Діяльність торгівця як депозитарія та реєстратора цінних паперів | MegaDOCs

Діяльність торгівця як депозитарія та реєстратора цінних паперів

РОЗДІЛ 6.  Діяльність торгівця як депозитарія та реєстратора цінних паперів

У відповідності з ЗУ «Про депозитарну систему України» тепер немає зберігачів, замість них функціонують депозитарні установи.

Особливості отримання ліцензії на здійснення торговцем депозитарної діяльності депозитарної установи. Вимоги до власного капіталу, до мінімального розміру та структури статутного фонду торгівця цінними паперами. Вимоги щодо заборони суміщення роботи спеціалістів різних спеціалізованих структурних підрозділів торгівця. Матеріально-технічне забезпечення діяльності депозитарної установи.

  •  Депозитарна діяльність депозитарної установи є одним із видів депозитарної діяльності в Україні.
  •  Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з діяльністю із зберігання активів інститутів спільного інвестування та зберігання активів пенсійних фондів.
  •  Депозитарна діяльність депозитарної установи може поєднуватися з діяльністю з торгівлі цінними паперами та/або банківською діяльністю.

Стаття 14. Депозитарні установи

1. Депозитарною установою є юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю і яка в установленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи.

Депозитарна діяльність депозитарної установи є виключним видом діяльності, крім її поєднання з іншими видами діяльності у випадку, передбаченому статтею 3 цього Закону.

Депозитарна установа на підставі договору про надання реєстру власників іменних цінних паперів має право надавати послуги емітенту цінних паперів відповідно до цього Закону та Закону України "Про акціонерні товариства".

Депозитарна установа має право надавати емітенту додаткові послуги при проведенні загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерного товариства, зокрема, виконувати функції реєстраційної комісії або лічильної комісії, здійснювати для емітента підготовку та надання йому довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консультування з питань обліку та/або обігу цінних паперів, а також послуги щодо управління його рахунком у Центральному депозитарії чи інші послуги, не заборонені законодавством, щодо цінних паперів, випущених емітентом.

Депозитарна установа має право надавати депоненту додаткові послуги, зокрема з реалізації прав за цінними паперами.

2. Для отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи юридична особа повинна мати сплачений коштами статутний капітал у мінімальному розмірі не менш як 7 мільйонів гривень.

У статутному капіталі депозитарної установи частка іншої депозитарної установи, торговця цінними паперами або інституційного інвестора повинна становити не більш як 5 відсотків.

Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу депозитарної установи, а також інші обмеження діяльності депозитарної установи визначаються Комісією, а для депозитарної установи, яка є банком, - Комісією за погодженням з Національним банком України.

3. Депозитарна установа для провадження депозитарної діяльності повинна мати належне обладнання, зокрема комп’ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, окремі канали зв’язку, приміщення відповідно до встановлених Комісією вимог.

4. Депозитарна установа зобов’язана протягом місяця з дня отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності відкрити рахунок у цінних паперах у Центральному депозитарії. Невідкриття такого рахунка в цінних паперах є підставою для анулювання ліцензії.

5. Комісія може встановлювати додаткові вимоги до депозитарних установ, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку.

6. Депозитарна діяльність провадиться депозитарною установою на підставі ліцензії, що видається Комісією в порядку, встановленому законодавством.

Саморегулівна організація, яка об’єднує депозитарні установи, має право одержувати звітність, складену такими депозитарними установами в порядку, встановленому Комісією, з метою її контролю, узагальнення, аналізу та передачі Комісії.

7. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов’язаних із здійсненням депозитарними установами депозитарного обліку цінних паперів та операцій з цінними паперами.

Стаття 18. Депозитарна діяльність депозитарної установи

1. Депозитарна установа в установленому Комісією порядку відповідно до отриманих від Центрального депозитарію та/або Національного банку України депозитарних активів провадить діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать такій депозитарній установі.

2. Депозитарними активами для депозитарної установи є цінні папери, зараховані Центральним депозитарієм та/або Національним банком України на рахунок у цінних паперах такої депозитарної установи.

На депозитарні активи депозитарної установи не може бути звернено стягнення за зобов’язаннями депозитарної установи як суб’єкта господарювання.

Депозитарна установа зобов’язана забезпечувати дотримання депозитарного балансу.

3. Депозитарній установі заборонено розпоряджатися цінними паперами депонента або вчиняти будь-які інші дії з цінними паперами, крім дій, що вчиняються за дорученням депонента у випадках, передбачених договором про відкриття рахунка в цінних паперах.

Укладення договору про обслуговування рахунка в цінних паперах депонента не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами до депозитарної установи.

Депозитарна діяльність депозитарної установи

1. Депозитарна установа на підставі отриманої ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, здійснює діяльність з депозитарного обліку та обслуговування обігу цінних паперів і корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів, а також на власному рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, права на цінні папери та обмеження прав на цінні папери, що належать такій депозитарній установі.

Депозитарна установа (крім банку) для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинна мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом депозитарної установи на підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим структурним підрозділом депозитарної установи, який є невід'ємною частиною її внутрішньої організаційної структури та має інше місцезнаходження, депозитарна установа повинна мати у власності або в користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього приміщення вимогам.

Загальна площа нежитлового приміщення для провадження ліцензіатом депозитарної діяльності депозитарної установи (крім банку), яке складається з окремих кімнат, повинна становити не менше ніж 20 кв. м. При цьому таке приміщення повинно відповідати встановленим для цього виду професійної діяльності вимогам та мати операційний зал для провадження цієї діяльності. Вимоги до приміщення відокремленого підрозділу депозитарної установи такі самі, як і до приміщення депозитарної установи.

Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку) для провадження депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів та депозитарної діяльності депозитарної установи, яке складається з окремих кімнат, повинна становити не менше ніж 40 кв. м.

Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку) для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування та/або діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, яке складається з окремих кімнат, повинна становити не менше ніж 60 кв. м.

Загальна площа нежитлового приміщення депозитарної установи (крім банку), яке складається з окремих кімнат, для провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності повинна становити не менше ніж 40 кв. м.

У разі організації депозитарною установою (крім банку) діяльності в складі відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів, які є невід'ємною частиною її внутрішньої організаційної структури та мають інше місцезнаходження, ніж депозитарна установа, загальна площа нежитлового приміщення за кожним таким підрозділом повинна становити не менше 15 кв. м.

Виконавчий орган депозитарної установи (крім банку) повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за місцезнаходженням депозитарної установи, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії. Документи, що регламентують провадження професійної діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата.

За місцезнаходженням депозитарної установи (її відокремленого підрозділу) (крім банку) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця її розташування (поверху та номерів кімнат), а також графіка роботи.

Депозитарна установа зобов'язана забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких вона провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законів України.

2. Депозитарна установа може провадити свою професійну діяльність тільки за умови вступу до щонайменше одного об’єднання професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівної організації, що об’єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності, та включення депозитарної установи (крім банку) до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, відповідно до Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2004 року № 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за № 957/9556.

3. Для провадження депозитарної діяльності депозитарна установа зобов'язана створити структурний підрозділ. Цей підрозділ повинен бути відокремлений від інших підрозділів цієї юридичної особи та розташовуватися в окремому (окремих) приміщенні (приміщеннях). Організація діяльності такого підрозділу повинна регламентуватись положенням про внутрішній структурний підрозділ.

Сертифіковані фахівці депозитарної установи (у тому числі керівні посадові особи), її відокремлених підрозділів або спеціалізованих структурних підрозділів, які безпосередньо провадять професійну діяльність, повинні мати кваліфікацію фахівця з депозитарної діяльності, що підтверджується сертифікатом установленого зразка, виданим Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Комісією (далі - сертифіковані фахівці), та відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні ліцензії.

У разі виникнення у депозитарної установи (у тому числі у відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділах) при провадженні депозитарної діяльності за її окремими видами факту зменшення визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії (копії ліцензії або при створенні спеціалізованого структурного підрозділу), але не менше ніж до одного фахівця, така депозитарна установа повинна відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

Сертифіковані фахівці депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) не можуть одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку та в інших підрозділах ліцензіата, які здійснюють інші види професійної діяльності, ніж депозитарна діяльність.

4. Банк для провадження депозитарної діяльності депозитарної установи повинен мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог, установлених нормативно-правовим актом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на ринку цінних паперів.

5. Керівник депозитарної установи (її відокремлених та/або спеціалізованих структурних підрозділів) при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи не може одночасно працювати в інших професійних учасниках фондового ринку.

Керівник депозитарної установи (крім банку) повинен мати стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років.

Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника ліцензіат (крім банку) повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

У разі звільнення керівника ліцензіата (крім банку) уповноважений орган ліцензіата зобов’язаний призначити особу, яка виконує його обов’язки. Така особа повинна відповідати вимогам, установленим цими Ліцензійними умовами, до керівника.

На час відсутності керівника уповноважений орган депозитарної установи повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що провадить ліцензіат.

6. За наявності у депозитарної установи (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325.

Депозитарна установа у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або припинення договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинна протягом трьох місяців призначити особу, на яку будуть покладені зазначені функції, або укласти відповідний договір з юридичною особою.

7. Ділова репутація ліцензіата, а також керівника (членів) виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата (крім банку) (за наявності посади головного бухгалтера) повинна відповідати вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії.

8. Приміщення депозитарної установи повинні бути обладнані охоронною, пожежною сигналізацією та забезпечені цілодобовою охороною, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони, у разі якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень.

9. Депозитарна установа повинна забезпечити надійність і безпечність своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також відповідність цим вимогам кваліфікації працівників, системи безпеки, технічних засобів, програмного забезпечення, організації діловодства та механізму внутрішнього контролю.

Депозитарна установа повинна мати два незалежних джерела електроживлення, а також джерела додаткового безперервного електроживлення на випадок зникнення електричного струму в електромережі.

Депозитарна установа повинна мати програмно-технічний комплекс, який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, у тому числі забезпечить виконання вимог щодо взаємодії депозитарної установи з Центральним депозитарієм та подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.

Депозитарна установа зобов’язана створити власну веб-сторінку для оприлюднення до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком.

Депозитарна установа повинна бути обладнана системними і програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які мають запобігати втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідати вимогам міжнародних та національних стандартів.

Депозитарна установа повинна забезпечити архівацію даних стану рахунків та інформації щодо проведених операцій за кожний операційний день.

Носії з архівними даними стану рахунків повинні зберігатися у сховищі.

10. Норми технічного захисту інформації повинні відповідати законодавству України, зокрема нормативно-правовим актам Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, погодженим з державним органом, що визначений законодавством України відповідальним за встановлення норм технічного захисту інформації в Україні.

11. Функціонування системних, програмно-технічних засобів та засобів зв'язку повинно забезпечувати дублювання роботи всіх систем та елементів у депозитарної установи для забезпечення збереження інформації та забезпечення неможливості її знищення з будь-яких обставин засобами, передбаченими депозитарною установою.

12. Депозитарна установа може здійснювати свою діяльність через відокремлені підрозділи, які отримали відповідну копію ліцензії, або в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж депозитарна установа. Вимоги до матеріально-технічного, програмного та технологічного забезпечення, а також захисту інформації відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу депозитарної установи такі самі, як і до депозитарної установи.

Відокремлений підрозділ депозитарної установи не має права делегувати повноваження, які надані йому депозитарною установою, іншим особам.

13. Депозитарна установа повинна розробити та затвердити відповідним органом управління внутрішні документи, передбачені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок провадження депозитарної діяльності.

14. За рішенням наглядової ради (у разі наявності) або вищого органу управління депозитарної установи (крім банку) створюється структурний підрозділ або призначається окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль).

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується наглядовій раді (у разі наявності) або вищому органу управління та організаційно не залежить від інших підрозділів депозитарної установи.

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), повинен(на) організувати свою діяльність відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку.

15. Депозитарна установа, яка прийняла рішення про припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, зобов'язана виконати всі дії, що встановлені нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання припинення провадження депозитарної діяльності.

Після цього депозитарна установа, яка прийняла рішення про припинення депозитарної діяльності депозитарної установи, повинна подати заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та відповідні документи, передбачені для депозитарної установи нормативно-правовим актом Комісії, що регулює порядок зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.

16. Депозитарна установа протягом строку провадження депозитарної діяльності депозитарної установи зобов'язана дотримуватись вимог, зокрема:

Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про депозитарну систему України»;

установленого законодавством України порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником) (крім банку);

нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності;

пруденційних нормативів, визначених Комісією для відповідного виду діяльності;

внутрішніх документів депозитарної установи, які стосуються зазначеної в ліцензії діяльності.

17. Депозитарна установа (крім банку) при провадженні депозитарної діяльності депозитарної установи повинна мати власний капітал за даними фінансової звітності за рік у розмірі не меншому, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений законодавством України щодо цінних паперів для цього виду професійної діяльності на фондовому ринку (крім товариств, для яких другий фінансовий рік з дати їх створення ще не закінчився).

Розмір зареєстрованого статутного капіталу повинен бути не менше, ніж установлений законодавством України щодо цінних паперів.

18. Депозитарна установа зобов'язана протягом усього строку провадження депозитарної діяльності виконувати вимоги законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

19. Банк (його відокремлені підрозділи) повинен (повинні) організувати свою діяльність відповідно до вимог нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених структурних підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

Банк (його відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи) для провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку повинен (повинні) мати окреме приміщення, яке повністю відокремлене від інших приміщень банку та забезпечує дотримання банком вимог нормативно-правового акта Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Комісії, що регулює питання організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку.

Порядок складання та подання адміністративних даних торговцем при здійсненні діяльності депозитарної установи.

ІІ. Склад Даних

1. Дані, які складаються та подаються до Комісії:

щоденні;

щомісячні;

щоквартальні;

нерегулярні.

2. Щоденні Дані депозитарної установи складаються з довідки про облікові операції, проведені депозитарною установою (додаток 1).

Щоденні Дані про облікові операції, проведені депозитарною установою, подаються щодо облікових операцій, здійснених протягом одного операційного дня депозитарною установою, унаслідок яких відбувається набуття/припинення прав власності на цінні папери (крім облікових операцій, пов’язаних із скасуванням реєстрації випуску цінних паперів).

3. Щомісячні Дані депозитарної установи (крім банку) складаються з довідки про дотримання пруденційних нормативів депозитарної установи (додаток 2).

4. Щоквартальні Дані депозитарної установи складаються з:

1) титульного аркуша (додаток 3);

2) довідки про перелік випусків цінних паперів за власниками цінних паперів, які обслуговуються депозитарною установою (додаток 4). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

3) довідки про перелік власників пакетів акцій та власників іпотечних цінних паперів(додаток 5). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

4) довідки про адміністративні операції, проведені депозитарною установою (додаток 6). Довідка подається про адміністративні операції, проведені депозитарною установою протягом звітного кварталу;

5) довідки про цінні папери пенсійних фондів, які обслуговує депозитарна установа(додаток 7). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

6) довідки про цінні папери інститутів спільного інвестування, які обслуговує депозитарна установа (додаток 8). Довідка подається станом на останній день звітного кварталу;

7) довідки про облікові операції, проведені депозитарною установою (додаток 9). Довідка подається про облікові операції, проведені депозитарною установою протягом звітного кварталу.

5. Нерегулярні Дані депозитарної установи складаються з:

1) довідки про власників пакетів акцій (додаток 10);

2) довідки про власників іпотечних цінних паперів (додаток 11).

ІІІ. Строки подання Даних до Комісії

1. Депозитарна установа подає Дані у строки:

щоденні - не пізніше 18-ї години дня, наступного за звітним;

щомісячні - не пізніше 10-го (включно) числа місяця, наступного за звітним місяцем;

щоквартальні - не пізніше 25-го (включно) числа місяця, наступного за звітним кварталом;

нерегулярні - протягом 3-х робочих днів після дати виникнення.

2. Щоденні Дані про облікові операції, проведені депозитарною установою, не подаються за операційний день, протягом якого депозитарна установа не здійснювала облікових операцій.

3. Нерегулярні Дані депозитарної установи подаються за фактом їх виникнення.

4. Нерегулярні Дані про власників пакетів акцій подаються після дати виникнення змін на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів унаслідок:

зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента);

збільшення кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента;

зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента;

зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій;

зарахування прав на акції на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він стає власником пакета акцій (від 10 % (включно) і більше статутного капіталу емітента), за наслідками операцій емітента;

збільшення кількості прав на акції на рахунку у цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій збільшується від 10 % до 100 % (включно) статутного капіталу емітента за наслідками операцій емітента;

зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів - власника пакета акцій, внаслідок чого пакет акцій зменшується від 100 % до 10 % (включно) статутного капіталу емітента, за наслідками операцій емітента;

зменшення кількості прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій за наслідками операцій емітента;

блокування пакета акцій (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо) з ініціативи третьої сторони;

розблокування пакета акцій, який був заблокований (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо), з ініціативи третьої сторони;

списання прав на акції на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого він перестає бути власником пакета акцій, з ініціативи третьої сторони.

5. Нерегулярні Дані про власників іпотечних цінних паперів подаються після дати виникнення змін на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів унаслідок:

зарахування прав на іпотечні цінні папери на рахунок у цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого на рахунок, на якому не обліковувалися права на іпотечні цінні папери, зараховуються права на одне або більше прав на іпотечні цінні папери;

збільшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів;

зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, при якому залишок прав на іпотечні цінні папери на рахунку не стає нульовим;

зменшення кількості прав на іпотечні цінні папери на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів, внаслідок якого на рахунку не залишається прав на іпотечні цінні папери;

погашення іпотечних цінних паперів;

блокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах власника цінних паперів (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо) з ініціативи третьої сторони;

розблокування іпотечних цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента, які були заблоковані (унаслідок арешту, заборони обігу, застави тощо), з ініціативи третьої сторони;

списання прав на іпотечні цінні папери з рахунку в цінних паперах власника цінних паперів з ініціативи третьої сторони.

6. У разі якщо кілька змін відбувалось протягом одного дня, Дані подаються депозитарною установою до Комісії станом на час закриття операційного дня.

7. Депозитарні установи у разі виявлення невідповідності Даних, які подані до Комісії, повинні усунути ці невідповідності та повторно подати Дані в обсязі, визначеному в розділі ІІцього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлені Дані додатково повинні подаватися разом з довідкою про виправлення Даних депозитарною установою (додаток 12), в якій зазначаються причини виникнення невідповідності.

8. У разі якщо останній день подання Даних є неробочим, останнім днем подання вважається наступний після нього робочий день.

9. Строк подання Даних продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання Даних у встановлений строк у зв'язку з:

вилученням програмно-технічних засобів та/або документів правоохоронними органами (з поданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначених засобів та/або документів);

настанням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

10. Дані депозитарної установи мають бути подані до Комісії протягом 15 календарних днів з дати повернення вилучених програмно-технічних засобів та/або документів (з наданням копій документів, які підтверджують повернення зазначених засобів та/або документів) та/або усунення обставин непереборної сили (форc-мажорних обставин), у зв’язку з якими неможливо було подати Дані.

11. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснює Комісія.

Доходи торгівця цінними паперами від діяльності депозитарної установи: порядок визначення, цінова політика, цінові обмеження.

Основою доходів торговця від депозитарної діяльності є тарифи.

Відкриття рахунку у ЦП ф.о, юр особаТаск брокерПіреус банкОТП50 грн, 100 грн100 грн, 100 грн100 грн, 100 грн

В цілому депозитарна діяльність торгівця грає додаткову роль. А взагалі торговцям і клієнтам зручно, щоб цп і тогрувались і зберігались так сказати у торговця який виступає депозитарною установою.

Діяльність по веденню реєстрів цп не виконується відповідно до діючого законодавства.