору Сторони розуміють дію непереборної сили та явищ соціального характеру, виникнення та припинення дії яких не залежить від волі, свідомості та бажання Сторін та які ускладнюють або роблять неможливим виконання Сторонами зобов’язань, передбачених цим Договором.

Такими обставинами Сторони, зокрема, визнають: землетруси; повені; пожежі; епідемії; бойові події; війни; страйки; громадянські заворушення; введення режиму надзвичайного стану; введення режиму націоналізації, експропріації; втручання влади; виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на виконання Сторонами своїх зобов’язань і при цьому настання зазначених вище подій та/або фактів ускладнює або робить неможливим виконання зобов’язань, передбачених цим Договором.

8.3. Сторона, що зазнала дії обставин форс-мажору, зобов’язана протягом 2 (двох) календарних днів повідомити іншу Сторону у письмовій формі, а якщо це не можливо – у будь-якій іншій формі про перешкоди, що викликані дією обставин форс-мажору, їх вплив на здатність виконувати зобов’язання (обсяг неможливості виконання зобов’язань; строковість неможливості виконання зобов’язань; фізична або юридична природа перешкоди).

У випадку припинення дії обставин форс-мажору Сторона, що зазнавала їх дії, зобов’язана протягом 2 (двох) календарних днів повідомити про це іншу Сторону.

8.4. Сторони погоджуються, що обов’язок доказування дії обставин форс-мажору лежить на Стороні, що зазнала їх дії. Належними доказами дії обставин форс-мажору Сторони визнають, зокрема, відповідні довідки, видані Торгово-промисловою палатою України.

8.5. Сторони домовились, що дотримання Стороною, яка порушила свої зобов’язання внаслідок дії обставин форс-мажору, процедури, передбаченої п. 8.3, звільняє таку Сторону від відповідальності за порушення зобов’язань та зупиняє перебіг строку виконання зобов’язань на строк дії обставин форс-мажору.

8.6. У випадку дії обставин форс-мажору понад 30 (тридцять) календарних днів, Сторона, що не зазнає їх дії, набуває права односторонньої відмови від Договору.

8.7. Сторони підтверджують, що жодній з них на момент укладення цього Договору невідомо про існування або ймовірність виникнення обставин форс-мажору.

8.8. Управитель не несе відповідальності за можливі втрати Установника управління, які можуть виникнути при здійсненні управління, в разі погіршення економічної кон’юнктури, зміни політичної ситуації, законодавства, зміни рівня інфляції, зміни кон’юнктури фондового ринку та в інших випадках, настання яких не залежить від волі Управителя та може вплинути на хід виконання цього Договору.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Всі суперечки, що виникатимуть за цим Договором або у зв’язку з ним Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів.

9.2. У випадку, якщо Сторони не досягнуть згоди, спір буде розглядатися у в порядку, встановленому законодавством.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Сторона, що вважає за необхідно внести зміни та/або доповнення до цього Договору, повідомляє про такий намір іншу Сторону з зазначенням мотивації змін, доповнень, що пропонуються.

10.2. Сторона, яка отримала пропозицію про внесення змін та/або доповнень до Договору, зобов’язана сповістити іншу Сторону про своє рішення не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання пропозиції.

10.3. Всі зміни, доповнення, додатки до цього Договору здійснюються в письмовій формі, підписуються уповноваженими представниками Сторін і набувають статусу невід’ємної частини Договору.

10.4. Цей Договір припиняє свою дію у разі:

- закінчення строку, на який його укладено;

- за згодою Сторін Договору;

- односторонньої відмови Сторони від Договору, у випадках, передбачених Договором або законодавством;

- в інших випадках, передбачених законодавством.

10.5. Сторона, що набула права односторонньої відмови від Договору та має намір відмовитися від Договору, зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про таке рішення. Договір вважається припиненим (розірваним) з моменту отримання Стороною-адресатом такого повідомлення.

10.6. У випадку припинення дії Договору, Сторони зобов’язуються провести взаємні розрахунки протягом 10 (десяти) робочих днів з дати припинення дії Договору, якщо інший строк не встановлений Договором або домовленістю Сторін.

10.7. У випадку припинення дії Договору Управитель зобов’язаний у строк, встановлений п. 10.6 Договору, передати Установнику управління цінні папери та/або грошові кошти, які знаходяться в управлінні Управителя на момент припинення дії Договору. Грошові кошти повертаються на банківський рахунок Установника управління за реквізитами, вказаними в Розділі 14 Договору. Цінні папери залишаються на рахунку у цінних паперах, відкритому Установником управління відповідно до пп. 3.1.2 п. 3.1 Договору. При цьому припиняються повноваження Управителя як керуючого цим рахунком.

10.8. У випадку припинення дії Договору, не зважаючи на вимоги п. 10.6, п. 10.7 Договору, Управитель зобов’язаний виконати всі зобов’язання за укладеними ним в процесі управління але не виконаними на день припинення Договору правочинами з цінними паперами за рахунок цінних паперів та грошових коштів, що знаходяться в управлінні.

У цьому разі непередача Управителем Установнику управління цінних паперів та/або грошових коштів, які необхідні для виконання зобов’язань за укладеними Управителем в процесі управління але не виконаними на день припинення Договору правочинами у строк, встановлений п. 10.6 Договору, не буде вважатися порушенням Управителем умов Договору.

10.9. Після виконання Управителем останнього правочину відповідно до п. 10.8 Договору, Управитель передає Установнику управління залишок цінних паперів та/або грошових коштів, належних Установнику управління, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня виконання такого правочину, та надає Установнику управління Звіт, складений з дотриманням вимог цього Договору.

Установник управління зобов’язаний провести остаточний розрахунок з Управителем не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня погодження Звіту.

11. ПОРЯДОК І ЗАСОБИ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ. УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ СТОРІН

11.1. Передачу інформації та зв’язок між собою Сторони здійснюють шляхом безпосередніх контактів або за допомогою поштового, факсимільного зв’язку, використовуючи реквізити, зазначені у Розділі 14 Договору.

11.2. Якщо інше не буде погоджено Сторонами, всі повідомлення за даним Договором складаються в письмовій формі та вважаються отриманими адресатом у момент проставлення поштового штемпеля відділу зв’язку адресата – при поштовому відправленні, у момент отримання відправником листа-підтвердження від адресата про отримання повідомлення – при факсимільному зв’язку.

11.3. Уповноваженими особами Сторін, через яких Сторони підтримують зв’язок є особи, що підписали цей Договір.

11.4. В разі виникнення змін до реквізитів Сторін, зазначених у Розділі 14 Договору, Сторона, реквізити якої зазнали змін, повідомляє про це іншу Сторону якнайшвидше, але не пізніше 2 (двох) робочих днів, наступних за днем, коли така Сторона дізналась або могла б дізнатись про такі зміни, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є такі додатки:

- Додаток № 1 - Повідомлення про ризики;

- Додаток № 2 - Перелік майна (цінних паперів та/або грошових коштів), яке передається в управління;

- Додаток № 3 - Інвестиційна декларація;

- Додаток № 4 - форма Звіту Управителя про хід виконання Договору;

- Додаток № 5 - форма Довідки про вартість майна.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту передачі Установником управління Майна (цінних паперів та/або грошових коштів) згідно з переліком, який міститься у Додатку № 2 до цього Договору, в управління Управителеві та діє до "___"_______ 20__ року включно, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

13.2. Сторони домовились, що передача Майна (цінних паперів та/або грошових коштів) може здійснюватись Установником управління Управителю поетапно. У такому випадку Договір вважається укладеним з моменту передачі Управителю першого пакета цінних паперів або перерахування першої суми грошових коштів. З моменту їх передачі виникають права та обов’язки Управителя по управлінню переданими йому цінними паперами та/або грошовими коштами.

13.3. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

13.4. Назви розділів цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

13.5. Цей Договір складений українською мовою, укладений у трьох оригінальних примірниках: один примірник – для Установника управління та два – для Управителя. За вимогою будь-якої із Сторін кількість примірників має бути збільшена. Всі примірники Договору мають однакову юридичну силу.

13.6. Установник управління підтверджує, що він є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України.

13.7. Управитель підтверджує, що він є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України.

14. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

УПРАВИТЕЛЬУСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯТовариство з обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер»Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34300570Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 9Поштова адреса: 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, буд. 9п/р № 265053036240 в ПАТ "КБ "Актив-банк", м. Київ, МФО 300852Тел.: (044) 502-00-75, факс: (044) 502-00-76e-mail: broker@task.uaГенеральний директорЯнпольський С.Я.                  ________________                                                          (підпис, М.П.)

Додаток № 1До Договору про управління№ У-___________ від "___"________ 20__ року

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РИЗИКИ

м. Київ"___"__________ 20__ року

Це Повідомлення про ризики є невід’ємною частиною Договору про управління № У-_______ від __.__.20__ р., укладеного між ТОВ «ТАСК-брокер» та ________________________________________________________ (далі – "Установник управління").

Повідомлення про ризики не розкриває усіх ризиків, пов’язаних із проведенням операцій на ринку цінних паперів, але дає змогу Установнику управління визначити прийнятність даних ризиків для себе, реально оцінити свої можливості та відповідально підійти до вирішення питання щодо передачі Майна в управління, початку проведення операцій на ринку цінних паперів та вибору інвестиційної стратегії.

Ризик при здійсненні операцій на ринку цінних паперів – можливість настання подій, які можуть призвести до збитків для Установника управління.

Інвестиції в цінні папери несуть в собі наступні види ризику:

1) Ціновий ризик – ризик збитків від неприйнятних змін цін. Може проявлятися у несподіваній зміні цін на цінні папери, що може тягнути за собою зниження вартості портфеля Установника управління і як наслідок, зниження доходності операцій або навіть прямі збитки для Установника управління.

2) Ризик втрати ліквідності – можливість виникнення труднощів із продажем чи купівлею цінних паперів у визначений момент часу. Даний ризик пов’язаний із можливістю збитків при продажу цінних паперів у зв’язку зі зміною оцінки учасниками ринку цінних паперів їх інвестиційних властивостей. Даний ризик може проявлятися, зокрема, при необхідності швидкого виводу інвестованих коштів з ринку цінних паперів шляхом продажу цінних паперів.

3) Ризик банкрутства емітента полягає у можливості виникнення ситуації неплатоспроможності емітента цінного паперу, що може привести до різкого падіння його ціни (аж до повної втрати ліквідності у випадку з акціями) чи неможливістю погасити його (у випадку із борговими цінними паперами).

4) Ризик неправомірних дій по відношенню до майна та прав Установника управління, що захищаються законом, з боку третіх осіб, включаючи емітента, реєстратора, депозитарій, організатора торгівлі.

5) Валютний ризик – ризик втрат від несприятливих змін валютних курсів. Характеризується можливою несприятливою зміною курсу української гривні по відношенню до іноземної валюти, внаслідок чого кошти Установника управління можуть піддаватися впливу інфляції. Даний ризик не виникає при здійсненні операцій у валюті України.

6) Політичний ризик – ризик несприятливих змін у політичній ситуації в країні. Війна, зміна керівництва країни, ухвалення нормативно-правових актів, що негативно впливають на інвестиційний клімат, - всі ці чинники можуть вплинути на вартість цінних паперів або умови виплати дивідендів.

7) Податковий ризик – ризик того, що зміна в податковому законодавстві спричинить зниження доходності активів Установника управління.

8) Галузеві ризики пов’язані з несприятливим функціонуванням певної галузі, що безпосередньо позначається на діяльності зайнятих в ній компаній, а значить і на показниках вартості емітованих ними цінних паперів. Часто негативний стан такої галузі передається компаніям з інших, залежних галузей.

9) Регіональні ризики пов’язані з несприятливим функціонуванням певного регіону України, що безпосередньо позначається на діяльності компаній, що оперують в регіоні, а значить і на показниках вартості емітованих ними цінних паперів. Часто негативний стан регіону передається компаніям з інших, залежних регіонів.

10) Ризики країн пов’язані з несприятливим функціонуванням певної країни, що безпосередньо позначається на діяльності компаній, що оперують в країні, а значить і на показниках вартості емітованих ними цінних паперів. Часто негативний стан країни передається компаніям з інших, залежних країн.

11) Технічні ризики – при використанні електронних торгових систем існують ризики порушення зв’язку, збоїв в роботі програм і технічних засобів, несанкціонованого доступу та ін.

12) Операційний (технічний, технологічний, кадровий) ризик – ризик прямих або непрямих втрат внаслідок несправностей інформаційних, електричних та інших систем, а також їх неадекватності, внаслідок помилок, пов’язаних з недосконалістю інфраструктури ринку цінних паперів, технологій проведення операцій, процедур управління, обліку і контролю, внаслідок дій (бездіяльності) персоналу і сторонніх осіб, а також в результаті дії зовнішніх подій.

ТОВ "ТАСК-брокер"Генеральний директорЯнпольський С.Я.______________________________                  (Підпис)                                           М.П.

Цим підтверджую, що ознайомлений із Повідомленням про ризики. Ризики, що виникають при проведенні операцій на ринку цінних паперів, мені зрозумілі та приймаються мною повністю.

Я розумію, що це Повідомлення не може розкрити всі можливі види ризиків та інші важливі аспекти функціонування ринку цінних паперів.

"____" ______________ 20___ року_____________________________________________________________________________________________________________________________________                  (Підпис)                                           М.П.

Додаток № 2До Договору про управління№ У-___________ від "___"________ 20__ року

Перелік майна (цінних паперів та/або грошових коштів), яке передається в управління

м. Київ"___"__________ 20__ року

Юридична особа за законодавством України – Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер» (Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АГ № 399129 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – діяльність з управління цінними паперами, дата видачі 18.08.2010 р.), надалі – «Управитель», в особі Генерального директора Янпольського Сергія Яковича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Юридична особа за законодавством України – ______________________________________________________, надалі – «Установник управління», в особі _____________________________________, який діє на підставі ____________, з другої сторони, при спільному згадуванні Управитель та Установник управління іменовані «Сторони», склали даний перелік з метою визначення майна (цінних паперів та/або грошових коштів), які передаються в управління Управителю відповідно до Договору про управління № У-__________ від ___.___.20__ р.

1. Установник управління протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання цього додатку, передає Управителю в управління наступні цінні папери:

№ з/пНайменування емітентаКод емітента за ЄДРПОУВид, форма випуску та існування цінних паперівНомер ISIN цінних паперівКількість цінних паперівНомінальна вартість одного цінного паперуБіржовий курс цінного паперу/ «best bid»/ ціна придбанняЗагальна вартість пакету цінних паперів, які передаються в управлінняНомер рахунку та реквізити зберігача (депозитарію) де обліковуються цінні папери--------------------Загальна вартість цінних паперів, які передаються в управління-

2.  Установник управління протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня підписання цього додатку, передає Управителю в управління грошові кошти, призначені для інвестування в цінні папери в розмірі ______,__ грн. (__________________ гривень __ копійок).

3. Загальна вартість майна (цінних паперів та/або грошових коштів), яке передається в управління Управителю складає ______,__ грн. (__________________ гривень __ копійок).

4. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору про управління № У-__________ - від ___.___.20__ р.

5. Цей додаток складений українською мовою, укладений у трьох оригінальних примірниках: один примірник – для Установника управління та два – для Управителя.

УПРАВИТЕЛЬУСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯТовариство з обмеженою відповідальністю«ТАСК-брокер»Генеральний директорЯнпольський С.Я.                  ________________                                                          (підпис, М.П.)

Додаток № 3До Договору про управління№ У-___________ від "___"________ 20__ року

Інвестиційна декларація Управителя

Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер»

м. Київ"___"__________ 20__ року

1. Цілі управління.

Управління здійснюється в цілях досягнення найбільш ефективного використання об’єктів управління (цінних паперів та/або грошових коштів які знаходяться в управлінні Управителя).

2. Перелік об’єктів інвестування, придбання яких Управителем у склад майна Установника управління є правомірним.

2.1. Об’єктами управління можуть бути виключно емісійні цінні папери (акції, облігації підприємств, облігації місцевих позик, державні облігації України, іпотечні сертифікати, іпотечні облігації, сертифікати фондів операцій з нерухомістю, інвестиційні сертифікати, казначейські зобов’язання України), ощадні (депозитні) сертифікати незалежно від форми їх існування та грошові кошти.

Зазначені об’єкти управління формуються за рахунок майна (цінних паперів та/або грошових коштів) переданого в управління Установником управління; доходів від здійснення управління; доходів нарахованих за майном, яке перебуває в управлінні.

2.2. В процесі здійснення управління майном (цінними паперами та/або грошовими коштами) Управитель може здійснювати їх інвестування (реінвестування) у грошові кошти та цінні папери, враховуючи положення п. 2.1 цієї Інвестиційної декларації, у тому числі у цінні папери господарських товариств, що здійснюють свою діяльність у таких галузях економіки:

 •  видобувна промисловість;
 •  обробна промисловість та переробка сільськогосподарської продукції;
 •  харчова промисловість;
 •  тютюнова промисловість;
 •  текстильна промисловість;
 •  целюлозно-паперова промисловість та видавнича справа;
 •  хімічна промисловість;
 •  металургійна та металообробна промисловість;
 •  машинобудування;
 •  автомобілебудування;
 •  електронна та електрична промисловість;
 •  виробництво та постачання енергоносіїв, водо- та газопостачання;
 •  будівництво;
 •  транспорт;
 •  готельно-ресторані послуги;
 •  торгівельна діяльність;
 •  діяльність у сфері інформатизації та створення, розповсюдження та реалізації інформації;
 •  діяльність у сфері розвитку спорту, культури та розваг;
 •  фінансові послуги та проведення фінансових операцій;
 •  операції з нерухомістю;
 •  інші види промисловості, передбачені чинним законодавством.

3. Структура об’єктів управління.

Вимоги щодо структури об’єктів управління (співвідношення між цінними паперами різних видів та емітентів; співвідношення між цінними паперами та грошовими коштами Установника управління, що знаходяться в управлінні Управителя) цією Інвестиційною декларацією не встановлюються.

/Структура об’єктів управління може бути встановлена за погодженням з Установником управління/

4. Термін, протягом якого положення Інвестиційної декларації діють та обов’язкові для виконання Управителем.

Положення цієї Інвестиційної декларації діють протягом строку дії Договору про управління № У-__________ від ___.___.20__ р.

5. Ця Інвестиційна декларація набуває чинності з дати її підписання Управителем та Установником управління.

6. Ця Інвестиційна декларація є невід’ємною частиною Договору про управління № У-__________ від ___.___.20__ р.

УПРАВИТЕЛЬУСТАНОВНИК УПРАВЛІННЯТовариство з обмеженою відповідальністю«ТАСК-брокер»Генеральний директорЯнпольський С.Я.                  ________________                                                          (підпис, М.П.)

Додаток № 4До Договору про управління№ У-___________ від "___"________ 20__ року

«ПОГОДЖЕНО»_______________________________________________(посада, прізвище та ініціали уповноваженої особи Установника управління)________________________________                                                                    М.П.                                      (підпис)___.___.20___ р.                                                                                                           дата  місяць        рік

ЗВІТ УПРАВИТЕЛЯ

про хід виконання договору

м. Київ"___"__________ 20__ року

Цим повідомляю  _________________________________________________, надалі – «Установник управління», що Товариством з обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер» (Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АГ № 399129 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – діяльність з управління цінними паперами, дата видачі 18.08.2010 р.), надалі – «Управитель», в період з ___.___.20__ р. по ___.___.20__ р. надані послуги по управлінню цінними паперами / грошовими коштами на умовах та в порядку, передбачених Договором про управління № У-_______ - від ___.___.20__ р. (далі - Договір).

Звітний період: з ___.___.20__ р. по ___.___.20__ р.

1. Інформація про портфель цінних паперів, які перебувають в управлінні Управителя, надається Установнику управління у вигляді Виписки зберігача про стан рахунку у цінних паперах станом на __.__.20__ р. (останній робочий день звітного періоду).

2. Інформація про залишок грошових коштів на окремому поточному рахунку в грошових коштах, відкритому Управителем для обліку грошових коштів Установника управління (п/р __________________ в ПАТ "КБ "Актив-банк", МФО 300852), надається Установнику управління шляхом надання банківської виписки станом на __.__.20__ р. (останній робочий день звітного періоду).

3. Розрахунок винагороди Управителя:

Винагорода за послуги по управлінню за період з ___.___.20__ р. по ___.___.20__ р.:

______,__ грн. (_______________________гривень ___ копійок).

4. Розмір витрат Управителя, що підлягають відшкодуванню Установником управління:

● Витрати, пов’язані з ____________________: _______,__ грн. (_________гривень ___ копійок).

● Витрати, пов’язані з ____________________: _______,__ грн. (_________гривень ___ копійок).

● Витрати, пов’язані з ____________________: _______,__ грн. (_________гривень ___ копійок).

РАЗОМ:  _____________,__ грн. (_______________гривень ___ копійок).

РАЗОМ ДО СПЛАТИ:  _____________,__ грн. (_______________гривень ___ копійок).

5. Оплата винагороди Управителя та відшкодування витрат Управителя здійснюється шляхом перерахування Установником управління грошових коштів у розмірі _______,__ грн. (_________гривень ___ копійок) з власного поточного рахунку на банківський рахунок Управителя.

6. Цей Звіт складений у двох оригінальних примірниках, що зберігаються Сторонами і мають однакову юридичну силу.

7. З дати погодження цього Звіту Установником управління Звіт набуває статусу невід’ємної частини Договору.

Додатки:

1. Виписка про стан рахунку у цінних паперах станом на __.__.20__ р. – 1 (один) аркуш.

2. Виписка банку про залишок грошових коштів на рахунку станом на __.__.20__ р. – 1 (один) аркуш.

3. _________________________________________________ –  __ (______) аркушів.

Генеральний директор                                       _____________________   Янпольський С.Я.

                                                                                                                                   (підпис, М.П.)

 

Додаток № 5До Договору про управління№ У-___________ від "___"________ 20__ року

______________________________________________________________________________________________

Довідка про вартість майна

м. Київ"___"__________ 20__ року

Ця Довідка складена Товариством з обмеженою відповідальністю «ТАСК-брокер» (Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АГ № 399129 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – діяльність з управління цінними паперами, дата видачі 18.08.2010 р.), надалі – «Управитель», з метою визначення результатів управління майном, яке здійснюється згідно з Договором про управління № У-_______ від ___.___.20__ р. (далі - Договір).

Установник управління: ___________________________________________________________________________________

● Звітний період: з "__" ___________ 20__ року по "__" ___________ 20__ року, включно.

● Дата початку розрахунку результатів управління: "__" ___________ 20__ року.

● Дата визначення результатів управління: "__" ___________ 20__ року.

● Початкова вартість майна, переданого в управління, розрахована відповідно до умов Договору:

__________,__ грн. (_____________________________________гривень ___ копійок).

● Вартість майна на день визначення результатів управління, розрахована відповідно до умов Договору:

__________,__ грн. (_____________________________________гривень ___ копійок).

Результатом управління за звітний період, визначеним відповідно до умов Договору, є збільшення вартості майна, переданого в управління на __________,__ грн. (_____________________________________гривень ___ копійок).

Сума винагороди Управителя за збільшення вартості майна, переданого в управління, розрахована відповідно до умов Договору, становить __________,__ грн. (_____________________________________гривень ___ копійок).

Генеральний директор                                _____________________   Янпольський С.Я.

                                                                                                                            (підпис, М.П.)

ДОДАТОК 15

Заповнена форма договору про відкриття рахунку в цінних паперах

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах № __________

__ ________ 20__  року                                                                                                                   м.Київ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАСК-БРОКЕР» (надалі – Депозитарна установа), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи на підставі ліцензії серії АЕ № 286588, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013 року, в особі _________________, який діє на підставі __________, з однієї сторони, та ________________, , що постійно проживає за адресою: __________________ (надалі – Депонент), з другої сторони, а разом надалі іменовані Сторони, уклали цей Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – Договір) про наступне:

1.Предмет Договору

1.1. Депозитарна установа зобов’язується у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи та цим Договором, надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції за рахунком у цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений законодавством, а також надавати інші послуги у процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 року № 1084/23616 (далі – Положення про провадження депозитарної діяльності).

1.2. Цінні папери (фінансовий актив) Депонента, права на які обліковуються Депозитарною установою відповідно до умов цього Договору, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

2.Обов’язки та права Депозитарної установи

2.1. Депозитарна установа зобов’язана:

2.1.1. Відкрити Депоненту рахунок у цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після подання Депонентом визначених законодавством документів для відкриття рахунку в цінних паперах.

2.1.2. Ознайомити Депонента з внутрішніми документами (витягами з внутрішніх документів) Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи стосовно порядку виконання розпоряджень Депонента, отримання виписок про стан рахунку у цінних паперах Депонента та про операції з цінними паперами, інформаційних довідок про незавершені операції з цінними паперами по рахунку в цінних паперах Депонента та інших інформаційних довідок та в подальшому ознайомлювати Депонента зі змінами та доповненнями до цих документів шляхом розміщення протягом наступного робочого дня після затвердження змін відповідної інформації та тексту внутрішніх документів (витягів з внутрішніх документів) з урахуванням змін на веб-сайті Депозитарної установи у мережі Інтернет.

2.1.3. Здійснювати облік цінних паперів, що належать Депоненту, на рахунку в цінних паперах.

2.1.4. Здійснювати облік прав Депонента на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку в цінних паперах, та обмеження таких прав, у тому числі відокремлений облік прав на цінні папери, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

2.1.5. Здійснювати обслуговування обігу цінних паперів на рахунку у цінних паперах Депонента шляхом проведення депозитарних операцій за рахунком в цінних паперах у порядку та строки, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.6. Складати та видавати виписку з рахунка в цінних паперах Депонента та виписку про операції з цінними паперами на запит Депонента у строки, визначені законодавством. Виписка з рахунку надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної виписки.

2.1.7. Надавати Депоненту інформаційні довідки (про незавершені операції з цінними паперами за рахунком в цінних паперах Депонента; інші інформаційні довідки відповідно до законодавства та цього Договору) на вимогу Депонента протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання розпорядження (запиту) про надання відповідної інформаційної довідки. Інформаційна довідка надається Депоненту у спосіб, визначений у розпорядженні (запиті) про надання відповідної інформаційної довідки.

2.1.8. Повідомляти Депонента про проведення коригувальної операції у разі виявлення технічної помилки, допущеної при виконанні депозитарної операції, протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення коригувальної операції шляхом направлення листа із відповідним повідомленням на адресу Депонента, визначену в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

2.1.9. Не виконувати дії та не надавати інформацію щодо цінних паперів, що належать Депоненту, або інформацію щодо Депонента без відповідних розпоряджень Депонента або керуючого рахунком у цінних паперах Депонента, крім випадків, передбачених законодавством та Договором.

2.1.10. Надавати Центральному депозитарію інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розрахунковий центр) чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи.

2.1.11. Виконувати депозитарні операції щодо цінних паперів Депонента, які зарезервовані для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», виключно на підставі розпоряджень та/або повідомлень Центрального депозитарію, наданих депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.1.12. Виконувати адміністративні операції за рахунком у цінних паперах Депонента, якщо Депонент був взятий на облік Розрахунковим центром чи кліринговою установою, тільки після отримання від Центрального депозитарію інформації про внесення до внутрішньої системи обліку Розрахункового центру чи клірингової установи відповідних змін щодо Депонента.

2.1.13. Не здійснювати депозитарних операцій за рахунком у цінних паперах у випадку виявлення порушень вимог подання, заповнення розпорядження та захисту інформації, яка потрібна для здійснення цих операцій Депозитарною установою, або якщо виконання цього розпорядження буде суперечити законодавству.

2.1.14. Протягом 3-х робочих днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повідомити Депонента рекомендованим листом щодо необхідності закриття рахунку в цінних паперах протягом 60 календарних днів з дати початку цієї процедури.

2.1.15. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента у порядку, передбаченому законодавством, внутрішніми документами Депозитарної установи.

2.1.16. У разі розірвання цього Договору за ініціативою Депозитарної установи, Депонента, за рішенням суду, або за згодою Сторін (у тому числі у зв’язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

2.2. Депозитарна установа має право:

2.2.1. Отримувати від Депонента своєчасно та в повному обсязі плату за надання послуг згідно умов цього Договору та тарифів Депозитарної установи на депозитарні послуги (далі - тарифи Депозитарної установи) та призупинити обслуговування рахунку в цінних паперах у разі порушення Депонентом цього Договору щодо оплати послуг Депозитарної установи.

2.2.2. Отримувати від Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента документи, необхідні для виконання своїх обов’язків згідно умов Договору та законодавства.

2.2.3. Надавати Депоненту додаткові послуги, зокрема, з реалізації прав за цінними паперами.

2.2.4. У випадку початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи виконувати тільки ті розпорядження Депонента, керуючого рахунком в цінних паперах Депонента, виконання яких не заборонено цим нормативно-правовим актом.

2.2.5. Вносити зміни до внутрішніх документів Депозитарної установи та тарифів Депозитарної установи.

2.2.6. Закрити рахунок у цінних паперах Депонента, на якому відсутні права на цінні папери, без розпорядження Депонента про закриття рахунку в цінних паперах та розірвати Договір в односторонньому порядку у разі припинення здійснення ним діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи.

2.2.7. При здійсненні розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати» виконувати на рахунку в цінних паперах Депонента депозитарні операції щодо цінних паперів без розпорядження депонента виключно на підставі розпоряджень та інформації Центрального депозитарію, наданих Депозитарній установі згідно з інформацією, отриманою Центральним депозитарієм від Розрахункового центру чи клірингової установи.

2.2.8. Надавати письмову відмову у видачі виписки з рахунку в цінних паперах у разі невідповідності оформлення запиту вимогам Положення про провадження депозитарної діяльності.

3.Обов’язки та права Депонента

3.1. Депонент зобов’язаний:

3.1.1. Надати Депозитарній установі належним чином оформлені документи, визначені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи, необхідні для відкриття рахунку в цінних паперах протягом 3 (трьох) робочих днів після укладення цього Договору.

3.1.2. Призначити розпорядника рахунку в цінних паперах.

3.1.3. Дотримуватись вимог внутрішніх документів Депозитарної установи, які регламентують відносини Депонента та Депозитарної установи.

3.1.4. Своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Депозитарної установи згідно з умовами та строками, передбаченими Договором, та тарифами, встановленими Депозитарною установою.

3.1.5. Надавати Депозитарній установі документи, які передбачені законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи як обов’язкові для подання або необхідні їй для виконання дій згідно з вимогами законодавства та умовами Договору.

3.1.6. Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що надавалися для відкриття рахунку в цінних паперах, але у будь-якому разі не пізніше подання наказу на проведення будь-якої депозитарної операції, надавати інформацію про ці зміни Депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Депозитарної установи.

3.1.7. Протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з дати початку Депозитарною установою процедури припинення нею провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи відповідно до вимог нормативно-правового акта щодо припинення депозитарної діяльності депозитарної установи здійснити всі необхідні дії щодо закриття рахунку в цінних паперах.

3.2. Депонент має право:

3.2.1. Призначити керуючого (керуючих) рахунком у цінних паперах.

3.2.2. Отримувати від Депозитарної установи відповідно до умов Договору інформацію щодо цінних паперів, прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку у цінних паперах.

3.2.3. Надавати Депозитарній установі інформацію лише щодо одного керуючого рахунком у цінних паперах – торговця цінними паперами, якому Депонентом надані повноваження на вчинення правочинів щодо цінних паперів в інтересах Депонента, які виконуються із забезпеченням здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Депонент оплачує послуги Депозитарної установи згідно з цим Договором та відповідно до тарифів, встановлених Депозитарною установою.

Депонент погоджується з тарифами, встановленими Депозитарною установою на дату укладення Договору.

4.2. Тривалість розрахункового періоду надання послуг за цим Договором становить один календарний місяць.

4.3. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється Депонентом щомісячно до 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги, згідно акту-рахунку, який надсилається Депозитарною установою Депоненту поштою або вручається Депоненту особисто не пізніше 10 числа місяця, наступного за місяцем, у якому надавались послуги. У акті-рахунку містяться розшифровки нарахованої до оплати суми за надані послуги. У випадку, якщо протягом розрахункового місяця Депозитарною установою не надавались Депоненту послуги, які підлягають тарифікації згідно тарифів Депозитарної установи - акт-рахунок Депоненту не надається. Облікові операції з цінними паперами, що призводять до нульового залишку на рахунку Депонента, здійснюються на умовах передоплати.

4.4. Оплата послуг Депозитарної установи здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Депонентом грошових коштів на рахунок Депозитарної установи або у готівковій формі шляхом внесення Депонентом грошових коштів в касу Депозитарної установи.

4.5. Тарифи на депозитарне обслуговування можуть бути змінені Депозитарною установою, про що Депозитарна установа зобов’язана повідомити Депонента одним із способів, передбачених цим Договором, у строк не пізніше ніж 20 (двадцять) календарних днів після прийняття відповідного рішення про зміну тарифів.

Нові тарифи Депозитарної установи можуть бути введені в дію не раніше, ніж через 30 (тридцять) календарних днів після повідомлення Депозитарною установою Депонента про їх зміну.

4.6. У разі припинення дії Договору Депонент зобов’язаний сплатити фактично надані Депозитарною установою послуги до моменту припинення дії Договору.

5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання або неналежне виконання зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставини повідомити іншу Сторону у письмовій формі.

5.3. Депозитарна установа не несе відповідальності перед Депонентом за шкоду, заподіяну діями або бездіяльністю Депозитарної установи, якщо ці дії (бездіяльність) здійснювались Депозитарною установою за письмовими розпорядженнями (наказами) Депонента, виникли внаслідок дій (бездіяльності) інших учасників депозитарної системи.

5.4. У випадку несвоєчасної оплати послуг Депозитарної установи Депонент сплачує Депозитарній установі пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, нарахованої на суму заборгованості, за кожний день прострочення.

5.5. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.6. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України або у постійно діючому Третейському суді саморегулівної організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

6. Строк дії Договору, порядок внесення змін до нього та припинення дії

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом одного календарного року.

6.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до закінчення строку дії цього Договору Сторони не виявили бажання у письмовій формі його розірвати.

6.3. Зміни до умов цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін, оформленою в письмовій формі.

6.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

6.4.1. Кожною із Сторін в односторонньому порядку. Про дострокове розірвання цього Договору в односторонньому порядку Сторона, яка прийняла таке рішення, повинна повідомити надіславши відповідне письмове повідомлення іншій Стороні за її місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати припинення дії Договору внаслідок розірвання.

Депозитарна установа надсилає вказане письмове повідомлення про розірвання Договору в односторонньому порядку за місцезнаходженням (для юридичної особи)/місцем проживання (для фізичної особи) Депонента, що зазначене в анкеті рахунку в цінних паперах.

6.4.2. За згодою Сторін.

6.4.3. За відповідним рішенням суду.

6.5. Договір може бути розірваний за умови відсутності в обліку цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку у цінних паперах Депонента.

6.6. Депозитарна установа та Депонент зобов’язані у разі розірвання цього Договору (у тому числі у зв’язку з припиненням Депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи) діяти відповідно до вимог законодавства та цього Договору.

6.7. Питання, що виникають під час укладення, виконання, зміни, розірвання Договору і не врегульовані ним, регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про депозитарну систему України», нормативно-правовими актами НКЦПФР.

7. Порядок розкриття інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом

7.1. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, є інформацією з обмеженим доступом, охороняється законом та не підлягає розголошенню Депозитарною установою, крім випадків, передбачених статтею 25 Закону України «Про депозитарну систему України».

7.2. Інформація, що міститься у системі депозитарного обліку, надається власнику інформації або його представникові відповідно до умов Договору, або іншим особам у передбачених законом випадках.

7.3. Депозитарна установа забезпечує нерозголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, шляхом:

1) обмеження кола осіб, які мають доступ до зазначеної інформації;

2) організації спеціального діловодства у системі депозитарного обліку;

3) застосування технічних та програмних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до носіїв такої інформації.

7.4. Депозитарна установа надає Центральному депозитарію цінних паперів інформацію щодо Депонента, керуючого рахунком у цінних паперах Депонента та цінних паперів, що належать Депоненту, яка необхідна для здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», з метою подальшого надання такої інформації Розрахунковому центру чи кліринговій установі для її відображення у внутрішній системі обліку такої особи

8. Інше

8.1. Цей Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному – Депоненту та Депозитарній установі. У разі необхідності Сторони можуть підписати додаткові примірники Договору. Всі примірники Договору мають однакову юридичну силу.

8.2. Депонент підтверджує, що Депозитарною установою йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

8.3. Депонент підтверджує, що ознайомлений із внутрішніми документами Депозитарної установи, тарифами Депозитарної установи.

8.4. При виконанні даного Договору Сторони керуються умовами Договору та законодавством України.

8.5. Депонент бере на себе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в документах, які подаються Депонентом Депозитарній установі, у тому числі документах, за якими Депозитарній установі Депонентом доручається проведення депозитарних операцій на рахунку Депонента.

8.6. Підтвердження достовірності підпису на розпорядженнях Депонента здійснюється способом порівняння підпису на розпорядженнях і у картці зі зразками підпису Депонента. Порядок підтвердження достовірності підпису Депонента на електронних документах визначається згідно чинному законодавству України.

8.7. Укладення цього Договору не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами Депонента до Депозитарної установи.

8.8. Грошові кошти, що надходять на поточний рахунок Депозитарної установи відповідно до законодавства та умов цього Договору з метою їх подальшого переказу Депоненту, не є власністю Депозитарної установи.

8.9. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв’язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватись особисто, засобами поштового зв’язку, кур’єром.

8.10. Розпорядження (наказ) Депонента або керуючого його рахунком має бути підписане розпорядником рахунку у цінних паперах. Підпис розпорядника рахунку у цінних паперах, якщо Депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, засвідчується печаткою відповідної юридичною особи.

8.11. Виплата доходів, отриманих Депонентом за результатами проведення корпоративних операцій емітента, здійснюється Депозитарною установою протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Депонента, зазначений в анкеті рахунку в цінних паперах Депонента.

9. Реквізити Сторін

Депозитарна установа:Депонент:ТОВ «ТАСК-БРОКЕР»код за ЄДРПОУ 3430057001601, м. Київ, пров.Рильський,6п/р № ______________ у ____________  МФО ____________п/р № _____________ у _____________ МФО ____________Тел. (38044) 5020075 Факс (38044) 5020076Код МДО 402529________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Генеральний директор ТОВ «ТАСК-БРОКЕР»

Відділ торгових операцій

Забезпечення здійснення операцій з купівлі-продажу ЦП на біржовому і позабіржо-вому ринках

ідділ боргового фінансува-ння

Забезпечення надання послуги з випуску та обслуговування емісій облігацій українських емітентів

Депозитар-ний відділ

Забезпечення здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи

Аналітич-ний відділ

Забезпечення здійснення досліджень фондового ринку шляхом використання фундаментального і технічного аналізів

Відділ звітності

Забезпечення своєчасної та повної регулярної та нерегулярної звітності перед державними органами, зокрема НКЦПРФР

Відділ по роботі з клієнтами

Забезпечення постійного зв’язку з клієнтами з метою якісного надання послуг

Юридичний відділ

Забезпечення відповідності всіх господарських операцій чинному законодавству України

Відділ маркетингу і реклами

Забезпечення здійснення маркетингових досліджень та повідомлення потенційний клієнтів про власні послуги

Бухгалтерія

Забезпечення здійснення обліку всіх господарських операцій та звітності перед органами ДПС України, державної статистики та ін

Секретаріат

Забезпечення роботи з кореспонденцією, базами даних, товарно-матеріальним забезпеченням офісу та персоналу та ін.

ІТ-відділ

Забезпечення безперебійної роботи устаткування, супроводу програм, впровадження новітніх інформаційних технологій

Транс-портний відділ

Забезпечення транспортом працівників підприємства