Перелік екзаменаційних питань з фізики | MegaDOCs

Перелік екзаменаційних питань з фізики

Перелік екзаменаційних питань з фізики

Матеріальна точка. Система відліку. Траєкторія. Шлях. Вектор переміщення.

Механічний рух. Поступальний рух. Обертальний рух.

Швидкість. Рівномірний рух. Миттєва та середня швидкість при нерівномірному русі.

Прискорення та його складові.

Рух по колу. Період і частота обертання. Лінійна і кутова швидкості.

Кутове прискорення. Доцентрове прискорення.

Маса. Сила. Перший закон Ньютона.

Другий закон Ньютона. Третій закон Ньютона.

Гравітаційні сили. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала.

Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння. Перша та друга космічні швидкості.

Вага тіла. Вага тіла, що рухається з прискоренням. Невагомість.

Сила пружності. Види деформації. Механічна напруга. Закон Гука.

Сили тертя. Види тертя. Коефіцієнт тертя.

Механічна робота. Потужність.

Імпульс тіла. Імпульс сили. Замкнена система тіл. Закон збереження імпульсу.

Механічна енергія. Потенціальна та кінетична енергія.

Консервативні та дисипативні сили. Закон збереження механічної енергії.

Прості механізми. Важіль. Умови рівноваги важіля. Блок. Похила площина.

ККД простих механізмів.

Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду.

Закон Кулона. Діелектрична проникність середовища.

Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції.

Напруженість поля точкового заряду, нескінченої зарядженої площини та двох різнойменно заряджених нескінчених площин.

Потенціал електричного поля. Еквіпотенціальні поверхні.

Провідники та діелектрики в електричному полі.

Електрична ємність провідника. Ємність кулі.

Конденсатори. Електрична ємність конденсатора. Енергія зарядженого конденсатора.

З’єднання конденсаторів у батареї.

Електричний струм. Сила і густина струму.

Сторонні сили. Електрорушійна сила.

Опір провідників. Залежність опору від геометричних розмірів провідника та температури. Надпровідність.

Закони Ома. Коротке замикання.

Робота та потужність струму. Закон Джоуля-Ленца.

Електронна емісія. Види електронної емісії.

Іонізація газів. Несамостійний та самостійний газові розряди. Види та застосування самостійних газових розрядів.

Плазма та її властивості.

Власна та домішкова провідність напівпровідників.

Властивості р-п переходу.

Магнітне поле та його характеристики. Магнітна індукція та напруженість магнітного поля.

Закон Біо-Савара-Лапласа та його застосування до розрахунків полів провідників зі струмом.

Закон Ампера про взаємодію паралельних струмів. Магнітна стала.

Сила Лоренца. Рух зарядженої частинки в магнітному полі.

Потік вектора магнітної індукції. Робота по переміщенню провідника зі струмом у магнітному полі.

Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца.

Явище самоіндукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля.

Трансформатори. Струми Фуко.

Магнітні властивості речовини. Діа-, пара- та феромагнетики. Магнітний гістерезис. Точка Кюрі.

Гармонічні коливання та їх характеристики.

Механічні коливальні системи: математичний та пружинний маятники. Перетворення енергії під час механічних коливань.

Вільні електромагнітні коливання в коливальному контурі. Формула Томсона.

Змінний струм. Амплітудні, діючі та миттєві значення сили струму та напруги.

Індуктивність та ємність в колі змінного струму.

Активний, реактивний та повний опір кола змінного струму.

Явище електричного резонансу в колі змінного струму.

Отримання змінного струму. Індукційний генератор.

Механічні хвилі. Повздовжні та поперечні хвилі. Швидкість та довжина хвилі.

Електромагнітні хвилі. Швидкість електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль.