Звіт «Про проходження навчальної практики у Львівській міській раді» | MegaDOCs

Звіт «Про проходження навчальної практики у Львівській міській раді»

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж

Звіт

«Про проходження навчальної практики

у Львівській міській раді»

Виконала:

студентка групи ПРК-13

Керівник практики від установи

__________

Керівник практики

від навчального закладу

Львів-2015

План

Вступ

Розділ І

 1.  Обсяг виконаної роботи
 2.  Основні завдання юридичного управління
 3.  Загальна характеристика виконавчих органів місцевого самоврядування
 4.  Вивчення організації роботи Львівської міської ради,її виконавчого комітету
 5.  Загальні повноваження виконавчих органів міської ради

Розділ ІІ

Додатки

Висновки

Вступ

Навчальна практика практика студентів є важливою складовою навчального процесу.

Її мета полягає у закріпленні теоретичних знань, які студент отримав під час навчання і сприяє:

 •  становленню фахівця, який повинен досконало володіти обраною спеціальністю;
 •  формуванню потреби та здатності поповнювати знання;
 •  творчо мислити, правильно тлумачити та застосовувати правові норми;
 •  вміло обгрунтовувати та відстоювати власну позицію;
 •  давати відповідну правову і моральну оцінку суспільно небезпечним діянням.

Студент, за період практики має оволодіти сучасними методами і формами праці юриста, навчитись захищати права, свободи і законні інтереси громадян, суспільства та держави, що є важливою складовою навичок майбутнього спеціаліста.

Навчальна практика допомагає закріпленню та поглибленню теоретичних знань з різних галузей права і на їх основі самостійно вирішувати конкретні життєві ситуації в управлінській та господарській діяльності.

Навчальна практика – обов’язкова умова набуття юридичної освіти.

1. Обсяг виконаної роботи

Я, ХХХХХХХ Анна Дмитрівна, з 13.02.15 р. по 22.05.15 р. проходила ознайомчу практику в юридичному управлынні Львівської міської ради, що знаходиться на вул. Площа Ринок,1 міста Львова.

Метою практики було ознайомлення з структурою, формами та методами діяльності, організацією роботи органів державної виконавчої влади, правами і обов'язками посадових осіб, вивчення законодавства України, що регулює сферу діяльності даних органів, ознайомлення із документацією, яка ведеться в них.

Керівник практики від установи –_______

Під час проходження практики мною були виконані такі роботи:

 1.  ознайомилась з положенням про виконавчий відділ Львівської міської ради;

 1.  ознайомилась з Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

 1.  ознайомилась з Законом України «Про державну службу»;

 1.  ознайомилась з Законом України «Про місцеве самоврядування»;

 1.  ознайомилась з веденням документації виконавчого відділу;

 1.  ознайомилась з документами справи Сихівського районного суду,стороною якої була Львівська міська рада;

 1.  ознайомилась з документами справи Франківського районного суду стороною якої була Львівська міська рада;

 1.  здійснювала опис судових справ;

 1.  ознайомилась з розпорядженнями голови Львівська міська рада;

 1.   ознайомлення з проектом відповіді на звернення громадян до Львівської міської ради;

2. Основні завдання юридичного управління

 •  Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших  нормативних документів Львівської міської ради, її виконавчих органів працівниками цих органів під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.
 •  Організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подання керівництву пропозицій щодо вирішення правових питань управлінської, економічної та соціальної діяльності.
 •  У межах своєї компетенції участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого органу.
 •  Координація роботи та участь у підготовці нормативних актів, що регулюють відносини виконавчихорганів Львівської міської ради.
 •  Перевірка на відповідність законодавству проектів ухвал міської ради, рішень її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та їх візування за наявності погодження цих проектів відділами, управліннями.
 •  Організація та ведення претензійної і позовної роботи.
 •  Представлення за дорученням міського голови інтересів міської ради та виконавчого комітету міської радиу судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах всіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, надання оцінки претензіям, що пред’явлені Львівській міській раді у зв’язку з порушенням її майнових прав і законних інтересів.
 •  Аналіз наслідків розгляду позовів і судових справ, внесення міському голові пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів.
 •  Сприяння своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданням прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.
 •  Організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів міської ради, інформування про нове законодавство, роз’яснення існуючої практики його застосування.
 •  Надання усних та письмових консультацій з правових питань.

3. Загальна характеристика виконавчих органів місцевого самоврядування

Відповідно до Конституції України, носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Як випливає зі змісту Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Закон чітко визначає систему місцевого самоврядування, яка включає в себе:

 •  територіальну громаду;
 •  сільську, селищну, міську раду;
 •  сільського, селищного, міського голову;
 •  виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
 •  районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;
 •  органи самоорганізації населення.

4.Вивчення організації роботи Львівської міської ради,її виконавчого комітету

Львівська міська рада є органом місцевого самоврядування. Її діяльність регулюється Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами. Структура виконавчих органів Львівської міської ради затверджена ухвалою № 94 від 06.07.2006 року «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання». Я була ознайомлена з Регламентом роботи Львівської міської ради, її виконавчого комітету. В даному РРРРРРрегламенті роз’яснюється, що Львівська міська рада – представницький орган місцевого самоврядування, який наділений правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення та здійснює в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про статус депутатів місцевих рад“, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами та цим Регламентом. 

Структурними підрозділами Львівської міської ради є:

• Адміністративно-господарське управління

• Відділ у справах дітей

• Львівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

• Організаційне управління

• Управління «Дозвільний офіс»

• Управління «Секретаріат ради»

• Управління інженерного господарства

• Управління інформаційної політики та зовнішніх відносин

• Управління адміністрування місцевих та залучених фінансів

• Управління адміністрування, будівництва та розвитку інфраструктури

• Управління архітектури

• Управління внутрішньої політики

• Управління державної реєстрації

• Управління екології та благоустрою

• Управління економіки

• Управління житлового господарства

• Управління з питань НС та цив. захисту населення

• Управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій

• Управління капітального будівництва

• Управління комунальної власності

• Управління контролю і аудиту

• Управління культури

• Управління міжвідомчої координації

• Управління молоді, сім'ї та спорту

• Управління муніципальної дружини

• Управління освіти

• Управління охорони історичного середовища

• Управління охорони здоров'я

• Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин

• Управління соціального захисту

• Управління транспорту і зв'язку

• Управління туризму

• Управління фінансів

• Юридичне управління

• Департамент «ЄВРО 2012»

• Департамент «Адміністрація міського голови»

• Департамент гуманітарної політики

• Департамент економічної політики

• Департамент житлового господарства та інфраструктури

• Департамент містобудування

• Департамент фінансової політики

Працівники юридичного управління здійснюють свою діяльність на основі таких принципів:

   - служіння територіальній громаді;

   - верховенства права, демократизму і законності;

   - гуманізму і соціальної справедливості;

   - гласності;

   - професіоналізму та компетентності;

   - пріоритету прав та свобод людини і громадянина.

Повноваження юридичного управління визначені в ухвалі Львівської міської ради № 219 від 19.10.2006 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради». Таким чином, відповідно до вищеназваної ухвали до компетенції юридичного управління належить:

-  Забезпечення правильного застосування законодавства органами місцевого самоврядування Львова; разом з відповідними виконавчими органами (структурними підрозділами) ради узагальнення практики застосування законодавства, підготовка пропозицій щодо його вдосконалення;

- Перевірка відповідності законодавству проектів розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету, ухвал міської ради та інших нормативних актів, що подаються на підпис керівництву, візування їх за наявності віз керівників виконавчих органів (структурних підрозділів) ради або осіб, що їх заміщують;

- Підготовка проектів нормативних актів, міжнародних договорів, господарських договорів (контрактів), розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції органу місцевого самоврядування, підготовка письмових висновків чи зауважень до них;

- Сприяння разом з відповідними виконавчими органами ради комунальним підприємствам у правовому забезпеченні встановлення та стабілізації господарських зв'язків; участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав;

- Сприяння правильному застосуванню законодавства про працю, запобіганню безгосподарності, непродуктивним витратам, участь у проведенні аналізу причин їх виникнення і підготовці документів про відшкодування збитків;

- Проведення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів претензійної та позовної роботи,   даних статистичної звітності, що характеризують стан законності у діяльності органів місцевого самоврядування Львова; розробка пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні    діяльності комунальних підприємств, подання їх на розгляд міському голові;

- Представлення у встановленому законодавством порядку інтересів міського голови, виконавчого комітету, міської ради у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів та інші.

Повноваження по представленню інтересів Львівської міської ради у судах зокрема належить до компетенції відділу судової роботи. У більшості цивільно-правових спорів Львівська міська рада виступає у якості третьої сторони, однак є чимало випадків, коли рада являється відповідачем, а той і позивачем. Предмети позову різноманітні: самочинне будівництво, скасування ухвал міської ради, демонтаж веранди, поділ подружнього майна, встановлення факту спільного проживання однією сім’єю, виселення з незаконно зайнятої квартири, поділ спадкового майна та інші.

Працівники відділу також здійснюють узагальнення практики застосування законодавства, готують звіти про свою діяльність, апеляційні скарги, заперечення на позовні заяви, заяви про визнання спадщини відмерлою.  Працівники відділу також надають правову допомогу громадянам, відповідають на їхні звернення.

Під час проходження практики я ознайомилася з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом Львівської міської ради, її виконавчого комітету, ухвалою про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради, рішенням виконавчого комітету комітету Львівської міської ради від 19.02.2010 № 150 «Про затвердження положення про юридичне управління Львівської міської ради та його структури». Приймала участь у підготовці відповідей на звернення громадян, проектів документів до судів, брала участь у проведенні прийому громадян, здійснювала опис судових справ.

 1.  Загальні повноваження виконавчих органів міської ради

1. Реалізація політики, визначеної міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом у підпорядкованих їм галузях міського господарства та реалізація прийнятих ними рішень.2. Забезпечення, у межах їх повноважень, виконання ухвал ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.3. Забезпечення здійснення на території міста, у межах, наданих законодавством України, повноважень органів виконавчої влади, додержання Конституції України і законів України, виконання актів Президента України, відповідних органів виконавчої влади.4. Прийняття передбачених законодавством України актів у межах наданих повноважень.5. Призначення та звільнення з посад працівників, встановлення їм посадових окладів, надбавок і доплат до посадових окладів, надання відпусток і матеріальної допомоги (за винятком працівників, котрі відносяться до номенклатури посад міського голови).6. Подання на розгляд виконавчого комітету структури виконавчих органів та положень про внутрішні структурні підрозділи (відділи, сектори).7. Затвердження за погодженням з управлінням фінансів департаменту фінансової політики кошторису видатків відповідного виконавчого органу у межах передбачених бюджетних асигнувань на відповідний рік та штатного розпису у межах встановленої чисельності і структури управління. 8. Погодження статутів підприємств, установ, організацій комунальної власності, які підпорядковані виконавчому органу. Укладення за дорученням міського голови контрактів з їх керівниками.9. Управління та контроль за діяльністю підпорядкованих підприємств, установ і організацій, розгляд проектів планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль виконання планів, ефективності роботи, рівня та якості наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку, заслуховування звітів керівників.10. Внесення пропозицій до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста, задоволенням потреб населення, а також залученням їх до участі у виконанні цільових програм.11. Організація і проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, тендерів, укладення договорів на виконання робіт (послуг), поставки готової продукції, сировини та матеріалів для потреб міського господарства з підприємствами, установами та організаціями.12. Залучення на договірних засадах коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища. 13. Розпорядження коштами у межах, визначених радою, виконавчим комітетом і міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.14. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам. 15. Забезпечення дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань.16. Участь у колективних переговорах та укладенні регіональних тарифних угод.17. Встановлення за погодженням з управлінням економіки департаменту економічної політики у порядку і межах, визначених законодавством України, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підпорядкованими відповідному виконавчому органу підприємствами та організаціями комунальної власності, погодження у встановленому порядку цих питань для підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності. 

18. Забезпечення цільового використання бюджетних коштів.19. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури.