Програма передвипускної практики для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік» | MegaDOCs

Програма передвипускної практики для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік»

Міністерство освіти і науки України

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

ПРОГРАМА

ПЕРЕДВИПУСКНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів спеціальності

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

Автори-укладачі:

Лінкевич Н.І.

Гуцалюк Н.В.

2015

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(ПЕРЕДВИПУСКНА ПРАКТИКА)

№з/пТемиВсього годину тому числіПрактичних занятьСРС1Аналіз господарської діяльності підприємства181082Облік  доходів, витрат, результатів діяльності підприємства. Розподіл та використання прибутку на підприємстві181083Організація податкового обліку на підприємстві181084Порядок формування звітної документації4.1фінансова звітність підприємства201644.2податкова звітність підприємства 201464.3статистична звітність підприємства 181084.4інша звітність підприємства16885Виконання індивідуального завдання2010106Складання звітної документації14212 Всього годин :1629072

2. Зміст програми

(передвипускна практика)

Тема 1. Аналіз господарської діяльності підприємства

Організація проходження практики на підприємстві. Оформлення документів для проходження практики та інструктаж з техніки безпеки і охорони праці. Проведення аналізу динаміки та структури господарських засобів та джерел їх утворення на підприємстві. Аналіз основних показників діяльності підприємства

Повинен знати:

• основні методи та прийоми фінансово-господарського аналізу

Повинен вміти:

• аналізувати основні показники діяльності підприємства за даними фінансової звітності

Тема 2. Облік  доходів, витрат, результатів діяльності підприємства. Розподіл та використання прибутку на підприємстві

Дослідження складу та структури доходів та витрат звітного періоду на підприємстві. Ознайомлення з порядком формування та використання прибутку на підприємстві. Дослідження порядку оподаткування прибутку.

Повинен знати:

• порядок визнання доходів та витрат звітного періоду

• порядок визначення фінансового результату

• порядок оподаткування та використання прибутку на підприємстві

Повинен вміти:

• визначати фінансовий результат

•  оподатковувати прибуток підприємства

Тема 3. Організація податкового обліку на підприємстві

Дослідження порядку нарахування та сплати основних податків на підприємстві. Ознайомлення з порядком організації та ведення податкового обліку на підприємстві

Повинні знати:

•  види податків

• терміни сплати податків

• порядок нарахування податків

Повинні вміти:

• нараховувати податки

Тема 4. Порядок формування звітної документації

Ознайомлення з порядком складання та подання фінансової, податкової, статистичної та іншої звітності на підприємстві. Дослідження структури та взаємозв’язку показників окремих звітних форм.

Повинні знати:

•  види та форми звітності

• порядок складання звітності

• терміни подання звітності

Повинні вміти:

• класифікувати звітність

• аналізувати показники фінансової звітності підприємства

 

Тема 5. Виконання індивідуального завдання

Заповнення первинних, документів, регістрів обліку і звітності за темою дослідження. Складання бухгалтерських проводок і проведення необхідних розрахунків за темою дослідження

Повинні знати:

•  порядок виконання індивідуального завдання

Повинні вміти:

• заповнювати первинні документи, регістри обліку та звітність за темою індивідуального завдання • складати бухгалтерські проводки за темою індивідуального завдання

Тема 6. Складання звітної документації

Ведення щоденника, виконання програми практики, складання звіту з практики. Захист звіту.

Повинні знати:

• структуру звіту з практики

• порядок виконання програми практики

Повинні вміти:

• заповнювати всі розділи щоденника практики

• оформлювати звіт з практики

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

(передвипускна практика)

  1.  Облік розрахунків з підзвітними особами (Горохова, Нагребецька, Паламарчук, Станіславчук)
  2.  Організація обліку розрахунків з різними дебіторами та кредиторами (Маноїл, Музика)
  3.  Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями та замовниками (Левченко, Мирончук)
  4.  Оподаткування підприємств ПДВ (Матвійчук)
  5.  Оподаткування прибутку підприємств (Мельник)
  6.  Облік фінансового результату підприємства і використання прибутку (Жеревчук, Михалевич)
  7.  Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Розглянуто на засіданні циклової

комісії “Бухгалтерський облік та фінанси”

Протокол № _______від _________201__р.

Голова комісії ___________ Н.І. Лінкевич

Індивідуальне завдання №

Облік розрахунків з підзвітними особами

Місце облікової діяльностіОзнайомитись та описатиДати критичну оцінку і пропозиції по вдосконаленнюСкластиБухгалтеріяОсобливості відрядження в межах України та закордономДокументальне оформлення розрахунків з підзвітними особамиСинтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами Притягнення до відповідальності працівників, які порушують порядок звітування про витрачання підзвітних сум Використання пластикових карток підзвітними особами під час розрахунківНаказ про відрядженняРозрахунок авансу на відрядження.Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт при службовому відряджені.Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт при придбані матеріальних цінностей і оплаті господарських послуг.Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт та додатки до нього на відрядження у країни СНД та даньнього зарубіжжяРозрахунок заробітної плати працівнику під час відрядженняВидатковий касовий ордер на видачу коштів під звітПрибутковий касовий ордер на одержання невикористанної підзвітної сумиРегістри обліку, в яких відображаються розрахунки з підзвітними особами

Керівник практики від коледжу

Індивідуальне завдання №___

Облік фінансових результатів підприємства і використання прибутку

Місце облікової діяльностіОзнайомитися і описатиДати критичнуоцінку іпропозиції повдосконаленнюСкластиБухгалтерія (головний бухгалтер, заступник головногобухгалтера)Порядок обліку доходів звітного періодуПорядок обліку витрат звітного періодуПорядок визначення фінансового результату у фінансовому облікуПорядок визначення напрямків використання прибуткуОблік використання прибутку підприємстваПорядок оподаткування прибутку підприємстваПервинні документи з обліку витрат діяльностіПервинні документи з обліку доходів звітного періодуПервинні документи з обліку використання прибутку підприємстваРозрахунок прибутку до оподаткування та податку на прибутокРегістри обліку, в яких відображається формування фінансового результату та використання прибутку підприємстваЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Керівник практики від коледжу                                                                                 

Індивідуальне завдання №__

Оподаткування прибутку підприємства

Місце облікової діяльностіОзнайомитися і описатиДати критичнуоцінку іпропозиції повдосконаленнюСкластиБухгалтерія (головний бухгалтер, заступник головногобухгалтера)Порядок податкового обліку доходів звітного періодуПорядок податкового обліку витрат звітного періодуПорядок визначення собівартості реалізації продукції, товарів, робіт та послугПорядок визначення фінансового результату у податковому облікуОблік формування та використання прибутку підприємстваПервинні документи з обліку витрат діяльностіПервинні документи з обліку доходів звітного періодуРозрахунок прибутку до оподаткування та податку на прибутокПлатіжне доручення на сплату податку на прибутокРегістри податкового обліку, в яких відображається формування фінансового результату Податкова декларація з податку на прибуток (із додатками)

Керівник практики від коледжу   

Індивідуальне завдання № ____

Оподаткування підприємств податком на додану вартість

Місце облікової діяльностіОзнайомитися і описатиДати критичну оцінку і пропозиції по вдосконаленнюСкластиБухгалтерія (головнийбухгалтер)Порядок реєстрації підприємства як платника ПДВ в податкових органах Порядок        заповнення        податкової накладноїПорядок     заповнення     та     подання податкової    декларації    по    ПДВ    та додатків Система електронного адміністрування ПДВПодаткові накладні (на продаж та на придбання)Платіжне доручення на сплату ПДВ у бюджетПлатіжне доручення на поповнення ПДВ рахункуПодаткова декларація з податку на додану вартість

Керівник практики від колледжу

Індивідуальне завдання №___

 Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах

Місце облікової діяльностіОзнайомитись та описатиДати критичну оцінку і пропозиції по вдосконаленнюСкластиБухгалтерія- особливості організації бухгалтерського обліку та облікової політики бюджетних установ - порядок нарахування та оподаткування заробітної плати - порядок обліку розрахункових операцій- порядок   обліку   коштів; - порядок  обліку доходів та видатківорганізації та ведення обліку в бюджетних установах- первинні документи з обліку матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків та ін. - регістри бухгалтерського обліку бюджетних установ;- форми фінансової, податкової, статистичної та іншої звітності, які передбачені для заповнення лише бюджетними установами

Керівник практики від коледжу                        

Індивідуальне завдання №___

Організація обліку розрахунків з різними дебіторами та кредиторами

Місце облікової діяльностіОзнайомитись та описатиДати критичну оцінку і пропозиції по вдосконаленнюСкластиБухгалтерія Осіб, яких відносять до складу інших дебіторів і кредиторівСтроки позивної давнини при розрахунках з різними дебіторами та кредиторамиПорядок організації претинзійної роботи при розрахунках з різними дебіторами та кредиторамиСтану розрахунків з різними дебіторами і кредиторамиПервинні документи, в яких відображаються розрахунки з іншими дебіторами та кредиторамиРегістри обліку, в яких відображаються розрахунки з іншими дебіторами та кредиторамиНавести приклади та ситуації щодо розрахунків з різними дебіторами та кредиторами

Керівник практики від коледжу                                                                                  

Індивідуальне завдання №___

Облік рахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками

Місце облікової діяльностіОзнайомитись та описатиДати критичну оцінку і пропозиції по вдосконаленнюСкластиБухгалтерія Порядок розрахунку з постачальниками і підрядниками, покупцями і замовниками підприємстваАналітичний та синтетичний облік за окремими рахунками постачальників і підрядчиків, покупців та замовниківМетодику і техніку обліку розрахунків з постачальниками і покупцями в умовах АРМ бухгалтераСтану розрахунківз постачальниками іпідрядчиками, покупцями ізамовниками- договір купівлі-продажу (договір постачання);- акт зустрічної звірки розрахунків з постачальниками і підрядчиками, покупцями і замовниками;- первинні документи, які складаються при продажу готової продукції, товарів, робіт та послуг- первинні документи, які складаються при придбані матеріалів, товарів,  робіт та послуг- регістри обліку, в яких відображаються розрахунки з покупцями та постачальниками

Керівник практики від коледжу